Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Динаміка показників ПрАТ “Тепличний комбінат” та підприємства-конкурента ПрАТ “Тепличний” за 2013-2014 ррПоказники ПрАТ “Тепличний комбінат” ПрАТ “Тепличний” Абс. відхилення
За попер. р. За звітн. р.
Коефіцієнт платоспроможності (КП)   0,9   0,9       0,1   0,1
Коефіцієнт фінансової залежності (КФЗ)       1,8   1,4   0,8   0,4
Коефіцієнт ліквідності (КЛ) 6 5,3 1,8 1,1 -4,2 -4,2
Коефіцієнт рентабельності діяльності (КРД) 0,1 0,02 0,09 0,008 -0,01 -0,012

Розрахунок показників діяльності ПрАТ “Тепличний комбінат” за 2013 – 2014 рр. :

КП =

КП (2013) = = 0,9 (Додаток 3)

КП (2014) = = 0,9

КФЗ =

КФЗ (2013) = = 1

КФЗ (2014) = = 1

КЛ =

КЛ (2013) = = 6

КЛ (2014) = = 5,3

КРД =

КРД (2013) = = 0,1

КРД (2014) = = 0,02 (Додаток 4)

Розрахунок показників діяльності ПрАТ “Тепличний” за 2013-2014 рр. :

КП =

КП (2013) = = 1 (Додаток 5)

КП (2014) = = 1

КФЗ =

КФЗ (2013) = = 1,8

КФЗ (2014) = = 1,4

КЛ =

КЛ (2013) = = 1,8

КЛ (2014) = = 1,1 (Додаток 6)

КРД =

КРД (2013) = = 0,09

КРД (2014) = = 0,008

За результатами аналізу динаміки показників фінансового стану ПрАТ “Тепличний комбінат” та підприємства-конкурента ПрАТ “Тепличний” за 2013-2014 рр. можна зробити такі висновки: у підприємства-конкурента позитивною є тенденція до збільшення таких показників, як: коефіцієнт платоспроможності, що сягав +0,1; також збільшення показника фінансової залежності на +0,8 у попередньому році, а у звітному +0,4, що означає збільшення частки позичених коштів у фінансуванні підприємства; негативна тенденція спостерігається у зменшенні коефіцієнту ліквідності на 4,2, що свідчить про нездатність підприємства забезпечити свої короткострокові зобов’язання з найбільше легко реалізованої частини активів – оборотних коштів; також зменшився коефіцієнт рентабельності діяльності у попередньому році на 0,01 а у звітному – 0,012.

3.2. Загальні висновки та рекомендації діяльності ПрАТ “Тепличний комбінат”

Аналіз господарської діяльності підприємства ПрАТ “Тепличний комбінат” дозволяє зробити такі висновки:- Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2014 році зросла порівняно із минулим на +1037 тис.грн, або на +4,53%. Незважаючи на збільшення середньорічної вартості основних засобів на +2811,5 тис. грн. тобто +10,73%; збільшення обсягу реалізації продукції допомогло збільшити показник прибутку;

- Зростання прибутку від реалізації на 1037 тис.грн. у свою чергу сприятливо позначилось на збільшенні балансового прибутку;

- Коефіцієнт платоспроможності сягнув 0,9;

- Аналіз структури Активів показав збільшення оборотних активів на +2463 тис.грн., тобто на +10,19%; відповідно аналіз Пасиву відображає збільшення власного капіталу порівняно із минулим роком на +3331 тис. грн., відповідно +6,9%, що в свою чергу є позитивною тенденцією;

- Зросла чиста рентабельність активів на +0,05, яка показує скільки прибутку припадає на 1 грн. активів;

- Коефіцієнт зміни валюти балансу становить 0,08, що є позитивним, адже це як правило свідчить про зростанння виробничих можливостей підприємства, інтенсивності виробництва. Але при цьому також необхідно враховувати фактор інфляції, фактори проведення дооцінки та індексації активів;

- Зменшились матеріальні витрати на 842 тис. грн., що у свою чергу свідчить про зниження собівартості продукції.

