Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


У ДЕРЖАВНІЙ ЕКЗАМЕНАЦІЙНІЙ КОМІСІЇЗахист бакалаврської роботи є формою перевірки рівня знань випускників та фактичної підготовленості його до роботи за фахом відповідно до вимог державного освітнього стандарту (освітньо-кваліфікаційної характеристики).

Захист бакалаврської роботи проводиться на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії за участю не менше половини її складу при обов’язковій присутності голови і, бажано, керівника бакалаврської роботи.

Голова державної екзаменаційної комісії призначається наказом Міністерства освіти і науки України за пропозицією ректора вищого навчального закладу з числа провідних фахівців освіти або вчених. До складу ДЕК можуть входити: директор інституту або його заступник, завідувачі кафедр, професори та провідні доценти (викладачі) профілюючих кафедр, практичні працівники закладів освіти. Персональний склад членів ДЕК затверджується ректором на пізніше, як за місяць до початку роботи комісії.

До Державної екзаменаційної комісії перед початком захисту бакалаврських робіт дирекцією інституту подаються такі документи:

¨ наказ про затвердження персонального складу ДЕК;

¨ наказ про затвердження тем бакалаврських робіт;

¨ зведена відомість про виконання студентами навчального плану і отримані ними оцінки з теоретичних дисциплін на семестрових і державних іспитах, про складені заліки та оцінки за курсові роботи і педагогічну практику.

Для захисту бакалаврської роботи в Державну екзаменаційну комісію подають такі матеріали:

¨ виконану бакалаврську роботу;

¨ письмовий висновок керівника бакалаврської роботи;

¨ рецензію на бакалаврську роботу.

Всі матеріали здаються відповідальному секретарю ДЕК не пізніше, як за день до захисту.

Додатково до ДЕК можуть бути подані також інші матеріали: друковані статті автора бакалаврської роботи, зразки виготовленої ним наочності, прилади, програмні засоби, дипломи конкурсів студентських наукових робіт тощо.

Захист бакалаврської роботи в Державній екзаменаційній комісії студентом відбувається у вигляді усного викладу її основного змісту протягом 10-12 хвилин. Свою доповідь студент зобов’язаний супроводжувати наочними матеріалами: схемами, кресленнями, технологічними картами, таблицями, макетами, моделями, відеофільмами, демонструвати комп’ютерні програми, тощо. Вони повинні сприяти тому, щоб члени ДЕК отримали якнайповніше уявлення про зміст винесеної на захист бакалаврської роботи. По закінченні доповіді секретарем ДЕК зачитується висновок керівника бакалаврської роботи і рецензія. Члени ДЕК можуть ставити студенту питання, пов’язані із змістом бакалаврської роботи.Під час оцінювання бакалаврської роботи необхідно враховувати:

¨ відображену в бакалаврській роботі обізнаність її автора з сучасним станом психолого-педагогічної науки, теорією і методикою трудового та професійного навчання;

¨ якість оформлення роботи, грамотність викладу змісту у пояснювальній записці;

¨ можливість практичного застосування розроблених у бакалаврській роботі питань;

¨ зміст доповіді і аргументованість відповідей на запитання;

¨ виявлену під час захисту теоретичну і практичну підготовку студента;

¨ відгуки керівника бакалаврської роботи і рецензента.

Результати захисту бакалаврської роботи визначаються оцінками «Відмінно», «Добре», «Задовільно» і «Незадовільно».

Рішення ДЕК про оцінку знань, виявлених у студента під час захисту бакалаврської роботи, а також про присвоєння випускнику відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня та видання йому диплома державного зразка приймається державною екзаменаційною комісією на закритому засіданні відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, котрі брали участь в засіданні. При однаковій кількості голосів голос голови є вирішальним.

Студенту, який захистив бакалаврську роботу, рішенням ДЕК присвоюється відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр і видається диплом державного зразка.

Рішення ДЕК про присвоєння відповідної кваліфікації студентам, які захистили бакалаврські роботи, оголошується наказом ректора вищого навчального закладу.

