Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тема 8. Методика складання консолідованих звітів в умовах диверсифікації діяльностіПоняття диверсифікації діяльності. Інвестиції в спільно контрольовані компанії. Формування облікової політики фінансово-промислових груп (ФПГ). Периметр консолідації. Особливості консолідації фінансової звітності ФПГ.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма Заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Сутність і види об’єднання підприємств та схеми взаємозв’язків підприємств групи - - - -
Змістовий модуль 2. Концептуальні засади консолідації фінансової звітності - - - -
Змістовий модуль 3. Методи консолідації фінансових звітів - - - -
Змістовий модуль 4. Облік операцій материнського та його дочірніх підприємств - - - -
Модульна контрольна робота №1 - - - - - - - - - -
Разом за модулем 1 - - - -
Модуль 2.
Змістовий модуль 5. Процедури і методика складання консолідованої фінансової звітності на дату створення групи - - - -
Змістовий модуль 6. Консолідація фінансової звітності компаній групи в наступні періоди діяльності - - - -
Змістовий модуль 7. Порядок консолідації фінансових звітів зарубіжної діяльності - - - -
Змістовий модуль 8. Методика складання консолідованих звітів в умовах диверсифікації діяльності - - - -
Модульна контрольна робота №2 - - - - - - - - - -
Разом за модулем 2 - - - -
Усього годин - - - -
ІНДЗ - - - - - -
Усього годин - - - -

 3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ТА КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Контрольна робота є складовою частиною вивчення дисцип­ліни «Консолідація фінансової звітності». Контрольна робота складається з теоретичної частини, в якій студентам пропонується висвітлити окремі теоретичні питання, і практичної, яка передбачає розв'язок задач і заповнення форм звітності.

Мета роботи:

• закріпити теоретичні знання студентів;

• виробити у студентів уміння використовувати нормативні акти, методичні

рекомендації тощо для складання відповідних форм звітності;

• виробити у студентів навики критичної оцінки існуючої практики обліку і

звітності.

Варіант контрольної роботи залежить від останньої цифри номера залікової книжки студента і включає: завдання А - теоретичні питання, завдання Б– задача.

Остання цифра номеру залікової книжки Номер варіанту контрольної роботи Номер теоретичного питання (вибрати будь-які два питання) Номер задачі
1, 11, 21
2, 12, 22
3, 13, 23
4, 14, 24
5, 15, 25
6, 16, 26
7, 17, 27
8, 18, 28
9, 19, 29
10, 20,30

Загальний обсяг теоретичної частини роботи становить 10-15 сторінок машинописного тексту формату А 4, шрифт- 14 Times New Roman, інтервал між рядками -1,5. Робота повинна бути виконана самостійно з використанням П(С)БО, інструкцій та інших нормативних документів. До роботи слід обов'язково додати список фактично використаної літератури.

Завершену контрольну роботу студенти подають за два тижні до початку сесії.Роботи, які не відповідають вказаним вимогам, повертаються на доопрацювання. Студент, контрольна робота якого не зарахована, не допускається до іспиту з даної дисципліни.

ЗАВДАННЯ А

Теоретичні питання

1. Сутність та мета консолідації фінансової звітності.

2. Міжнародні стандарти фінансової звітності та бухгалтерського обліку, які визначають консолідовану звітність.

3. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, які регламентують консолідовану фінансову звітність підприємств.

4. Склад та коротка характеристика консолідованої фінансової звітності.

5. Засади подання та оприлюднення консолідованої фінансової звітності.

6. Процедури консолідації та принципи підготовки консолідованої фінансової звітності.

7. Загальна характеристика методів консолідації фінансової звітності.

8. Економічна сутність гудвілу, його відображення в обліку та консолідованій звітності.

9. Особливості визначення гудвілу про поетапному об’єднання підприємств.

10. Визначення внутрішньогрупових операцій, їх характеристика.

11. Вплив внутрішньогрупових операцій на процедури консолідації фінансових звітів.

12. Особливості обліку та вплив неконтрольованої частки на процедури консолідації фінансових звітів.

