Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Фінансовий стан як об’єкт економічного аналізуМіністерство освіти і науки України

Національний університет «Львівська політехніка»

Кафедра обліку та аналізу

 

АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

КОМПЛЕКСНИЙ КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

на тему:

Загальна оцінка та прогнозування фінансового стану ПрАТ “Тепличний комбінат”

 

СтудентівIII курсу ОА – 32 групи

напряму підготовки «Облік і аудит»

Строгуш Я.І.

Шеремета Б.О.

Керівник: асист. Кулиняк Ю.І.

Національна шкала _____________________

Кількість балів:________ Оцінка ECTS ____

Члени комісії: _______ ____________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

_________ ________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

_________ ________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)


Львів-2015

ЗМІСТ

ВСТУП 4

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 6

1.1. Фінансовий стан як об’єкт економічного аналізу 6

1.2. Методика оцінки фінансового стану підприємства 7

1.3. Методи прогнозування фінансового стану підприємства 10

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПрАТ “ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ” ЗА 2013 – 2014 РР. 12

2.1. Характеристика господарської діяльності ПрАТ «Тепличний комбінат» 12

2.2. Аналіз оцінки фінансового стану ПрАТ «Тепличний комбінат» 14

2.3. Прогнозування фінансового стану ПрАТ “Тепличний комбінат” 17

РОЗДІЛ 3. ОБГРУНТУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПрАТ “ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ” 21

3.1. Характеристика господарської діяльності ПрАТ “Тепличний” 21

3.2. Загальні висновки та рекомендації діяльності ПрАТ“Тепличний комбінат”24

ВИСНОВОК 26

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 27

ДОДАТКИ 28

 

 

ВСТУП

За умов економічної кризи в Україні та нестабільної ситуації в економіці значно зростає pоль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану пiдпpиємств, і якомога найточнішого прогнозування впливу зміни певних факторів на загальний фінансовий стан підприємства та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабiльностi.

Особливого значення набуває своєчасна та об'єктивна оцiнка фiнансового стану пiдпpиємств за виникнення piзноманітних фоpм власності.Систематичний аналiз фiнансового стану пiдпpиємства необхiдний ще й тому, що фiнансовий стан пiдпpиємства враховують ще й банки, розглядаючи pежим його кpедитування та дифеpенцiацiю відсоткових ставок.

Метою курсової роботи є проведення загальної оцінки фінансового стану конкретного підприємства, прогнозування подальшого його змінення під впливом певних зовнішніх факторів та виявлення шляхів його зміцнення.Об'єктом дослідження є приватне акціонерне товариство «Тепличний комбінат».

Предметом дослідження в даній курсовій роботі є фінансовий стан приватного акціонерного товариства «Тепличний комбінат».

Основними завданнями курсової роботи є :

1. ознайомлення з теоретичними основами методики проведення загальної оцінки та прогнозування фінансового стану підприємства;

2. розрахунок основних показників фінансового стану підприємства;

3. аналіз впливу зміни певних показників на загальний фінансовий стан підприємства;

4. висновки щодо фінансового стану підприємства;

5. розроблення шляхів покращення фінансового стану підприємства.

Дана курсова робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та переліку використаних джерел.

В першому розділі викладено теоретичні основи з аналізу оцінки та прогнозування фінансового стану підприємства.

В другому розділі наводиться характеристика ПрАТ «Тепличний комбінат», оцінка та прогнозування його фінансового стану.

В третьому розділі запропоновані шляхи зміцнення фінансового стану ПрАТ «Тепличний комбінат».

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Фінансовий стан як об’єкт економічного аналізу

Фінансовий стан підприємства - комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів[3, ст. 286].Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. Тому на нього впливають усі вище згадані види діяльності підприємства. Передусім на фінансовому стані підприємства позитивно позначаються безперебійний випуск і реалізація високоякісної продукції. Як правило, що вищі показники обсягу виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг і нижча їх собівартість, то вища прибутковість підприємства, що позитивно впливає на його фінансовий стан.

Неритмічність виробничих процесів, погіршення якості продукції, труднощі з її реалізацією призводять до зменшення надходження коштів на рахунки підприємства, в результаті чого погіршується його платоспроможність. Існує і зворотний зв'язок, оскільки брак коштів може призвести до перебоїв у забезпеченні матеріальними ресурсами, а отже у виробничому процесі. Фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на забезпечення систематичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості з метою ефективного функціонування підприємства. Саме цим зумовлюється необхідність і практична значущість систематичної оцінки фінансового стану підприємства, якій належить суттєва роль у забезпеченні його стабільного фінансового стану[4, ст. 184].

Фінансовий стан - це одна з найважливіших характеристик діяльності кожного підприємства. Тому метою оцінки фінансового стану підприємства є пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної роботи підприємства і виконання ним зобов'язань перед бюджетом, кредиторами та іншими установами.

Фінансовий стан підприємства треба систематично й усебічно оцінювати з використанням різних методів, прийомів та методик аналізу. Це уможливить критичну оцінку фінансових результатів діяльності підприємства як у статистиці за певний період, так і в динаміці - за ряд періодів, дасть змогу визначити "больові точки" у фінансовій діяльності та способи ефективнішого використання фінансових ресурсів, їх раціонального розміщення. Неефективність використання фінансових ресурсів призводить до низької платоспроможності підприємства і, як наслідок, до можливих перебоїв у постачанні, виробництві та реалізації продукції. До невиконання плану прибутку, зниження рентабельності підприємства, та загрози економічних санкцій[6, ст. 246].

Загалом можна сказати, що фінансовий стан підприємства – це сукупність економічних параметрів, які відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Фінансовий стан підприємства характеризує забезпеченість власними оборотними коштами, оптимальне співвідношення запасів товарно-матеріальних цінностей з потребами виробництва, своєчасне проведення розрахункових операцій, платоспроможність.

Фінансовий стан підприємства може бути стійким, нестійким, кризовим. Здатність підприємства своєчасно здійснювати платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній основі свідчить про стійкий фінансовий стан. Стійкий фінансовий стан підприємства залежить від результатів виробничої, комерційної і фінансової діяльності [4, ст. 201].


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2018 год. Все права принадлежат их авторам!