Студент, який виконав бакалаврську роботу, але одержав на захисті незадовільну оцінку, відраховується з вищого навчального закладу. Йому видається замість диплома академічна довідка про закінчення теоретично-практичного курсу навчання без присвоєння кваліфікації.У випадку, коли захист бакалаврської роботи визнається незадовільним, ДЕК встановлює, чи може студент подати на повторний захист ту саму роботу з доопрацюванням, чи він зобов’язаний опрацювати нову тему, визначену відповідною кафедрою. Студент, який не захистив бакалаврську роботу, допускається до повторного захисту протягом трьох років після закінчення терміну навчання у вищому закладі освіти.

Студенти, які з поважних причин не захищали бакалаврську роботу (що повинно бути підтверджено документально) ректором вищого навчального закладу може бути перенесений строк захисту на наступний термін роботи ДЕК із захисту бакалаврських робіт, але не більше ніж на один рік.

Бакалаврська робота після захисту підлягає суворому обліку і зберігається в архіві вищого навчального закладу протягом п’яти років, потім списується у встановленому порядку. Студенту дозволяється, за його бажанням, зняти копію зі своєї роботи. За необхідності передачі бакалаврської роботи закладу освіти (установі, організації) для впровадження її у практику, з неї знімається копія за рахунок закладу освіти (установи, організації).

Виготовлені до бакалаврської роботи посібники у вигляді схем, креслень, технологічних карт, таблиць, макетів, моделей, відеофільмів, комп’ютерні програми тощо, передаються на кафедру для застосування у навчальному процесі.


7. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Акимова М.А., Козлова В.Т. Индивидуальность учащегося и индивидуальный подход. – М.: Знание, 1992. – 80с.

2. Алексюк А.М. Загальні методи навчання в школі. – К.: Рад. школа, 1981. - 214с.

3. Андріяшин В.І. Нормування праці учнів у шкільних майстернях. – К.: Рад.школа, 1972. – 40с.

4. Архангельский П.В. Проектная система организации работ в трудовой школе // На путях к новой школе. – 1931. - №2. – С.50-56.

5. Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе. – М.: Просвещение, 1985. - 218с.

6. Бабанский Ю.К. Методы стимулирования учебной деятельности // Сов. пед. – 1980. – №3. – С. 3 – 12.

7. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения. – М.: Просвещение, 1977. - 192с.

8. Башинська Т. Проектувальна діяльність – основа взаємодії вчителя та учнів // Початкова школа. – 2003. - №7. – С. 59-62.

9. Бєліков А.О. Підвищення самостійності учнів на практичних заняттях // Рідна школа. – 1991. – №2. – С. 43-47.

10. Блонский П.П. Задачи и методы новой народной школы // Избр. пед. тр. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1961. – С. 101-144.

11. Богопольський А.О. Як індивідуалізувати навчальний процес // Рідна школа. – 1991. - № 7. – С. 75-77.

12. Бондар В.І. Дидактика: ефективні технології навчання студентів. – К.: Вересень, 1996. – 129 с.

13. Буева Л.П. Человек, деятельность, общение. – М.: Мысль,1978. – 216 с.

14. Буряк В.К. Диференціація навчання на уроці // Рад. школа. – 1991. - №3. – С.23-25.

15. Ващенко Г.Г. Загальні методи навчання. – К.: „Варта”, 1997. – 414 с.

16. Вдовченко В.В. Проектне моделювання на заняттях з освітньої галузі „Технології” // Вісник Черкаського університету. – Вип. 26. – Черкаси, 2001. – С. 19-22.

17. Волков И.П. Учим творчеству. – М.: Педагогика, 1982. – 88 с.

18. Володько В.М. Індивідуалізація і диференціація навчання // Педагогіка і психологія. – 1997. - № 4. – С. 17-23.

19. Волощук І.С. Концептуальні засади розвитку творчих здібностей школярів // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2003. - №3. – С. 4-9.