13. Етапи основних процедур консолідації.

14. Шляхи визначення консолідованих сум при придбанні менше ніж за 100 % капіталу.

15. Основні етапи складання консолідованої фінансової звітності на дату придбання.

16. Методика складання консолідованої фінансової звітності на дату придбання.

17. Консолідація фінансових звітів в середині звітного року.

18. Вплив внутрішньогрупових операцій на показники консолідованої фінансової звітності.

19. Порядок елімінування дивідендів і привілейованих акцій у консолідованій фінансовій звітності.

20. Відображення знецінення гудвілу у консолідованій фінансовій звітності.

21. Суть неконтрольованої частки та шляхи її виділення у показниках консолідованої фінансової звітності.

22. Особливості та алгоритм складання приміток до консолідованої фінансової звітності.

23. Відображення у фінансовій звітності впливу змін валютних курсів.

24. Загальні положення П(С)БО 21 і МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів».

25. Методика складання консолідованих звітів в умовах диверсифікації діяльності.

26. Особливості та процес консолідації фінансово-промислових груп.

27. Відображення в консолідованій фінансовій звітності неконтрольованої частки: міжнародний та вітчизняний підходи.

28. Вплив внутрішніх операцій на звітність групи підприємств.

29. Особливості відображення в обліку та звітності інвестицій в дочірні підприємства.

30. Облік спільно контрольованих активів, операцій та підприємств.

Завдання Б

Задачі

Задача 1.

02.01.20ХХ р. ПАТ "Захід" придбало пакет акцій у розмірі 60% статутного капіталу ПАТ "Схід" за 4500 тис. грн.

Стаття ПАТ "Захід" ПАТ "Схід" Коригувальні записи Неконтро-льована частка Консолі-довані суми
дебет кредит
Звіт про фінансові результати            
Дохід від реалізації ?      
Податок на додану вартість       ?
Собівартість реалізації   ?   ?
Валовий прибуток       ?
Адміністративні витрати ?     ?
Дохід від участі у капіталі - ?     -
Інші доходи       ?
Інші витрати       ?
Прибуток до оподаткування       ?
Податок на прибуток       ?
Неконтрольована частка         ? ?
Чистий прибуток ? ? ? ?
Нерозподілений прибуток на 01.01.ХХ р. ? - ? ?
Чистий прибуток за 20ХХ р. ? ? ? ?
Дивіденди - ? ? ?
Нерозподілений прибуток на 31.12.ХХ р. ? ? ? ?
Баланс ? ? ? ? ? ?
Актив            
Основні засоби (залишкова вартість) ? ?   ?
Гудвіл     ? ?   ?
Довгострокові фінансові інвестиції в ПАТ "Схід" -   ?   -
Товари   ?   ?
Дебіторська заборгованість за товари       ?
Дебіторська заборгованість з внутрішніх розрахунків - ?     -
Грошові кошти       ?
Баланс       ?
Капітал і зобов'язання            
Статутний капітал ?   ? ?
Нерозподілений прибуток ? ? ? ?
Неконтрольована частка           ?
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги       ?
Поточні зобов'язання з внутрішніх розрахунків -   ?   -
Доходи майбутніх періодів ?     ?
Баланс ? ? ? ? ? ?

 

Протягом 20ХХ року ПАТ "Схід" відвантажило ПАТ "Захід" товари на суму 500 тис. грн із прибутком 100 тис. грн.

На 31.12.20ХХ р. 20% цих товарів не було реалізовано й обліковувались на рахунках запасів у материнського підприємства. Кредиторська заборгованість ПАТ "Захід" за придбані товари у дочірнього підприємства ПАТ "Схід" на кінець року становила 50 тис. грн. Чистий прибуток ПАТ "Схід" за 2014 рік становив 660 тис. грн. Виплачено дивідендів на суму 150 тис. грн, у тому числі материнському підприємству - 90 тис. грн.

Складіть робочу таблицю для консолідації їх балансів та звіту про фінансові результати.

