Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Азақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 1 часть«Қаржы академиясы» АҚ

Оқу, өндірістік тәжірибелерден өту бойынша әдістемелік нұсқаулар, есептік құжаттау нысандары

____________ FA 2216 Қаржылық талдау____________

пәннің атауы

 

 

Астана – 2015 ж.

 

«Есеп және аудит» кафедрасының мәжілісінде қарастырылды. (атауы)   «_02_»_____маусым________2015 ж   Хаттама №11   «Есеп және аудит» кафедрасы меңгерушісі __________ Аманова Г.Д. (қолы) (аты-жөні)  

Дайындағандар:_магистр, аға оқытушылар Хуаныш Л., Корабаев Б.С.,Байтуова Л.Т.

 

 

 

ОҚУ, ӨНДІРІСТІК ТӘЖІРИБЕЛЕРДЕН ӨТУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР, ЕСЕПТІК ҚҰЖАТТАУ НЫСАНДАРЫ

 

Студенттерді тәжірибеден өткізу оқу процесіндегі маңызды құрамдас бөліктің бірі болып табылады. Сол себепті, оқу орындарында Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес барлық оқу түрлері бойынша әрбір студент тәжірибеден өту қажет.

Студенттің тәжірибеден өту мақсаты-яғни алған теориялық білімін тәжірибеде жүзеге асырып бекіту болып табылады.

Оқу және өндірістік тәжірибені ұйымдастыру экономикалық мамандықтар бойынша ОӘБ бекіткен тәжірибені өтудің Типтік бағдарламаларында көрсетілуі тиіс. Жоғары оқу орнында тәжірибенің екі түрі бар:оқу және өндірістік тәжірибе.

Оқу тәжірибесі:

- тәжірибені өту орындары ретінде тауарларды өндіретін және әртүрлі қызмет түрлерін көрсететін ұйымдар, кәсіпорындар, мемлекеттік мекемелер, банктер, сақтандыру компаниялары, зейнетақы қорлары, сонымен қатар оқу орындары және ғылыми –зерттеу институттары бола алады;

- тәжірибе оқу-әдістемелік материалдармен (бағдарлама, күнделік және т.б.) қамтамасыз етілуі керек;

- тәжірибе өткізуге жетекшілік жасау және бақылау жоғары оқу орындары мен кафедра, сонымен қатар тәжірибе орындарымен жүзеге асырылады;- жазбаша есеп беру және оны қорғау тәжірибені өту нәтижесі болып табылады.

Өндірістік тәжірибе:

- кәсіби тәжірибе түрін, мерзмін, мазмұнын көрсететін оқу-әдістемелік жабдықтау;

- тәжірибе базасы мамандық кәсібіне сай болу керек;

- білім ұйымдары мен студенттерді жабдықтаушы ұйымдардың шығындарды өтеуі;

- тәжірибе өтуге жетекшілік жасауды және бақылауды қамтамасыз ету;

- кәсіби тәжірибенің нәтижелерін бағалау.

«Қаржы академиясы» Акционерлік қоғамы Сапа менеджмент жүйесі Пәннің оқу-әдістемелік кешенін өңдеу бойынша ережелер «Қаржы академиясы» АҚ СМЖ ҚА С 06-08/18-2014 Нұсқа 1 Күні 11.08.2014 ж. 153 беттен 87 беті

Азақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

«Қаржы академиясы» АҚ

Cтуденттердің жұмысын (оқу жетістіктерін) бақылау және бағалау бойынша материалдары

____________ FA 2216 Қаржылық талдау____________

пәннің атауы

 

Астана 2015 ж.

 

11 Студенттердің оқу жетістіктерін бақылау және бағалау бойынша материалдары (жазбаша бақылау тапсырмалар, тесттік тапсырмалар, өзін-өзі дайындау үшін сұрақтар тізімі, емтихан билеттері және т.б.)

Тест сұрақтары

Нарық жағдайында қандай талдау түрі бағалаудың басты әдісіне айналды?а) басқарушылық талдау;

b) болжаулық талдау;

c) құн талдауы;

d) аудиторлық;

e) қаржылық талдау.

Қаржылық талдау үшін ақпарат көзі болып .... табылады:

a) кадрлар бөлімінің мәліметі;

b) МТҚ жоспары;

c) шығындар туралы есеп;

d) бухгалтерлік баланс;

e) өнім түрлері туралы есеп.