20. Выготский Л. С. Собрание сочинений в 5-ти т. / Гл. ред. А.В.Запорожец. - М.: Педагогика, 1984. – Т.1. - 324с.

21. Выготский Л.С. Вопросы детской (возрастной) психологии // Собр. соч.: В 6 т. – М.: Педагогика, 1984. – Т. 4. – С. 244-385.

22. Выполнение проектов в школьном курсе "Технология" на занятиях в учебных мастерских. – Елабуга: Елабужский государственный педагогический институт, 1995. - 32с.

23. Гиляева Е.А., Егоров Ю.С. Формирование у школьников технологической и проектной культур // Школа и производство. – 2000. - №4. – С.25-28.

24. Гончаренко С.Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 376с.

25. Григорьев Э.П., Заец Р.В., Моляко В.А. Психологические аспекты художественного конструирования. – Киев: Знание, 1975. – 117с.

26. Григулич С.М. Диференціація самостійної роботи при формуванні навичок і вмінь // Наукові записки: Зб. наук. ст. – К.: НПУ, 2001. – Вип.39. – С. 58-63.

27. Гуревич Р. Чи потрібен комп’ютер на уроках трудового навчання // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2001. – №2. – С.6-10.

28. Денисенко Л. І., Левченко Г. Є. Про нові експериментальні програми з трудового навчання для 5-9 класів // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2001. - №2. – С. 44-53.

29. Державні стандарти базової і повної середньої освіти / Проект. Освітня галузь „Технологія” // Сільська школа України. – 2003. - №6. – С.34-36.

30. Деятельность // БСЭ. 3-е изд. – М.: Сов. энциклопедия. – 1972. – Т.8. – С. 180 – 181.

31. Джонс Дж.К. Методы проектирования: Пер. с англ. – 2 изд., доп. – М.: Мир, 1986. – 396 с.

32. Джуринский А.Н. Развитие образования в современном мире. – М.: Международное издательство "Информациология", 2000. – 50с.

33. Дідух В. Політехнічна освіта в процесі трудового навчання // Трудова підготовка в закладах освіти. – 1997. – № 4. – С. 17-20. – 1998. – №4. – С. 26-31.

34. Дидактика современной школы: Пособие для учителя. / Б.С. Кобзар, Г.Ф. Кумарин, Ю.С. Кусий, В.Е. Римаренко / Под ред. В.А. Оныщук. – К.: Рад. школа, 1987. – 350с.

35. Дистервег А. Избранные педагогические сочинения. – М.: Гос. уч. пед. Изд – во МП РСФСР, 1956. – 374с.

36. Диференційоване навчання в основній школі: яким йому бути? / Подконаєв Ю.В., Голік Л.О., Кизенко В.І., Ярошенко О.Г. // Рад. шк. – 1991. – №9. – С.71 – 73.

37. Дьюи Д. Школы будущего. - Берлин: Госиздат, 1922. - 179с.

38. Есипов Б.П., Равкин З.И. Метод проектов / Педагогическая энциклопедия. – М., 1965. – Т.2. – С. 806.

39. Есипов Б.П. Самостоятельная работа учащихся на уроке. – М.: Учпедгиз, 1961. – 299с.

40. Жураковская В.М., Симоненко В.Д. Десять творческих проектов для учащихся VII-IX классов. – Брянск: Изд-во БГПУ, 1997. – 196с.

41. Закон України „Про загальну середню освіту” // Освіта України. – 2000. – 21 серпня.

42. Зинченко В.П. Формирование у будущих учителей труда умений управлять учебной и трудовой деятельностью учащихся: Автореф. … канд. пед. наук. – М., 1987. – 18с.

43. Иляєва Л.М. Творческие проекты для учащихся 5 - 7 классов по технологии обработки конструкционных материалов. - Брянск: Изд-во БГПУ, 1995. - 56с.

44. Ительсон Л.Б. О системе производственного обучения школьников на предприятиях // Школа и производство. – 1960. - № 5. – С. 11-14.

45. Каганова Е.Г. Метод проектов в трудовой школе. – Л., 1926. – 253с.

