Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


III. Оголошення теми й мети урокуIV. Формування вмінь та навичок

1. Виконання завдань пошуково-дослідницького характеру

Учитель. Схарактеризуйте перебіг почуттів Жульєна до пані Реналь та Матильди де Ла-Моль. Очікувані відповіді

• Жульєн ^ вдячність ^ закоханість ^ страх ^ ненависть ^ ко­хання ^ пані де Реналь.

• Жульєн ^ цікавість ^ самовдоволення ^ симпатія ^ азарт ^ гордість ^ егоїстична пиха ^ Матильда де Ла-Моль. Примітка. Можливі й інші визначення.

2. Заповнення «анкети» стендалівських героїнь

Ім'я, прізвище Луїза де Реналь Матильда де Ла-Моль
Вік
Особливі деталі зо­внішності Прекрасні очі Колючі очі
Сімейний стан Одружена Незаміжня
Місце проживання Місто Вер'єр Місто Париж
Читацькі інтереси Романи про кохання Суспільно-політичні трактати
Ставлення до релігії Шанобливе Насмішкувате
Ставлення до оточу­ючих Рівне, з повагою Приховане презирство
Проблема грошей Не хвилює Багатство — запорука успіху
Сила почуттів, здатність до само­пожертви Сильні почуття, висока здатність до безкори­сливої самопожертви Сильні почуття, здатність до самопожертви висока, але з певним розрахунком

 

Робота в групах

1) Складання усного твору «Проблема вибору пані де Реналь у романі Стендаля «Червоне і чорне»»

Орієнтовний зразок

Для пані де Реналь найважчою проблемою є вибір між пристра­стю, з одного боку, та її обов'язком дружини, матері, християнки, з іншого. Тобто між «природною людиною», як і в Сореля, та «ци­вілізацією». Закохавшись у Жульєна, вона почувається злочинни­цею, яка порушує загальноприйняті норми моралі, тому стримує почуття; свою пристрасть визначає як «жахливе наслання». Її душа прагне щастя.

Жінка часто впадає в крайнощі. Коли захворів її син, вона сприймає це як Боже покарання за подружню зраду.

Щойно дитина одужала, пані де Реналь підробляє анонімні лис­ти, щоб захистити своє із Жульєном кохання. Мабуть, у таку хвили­ну каяття вона з намови духовника й відсилає маркізові де Ла-Моль відгук про поведінку Сореля, що відіграє в його долі фатальну роль.

Як і Жульєн Сорель, пані де Реналь знаходить рівновагу лише тоді, коли починає жити відповідно до своїх почуттів і прагнення щастя. Для неї вже не існують обов'язок перед чоловіком і мораль­ний осуд. Вочевидь, така щира поведінка, «природне життя» є для автора ідеалом.2) Складання усного твору «Справжнє кохання героя

і симпатія автора — провінційна пані чи паризька

красуня?»

Орієнтовний зразок

У Матильди де Ла-Моль, дочки маркіза, є багато спільного з Жу- льєном. Вона, як і Сорель, скептично ставиться до сучасності, вва­жаючи, що все найкраще в історії вже сталося. Панна де Ла-Моль інстинктивно шукає навколо себе таких сильних людей, як її родич Боніфас де Ла-Моль епохи Маргарити Наваррської, і не знаходить їх. І вона віддає серце синові теслі, який вирізняється з її оточення розумом, енергією та походженням із низького стану, з якого він піднявся завдяки якостям свого характеру та здібностям. Свідчен­ням її сили й сміливості є те, що вона першою зізнається юнакові в коханні. Цим вона кидає виклик ще й своєму суспільному станові.

Незважаючи на духовну близькість Матильди і Жульєна (та й самого автора!), жіночим ідеалом у романі є не вона, а пані де Ре- наль. Матильда не поводитиметься просто як жінка, вона завжди залишатиметься дочкою маркіза зі звичками нещирості, гри, позу­вання. Мабуть, у цьому полягає її трагедія, вона не здатна поступа­тися власною гордістю. Пані де Реналь не така вишукана, розумна, дотепна, як суперниця, але має перевагу над нею, значно важливі­шу,— уміє самовіддано кохати.

4. Аналітичне коментування

Учитель. Прокоментуйте висловлювання Стендаля про ко­хання, знайдіть перегук цих думок із романом «Червоне і чорне»:

• «Любов! У яких тільки божевіллях не змушуєш ти нас відчува­ти радість»;

• «Кохання схоже на лихоманку, воно народжується і згасає без найменшої участі волі»;

• «.У коханні ми насолоджуємося лише ілюзією, породженою нами самими.».

Доведіть або спростуйте думку літературознавця про жіночі ха­рактери у Стендаля: «Характерними рисами жіночих образів є по­тяг до героїчного, самовідданість у коханні, здатність жити при­страстями, обстоювати свої почуття та йти проти умовностей сере­довища».V. Домашнє завдання

Схарактеризувати жіночі образи роману, визначити їх роль у долі Жульєна та втіленні авторського задуму.

VI. підбиття підсумків уроку

інтерактивна вправа «мікрофон»

Продовжте речення:

• Жіночі образи Луїзи де Реналь та Матильди де Ла-Моль мають у романі особливе навантаження. Не випадково вони подають­ся у протиставленні. Героїні немовби уособлюють боротьбу двох сил у душі Жульєна. З цією думкою я.