Абсолютті көрсеткіштер тобының осы немесе басқа абсолютті көрсеткіш қандай бөлігін алып жатқанын анықтау үшін қандай көрсеткіш қолданылады?

a) шығу коэффициенті;

b) тарату коэффициенті;

c) нормативтік коэффициент;

d) бағдар коэффициенті;

e) автономдық коэффициенті.

Меншікті акпиталдың қарыздық акпиталға қатынасы бұл:

a) автономдық коэффициенті;

b) тарату коэффициенті;

c) қаржылық тұрақтылық коэффициенті;

d) координация коэффициенті;

e) интеграциялық коэффициент.

Абсолютті баланстық көрсеткіштер қатысты өсу жылдамдықтарымен толықтырылып отыратын бір немесе бірнеше талдамалық кестенің құрылуында қандай талдау орын табады?

a) трендтік талдау;

b) көлденең талдау;

c) тікелей талдау;

d) салыстырмалы талдау;

e) шаруашылықаралық талдау.

Сырқы қаржылық талдау ерекшеліктері не?

a) талдау нәтижелерінің өз басшылығына бағдарлануы;

b) талдау нәтижелерінің максималды ашық болуы;

c) талдау нәтижелерінің максималды жабық болуы;

d) ішкі талдауда қолданылатын барлық ақпарат қөздерін пайдалану;

e) есеп,талдау, жоспарлау және шешім қабылдауды интеграциялау.

Меншікті капиталдың пайда болудың көзі болып .... табылады:

a) материалды емес активтер;

b) аяқталмаған өндіріс;

c) дебиторлық қарыз;

d) ТМҚ асырып бағалау сомасы;

e) болашақ кезеңдердің шығындары.

Төлемқабілеттілік – бұл ....

a) өз төлем міндеттемелерін уақытында орындау қабілеті;

b) кәсіпорынның ақша қаржыларымен жеңіл қолдану;

c) табыстың шығындардан асып түсуі;

d) рентабелділік деңгейі;

e) жоспарды орындау және өндіріс динамикасының денгейін бағалау.

Негізгі өндірістік қорлардың өндірілуі және айналымы мынаған әсер етеді:

a) қаржылық жағдайға;

b) өткізуден түскен ақшаның өсіміне;

c) нақты активтер өсімі жылдамдығына;

d) өзіндік құн деңгейінің өсіміне;

e) жалпы қайнар көздер сомасында меншікті қаржылар бөлігіне.

Қаржылық тұрақтылықты бағалаудың маңызды көрсеткіші болып ... табылады:

a) рентабелділік деңгейі;

b) нақты активтердің өсу жылдамдығы;

c) есептеулер және басқа активтер;

d) міндеттемелердің көбею жылдамдығы;

e) негізгі қорлардың өсімі.

Нарықтық экономика негізінде келесі принциптер жатыр:

a) бірізділік;

b) үзбеушілік;

c) нарықтық қатынас субъектілерінің әрекеттерін реттеу;

d) екіжақты жазу;

e) консолидацияланған есеп.

Қаржылық жағдайдың қатысты көрсеткіштері бөлінеді:

a) факторлық;

b) бөлу және координация коэффициенттеріне;

c) бағалыққа;

d) статистикалық;

e) жоспарлық.

Тиімді баланстың белгілері ретінде келесі көрсеткіштерді айтуға болады:

a) өткізу көрсеткіштері;

b) өзіндік құн көрсеткіштері;

c) ағымдағы өтімділік коэффициенті;

d) рентабельділік;

e) автономиялық коэффициент.

Мына формула нені сипаттайды: С1+З1+Д1

А = --------------------- -1*100?

(С0+З0+Д0)

a) нақты активтердің мүлігін өсіру жиілігі;

b) меншікті қаржылар бөлігін;

c) қаржылық тәуелсіздіктің жоғарылағаны;

d) енбекақы бөлігінің төмендеуі;

e) енбекақы бөлігінің жоғарылауы;

А4<=П2 теңсіздігі нені көрсетеді?

a) қаржылық тұрақтылықтың минималды шартын ұстану;

b) төлем қабілеттілігін ;

c) өтімділігін;

d) абсолютті шамалардың артықшылықлары немесе жетіспеушіліктерін;

e) өтімді активткрмен қамтамасыз етілуін.