46. Казакевич В.М., Поляков В.А., Ставровский А.Е. Основы методики трудового обучения / Под ред. В.А. Полякова. – М.: Просвещение, 1983. – 192 с.

47. Калмыкова В.И. Индивидуализация и дифференциация обучения. –М.: Просвещение, 1978. – 274с.

48. Калошина И.П. Структура и механизмы творческой деятельности. – М., 1983. – 168с.

49. Кирильчук Ю.В. Вдосконалення змісту і форм організації трудової підготовки учнів 8-9 класів: Автореф. ... канд. пед. наук, 13.00.02. – К., 1998. – 16с.

50. Киричук О.В. Проблеми технології педагогічної взаємодії // Психологія. – К., 1991. – Вип. 37. – С. 4-10.

51. Кілпатрік В.X. Метод проектов. Применение целевой установки в педагогическом процессе. - Л.: Брокгауз - Ефрон, 1925. - 43с.

52. Коберник О.М. Проектно-технологічна система трудового навчання // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2003. - № 4. – С. 8-12.

53. Коберник О.М. Проектування на уроках трудового навчання // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2001. - №4. – С.23-26.

54. Коберник О.М. Проектування навчально-виховного процесу в школі. –К.: Хрещатик, 1996. – 168с.

55. Коберник О.М., Ящук С.М. Методика організації проектно-технологічної діяльності учнів на уроках трудового навчання. – Умань, 2001. - 80 с.

56. Коберник О.М., Ящук С.М. Проектування і виготовлення учнями виробів з металу // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2002. – №3. – С.29-32.

57. Ковтуненко Т. Розвиток активності учнів 5-9 класів у процесі дослідної роботи // Трудова підготовка в закладах освіти. - 1997. - №3. - С. 13-15.

58. Колесник Н.И. Техническое творчество и трудовое обучение. – М.: Знание,1985. – 80с.

59. Кравченко Т.В. Методика розробки творчих проектів у процесі вивчення основ технології обробки харчових продуктів // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2004. - № 3. – С. 27-31.

60. Крупская Н.К. Метод проектов в политпросветработе // Ком. просвещение. - 1923. - №5. - С.27 - 31.

61. Крутецкий В.А. Психология обучения и воспитания учащихся. – М.: Педагогика, 1976. – 303с.

62. Кручинина Т.Г. Проектная деятельность. – Вестник НМЛ Международного детского центра «Артек». – 1998. - №1. – С. 4-7.

63. Левченко Г.Е. Трудовое воспитание учащихся 4-8 кл. в процессе производительного труда: Дис. … канд. пед. наук, 13.00.01. – К., 1982. – 202с.

64. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. Изд. 2-е. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1977. – 304с.

65. Ломов Б. Ф. Вопросы общей, педагогической и инженерной психологии. - М.: Педагогика, 1991. - 296 с.

66. Малкова И. Ю. Педагогические функции метода проектов и условия их реализации в сельских школах. Автореф. дисс. . . канд. пед. наук. - М., 1995. - 29 с.

67. Матюшкин А.М. и др. Развитие творческой активности школьников. –М.: Педагогика, 1991. – 160с.

68. Матяш Н.В. Психология проектной деятельности школьников в условиях технологического образования / Под ред. В.В.Рубцова. – Мозырь: РИФ "Белый ветер", 2000. – 286с.

69. Матяш Н.В., Семенова Н.З. Подготовка будущих учителей технологии к обучению школьников проектной деятельности. – Брянск, Изд-во БГПУ, 2000. – 256с.

70. Махмутов М.И. Проблемное обучение: Основные вопросы теории. – М.: Педагогика, 1975. – 308 с.

71. Методика організації проектно-технологічної діяльності учнів на уроках обслуговуючої праці: Навч.метод.посібник / Бербец В.В, Дубова Н.В., Коберник О.М та інші: За заг. ред. О.М. Коберника. – Умань, 2003. – 92с.

