Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


III. Оголошення теми й мети уроку. (70 год на рік (2 год на тиждень), із них: текстуальне вивчення художніх творів — 56 год, контрольні роботи — 6 годКАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

Академічний рівень

(70 год на рік (2 год на тиждень), із них: текстуальне вивчення художніх творів — 56 год, контрольні роботи — 6 год, розвиток мовлення — 4 год, позакласне читання — 2 год; резервний час — 2 год)

№ з/п уроку Кількість годин Тема уроку При­мітки
  I семестр  
    1. Вступ. Із літератури реалізму  
  Вступ  
  Загальна характеристика розвитку культу­ри та літератури XIX ст., стильове розмаїт­тя літератури. реалізм як напрям у світовій літературі  
  розквіт реалістичної літератури та її роль у культурному й суспільному житті ХІХ ст.; зв'язок із розвитком природничих наук. Видатні майстри соціальної прози: Стен­даль, О. де Бальзак, Г. Флобер, Ч. Діккенс, Г. Джеймс, Ф. Достоєвський, Л. Толстой, А. Чехов та ін.  
  Із літератури реалізму  
  стендаль (1783—1842). «Червоне і чорне»  
  Стендаль. Життєвий і творчий шлях, світоглядно-естетичні позиції письменни­ка, їх втілення у творчості. Синтез роман­тизму й реалізму у творах митця  
  Стендаль «Червоне і чорне». Поєднання соціально-політичного й психологічного аспектів у романі. Гостра критика режиму реставрації. Сюжет твору  
№ з/п уроку Кількість годин тема уроку При­мітки
  Стендаль «Червоне і чорне». Конфлікт голов­ного героя Жульєна Сореля із суспільством як сюжетний стрижень роману. Внутрішня драма героя як наслідок цього конфлікту  
  Стендаль «Червоне і чорне». Шлях Жульє­на Сореля — це шлях злету чи шлях падін­ня? Образ головного героя  
  Стендаль «Червоне і чорне». Жіночі образи роману  
  Стендаль «Червоне і чорне». Психологізм творчості письменника в романі. Новатор­ство Стендаля в реалістичному відтворенні художньої моделі суспільства й людини  
  (рм)1 Контрольний твір-роздум за романом Стендаля «Червоне і чорне»  
  Оноре де Бальзак (1799—1850). «Гобсек»  
  О. де Бальзак — видатний французький письменник, зачинатель соціального реалі­стичного роману. Життєвий і творчий шлях письменника. Поєднання реалістичних та романтичних елементів у його художній системі. «Людська комедія» — грандіозна енциклопедія життя Франції першої поло­вини XIX ст., її проблематика й структура. Бальзак і Україна  
  Влада золота та її філософія в повісті О. де Бальзака «Гобсек»  
  О. де Бальзак. Романтичні й реалістичні риси неоднозначного образу «філософа та скнари» Гобсека  
  О. де Бальзак «Гобсек». Зіставлення образів Фанні Мальво й Анастазі де Ресто. Роль Дервіля в розгортанні й відтворенні подій повісті. Композиція та стиль твору  
№ з/п уроку Кількість годин Тема уроку При­мітки
  (ПЧ)1 Бесіда з позакласного читання за тво­ром Гі де Мопассана «Пампушка»  
  (КР)2 Контрольна робота з теми «Французь­ка література ХІХ століття»  
  Чарлз Діккенс (1812-1870). «Пригоди Олі­вера Твіста»  
  Ч. Діккенс. Життєвий і творчий шлях письменника. Творчість Діккенса як одна з вершин англійської літератури; реалі­стичні та романтичні тенденції у його прозі. Місце роману «Пригоди Олівера Твіста» у творчій спадщині письменника  
  Художнє втілення ідеї гуманізму в романі Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста». Співчуття письменника до принижених і знедолених, передусім дітей. Соціальна дієвість творчості Діккенса  
  Художня модель англійського суспільства та засоби її створення у романі Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста»  
  Засудження жаги до наживи, холодного розрахунку та бездуховності суспільства в романі Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста». Розвінчання, «деромантизація» злочинного світу  