Егер төлемқабілеттілік коэффициенті Кт>=1 болса, онда ...

a) кәсіпорын қарызы ;

b) меншікті айналым қаржыларының көбейгені;

c) қаржылар сомаларының өсуі;

d) субъект төлемқабілетті;

a) қаржылық тәртіптің бұзылуы.

Өтімділік коэффициенті не жайында сипаттайды?

a) шаруашылық субъектінің қысқа мерзімді міндеттемелерді жабу үшін ақша қаржыларын жинақтау мүмкіндігі;

b) кәсіпорынның қарыз алу көздерінен қаржылық тәуелсіздік денгейін көрсетеді;

c) ақша қаржыларын есептеу жеделдігі;

d) пайда тенденциясы;

e) қаржылардың бар болуын тексеру.

Баланс өтімділігі немен сипатталады ?

a) меншік және қарызға тартылған қаржылар арасында;

b) табысқа деген тенденциясында;

c) шаруашылық субъектісінің міндеттемелерін жабу деңгейімен;

d) қаржылардың бар болуын тексерумен;

e) қаржылардың түсуімен.

Қаржыларды тарту коэффициенті нені көрсетеді?

қаржыларды тарту;

a) жабуға арналған қаржылар;

b) ақша қаражаттарын жинақтау мүмкіндігі;

c) жалпы шарттармен кредиттеледі;

d) кәсіпорынның қарыз алу көздерінен қаржылық тәуелсіздік деңгейі.

Ақшалай қаржылардың түсуі тура әдісте қалай көрінс табады?

a) таза табыстың түзеуін жүргізеді;

b) қолма қол қашамен нақты төленген сомаларды реттеу;

c) әртүрлі шоттарды реттеу;

d) ақырғы қалдықтың айырмашылығының шамасы;

e) ақшалай қаражаттың тек кредит боынша қозғалысы.

Инвестициялық қызметке қандай негізгі операциялар кіреді?

a) айналым активтерін есептеу;

b) міндеттемелерді есептеу ;

c) таза пайданы шығындарға реттеу;

d) негізінен айналымнан тыс активтеріндегі өзгерістерге қатысты;

e) ақша қаражаттарының өсімі.

Қаржылық талдаудың маңызды құрамдастары ...

a) айналым капиталының қозғалысы;

b) бағалы қағаздарды сатудан табыс;

c) амортизация;

d) шоттардың азаюы;

e) өткізуден шығындар.

Есепті пайданы реттеу сомасы есептеледі ...

a) Д=Р+Р;

b) Р=с+а;

c) Р=а+б+в-г;

d) Р=а-б-в-г;

e) Z=М+Р.

Капиталдың айналу порцесі неден басталады?

a) негізгі құралдарды өткізу пайдасынан;

b) аванстықтөлемдерді көбейтуден;

c) таза табыстан;

d) бағалы қағаздарды сатып алудан;

e) активтердің айналымынан.

Есепті пайда ақша қаражаттарының қозғалысын көрсетпейтін тузетулер

шамасына реттеледі ...

a) амортизация, негізгі құралдарды өткізуден зиян, ғылыми –зерттеу жұмыстарына кеткен шығын ;

b) шикізаттарды сатып алу, еңбекақыға есептеулер, күдікті қарыздар бойынша көбейу;

c) кредит үшін проценттерді төлеу, шығару;

d) мүлікті өткізу, еңбекқаыны төлеу;

e) акцияларды өткізу, дебиторлық қарыздардың өсуі.

Баланс өтімділігін құрудың бір факторы болып .. табылады:

a) негізгі қорлар;

b) бағалы қағаздар эмиссиясы, кредиттер , қарыздар;

c) салықтар;

d) өнімді төлеу;

e) есептеу.

Шаруашылық субъектінің бәсекелестікке қабілеттілігінің индикаторы ..

a) шаруашылық операциялардың стратегиясы;

b) қаржы;

c) қатысты көрсеткіштер;

d) абсолютті көрсеткіштер;

e) коэффициенттер.