 

 

Задача 2.

ТОВ "Інвестор" придбало 70 % корпоративних прав ТОВ "Емітент" за 7000 тис. грн. Балансова вартість чистих активів ТОВ "Емітент" на дату придбання становить 5 000 тис. грн. і відповідає їх справедливій вартості. У подальшому ТОВ "Інвестор" продало ТОВ "Емітент" 10 одиниць товару на суму 1 200 тис. грн. (у т. ч. ПДВ - 200 тис. грн.). Прибуток від продажу становив 5 % продажної вартості товарів. На 31.12.ХХ р. на складі ТОВ "Емітент" залишилися 2 одиниці товару (8 одиниць реалізовано на сторону). У загальній сумі дебіторської заборгованості ТОВ "Інвестор" (9 000 тис. грн.) сума заборгованості ТОВ "Емітент" становить 1000 тис. грн.

Таблиця 1 – Баланс материнського підприємства ТОВ "Інвестор"

Стаття Сума, тис. грн. Стаття Сума, тис. грн.
Актив Пасив
Основні засоби (залишкова вартість) Зареєстрований капітал
Довгострокові фінансові інвестиції Нерозподілений прибуток
Гудвіл - Неконтрольована частка -
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги -
Товари Поточні зобов'язання за розрахунками: - зі страхування
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги - з оплати праці
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків - за внутрішніх розрахунків -
Гроші та їх еквіваленти
Баланс визначити Баланс визначити

 

Таблиця 2 – Баланс дочірнього підприємства ТОВ "Емітент"

Стаття Сума, тис. грн. Стаття Сума, тис. грн.
Актив Пасив
Основні засоби (залишкова вартість) Зареєстрований капітал
Довгострокові фінансові інвестиції Нерозподілений прибуток
Гудвіл - Неконтрольована частка -
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги -
Товари Поточні зобов'язання за розрахунками: - зі страхування
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги - з оплати праці
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків - за внутрішніх розрахунків -
Гроші та їх еквіваленти
Баланс визначити Баланс визначити

 

Відобразіть операцій на рахунках бухгалтерського обліку материнського i дочірнього підприємств, складіть робочу таблицю для консолідації їх балансів.

Задача 3.

Корпорація "Sweet" придбала 100 % акцій корпорації "Dream", сплативши при придбанні 9'000 доларів США. Справедлива вартість активів корпорації " Dream": основних засобів 5'000 доларів США, запасів – 4'500 доларів США. Дані про балансову вартість статей обох корпорацій безпосередньо перед придбанням наведено в таблиці.

Баланс, доларів США

Стаття Корпорація "Sweet" Корпорація "Dream"
Грошові кошти 20'600 4'700
Рахунки до отримання 12'500 6'000
Резерв сумнівних боргів (2'000) (800)
Запаси 11'900 4'400
Основні засоби (залишкова вартість) 26'000 5'300
Разом активів    
Розрахунки з кредиторами 31'400 10'500
Акціонерний капітал 20'300 3'200
Нерозподілений прибуток 17'300 5'900
Разом власний капітал та зобов'язання    

Необхідно скласти консолідований баланс групи компаній.

 

Задача 4.

Компанія «Старт» володіє 85% компанії «Оріон». Протягом року компанія «Оріон» продала компанії «Старт» товари на 30 тис. грн., отримала при цьому прибуток у розмірі 7 тис. грн. В запасах компанії «Старт» на кінець року залишилось 9 тис. грн.

Звіт про фінансові результати компаній наведено нижче:

Стаття звіту Компанія «Старт» Компанія «Оріон»
Дохід від реалізації 80 000 45 000
Собівартість реалізованих товарів: - запаси початкові - закупівлі - запаси на кінець періоду   45 000 60 000 15 000   18 000 40 000 10 000
Прибуток від операцій 9 000

Необхідно: скласти консолідований звіт про фінансові результати. Зробити необхідні розрахунки та проводки із елімінування. Додати необхідні рядки до звіту.