72. Методика трудового обучения и общетехнических дисциплин: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / Под ред. Д.А. Тхоржевского. – 2-е изд., дораб. и доп. – М.: Просвещение, 1982. – 286с.

73. Методика формирования трудовых умений и навыков у учащихся 5-7 классов / Под ред. В.Н.Мадзигона. – К.: Рад. Школа, 1989. – 144с.

74. Моляко В.О. Психологія готовності до творчої праці. – К.: Т-во „Знання”, сер. 7 „Педагогічна” – 1988. - №9. – 43 с.

75. Муравьев Е.М., Симоненко В.Д. Общие основы методики преподавания технологии. – Брянск: Изд-во БГПУ, НМЦ "Технология", 2000. – 235с.

76. Муравьев Е.М.Обучение школьников планированию // Школа и производство. – 1990. - №2. – С.48-50.

77. Мусієнко В., ЗахарченкоР., СидоренкоВ., Тхоржевський Д. Прилучення учнів до національної культури в процесі трудового навчання // Трудова підготовка в закладах освіти: Книжка в журналі. – 1998. - №4. – С. 1-16.

78. Николаева Т.Н. Групповая работа на уроке // Народное образование. – 1980. - №12. - С.40-41.

79. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології: Навч. посібник. – К.: Просвіта, 2000. – 368с.

80. Овчинникова А. Технология: Проектная деятельность в учебном процессе // Лицейское и гимназическое образование. - 1999. - №2. - С.17-19.

81. Організація трудового навчання та виховання учнів 5-7 класів / Мадзігон В.М., Левченко Г.Є., Волощук І.С. та ін. – К.: НДІ Педагогіка АПН України, 1992. – 190с.

82. Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко та ін. – К.: А.С.К., 2001. – 256с.

83. Павлова М. Б. О проектном подходе к разработке содер­жания предмета "Технология" // Школа и производство. – 1993. - №5. - С. 43 - 45.

84. Павлова М. В. Использование метода проектов на уроках "Технологии" (трудового обучения) в школе: Методические рекомендации . С-Пб., 1996. - 68 с.

85. Павлютенков Е. М. Профессиональное становление будущего учителя // Сов. педагогика. – 1990. – № 11. – С. 61-64.

86. Павлова М.Б., Питт Д. Образовательная область "Технология": Теоретические подходы и методические рекомендации. – Йорк: Технологическое и предпринимательское образование в России, 1997. – 81с.

87. Педагогіка / Под ред. Ю.К.Бабанского.-М.: Педагогика, 1984. - 286с.

88. Песталоцци И.Т. Второй том избранных педагогических призведений. - М., 1903. – 36с.

89. Петрова В. Метод проектов. – Москва – Ленинград: Молодая Гвардия, 1929. – 77с.

90. Петрович А. Методи проектів // Рад. освіта. - 1928. - №12. - С.71-76.

91. Пиаже Ж. Избранные педагогические труды: Пер. с англ. – М.: Межд. пед. академия, 1984. – 680с.

92. Проектно-технологічна діяльність учнів на уроках трудового навчання: теорія і методика: Монографія / Бербец В.В., Бербец Т.М., Дубова Н.В. та інші: За заг.ред. О.М.Коберника. – К.: Наук. світ, 2003. – 172с.

93. Проект стандарта "Технология" / Учебные стандарты школ России // Под ред. В.С.Леднева, Н.Д.Никандрова, М.Н.Лазутова. – М.: Прометей, 1998. - Т.2. – С.246-298.

94. Психологические основы новых педагогических технологий // Вопросы психологии. – 1991. - №2. – С. 174-177.

95. Розвиток технічних здібностей учнів 1-7 класів / Левченко Г.Є., Білоблоцький О.О., Воло щук І.С. – К., 1993. – 36с.

96. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. – М.: Просвещение, 1976. – 424с.

97. Сидоренко В.К. Перспективи галузі „Технологія” в загальноосвітніх навчальних закладах України // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2003. - № 4. – С. 4-7.