  Провідні засоби індивідуалізації персо­нажів роману «Пригоди Олівера Твіста». Характеристика образу Олівера Твіста. Со­ціальна дієвість творчості Діккенса  
  Специфіка зображення, влучність харак­теристики різних суспільних верств Англії 30-х років ХІХ ст. у романі Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста». Ч. Діккенс як майстер іронії та сарказму  
№ з/п уроку Кількість годин Тема уроку При­мітки
  (КР) Контрольна робота з теми «Творчість Ч. Діккенса»  
  Федір Достоєвський (1821—1881). «Злочин і кара»  
  Ф. М. Достоєвський. Життєвий і творчий шлях митця. Творчість Ф. М. Достоєвського як одна з вершин російської та всесвітньої літератури. Філософські, етичні й естетичні погляди письменника та їх утілення в ху­дожніх творах  
  Роман Ф. Достоєвського «Злочин і кара» як утілення нового поліфонічного типу худож­нього мислення  
  Філософські, соціальні, психологічні й морально-етичні ідеї роману Ф. Достоєв- ського «Злочин і кара»  
  Еволюція образу Раскольнікова та розвінчан­ня теорії сильної особистості, «надлюдини» в романі Ф. Достоєвського «Злочин і кара»  
  Система образів роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара». Розкриття складності та суперечливості духовного світу людини  
  Співвідношення «злочину» і «кари», се­мантика й символіка назви роману «Злочин і кара» Ф. Достоєвського  
29-30   (РМ) Контрольний твір-роздум за романом Ф. Достоєвського «Злочин і кара»  
  (КР) Контрольна робота за романом Ф. До- стоєвського «Злочин і кара»  
  Лев Толстой (1828-1910). «Анна Кареніна»  
  Л. М. Толстой. Життєвий і творчий шлях письменника, його творчість як найпов­ніший вияв можливостей реалістичної літератури. Духовні й творчі шукання та здобутки митця  
№ з/п уроку Кількість годин Тема уроку При­мітки
  II СЕМЕСТР  
  Роман Л. Толстого «Анна Кареніна» як ху­дожнє втілення «думки сімейної». Компо­зиція твору та система образів  
  Художній паралелізм композиції як основ­ний художній принцип втілення проблема­тики роману Л. Толстого «Анна Кареніна»; особливості його стилю  
  Психологічна глибина та суперечливість образу Анни Кареніної з однойменного ро­ману Л. Толстого  
  «Діалектика душі» толстовських героїв у романі «Анна Кареніна». Інші герої твору, «вищий світ»  
  Автобіографічний характер образу Левіна. Образ автора у романі  
  Загальнолюдське значення роману Л. Тол­стого «Анна Кареніна»  
39-40 (ПЧ) А. П. Чехов «Скрипка Ротшильда», «Людина у футлярі». Бесіда з позакласного читання  
(КР) Контрольна робота за творами Л. Тол­стого та А. Чехова  
  2. Традиції та новаторські зрушення в поезії середини — II половини XIX ст.  
  Загальна характеристика провідних шляхів розвитку поезії середини ХІХ ст. Світоглядно-естетичні зрушення в мисте­цтві та літературі. Поняття про декаданс  
  Микола Некрасов (1821-1877). «О шостій вчора завернув...»; «Роздуми біля парадно­го під'їзду»; «Трійка»; «На смерть Шев­ченка»  
№ з/п уроку Кількість годин Тема уроку При­мітки
  Етичні та естетичні засади соціально спрямованої лірики. Видатний російський поет М. О. Некрасов — «співець страждань народних». Життєвий і творчий шлях пи­сьменника  
  М. О. Некрасов. Поезія «О шостій вчора завернув...», «Роздуми біля парадного під'їзду»  
451   М. О. Некрасов. Поезії «Трійка», «На смерть Шевченка». Поетичне новаторство автора, поєднання поезії з прозою, набли­ження поетичної мови до розмовної інтона­ції; перегуки з Шевченком  
  Волт Вітмен (1819-1892). Збірка «Листя трави»; «Пісня про себе»  
  В. Вітмен — американський поет-новатор. Життєвий і творчий шлях письменника. Зв'язок його поезії з романтичними тради­ціями та трансценденталізмом  