 

Задача 5.

Підприємство "Південь" (материнське) придбало всі акції підприємства "Північ" (дочірнього) за 90 тис. грн. Балансова та справедлива вартість чистих активів у підприємства "Північ" збігаються. На дату придбання підприємство А передало підприємству "Північ" обладнання вартістю 80 тис. грн. на умовах фінансової оренди терміном на вісім років з подальшим викупом.

Баланс материнського i дочірнього підприємств наведено в таблицях 1 i 2:

Таблиця 1 – Баланс материнського підприємства "Південь"

Стаття Сума, тис. грн. Стаття Сума, тис. грн.
Актив Пасив
Основні засоби (залишкова вартість) Зареєстрований капітал
Довгострокові фінансові інвестиції Нерозподілений прибуток
Довгострокова дебіторська заборгованість Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків    
Гроші та їх еквіваленти    
Баланс визначити Баланс визначити

 

Таблиця 2 – Баланс дочірнього підприємства "Північ"

Стаття Сума, тис. грн. Стаття Сума, тис. грн.
Актив Пасив
Основні засоби (залишкова вартість) Зареєстрований капітал
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги Нерозподілений прибуток
Інші довгострокові зобов’язання
Гроші та їх еквіваленти Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
    Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Баланс визначити Баланс визначити

Відобразіть операцій на рахунках бухгалтерського обліку материнського i дочірнього підприємств, складіть робочу таблицю для консолідації їх балансів.

 

Задача 6.

Корпорація "Аеро" придбала 95 % акцій корпорації "Орхідея", сплативши при придбанні 28'000 доларів США. Справедлива вартість активів корпорації " Орхідея": основних засобів 8'000 доларів США, запасів – 3'500 доларів США. Дані про балансову вартість статей обох корпорацій безпосередньо перед придбанням наведено в таблиці.

Баланс, доларів США

Стаття Корпорація "Аеро" Корпорація "Орхідея"
Грошові кошти 17'200 5'100
Рахунки до отримання 10'500 6'000
Резерв сумнівних боргів (4'000) (700)
Запаси 9'400 5'100
Основні засоби (залишкова вартість) 27'000 10'300
Разом активів ? ?
Розрахунки з кредиторами 21'400 10'500
Акціонерний капітал 35'300 23'200
Нерозподілений прибуток 15'000 7'900
Разом власний капітал та зобов'язання ? ?

Необхідно скласти консолідований баланс групи компаній.

 

 

Задача 7.

ТОВ "Атлант" придбало 95 % корпоративних прав ТОВ "Союз" за 9 000 тис. грн. Балансова вартість чистих активів ТОВ "Атлант" на дату придбання становить 4 000 тис. грн. і відповідає їх справедливій вартості. У подальшому ТОВ "Атлант" продало ТОВ "Сюз" 15 одиниць товару на суму 2400 тис. грн. (у т. ч. ПДВ - 400 тис. грн.). Прибуток від продажу становив 12 % продажної вартості товарів. На 31.12.13 р. на складі ТОВ "Союз" залишилися 5 одиниці товару (10 одиниць реалізовано на сторону). У загальній сумі дебіторської заборгованості ТОВ "Атлант" (7 000 тис. грн.) сума заборгованості ТОВ "Союз" становить 4 000 тис. грн.

Таблиця 1 – Баланс материнського підприємства ТОВ "Атлант"

Стаття Сума, тис. грн. Стаття Сума, тис. грн.
Актив Пасив
Основні засоби (залишкова вартість) Зареєстрований капітал
Довгострокові фінансові інвестиції Нерозподілений прибуток
Гудвіл - Неконтрольована частка -
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги -
Товари Поточні зобов'язання за розрахунками: - зі страхування
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги - з оплати праці
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків - за внутрішніх розрахунків -
Гроші та їх еквіваленти
Баланс визначити Баланс визначити

 

Таблиця 2 – Баланс дочірнього підприємства ТОВ "Союз"