Қаржылық жағдайды талдаудың мақсыты ...

a) қаржылық ресуртарды пайдаланудың нәтижелілігін зерттеу;

b) өндіріс нәтижелігін көтерудің резервтерін іздеу;

c) жоспарларды орындау бойынша кәсіпорын қызметі нәтижелерін бағалау;

d) мамандар ағынының көрсеткіштерін зерттеу;

e) ресурстарды пайдалану нәтижелігінің деңгейін бағалау.

Шаруашылық субъект қаржылық тұрақты болады, егер ..

a) қаржылық ауытқуларды ғылыми негізделіп зерттесе;

b) активке салынған қаржыларды өз қаражаттары есебінен жауып отырса;

c) нақты меншік мүлігі болса;

d) кәсіпорын иелік ететін қаражат құны көрінсе;

e) кәсіпорын активтерін ақша қаржыларына тез айналдырса.

Өндірістік қордың авансталған сомасы-бұл ..

a) рентабелділік деңгейі;

b) табыстар сомасы;

c) түсім көлемінің өзгеруіне пропорционалды өзгеретін сома;

d) қорлардың біруақытты келуін қамтамасыз ететін сома;

e) рационалды ұйымдастыру және айналым құралдарын қолдану.

Өнімді өткізуден табыс қай есепте көрініс табады?

a) ақша қаражаттарының қозғалысы туралы;

b) шығындар сметасы туралы есепте;

c) табелді есепте;

d) келісім шарттарда;

e) қаржылық қызмет нәтижесі туралы есепте.

Қаржылық талдау бұл ..

a) шаруашылық субъектінің болашақ қаржылық жағдайын бағалау әдісі;

b) ақша қаражаттарының қозғалысы;

c) заттарды тану жолы;

d) айналым капиталының қозғалысы;

e) құбылысты тану жолы.

Фирманың бөлек көрсеткіштері бойынша есебі көрсеткішінің ішкі талдауы ретінде қай әдіс қарастырылады?

a) факторлы;

b) салыстырмалы;

c) трендтік;

d) есептік;

e) тік.

Автономия коэффициенті нені сипаттайды?

a) қаржылық тәуелсіздіктің жоғарылауы;

b) қаржылық тәуекелінің төмендеуі туралы;

c) қаржылық жағдайдың қарыз алу көздерінен тәуелсіздігі;

d) салық деңгейінің түскені туралы.

Қаржылық тұрақтылықтың жалпылаушы көрсеткіштері ...

a) сағаттық жұмыс;

b) көбею немесе азаю;

c) жалпы өнімнің көрсеткіштері;

d) ауытқулар;

e) артықшылық немесе жетіспеушілік.

Қаржылық жағдайдың әртүрлі аспектілерін сипаттау үшін келесіні қолданады:

a) нормативтік көрсеткіштер;

b) жоспарлық;

c) абсолютті ;

d) қаржылық жағдайдың қатысты көрсеткіштері;

e) есепті көрсеткіштер.

Қаржылық жағдайды анықтайтын негізгі факторлар ..

a) айналым активтерінің айналым жылдамдығы;

b) өсімге әсер ететін шамаларды және нәтижелі көрсеткіштер деңгейін анықтау;

c) өндіріс нәтижелігін жоғарылату резервтері;

d) қатысты коэффициенттердің талдауы;

e) өндіріс нәтижелілігін көтеру.

Төлемқабілеттілігінің талдауы қандай жолмен жүзеге асырылады?

a) меншікті қаржыларды азайту жолымен;

b) бірінші кезектегі төлемдермен қаржылардың түсуін өлшеу;

c) әртүрлі факторлардың табысқа әсерін анықтау жолымен;

d) табысты алу жолымен;

e) салық ставкаларын төмендету жолымен.

Алдын ала талдау қашан жүргізіледі?

a) шаруашылық операцияларды жүргізгенге дейін;

b) есепті кезеңінде;

c) шаруашылық операцияны жұргізгеннен кейін;

d) шаруашылық актілерді жүзеге асырғаннан кейін;

e) базистік жыл ішінде.

Инвесторлармен, жабдықтаушылармен, бақылаушы органдармен қандай талдау жүргізіледі?

a) ішкі;

b) жалпы;

c) аралық;

d) аудиторлық;

e) сыртқы.