Проаналізувавши дані аналізу господарської діяльності можна дати наступні рекомендації, а саме необхідно:

1) Зменшити собівартість продукції, що сприятливо позначиться на збільшенні прибутку;

2) Збільшити позареалізаційні доходи і скоротити позареалізаційні витрати, що приведе до збільшення показника балансового прибутку;

3) Проаналізувати структуру продукції, її рентабельність і ринковий попит для виявлення видів продукції, що дозволяють отримати максимальний прибуток;4) Збути залишки нереалізованої продукції (рекламна діяльність, система знижок і т.д.);

5) Проаналізувати ефективність роботи обладнання;

6) Збільшення грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства, що збільшить коефіцієнт абсолютної ліквідності і дозволить підприємству брати різного виду позики в банку для фінансування поточної діяльності, які видаються лише платоспроможним підприємствам, рівень ліквідності яких відповідає нормам.

 

 

ВИСНОВОК

За результатами проведеної роботи можна зробити такі теоретичні та практичні висновки.

Основними напрямками діяльності ПрАТ “Тепличний комбінат” є: вирощування овочів та фруктів; їх реалізація. На підприємстві працює 149 працівників.

Обсяг виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) у 2014 р. збільшився порівняно з минулим на 1037 тис. грн., тобто на 4,53%, що і спричинило зростання величини валового доходу.

Зменшились витрати операційної діяльності на 519 тис. грн., тобто на -2,11% а також матеріальні витрати на суму 842 тис. грн., на -4,82% відповідно.

Метою аналізу господарської діяльності підприємства є отримання невеликої кількості ключових (найбільш інформативних) параметрів, які дають об’єктивну та точну картину фінансового стану підприємства, його прибутків та збитків, змін в структурі активів і пасивів, в розрахунках з дебіторами та кредиторами.

Інформаційною базою для господарської діяльності підприємства є дані:

- балансу (форма №1);

- звіту про фінансові результати (форма №2);

- звіту про рух грошових коштів (форма №3);

- звіту про власний капітал (форма №4);

- дані статистичної звітності та оперативні дані.

За результатами проведеного аналізу можна зробити висновок, що стан господарської діяльності ПрАТ “Тепличний комбінат” за 2014 рік покращився у порівнянні з минулим роком.

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Інформаційна база даних учасників фондового ринку Smida:http://smida.gov.ua/db

2. Бази даних організацій України: http://www.ua-region.info/

3. Болюх М.А. Економічний аналіз: навчальний посібник / М.А. Болюх,В.З Бучевський, М.І. Горбатюк. – К.: КНЕУ, 2003. – 556 с

4. Грабовецький Б.В. Економічний аналіз: навчальний посібник / Б.В.Грабовецький. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 256 с.

5. Кіндрацька, Г. І. Економічний аналіз: підручник / Г. І. Кіндрацька, М.С. Білик, А. Г. Загородній. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. -487с

6. Організація і методика економічного аналізу: навчальний посібник /Т.Д. Косова, П.М. Сухарев, Л.О. Ващенко та ін. – К.: Центр учбовоїлітератури, 2012. – 528 с.

7. Приймак В. І. Математичні методи економічного аналізу: навчальнийпосібник / В. І. Приймак. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 296 с.

8. Прокопенко І. Ф. Методика і методологія економічного аналізу:навчальний посібник / І. Ф. Прокопенко, В. І. Ганін. - К.: Центр навчальноїлітератури, 2008. - 430 с.

9. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства:навчальний посібник / Г.В. Савицька. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Знання,2006. – 686с.

10.Теорія економічного аналізу: навчальний посібник / А.Г. Загородній,Г.І. Кіндрацька, З.О. Коваль, О.І. Тивончук. – Львів: Видавництво Львівськоїполітехніки, 2012. – 328 с.

11.Черниш С.С. Економічний аналіз: навчальний посібник / С.С. Черниш.–К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 312 с.

 

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2018 год. Все права принадлежат их авторам!