Стаття Сума, тис. грн. Стаття Сума, тис. грн.
Актив Пасив
Основні засоби (залишкова вартість) Зареєстрований капітал
Довгострокові фінансові інвестиції - Нерозподілений прибуток
Гудвіл - Неконтрольована частка -
Поточна кредиторська заборго-ваність за товари, роботи, послуги
Товари Поточні зобов'язання за розрахунками: - зі страхування
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги - з оплати праці
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків - - за внутрішніх розрахунків
Гроші та їх еквіваленти
Баланс визначити Баланс визначити

Відобразіть операцій на рахунках бухгалтерського обліку материнського i дочірнього підприємств, складіть робочу таблицю для консолідації їх балансів.

Задача 8.

Підприємство "Алтея" (материнське) придбало всі акції підприємства "Базис" (дочірнього) за 60 тис. грн. Балансова та справедлива вартість чистих активів у підприємства "Базис" збігаються. На дату придбання підприємство А передало підприємству "Базис" обладнання вартістю 10 тис. грн. на умовах фінансової оренди терміном на п’ять років з подальшим викупом.

Баланс материнського i дочірнього підприємств наведено в таблицях 1 i 2:

Таблиця 1 – Баланс материнського підприємства "Алтея"

Стаття Сума, тис. грн. Стаття Сума, тис. грн.
Актив Пасив
Основні засоби (залишкова вартість) Зареєстрований капітал
Довгострокові фінансові інвестиції Нерозподілений прибуток
Довгострокова дебіторська заборгованість Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків    
Гроші та їх еквіваленти    
Баланс визначити Баланс визначити

 

Таблиця 2 – Баланс дочірнього підприємства "Базис"

Стаття Сума, тис. грн. Стаття Сума, тис. грн.
Актив Пасив
Основні засоби (залишкова вартість) Зареєстрований капітал
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги Нерозподілений прибуток
Інші довгострокові зобов’язання
Гроші та їх еквіваленти Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
    Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Баланс визначити Баланс визначити

Відобразіть операцій на рахунках бухгалтерського обліку материнського i дочірнього підприємств, складіть консолідований звіт про фінансові результати..

 

Задача 9.

ТОВ "Інвестор" придбало 70 % корпоративних прав ТОВ "Емітент" за 7 000 тис. грн. Балансова вартість чистих активів ТОВ "Емітент" на дату придбання становить 5 000 тис. грн. і відповідає їх справедливій вартості. У подальшому ТОВ "Інвестор" продало ТОВ "Емітент" 10 одиниць товару на суму 1 200 тис. грн. (у т. ч. ПДВ - 200 тис. грн.). Прибуток від продажу становив 5 % продажної вартості товарів. На 31.12.13 р. на складі ТОВ "Емітент" залишилися 2 одиниці товару (8 одиниць реалізовано на сторону). У загальній сумі дебіторської заборгованості ТОВ "Інвестор" (9 000 тис. грн.) сума заборгованості ТОВ "Емітент" становить 1 000 тис. грн.

Таблиця 1 – Баланс материнського підприємства ТОВ "Інвестор"

Стаття Сума, тис. грн. Стаття Сума, тис. грн.
Актив Пасив
Основні засоби (залишкова вартість) Зареєстрований капітал
Довгострокові фінансові інвестиції Нерозподілений прибуток
Гудвіл - Неконтрольована частка -
Поточна кредиторська заборго-ваність за товари, роботи, послуги -
Товари Поточні зобов'язання за розрахунками: - зі страхування
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги - з оплати праці
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків - за внутрішніх розрахунків -
Гроші та їх еквіваленти
Баланс визначити Баланс визначити

 

Таблиця 2 – Баланс дочірнього підприємства ТОВ "Емітент"

Стаття Сума, тис. грн. Стаття Сума, тис. грн.
Актив Пасив
Основні засоби (залишкова вартість) Зареєстрований капітал
Довгострокові фінансові інвестиції - Нерозподілений прибуток
Гудвіл - Неконтрольована частка -
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Товари Поточні зобов'язання за розрахунками: - зі страхування
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги - з оплати праці
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків - - за внутрішніх розрахунків
Гроші та їх еквіваленти
Баланс визначити Баланс визначити

Відобразіть операцій на рахунках бухгалтерського обліку материнського i дочірнього підприємств, складіть консолідований баланс та звіт про фінансові результати.