  В. Вітмен. Збірка «Листя трави», її провід­ні теми й мотиви. «Пісня про себе» — про­грамовий твір поета. Звернення до вільного вірша (верлібру)  
  Шарль Бодлер (1821-1867). «Альбатрос», «Відповідності», «Вечорова гармонія»  
  Шарль Бодлер — французький поет II по­ловини XIX століття, пізній романтик і один із зачинателів символізму. Життєвий і творчий шлях письменника. Світогляд та естетичні погляди Бодлера й збірка «Квіти зла». Протиставлення дійсності й ідеалу як семантико-образна вісь збірки. Тлумачення предметних образів як «видимих знаків» ідей, почуттів, душевних станів («Відповід­ності»)  
№ з/п уроку Кількість годин Тема уроку При­мітки
  Пошуки «сучасної краси», «видобування кра­си зі зла» в поезії Ш. Бодлера. Філігранність поетичної техніки, формальна довершеність і сугестивність вірша «Вечорова гармонія»  
  Традиції та новаторство розв'язання проб­леми «поет і натовп» у поезії Ш. Бодлера «Альбатрос»  
  Із поезії французького символізму (Поль Верлен (1844-1896). «Забуті арієти», «Так тихо серце плаче.», «Поетичне мисте­цтво»; Артюр Рембо (1854-1891). «Відчут­тя», «П'яний корабель», «Голосівки»)  
  Символізм як літературний напрям остан­ньої третини ХІХ — початку ХХ століття Основні естетичні принципи та поетичне новаторство символістів  
  «Поетичне мистецтво» Поля Верлена як вір­шований маніфест символізму. Художньо- смислове новаторство «поезії душі» П. Вер- лена. Сугестивний характер віршів «Забуті арієти» та «Так тихо серце плаче.»  
  Артюр Рембо. Художній світ поезії. Асоціативно-чуттєва картина Всесвіту у вір­шах «Відчуття», «Голосівки». Розкодуван- ня змісту у вірші «П'яний корабель»  
54-55   (РМ) Аналітичне дослідження віршів Поля Верлена та Артюра Рембо  
  (КР) Контрольна робота з теми «Традиції та новаторські зрушення в поезії на межі ХІХ-ХХ століть»  
  3. Роман ранньомодерністської доби  
  Еміль Золя (1840-1902). «Кар'єра Ругонів»  
  Е. Золя — французький письменник, теоретик натуралізму. Життєвий і творчий шлях пи­сьменника. Цикл романів «Ругон-Маккари»  
№ з/п уроку Кількість годин Тема уроку При­мітки
  Цикл романів Е. Золя «Ругон-Маккари» — «природнича й соціальна історія однієї родини в добу Другої імперії». Роман «Кар'єра Ругонів» як вступ до циклу, ви­значення в ньому її провідних тем і мотивів  
  Е. Золя «Кар'єра Ругонів». Шлях сім'ї Ру­гонів до багатства та влади. Сюжет  
  Е. Золя «Кар'єра Ругонів». Система образів у творі  
  Е. Золя «Кар'єра Ругонів». Новаторство та художні особливості роману  
  Оскар Уайльд (1854-1900). «Портрет Доріана Грея»  
  Оскар Уайльд — представник англійського раннього модернізму. Життя і творчість митця. Естетизм Уайльда, імпресіоністич- ність його стилю. «Передмова» до роману «Портрет Доріана Грея»  
  Жанрова і стильова своєрідність рома­ну О. Уайльда «Портрет Доріана Грея». Філософсько-естетичні та моральні пробле­ми твору. Риси інтелектуального роману  
  Утілення різних форм естетизму в образах Безіла Холлуорда, лорда Генрі та Доріана Грея (за романом О. Уайльда «Портрет До­ріана Грея»)  
  «Світло» і «темрява» долі Доріана Грея. Чи може краса бути «моральною» або «амо­ральною»?  
66-67   Специфіка вирішення теми кохання у ро­мані О. Уайльда «Портрет Доріана Грея». Символіка образів твору. (РМ) Дискусія «Чи можна вважати «Портрет Доріана Грея» «моральною» або «аморальною» книгою?»  
№ з/п уроку Кількість годин Тема уроку При­мітки
(КР) Контрольна робота з теми «Роман ран- ньомодерністської доби»  
    4. Підсумок  
  Узагальнення та систематизація матеріа­лу, вивченого впродовж навчального року  
  Узагальнення та систематизація матеріалу, вивченого впродовж навчального року  
  Підсумки роботи за рік. Літературне свято (презентація творчого проекту)  
       

