Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


III. Оголошення теми й мети уроку. М. Актуалізація опорних знаньМ. Актуалізація опорних знань

Робота в парах

Учитель. Розкажіть одне одному про життя і творчість Не- красова, поставте запитання, уточніть відомості, отримані само­стійно.

2. Розповідь одного учня (або кількох) про М. Некрасова

Учитель. Заповніть схему відомостями про основні об'єкти зображення у творах відомих російських письменників.

 

V. Сприйняття та засвоєння нового навчального матеріалу

Слово вчителя

Тема поета й поезії завжди була актуальною для Некрасо- ва. У ранній збірці (поезія «Тот не по^т») Некрасов, письменник- початківець, чітко висловив думку щодо того, про що він повинен писати, хто має право носити високе звання поета:

Кто у одра страдающего брата Не пролил слез, в ком состраданья нет, Кто не продает себя толпе за злато, Тот не по^т!

Подібні думки лунатимуть і у віршах Некрасова «Муза», «Бла­жен незлобивий позт», «^легия» та ін. Особливо емоційно насна­жена, пронизана громадськими, патріотичними почуттями поезія «Позт и гражданин»:

Будь гражданин! Служа искусству, Для блага ближнего живи, Свой гений подчиняя чувству Всеобнимающей Любви.

І далі:

Йди в огонь за честь отчизньї, За убежденья, за любовь...

А ці слова стали крилатими:

По^том можешь ти не бьіть, Но гражданином бить обязан.

Детально ми розглянемо вірш «О шостій вчора завернув.», у якому висвітлюється інший аспект теми поета й поезії.

2. Виразне читання вірша

* * *

Учора в шостій на Сінну З грудей ні звука, ні зітхань.

Зайшов я наостанку; Лиш бич по тілу свище.

Там били дівчину одну, І музі я сказав: «Поглянь!

Ще молоду селянку. Сестра твоя найближча».

Переклад М. Терещенка

3. словникова робота за питаннями учнів

Сенная — вулиця в Петербурзі, де багато закладів торгівлі, шинків; брудна, з підозрілим людом. Муза — богиня творчості, натхнення.

4. обмін враженнями від прочитаного

5. Евристична бесіда

♦ Від чийого імені ведетсья оповідь? (Від першої особи, ліричного героя — автора)

♦ Про що свідчить факт побиття батогом жінки? (Про жорсто­кість; безправність селян, беззахисність у великому місті)

♦ Як ви вважаєте, що сталося? За що її били? (Мабуть, за невели­ку провину, інакше відвели б до поліції)

♦ Чому жінка мовчала? (Була терплячою, гордою; мабуть, почу­валася винною; вважала, що це є припустимим)

♦ Чому «бич свистал, играя»? (Напевне, биття приносило задо­волення тим, хто карав селянку.)♦ Чому зроблений такий висновок у кінці поезії? (Поетів часто карають за сміливе, правдиве слово, причому дуже суворо.)

♦ Чим вражає вірш? (Лаконізмом, точністю деталей і влучнстю алегоричного порівняння-висновку)

♦ Чи багато художніх засобів у вірші і як це відбилося на його художності? (Зовсім мало: інверсія «крестьянку молодую», «се­стра твоя родная», неповне речення, діалог, поєднання реаль­них і умовних, символічних персонажів; висока художність до­сягається завдяки цим засобам та лаконізму й неочікуваності такого висновку)

Слово вчителя

Зважаючи на високе уявлення про борця за народне щастя, про призначення поета і поезії, Некрасов був дуже вимогливим до себе як до людини, громадянина й письменника. Тому він палким, сильним словом виступив на захист народу, який не знає власної сили, як той сплячий богатир; покірно несе тягар непосильної пра­ці, нужди та безправ'я. Питання саме такого змісту Некрасов по­рушує у хрестоматійному вірші «Роздуми біля парадного під'їзду».

7. Виразне читання вірша

8. Словникова робота за питаннями учнів

9. Обмін враженнями від прочитаного

10. Евристична бесіда, виконання завдань пошуково- дослідницького характеру

♦ Як ви вважаєте, чий парадний під'їзд описано? (Знатного чи­новника, багатого вельможі)

♦ Як автор називає того, хто приїжджає у свята, щоб засвідчити свою повагу господареві? («Одержимий холопским недугом»)

♦ Які незвичайні прохачі прийшли до під'їзду? (Селяни з дале­ких губерній)

♦ Що про це свідчить? (Бідний одяг, розтерті до крові ноги, бояз­кий та покірний вигляд)

♦ Чому швейцар не пустив навіть за хабар? (Мало грошей, вигляд жебрацький)

♦ Як реагують на це мандрівники-прохачі? (Покірно відходять, по­клавшись на Божу волю; потім, можливо, проп'ють від горя гроші)♦ Як змінюється тональність вірша, коли йдеться про вельможу, який веде розкішне життя та якого зовсім не хвилюють страж­дання народу? (Робиться гнівною, звинувачувальною, автор звертається безпосередньо до цього героя)

♦ До кого далі з болем та співчуттям звертається автор? (До рідної землі, народу)

♦ Що засвідчує велику повагу поета до народу, розуміння ним його ролі? (Слова «сеятель твой и хранитель»)

♦ Про що свідчить кінцівка твору? Яким є її характер? (Автор ставить питання, яке опосередковано закликає народ «про­будитися», відчути власну силу й почати відстоювати своє право на людське існування)

♦ Поділіть вірш на змістовно-інтонаційні частини й складіть план. Очікуванні відповіді

1) Відвідувачі парадного під'їзду у свята і будень.

2) Селян не допускають до високопосадовця.

3) Життя володаря розкішних палат.

4) Страждання та стогін російського мужика.

5) Коли відбудеться духовне пробудження народу?

♦ Знайдіть у вірші пейзаж і визначте його роль.

(Под пленительним небом Сицилии, В благовонной древесной тени, Созерцая, как солнце пурпурное Погружается в море лазурное, Волосами его золотя,— Убаюканний ласковим пением Средиземной волни...

Пейзаж є контрастом до зображуваних (і домальованих уявою читача) картин народного життя..)

♦ Який художній прийом використаний автором у цих рядках?

Ть уснешь, окружен попечением

Дорогой и любимой семьи.

(Ждущей смерти твоей с нетерпением).

(Іронію)

♦ Які рядки вірша стали крилатими (інколи вже з іншим значен­ням)? («^тот стон у нас песней зовется...»)

♦ Які образи-символи зустрічаються у творі? (Річка Волга — сим­вол Росії)

V!. Закріплення набутих знань, умінь та навичок

Учитель. Знайдіть синоніми до слів із вірша М. Некрасова. Примітка. Другий стовпчик таблиці учні заповнюють само­стійно.

Слова з вірша М. Некрасова Сучасні синоніми
Холопский недуг Підлабузництво
котомка сумка, торба
лапти взуття
армячишка верхній одяг
чернь простий народ
пилигримьі мандрівник
кошли гаманці
щелкопер журналісти, письменники
аркадская идиллия рай
бурлаки робітники на важкій роботі

 

VII. Домашнє завдання

Уміти виразно читати, аналізувати вірші Некрасова, виписати з поезії «Роздуми біля парадного під'їзду» не названі на уроці при­клади художніх засобів, пояснити їх роль.

VII!. підбиття підсумків уроку

інтерактивна вправа «мікрофон»

Продовжте речення:

• Мене вразила поезія.

• Некрасов відкрився для мене як.

• Тепер мені зрозуміло, чому.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!