 

Задача 10.

Корпорація "Sweet" придбала 100 % акцій корпорації "Dream", сплативши при придбанні 10'000 доларів США. Справедлива вартість активів корпорації " Dream": основних засобів 6'000 доларів США, запасів – 3'500 доларів США. Дані про балансову вартість статей обох корпорацій безпосередньо перед придбанням наведено в таблиці.

Баланс, доларів США

Стаття Корпорація "Sweet" Корпорація "Dream"
Грошові кошти 10'600 2'700
Рахунки до отримання 11'500 5'000
Резерв сумнівних боргів (2'000) (800)
Запаси 11'900 4'400
Основні засоби (залишкова вартість) 26'000 5'300
Разом активів    
Розрахунки з кредиторами 31'400 10'500
Акціонерний капітал 10'300 3'200
Нерозподілений прибуток 16'300 2'900
Разом власний капітал та зобов'язання    

Необхідно скласти консолідований баланс групи компаній.

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

1. Сутність та мета консолідації фінансової звітності.

2. Поняття групи, виникнення контролю, схеми взаємозв’язків між учасниками групи.

3. Міжнародні стандарти фінансової звітності та бухгалтерського обліку, які визначають консолідовану звітність.

4. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, які регламентують консолідовану фінансову звітність підприємств.

5. Значення облікової політики підприємств для консолідації фінансової звітності групи.

6. Склад та коротка характеристика консолідованої фінансової звітності.

7. Засади подання та оприлюднення консолідованої фінансової звітності.

8. Процедури консолідації та принципи підготовки консолідованої фінансової звітності.

9. Загальна характеристика методів консолідації фінансової звітності.

10. Визначення, характеристика та особливості методу собівартості (cost method).

11. Визначення, характеристика та особливості методу участі в капіталі (Equity accounting).

12. Визначення, характеристика та особливості методу обліку придбання (acquisition method).

13. Визначення, характеристика та особливості методу пропорційного обліку (proportional method).

14. Визначення, характеристика та особливості методу зведеного (сукупного) обліку (aggregate accounting).

15. Визначення, характеристика та особливості методу об’єднання інтересів (merger accounting).

16. Визначення, характеристика та особливості методу зростання (push up method).

17. Визначення, характеристика та особливості метод «свіжого старту» (fresh start method).

18. Особливості обліку інвестицій у дочірні підприємства.

19. Шляхи відображення в обліку об’єднання підприємств.

20. Економічна сутність гудвілу, його відображення в обліку та консолідованій звітності.

21. Особливості визначення гудвілу про поетапному об’єднання підприємств.

22. Визначення внутрішньогрупових операцій, їх характеристика.

23. Особливості обліку внутрішньогрупових операцій.

24. Вплив внутрішньогрупових операцій на процедури консолідації фінансових звітів.

25. Визначення неконтрольованої частки.

26. Особливості обліку та вплив неконтрольованої частки на процедури консолідації фінансових звітів.

27. Порядок оцінювання неконтрольованої частки.

28. Етапи основних процедур консолідації.

29. Характеристика робочої таблиці консолідації фінансової звітності.

30. Придбання менше ніж за 100 % капіталу – особливості консолідації.

31. Шляхи визначення консолідованих сум при придбанні менше ніж за 100 % капіталу.

32. Основні етапи складання консолідованої фінансової звітності на дату придбання.

33. Методика складання консолідованої фінансової звітності на дату придбання.

34. Консолідація фінансових звітів в середині звітного року.

35. Суть виключення внутрішньогрупових інвестицій.

36. Вплив внутрішньогрупових операцій на показники консолідованої фінансової звітності.

37. Вплив внутрішньогрупового сальдо на показники консолідованої фінансової звітності.