Урок № 8

тема. Стендаль «Червоне і чорне». Психологізм творчості письменника в романі. Новаторство Стендаля в реа­лістичному відтворенні художньої моделі суспільства й людини

мета: показати художню майстерність автора у використанні психологізму, відтворенні мистецької моделі сучасного йому світу, новаторство письменника; розвивати нави­чки літературознавчого аналізування епічного твору, уміння висловлювати свої думки з різних питань, об­ґрунтовувати їх; виховувати кращі людські якості, естетичні смаки.

оснащення: портрет письменника, видання його твору, ілюстрації до нього.

тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Жанр соціально-побутового роману за часів Стенда- ля вже був певною мірою розроблений письменниками. Стендаль розглянув його з нової точки зору, як «дзеркало, з яким ідеш ве­ликою дорогою. Воно відбиває то блакитне небо, то брудні калюжі й вибоїни. Іде людина і несе те дзеркало, а ви цю людину звинува­чуєте в неморальності! Її дзеркало відбиває багно, а ви звинувачу­єте людину! Логічніше звинувачувати велику дорогу з її калюжа­ми, а ще певніше — доглядача дороги, який допускає, щоб на ній стояли калюжі та скупчувалось багно». Про психологізм творчості й новаторство Стендаля та його художні здобутки ми поміркуємо сьогодні на уроці.

ПІ. оголошення теми й мети уроку

М. Формування вмінь та навичок

Слово вчителя

«Червоне і чорне» — переконливе свідчення новаторства Стен- даля-романіста. Тут органічно пов'язані риси психологічного та со­ціального роману.

Пригадаймо, психологічний роман — різновид роману, у якому відтворено внутрішні переживання особистості, духовну еволюцію, пошуки й суперечності в душі героя, що зумовлюють його вчинки та поведінку.

Виражається це поєднання, зокрема, у тому, що головну тему твору — зіткнення різних історичних часів (духу Великої рево­люції, інстинктивним носієм якого є Жульєн, і нудної повсякден­ності Реставрації) — письменник розглядає саме як психологічну проблему і внутрішній конфлікт головного героя на тлі широкої панорами французького суспільства; зі звичайної кримінальної хроніки Стендаль зробив справжню «хроніку ХІХ століття».

2. Самостійна робота учнів

Учитель. Складіть схему основних груп французького су­спільства часів Стендаля та їх представників; зробіть висновки.

Очікувані висновки • У романі змальовано основні прошарки французького суспіль­ства тих часів (нова буржуазія (Вально) і стара аристократія

(де Реналь), великий світ політики (де Ла-Моль)); провінційні міста Вер'єр та Безансон, столиця Франції Париж; боротьбу між єзуїтами та янсеністами та ін.

• Кожен характер психологічно вмотивований, що є новим автор­ським внеском Стендаля в літературу.

 

 

3. Слово вчителя з елементами бесіди

Новаторським у творі Стендаля є також об'єктивне та критичне зображення звичаїв різних верств суспільства. Знайдіть цьому під­твердження у тексті; процитуйте відповідні епізоди.

Очікувані відповіді

• «"Мені треба випити пуншу і танцювати до знемоги,— сказа­ла вона сама собі,— оберу зараз найблискучішого кавалера і за всяку ціну приверну загальну увагу. А ось, до речі, цей знаме­нитий зухвалець граф де Фервак". Вона прийняла його запро­шення і вони пішли танцювати».

• «"Подивимось,— думала вона,— хто з нас двох зухваліший, але, щоб досхочу поглузувати з нього, треба його викликати на розмову". Скоро всі інші пари танцювали кадриль тільки для годиться — нікому не хотілося пропустити жодної з дотепних і дошкульних реплік Матильди. Пан де Фервак був у замішан­ні: за браком думок він вдавався до красивих фраз і корчив не- задоволені міни. Матильда, що була роздратована, жорстоко з нього глузувала і набула в його особі ворога».

• Зображені звичаї вищого світу: суцільні розваги, лицемірство, інтриги, плітки, відсутність серйозних думок та ін.

Твір Стендаля «Червоне і чорне» містить у собі й риси філософ­ського роману, що також є новаторським підходом автора.

Герої роману постійно сперечаються з приводу найскладніших філософських, ідеологічних, естетичних тем свого часу. Напри­клад, на балу Жульєн обговорює з графом Альтамірою можливість застосування насильства заради досягнення благородної мети. Пригадайте цей епізод: «Ну, знаєте,— сказав Жульєн,— мета ви­правдовує засоби; якби я був не такою незначною пилинкою, а мав би хоч яку-небудь владу, я б наказав повісити трьох, щоб врятувати життя чотирьом».

• Прокоментуйте процитований епізод. Як ви вважаєте, під впли­вом чиїх ідей в Жульєна Сореля виникла така думка? (Наполео- на, яким він таємно захоплювався..)

• Прокоментуйте вислів одного із персонажів роману: «Політи­ка — то камінь, прив'язаний на шию літератури, який може її потопити менш ніж за півроку. Політика серед витворів уяви — те саме, що постріл з пістолета під час концерту. Цей звук оглушливий, але позбавлений будь-якої виразності. Він не гармонує з жодним інструментом». (Мистецтво не повинно служити політиці, підпорядковуватися їй.)


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!