Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ПӘННІҢ ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫАзақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

«Қаржы академиясы» АҚ

 

«БЕКІТЕМІН»

Оқу-әдістемелік

Жұмысы жөніндегі проректор

Нурмухаметов Н.Н.

Ж.

ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

_ FA 2216 Қаржылық талдау ____________________

пәннің атауы және коды

мамандық __________5В050900 - Қаржы_____

(шифр, мамандық атауы)

Барлығы 3 кредит

Курс 2

Семестр 4

Дәрістер 30 сағат

Тәжірибелік 15 сағат

Барлық аудиторлық сағат 45 сағат

СОӨЖ 45 сағат

СӨЖ 45 сағат

Барлық ӨЖ 90 сағат

Жалпы еңбек сыйымдылығы 135 сағат

Межелік бақылау саны (МБ) 2

Емтихан 4 семестр

 

 

Астана 2015

«Есеп және аудит»________________ (атауы) кафедрасының отырысында қарастырылды.   Хаттама №11 «_02_»_____маусым______2015 ж   Жоғары білім беру_____________ (атауы) факультет Кеңесімен мақұлданды.   Хаттама №11 «__18__»_____ маусым___2015 ж  
« Есеп және аудит»______________ (атауы) Кафедрасының меңгерушісі _____________Аманова Г.Д._________ (қолы) (аты-жөні)     Жоғары білім беру____________ (атауы) Факультет Кеңесінің төрайымы   _________ Рахимова Г.А_______ (қолы) (аты-жөні)

 

Құрастырушылар_Хуаныш Л., Корабаев Б.С., Байтуова Л.Т. магистр, аға оқытушылар

(аты-жөні, лауазымы, атағы)

 

 

 

 

МАЗМҰНЫ

Пәннің оқу жұмыс бағдарламасы
Студенттерді оқыту бағдарламасы (syllabus)
Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі
Пән бойынша білім алушыларды оқу-әдістемелік қамтамасыз ету картасы
Дәрістер кешені (дәрістер тезистері, иллюстративтік және таратпа материалдар, ұсынылатын әдебиеттер тізімі)
Семинар (тәжірибе) сабақтар жоспары
Пәнді оқыту бойынша әдістемелік нұсқаулар
Типтік есептеулерді, есептеу-графикалық, зертханалық жұмыстарды, курстық жобаларды орындау бойынша әдістемелік нұсқаулар мен ұсыныстар
Студенттердің өзіндік жұмысын орындауға арналған материалдар
Оқу, өндірістік тәжірибелерден өту бойынша әдістемелік нұсқаулар, есептік құжаттау нысандары
Студенттердің жұмысын (оқу жетістіктерін) бақылау және бағалау бойынша материалдары (жазбаша бақылау тапсырмалар, тесттік тапсырмалар, өзін-өзі дайындау үшін сұрақтар тізімі, емтихан билеттері және т.б.)
Оқу сабақтарының бағдарламалық және мультимедиялық қамтамасыз ету
Мамандандырылған дәрісханалар, кабинеттер мен зертханалар тізімі
«Қаржы академиясы» Акционерлік қоғамы Сапа менеджмент жүйесі Пәннің оқу-әдістемелік кешенін өңдеу бойынша ережелер «Қаржы академиясы» АҚ СМЖ ҚА С 06-08/18-2014 Нұсқа 1 Күні 11.08.2014 ж. 127 беттен 4 беті

Азақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі«Қаржы академиясы» АҚ

Кафедра «Есеп және аудит»

 

 

«Бекітілемін»

ОӘЖ бойынша проректор

Нурмухаметов Н.Н.

Ж.

 

ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

________________FA 2216 Қаржылық талдау____________код және пән атауы

5В050900 – Қаржы мамандығы үшін

(шифры, мамандық атауы)

Оқу нысаны__________күндізгі____________________________

 

Курс 2

Семестр 4

Кредит саны 3

Межелік бақылау саны (МБ) 2

Емтихан 4 семестр

Еңбек сыйымдылығы 135 сағат

Барлық аудиторлық сабақ саны 45 сағат

Оның ішінде дәрістер 30 сағат

тәжірибелік (семинарлық) сабақ 15 сағат

ӨЖ барлық сағат саны 90 сағат

Оның ішінде СОӨЖ 45 сағат

СӨЖ 45 сағат

 

 

Астана 2015

Жұмыс оқу бағдарламасы 5В050900 - Қаржы мамандығы үшін элективті пәндер каталогы және келісім хаттамасы_негізінде жасалынды___

(пәннің типтік бағдарламасы атауы мен индексі, кіммен және қашан бекітілді)

 

5В050900 - Қаржы мамандығы бойынша жоғары оқу орындарына (коды мен мамандығы атауы)

арналған және Академияның Ғылыми Кеңесімен «___»_______2015ж., №____ хаттамасымен бекітілген мамандықтың жұмыс оқу жоспарына сәйкес жасалынған.