38. Порядок елімінування дивідендів і привілейованих акцій у консолідованій фінансовій звітності.

39. Відображення знецінення гудвілу у консолідованій фінансовій звітності.

40. Суть неконтрольованої частки та шляхи її виділення у показниках консолідованої фінансової звітності.

41. Особливості та алгоритм складання приміток до консолідованої фінансової звітності.

42. Первісне визнання операцій в іноземній валюті, визначення та порядок розрахунку курсових різниць.

43. Відображення у фінансовій звітності впливу змін валютних курсів.

44. Загальні положення П(С)БО 21 і МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів».

45. Переведення фінансової звітності закордонних господарських одиниць у валюту подання методом поточних/непоточних статей.

46. Процедура переведення фінансової звітності закордонних господарських одиниць у валюту подання методом монетарних/немонетарних статей.

47. Процедура переведення фінансової звітності закордонних господарських одиниць у валюту подання часовим методом.

48. Методологія консолідації фінансових звітів з використанням валютних курсів за часом методом, якщо функціональною є валюта материнського підприємства.

49. Методика складання консолідованих звітів в умовах диверсифікації діяльності.

50. Особливості складання консолідованих звітів в умовах диверсифікації діяльності.

51. Особливості та процес консолідації фінансово-промислових груп.

52. Визначення та сутність диверсифікації діяльності.

53. Значення та порядок інвестування в спільно контрольовані компанії.

54. Формування та особливості облікової політики фінансово-промислових груп.

55. Периметр консолідації.

56. Особливості та процес консолідації фінансово-промислових груп.

57. Відображення в консолідованій фінансовій звітності неконтрольованої частки: міжнародний та вітчизняний підходи.

58. Вплив внутрішніх операцій на звітність групи підприємств.

59. Особливості відображення в обліку та звітності інвестицій в дочірні підприємства.

60. Облік спільно контрольованих активів, операцій та підприємств.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Костюченко В.М. Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід та практика України: [навчально-практичний посібник] / В.М. Костюченко. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 528 с.

2. Лучко М. Р. Консолідована фінансова звітність: теоретична концептуалізація побудови : [монографія] / Михайло Романович Лучко. – К. : Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2007. – 263 с.

3. Матвеев А.А. Консолидированная отчетность: методика и практика: [учебно-практическое пособие] / А.А. Матвеев, В.П. Суйц. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2001. – 176 с.

4. Пучкова С.И. Консолидированная отчетность: [учебное пособие] / С.И. Пучкова, В.Д. Новодворский: под ред. Н.П. Кондракова. – М.: ФБК – ПРЕСС, 1999. – 224 с.

5. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность по международным стандартам.- Х.: Фактор, 2008.- 1008 с.

 

Додаткова

1. Міжнародні стандарти фінансової звітності – 2009. Переклад з англійської за ред. С.Ф. Голова.- Том 1. - К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2009.- 1608 с.

2. Міжнародні стандарти фінансової звітності – 2009. Переклад з англійської за ред. С.Ф. Голова.- Том 2. - К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2009.- 1648 с.

3. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность по международным стандартам.- Х.: Фактор, 2008.- 1008 с.

4. Небильцова О.В., Коршикова Р.С., Лук’яненко Л.І., ХодзицькаВ.В. Облік і звітність за міжнародними стандартами: навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2011. - 453 с.

5. Лук’яненко Л.І. Облік фінансових інвестицій: методологія та проблеми міжнародної уніфікації: монографія / Л.І. Лук’яненко, О.В. Небильцова, Р.С. Коршикова. – К.: КНЕУ, 2005. – 172 с.

6. Трансформація звітності українських підприємств у фінансову звітність за МСБО: методичні рекомендації. - За ред. С.Ф. Голова.- Вінниця: Консоль, 2010. - 362 с.

7. Губіна І. Консолідація фінансової звітності: основні процедури / І. Губіна // Бухгалтерія. – 2009. – № 11. – С. 64-68.