 

I семестр

1. ВСТУП. ІЗ ЛІТЕРАТУРИ РЕАЛІЗМУ вступ

Урок № 1

Тема. Загальна характеристика розвитку культури та літера­тури XIX ст., стильове розмаїття літератури. Реалізм як напрям у світовій літературі Мета: схарактеризувати розвиток культури та літератури XIX ст., показати стильове розмаїття літератури; роз­вивати навички систематизації та узагальнення мате­ріалу, використання міжпредметних зв'язків, уміння складати конспекти лекцій; виховувати інтерес до світової літератури, любов до книги та мистецтва вза­галі.

Оснащення: мапа світу; «портретна галерея» письменників XIX ст., виставка їх творів; ілюстрації до найвидатніших на­укових досягнень цієї доби.

Тип уроку: комбінований.

Розрадьте мене; втіште мене; дайте мені помріяти; розчульте мене; дайте мені змогу здригнутися; дайте мені змогу поплакати;

дайте мені привід для роздумів...

Гі де Мопассан

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Напевне, немає серед вас таких, у чиєму домі не було б художньої літератури. Що означає книга для нас? Що ми від неї очікуємо?

Ось як на це питання відповів видатний французький письмен­ник ХІХ ст. Гі де Мопассан: «Розрадьте мене; утіште мене; дайте мені помріяти; розчульте мене; дайте мені змогу здригнутися; дай­те мені змогу поплакати; дайте мені привід для роздумів» (звернен­ня до епіграфа уроку).

♦ Що означає художня книга для вас? Яке місце посідає вона у вашому житті? Чи не витіснили її новітні джерела інформації та розваги? (Відповіді учнів.)

Кожна освічена, культурна людина має знати хоча б у загаль­них рисах етапи розвитку світової літератури, її найцінніші над­бання. У попередніх класах ми ознайомилися з літературою від її витоків до І половини ХІХ ст., розглянули її тематичне, жанрове та стильове розмаїття.

♦ Як ви вважаєте, що об'єднує письменників різних епох і наро­дів, їх твори? (Людина, її уявлення про світ і про саму себе; читач)

Розвиток стилів і напрямів у літературі важко обмежити в часі. Ось, наприклад, романтизм — основний літературний напрям ХІХ ст., але він яскраво представлений (зокрема, у ліриці) і в літе­ратурі ХХ ст., плавно переходить у неоромантизм. Для літератури ХІХ ст. характерним є шлях від романтизму до реалізму. Про це — сьогодні на уроці.

III. Оголошення теми й мети уроку

IV. Актуалізація опорних знань

Бесіда

♦ Пригадайте письменників-романтиків ХІХ ст. та їх твори. (Е. Т. А. Гофман «Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер», Г. Гейне, Дж. Байрон, А. Міцкевич, О. Пушкін, М. Лермонтов, М. Гоголь)

♦ Що є характерним для романтиків і чим це обумовлено? (Відпо­віді учнів.)

Однією з найяскравіших сторінок у розвитку світового літера­турного процесу, яку називають «золотим фондом світового пи­сьменства», є саме ХІХ століття.

V. сприйняття та засвоєння нового навчального матеріалу

1. Презентація книг і портретів найвидатніших письменників XIX ст.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!