Қандай көрсеткіштер кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалау және салыстырмалы талдауының міндетті элементтері болып табылады?

a) жалпы табыс;

b) табыстылық коэффициенті ;

c) негізгі қызметтен табыс;

d) тарату коэффициенті ;

e) координация коэффициенті.

Нақты активтер – бұл ..

a) пайда сомасы;

b) рентабелділік деңгейі;

c) нақты бар меншікті мүлік;

d) міндеттемелер сомасы;

e) салынған капиталға табыс нормасы.

Ақша қаражаттары қандай бағыттарда топтастырылған?

a) тек қаржылар шегінде;

b) тек шаруашылық шегінде;

c) тек инвестициялар шегінде;

d) шаруашылық, инвестициялық, қаржылар шегінде;

e) нарық шегінде.

Кәсіпорын активінің қай бабы неғұрлым өтімді?

a) кәсіпорынның ақша қаржылары;

b) несиелер;

c) дебиторлық қарыз;

d) материалдық емес активтер;

e) ғимараттар, құрылыс.

Қай баланс абсолютті өтімді болып саналады?

a) А1<=П1, А2<=П2, А3<=П3, А4>=П4;

b) А1>=П1, А2>=П2, А3>=П3, А4<=П4;

c) А1<=П2, А2<=П2,А3>=П3,А4>=П4;

d) А1>=П1, А2<=П2, А3<=П3, А4<=П4;

e) А1>=П1, А2>=П2, А3<=П3, А4<=П4.

Қаржылар аясы қандай баптарды қосады?

a) ұзақ мерзімді қарыздарды ұсыну;

b) жылжымайтын мүлікті өткізу және сатып алу;

c) дивидендтерді төлеу;

d) жинақталған активтер;

e) қарызды капитал.

Кәсіпорынның ақша қаражаттары баптары активтердің қай тобына жатады?

a) баяу өткізілетін активтер;

b) баяу өткізілетін міндеттемелер ;

c) тез өткізілетін активтер;

d) қиын өткізілетін активтер;

e) ең өтімді активтер.

Құралдардың айналымы дегеніміз ...

a) стадияларды өту ұзақтығы;

b) кәсіпорынды айналым құралдарымен әрдайым толықтыру;

c) бүліну нәтижесінде айналым құралдарының шығуы;

d) негізгі құралдарды тиімдірек пайдалану;

e) айналым құралдары кәсіпорынға түсу уақыты.

Айналым құралдарының 1 теңгесіне есептегенде өткізуден түсімнің көлемін сипаттайтын коэффициент?

a) бекіту коэффициенті;

b) тарату коэффициенті;

c) айналым коэффициенті;

d) автономия коэффициенті;

e) координация коэффициенті.

Айналым құралдарының орташа қалдық сомасының бір күндік түсімге қатынасы --бұл......

a) квартал ішінде айналым ұзақтығы;

b) жыл барысында айналым ұзақтығы;

c) 1 күн ішінде;

d) 1 айналымның күндермен санағандағы ұзақтығы;

e) 1 сағаттағы айналым ұзақтығы.

Қаржылық жағдайын талдау келесіні білдіреді

a) мысалдар , ақпарат түсінігі;

b) қаржылық қатынастың терең әрі ғылыми зерттелуі;

c) шешім қабылдаудың ғылыми қамтамасыз етілуі;

d) пәндерді тану тәсілі;

e) бағалау әдісі;

Өтімділік балансы нені көрсетеді?

a) кәсіпорынның өтімді құралдарының жалпы сомасын төлем міндеттерінің жалпы сомасына қатынасын көрсетеді;

b) айналымның барлығын өткізуден пайда;

c) мүліктің орташа құнының таза пайдасы;

d) пассивтің жалпы сомасының кірісі;

e) қолма-қол ақшалай соманың жедел төлем сомасына қатынасы;

Автономия коэффициенті нені көрсетеді?

a) көздердің жалпы сомасынан меншік құралдардың бөлігі;

b) айналым саны;

c) сатудан түсімдер;

d) түсімдер өзгерісі;

e) төлем қабілеттілік соммасы;

Қаржылық тұрақтылық көрсеткішінің маңыздысы болып:

a) рентабельділік деңгейі;

b) нақты активтердің өсу темпі;

c) есептерулер және басқа да активтер;

d) айналымдағы активтер есептемесі;

e) жабу құралдары;