 

 

Жұмыс оқу бағдарламасын құрастырғандар магистр, аға оқытушылар___________________

(құрастырушының лауазымы, ғылыми атағы)

_________________ Хуаныш Л., Корабаев Б.С., Байтуова Л.Т.

(қолы) (аты жөні)

 

Пәнді жүргізетін кафедра отырысында қарастырылып және бекітуге ұсынылды ___________Есеп және аудит_________________________ (кафедра атауы)

 

«_02_» __маусым__ 2015 ж., хаттама № ___11___

 

 

Кафедра меңгерушісі ____________ Аманова Гульнар Дюсенбаевна___

(қолы) (аты жөні)

 

5B050900 - Қаржы_________________________________

(мамандық коды және атауы, кафедра атауы)

мамандығын дайындаушы кафедрамен келісілген.

 

«Қаржы» кафедрасының меңгерушісі _____ __Есенова Г.Ж.______

(қолы) (аты жөні)

 

«Есеп және аудит» кафедрасының меңгерушісі _____ Аманова Г.Д._______

(қолы) (аты жөні)

 

___Жоғары білім беру__ факультетінің Кеңесімен мақұлданды.

(факультет атауы)

« 18 » маусым 2015 ж. № 11 хаттама

 

Факультет Кеңесінің төрайымы _______________ __Рахимова Г.А.__

(қолы) (аты жөні)

Пән бойынша жұмыс бағдарламасына толықтырулар мен өзгерістер

____________________________________________________________________

_________________/__________________________оқу жылына

 

 

Жұмыс бағдарламасына келесі өзгерістер енгізілді:

1.________________________________________________________________

2.________________________________________________________________

3.________________________________________________________________

 

_______________________________________________________ кафедрасының

 

мәжілісінде жұмыс бағдарламасы қайта қаралып және енгізілген өзгерістер бекітілді.

«___»________________20__ж., № ________________________ хаттамасы

 

 

Кафедра меңгерішісі_______________________________________________

_________________________________________________________________

(қолы) (аты жөні)

 

 

Енгізілген өзгерістер келісілді:

 

Факультет деканы_________________________________________________

_________________________________________________________________

(қолы) (аты жөні)

«___»________________20__ж., № ________________________ хаттамасы

 

Алғысөз

Нарық жағдайында қоғамда болып жатқан процестерді терең талдай алатын және нақты шешімдер қабылдайтын мамандар қажет. Жоғары дәрежелі мамандар даярлауда қаржылық талдау ғылыми маңызды рөл атқарады. Қаржылық талдау бұл бірқатар жеке тараулардан тұратын, әлеуметтік-экономикалық ғылым. Осы курстың мақсаты қоғамдық құбылыстардың өзара байланысын және құрылымын, даму жағдайын зерттеу, қаржылық ақпараттарды жинақтау және қаржылық бақылауды ұйымдастыру принциптерін оқып үйрену болып табылады.

Курстың міндеттері:

– кәсiпорын қызметiне экономикалық талдау жүргiзудiң теориялық, әдiстемелiк және тәжiрибиелiк негiзiн игеру;

– белгiлi бiр салаларда жекелеген талдау түрлерiн қолданылу, басқару шешiмдерiн қабылдауға қажеттi ақпараттарды талдай бiлу;

– талдау әдiстерiнiң қолданылуын жете меңгеру;

– кәсiпорында орын алған жағдайлардың себебiн және оған әсер ететiн факторларды анықтай бiлу;

– ұйымның қаржылық жағдайын бағалай бiлу;

– кәсiпорынды тиiмдi ұйымдастыра бiлу және ең тиiмдi шешiмдердi қабылдап үйрену;

– қаржылық активтердің құрамы мен қозғалысын талдау және бағалау әдістемесін беру.

Қаржылық талдау курсын зерттеудің теориялық негізі болып табылатын ғылымдар: экономикалық теория, математика, статистика, математикалық статистика және ықтималдықтар теориясы, салалық экономикалық пәндер, бухгалтерлік есеп.

Қаржылық талдау философия, микроэкономика, макроэкономика, әлеуметтану, т.б.пәндермен байланысты.

Статистика пәннің оқып үйрену кезінде әрбір студент мына жағдайларды меңгеруі тиіс:

– қаржылық талдауды ұйымдастыру және жүргізу;

– алғашқы қаржылық мәліметтерді өңдеу;

– қаржылық есеп-берушіліктегі мәліметтерді кестелер мен графиктерді құра білу;

– әлеуметтік-экономикалық құбылыстар мен үдерістердің абсалютті, салыстырмалы, факторлы әдістерімен талдай білу;

– әлеуметтік және экономикалық үдерістердің дамуын болжай білу.

Курсты меңгеру барысында Қазақстандағы нарықтық қатынастардың даму үдерісінде дәрістер оқылады, оқытушының қатысуымен практикалық сабақтар жүргізіледі, студенттердің өз беттерімен істелінетін жұмыстары орындалады.

Бағдарламада көрсетілген тақырыптар бойынша оқу үдерісінде дәрістер оқылады, оқытушының қатысуымен практикалық сабақтар жүргізіледі, студенттің һз беттерімен істелінетін жұмыстары орындалады.

 


ПӘННІҢ ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

ПӘННІҢ ЕҢБЕК СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ

 

Семестр Кредиттер саны Сабақ түрі СӨЖ Барлық сағат саны Бақылау түрі
    Дәріс Тәжірибелік сабақтар   Лабораториялық сабақтар   СОӨЖ   Барлық сағат
- Е

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!