Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Пуазейль теңдеуін қорыту. Пуазейль өрнегі дұрыс болатын ағыс режимін сипаттаңыз1 және 2 қималарға әсер ететін қысымдар айырымының күші мен сұйықтың бүйір бетіне әсер

ететін тұтқырлық күші бір-біріне тең: осыдан

(1)

жанама кернеу радиус бойынша сызықтық функция: осьтегі мәні нольден (r=0) құбыр қабырғасындағы (r=R) максимал мәніне дейін өседі:

(2)

Егер құбыр ішіндегі қозғалыс ламинарлық қозғалыс

болса, жанама үйкеліс кернеуі , Ньютон заңына сәйкес (3) өрнектен табылады.

(3) өрнекті (1)-ге қойып аларымыз:

r бойынша соңғыны интегралдасақ

(4)

Интегралдау тұрақтысы С тұтқыр сұйықтың құбыр

қабырғасына жабысып тұру шартынан табылады, яғни, r=Rболғанда =0 (R - құбыр радиусы) болса,

(5)

(5)-ті (4)-ке қойсақ:

(6)

Жылдамдық үлесі (6) арқылы құбырдың көлденең

қимасынан өтетін сүйықтың секундтық көлем шығынын есептеуге мүмкіндік аламыз. Ол үшін құбыр қимасынан радиусы r, қалыңдығы dr элементар сақина алайық. Осы сақинаның қимасы ауданынан секунд сайын өтетін сұйық көлемі

(7)

Осы өрнекке (6)-дан жылдамдық мәнін қойып, құбырдың тұтас қимасы бойынша интегралдасақ, сұйықтың секундтық көлем шығынын табамыз:

осыдан

(8)

Соңғы өрнек Пуазейль заңы деп аталады: ламинарлық ағыста құбыр қимасы арқылы q секундтық шығынды қамтамасыз ететін қысым айырымы құбыр ұзындығы мен сұйық тұтқырлығына тура пропорционал да, құбыр радиусының төртінші дәрежесіне кері пропорционал болады.

 

35.№3 Лабораторлық жұмыс. «Больцман тұрақтысын анықтау»

Газдың молекула-кинетикалық теориясының негізгі

теңдеуіне сәйкес

V ыдыс көлеміндегі молекулалар саны N болса,n =V/ N онда, (1) өрнектен

(2)

Массасы М газдағы молекула саны

, бұл жерде - газдағы барлық моль саны, - Авогадро саны. Nмәнін (2) өрнекке қойып, аламыз:

(3)

Осы (3) теңдеуді эмпирикалық

(4)

(4) Клапейрон-Менделеев күй теңдеуімен салыстырып,

табатынымыз:

(5)

Жеке молекуланың ілгерілемелі қозғалысының кинетикалық энергиясы газдың абсолюттік температурасына тура пропорционал.

R және универсал тұрақтылар болып табылады. Олардың қатынасы да

(6)

Больцман тұрақтысы деп аталатын универсал тұрақты.

 

Лабораторлық жұмыс. « Қалайының меншікті кристалдану (балқу) жылуы мен энтропия өзгерісін анықтау» жұмысының балқу (қатаю) графигіндегі В және С нүктелерінің қасындағы ауысу бөлімдерінің байқалуын және энтропия өзгерісін қалай түсіндіресіз?

Суыну кезіндегі қалайының температурасының уақытқа

тәуелділік графигі 1-суретке ұқсас келеді.

АВ учаскесі - сұйық қалайының суынуына; ВС - қалайының кристалдануына;СД - қатты қалайының суынуына сәйкес келеді.

В нүктесінің маңайында температураның минимумы

байқалады. В нүктесі маңындағы реттік суыну режімінің бұзылуы зерттелуші заттың тазалығымен байланысты метастабильдік деп аталатын зат күйімен түсіндіріледі

Суыну қарқындарын -ні анықтау үшін Т(t) функциясын жартылай логарифмдік координаттарда салу керек (2-сурет). Сонда 1-суреттегі бұрынғы қисық АВ және СД учаскелері түзу сызықты учаскелерге айналады да, кристаллизация процесінің басталу мен аяқталу моменттерін дәлірек табуға мүмкіндік аламыз.Тәжірибе кезінде термоқосақпен өлшенетін температура

айырымының бүкіл өзгеріс интервалында термоқосақта пайда болатын термоэлектрлік қозғаушы күш (Е) термоқосақ түйіндері арасындағы температура айырымына тура пропорционал (1)

деп жорамалдасақ, 2-суреттегі ln∆T, t координаттар орнына lnE, t координатын алуға болады. Расында, (1) өрнекті логарифмдесек,

(2)

С - тұрақты шама. (2)-дан көрініп тұрғандай, 2-суреттегі ln∆T-ны lnE-ға алмастырғанда, график С тұрақты шамаға байланысты төмен не жоғары көтеріледі, бірақ осы суреттен анықталатын көлбеулік коэффициенттері және шамалары сол күйінде тұрақты

болып қалады.

Энтропия-күй функциясы болып табылады. Термодинамикалық ықтималдық, әрине, энтропия да,

жүйенің күй параметрлерінің функциясы болып табылады. Сондықтан зат балқығанда, не кристалданғанда заттың энтропиясы өзгеру керек.

Жылулық процестердегі энтропия өзгерісін өлшеу

әдістері келтірілген жылу шамасын өлшеуге негізделген.

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!