Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Загальна схема та структура курсуД. О. БУЛАВІН

 

Інтернет-комунікації та web-дизайн

 

Навчально-методичний посібник

для студентів соціологічного факультету

та факультету комп’ютерних наук

 

Харків – 2012

УДК 361.772.5+004.946(075.5)

ББК 60.524.224.56я73-6

Л 64

 

 

Рекомендовано до друку Науково-методичною радою
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

(протокол № від 2012 р.)

 

Рецензенти:

 

доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри медіакомунікацій Харківського національного університету імені В.Н. КаразінаЛ.В. Стародубцева.

 

кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної та прикладної системотехніки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна С. І. Шматков;

 

 

Л 64 Булавін Д. О. Інтернет-комунікації та web-дизайн: Навчально-методичний посібник для студентів соціологічного факультету та факультету комп’ютерних наук. — X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. — 40 с.

 

Навчально-методичний посібник з курсу «Інтернет-комунікації та web-дизайн» знайомить студентів з основами роботи в Інтернет, використанні Інтернет-браузерів, розробці Інтернет-сайтів та використання за для цього середи Dreamweaver. Головна увага приділяється розробці Інтернет-сайтів за допомогою середи Dreamweaver, доволі глибоко викладені базові знання по роботі з текстовими, графічними та мультимедійними даними. У навчально-методичному посібнику подано тематичний план курсу і систему оцінювання знань студентів, наведено зміст лекцій і семінарських занять, матеріали і методичні поради для самостійної роботи студентів, зразки тестів для контролю знань, питання до іспиту, список рекомендованої літератури і словник основних термінів з навчального курсу.

Для студентів соціологічного факультету та факультету комп’ютерних наук. Навчально-методичний посібник може бути використаний студентами, аспірантами і викладачами технічних дисциплін.

УДК 361.772.5+004.946(075.5) ББК 60.524.224.56я73-6 

 

© Харківський національний університет

імені В. Н. Каразіна, 2012

© Булавін Д. О., 2012

© Дончик І. М., макет обкладинки, 2011

 

ЗМІСТ

Передмова.....................................................................................................
Тематичний план курсу «Інтернет-комунікації та web-дизайн»...........
Рейтингова система оцінювання знань студентів ...................................
Зміст лекційних занять ...............................................................................
Тематика семінарських занять ...................................................................
Самостійна робота студентів .....................................................................
Питання до іспиту/заліку ...........................................................................
Рекомендована література ..........................................................................
Словник основних термінів ........................................................................

ПЕРЕДМОВА

У навчальному курсі «Інтернет-комунікації та web-дизайн»розглядаються основні положення становлення та розвитку комунікативних відносин у мережі Інтернет, розробки інтернет-сайтів за допомогою среди Dreamweaver. В час швидкого розвитку різноманітних напрямків бізнесу одним з ефективних напрямків реклами, зв’язку та продажу є інтернет-сайти. Тому отримання навичок по розробці інтернет-ресурсів є однією з перспективних та найбільш пріоритетних цілей у цьому курсі.Метакурсу «Інтернет-комунікації та web-дизайн» полягає у комплексному розгляді аспектів розвитку та використання Інтернет-браузерів, комплексному аналізі роботи в середі Dreamweaver, та отриманні базових навичок по розробці стандартних інтернет-сайтів. Предметами вивчення, таким чином, виступають: по-перше, мережа Інтернет та її браузери; по-друге, Інтернет-сайти та їх типи; по-третє, середа Dreamweaver, та використання її для розробки Інтернет-сайтів.

Завданнякурсу полягають, по-перше, у формуванні чіткого уявлення про роль інтернет-комунікацій у сучасному житті; по-друге, у отриманні практичних навичок роботи з Інтернет-ресурсами; по-третє, в розробці Інтернет-сайту за допомогою середи Dreamweaver.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: базові аспекти використання мережі Інтернет, типи Інтернет-браузерів, їх переваги та недоліки, типи Інтернет-сайтів, методи їх розробки;

вміти: користуватися різноманітними Інтернет-браузерами, розробляти Інтернет-сайти, за допомогою середи Dreamweaver.

Форми навчання: лекції із застосуванням мультимедійних засобів навчання; семінари з елементами виконання лабораторних робіт, магістерські колоквіуми.

Навчальний курс «Інтернет-комунікації та web-дизайн» викладається студентам магістратури спеціальності «Медіа-комунікації» соціологічного факультету.

Курс складається з двох теоретичних модулів і передбачає виконання індивідуального навчально-дослідного завдання.

До першого модуля увійшли теми, пов’язані з проблемами осягнення специфіки Інтернету як соціального явища і комунікативного засобу, аналіз Інтернет-браузерів, визначення поняття «віртуальна реальність» та інтерпретації віртуальної реальності як частини бізнесу.

Другий модуль включає теми, які висвітлюють основи розробки інтернет-сайтів, типові системи разробки інтернет-ресурсів, та повний цикл розробки інтернет-сайту за допомогою середи Dreamweaver.

Форми контролю – поточний контроль, модульний контроль, підсумковий контроль(письмова екзаменаційна робота).

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ

«Інтернет-комунікації та web-дизайн»

Загальна схема та структура курсу

Таблиця 1


Просмотров 472

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!