Қаржылық тұрақтылық бұл...

a) кәсіпорын шоттарының анықталған жағдайы;

b) бағалау әдісі;

c) заттарды тану тәсілі;

d) айналымдағы активтер өсімі;

e) мүліктер өткізу;

Қаржылық анализдің негізгі мақсаты...

a) теңестіру;

b) кілтті параметрлерден алу;

c) айырмашылық қабылдау;

d) айналымдағы құралдардың айналым жылдамдығы;

e) өндіріс эффектілігін өсіру резервтері;

Қаржылық анализ қандай 2 бөліктен тұрады?

a) анализ және статистика;

b) жоспарлау және өндірісті басқару;

c) қаржылық және басқару анализінен;

d) анализ және математика;

e) маркетинг және менеджмент;

Бөлу коэффициенті қашан қолданылады?

a) абсолютті көрсеткіштердің әртүрлі қатыста көрсету;

b) төлем қабілеттілігі қамтамасыз етілген және орташа тұрақтылықта;

c) қаржылық жағдайдың абсолютті көрсеткіші;

d) шығаруға дейін және жоспарлы шығын көлемі;

e) өнім шығарғаннан кейін және фактілі өндірудегі көлем;

<<Жақсы>> балансты көрсеткішті есепбесуден кейін қайсыны атауға болады:

a) ағымдағы өтімділік коэффициенті;

b) өзіндік құн көрсеткіші;

c) автономия коэффициенті;

d) бөлу коэффициенті;

e) координация коэффициенті;

Коэффициенттердің қайсысы қолда бар ақшалай сомалардың белгілі бір мерзімге ағымдағы төлемдердің сомасына қатынасы арқылы есептеледі?

a) автономия коэффициенті;

b) төлемқабілеттілік коэффициенті;

c) тарату коэффициенті;

d) координация коэффициенті;

e) ауыстыру коэффициенті;

Негізгі өндірістік қорлардың ұдайы өндірісі мен айналуы әсер етеді...

a) қаржылық жағдайға;

b) өзіндік құн деңгейінің өсуіне;

c) өткізуден түсімнің өсуіне;

d) обсолютті көрсеткіштерге;

e) салыстырмалы көрсеткіштерге;

Активі мен пассиві бойынша екінші топ нәтижелерін салыстыру, яғни А2>=П2... нені көрсетеді?

a) ағымдағы өтімділіктің төмендеуін білдіреді;

b) төлемдердің арақатынасын білдіреді;

c) ағымдағы өтімділіктің артуын немесе кему тенденциясын көрсетеді;

d) төлемқабілеттілікті көрсетеді;

e) төлемдердің қатынастарын білдіреді;

Құралдарды тарту коэффициенті нені көрсетеді?

a) құралдарды тарту;

b) өтеу үшін құралдар;

c) ақшалай құралдарды мобилизациялау мүмкіндігі;

d) кәсіпорынның қарыз көздерінен қаржылық тәуелсіздік деңгейі;

e) жалпы жағдайларды кредиттеледі;

Тура әдісте ақшалай құралдардың келіп түсуі қалай көрсетіледі?

a) тура әдісте таза пайда түзетіледі;

b) тура әдісте ақшалай құралдардың түсуі қолма-қол ақшамен төленген сомалармен көрсетіледі;

c) тура әдісте ақшалай құралдардың түсуі тек кредиті бойынша көрсетіледі;

d) соңғы калдық айырмасының шамасын көрсетеді;

e) ақшалай құралдардың қозғалысын тек кредиті бойынша көрсетеді;

Өндірістік қорлардың авансталған сомасы нені білдіреді:

a) өндірістік қорлардың бір уақытта өзінің барлық натуралды формаларда болуын қамтамасыз ететін соманы білдіреді;

b) шығындардың барлық баптарынан үлесін білдіреді;

c) жеткізу келісімі мен ішкі өтеу көздерінің арасындағы соманы білдіреді;

d) рентабельділік деңгейі;

e) түсім көлемінің өзгеруіне пропорционалды өзгеретін сома;

Қор қайтарымының өсуі неге әкеледі?

a) НӨК салыстырмалы үнемдеуге;

b) пассивті бөліктің өсу қарқынына;


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!