8. Губіна І. Консолідація фінансової звітності: подальші коригування / І. Губіна // Бухгалтерія. – 2009. – № 14. – С. 76-81.

9. Коршикова Р.С. Консолідована фінансова звітність: призначення та методика складання / Р. Коршикова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. – №7. – С. 28-40.

10. Уманців Г.В. Основи консолідації фінансової звітності / Г.В. Уманців //
Бухгалтерія. – 2002. – № 4/1. – С. 27-36.

 

Додаток А

Додаток 2

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

  КОДИ
Дата (рік, місяць, число)    
Підприємство _____________________________________________________________ за ЄДРПОУ  
Територія ________________________________________________________________ за КОАТУУ  
Організаційно-правова форма господарювання ________________________________ за КОПФГ  
Вид економічної діяльності _________________________________________________ за КВЕД  
Середня кількість працівників1 _______________________________________________________________
Адреса, телефон ___________________________________________________________________________
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака(окрім розділу IV Консолідованого звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2-к), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності  

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

на ____________ 20__ р.

Форма № 1-к Код за ДКУД

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи Нематеріальні активи      
первісна вартість    
накопичена амортизація    
Незавершені капітальні інвестиції    
Основні засоби    
первісна вартість    
знос    
Інвестиційна нерухомість    
Довгострокові біологічні активи    
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств    
інші фінансові інвестиції    
Довгострокова дебіторська заборгованість    
Відстрочені податкові активи    
Гудвіл при консолідації    
Інші необоротні активи    
Усього за розділом I    
II. Оборотні активи Запаси      
Поточні біологічні активи    
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги    
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами    
з бюджетом    
у тому числі з податку на прибуток    
Інша поточна дебіторська заборгованість    
Поточні фінансові інвестиції    
Гроші та їх еквіваленти    
Витрати майбутніх періодів    
Інші оборотні активи    
Усього за розділом II    
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття    
Баланс    
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал        
Капітал у дооцінках    
Додатковий капітал    
Резервний капітал    
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)    
Неоплачений капітал ( ) ( )
Вилучений капітал ( ) ( )
Неконтрольована частка    
Усього за розділом I    
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’язання        
Довгострокові кредити банків    
Інші довгострокові зобов’язання    
Довгострокові забезпечення    
Цільове фінансування    
Усього за розділом II    
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків        
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями    
товари, роботи, послуги    
розрахунками з бюджетом    
у тому числі з податку на прибуток    
розрахунками зі страхування    
розрахунками з оплати праці    
Поточні забезпечення    
Доходи майбутніх періодів    
Інші поточні зобов’язання    
Усього за розділом IІІ    
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття    
Баланс    

Керівник

Головний бухгалтер

 

 

_____________________

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

 

Додаток Б

  КОДИ
Дата (рік, місяць, число)    
Підприємство __________________________________________________________ за ЄДРПОУ  
         

(найменування)

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за __________________ 20__ р.

 

Форма № 2-к Код за ДКУД

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)    
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) ( ) ( )
Валовий: прибуток    
збиток ( ) ( )
Інші операційні доходи    
Адміністративні витрати ( ) ( )
Витрати на збут ( ) ( )
Інші операційні витрати ( ) ( )
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток    
збиток ( ) ( )
Дохід від участі в капіталі    
Інші фінансові доходи    
Інші доходи    
Фінансові витрати ( ) ( )
Втрати від участі в капіталі ( ) ( )
Інші витрати ( ) ( )
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток    
збиток ( ) ( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток ( ) ( )
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування    
Чистий фінансовий результат: прибуток    
збиток ( ) ( )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів    
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів    
Накопичені курсові різниці    
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств    
Інший сукупний дохід    
Інший сукупний дохід до оподаткування    
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом    
Інший сукупний дохід після оподаткування    
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)    
Чистий прибуток (збиток), що належить: власникам материнської компанії    
неконтрольованій частці    
Сукупний дохід, що належить: власникам материнської компанії    
неконтрольованій частці    


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!