98. Сидоренко В.К. Проектна методика як основа реалізації особистісно-орієнтованого навчання // Молодь і ринок. – 2004. - №1. – С. 19-24.

99. Сидоренко В.К. Проектно-технологічний підхід як основа оновлення змісту трудового навчання // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2004. - № 1. – С. 2-4.

100. Сидоренко В. К., Терещук Г. В., Юрженко В. В. Основи техніки і технології: Навчальний посібник. – К.: НПУ, 2001. – 163 с.

101. Симоненко В.Д. Творческие проекты учащихся V-IX классов общеобразовательной школы. – Брянск: НМЦ “Технология”, 1996. - 132с.

102. Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять. – К.: Держстандарт України, 1996. – 80с.

103. Сухомлинський В.О. Вибрані твори. У 5 т. –Т.2. – К.: Рад.школа,1986. – 348с.

104. Творческие проекты для старшеклассников: Учебно-методическое пособие для учителя. – Брянск: Изд-во БГПУ, 1998. – 232с.

105. Терещук Г.В. Индивидуализация трудового обучения. – М.: ИПСМ РАО, 1990. – 200с.

106. Терещук Г.В. Загальні дидактичні основи індивідуального підходу до учня // Трудова підготовка в закладах освіти. – 1997. - № 4. – С. 28-33.

107. Тхоржевський Д.О. Методика трудового і професійного навчання та викладання загальнотехнічних дисциплін. - К.: Вища школа, 1992. - 334с.

108. Тхоржевський Д.О. Система трудового навчання. – К.: Рад. шк., 1975. – 115с.

109. Унт И.Е. Индивидуализация и дифференциация обучения. – М.: Педагогика, 1990. – 178с.

110. Ушинский К.Д. Избранные педагогические сочинения. - М.: АПН РСФСР, 1961. – Т.2. – 648с.

111. Фельдштейн Д. И. Психологические основы общественно-полезной деятельности подростков. - М. : Педагогика, 1982. - 216с.

112. Хромов А.А. Методика занятий по разделу "Проект" у V-VII классах // Школа и производство. – 2002. - №4. – С. 33-37.

113. Хромов А.А., Шабрина Н.М., Борзяк Ю.В. Из опыта организации проектной деятельности // Школа и производство. – 2002. - №6. – С. 32-33.

114. Чепок В. Розумовий розвиток школярів // Трудова підготовка в закладах освіти. – 1998. - №2. – С. 21-24.

115. Чечель И. Метод проектов или попытка избавить учителя от обязанности всезнающего оракула // Директор. - 2002. - №3. - С.11.

116. Шамова Т.И. Активизация учения школьников. – М.: Педагогика, 1998. - 74с.

117. Шацкий С. Т. Избранные педагогические сочинения: в 2-х т. / Под ред. Н. П. Кузина и др. - М.: Педагогика, 1980. - Т.1. - 304с.

118. Шуляк В. Створення і втілення в життя власних проектів // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2004. - № 3. – С. 8-9.

119. Щукина Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе. – М.: Педагогика, - 1979. - 202с.

120. Эльконин Д.В. Избранные психологические труды / Под ред. В.В.Давыдова, В.П.Зинченко. - М.: Педагогика, 1989. - 554с.

121. Якиманская И.С. Проектирование личностно-ориентированной системы обучения: принципы, проблемы, решения: Материалы НПК. – М.: ИПИ РАО, 1994. – 194с.

122. Ящук С. М. Виконання основних етапів проектування на уроках трудового навчання // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2003. - №2. – С. 13-16.

123. Dyson, J (2000) Keynote address given at the Design & Technology with Science Show. The Journal of Design and Technology Education, vol. 5, №1, Spring 2000, pp. 16-19.

124. Fried-Booth Diana L. Project Work / Diana L. Fried-Booth / - Oxford University Press, 1986. – 89p.

125. Hutchinson Tom. Introduction to Project Work / Tom Hutchinson / - Oxford University Press, 1991. – 23p.

126. Phillips Diane. Projects with Young Learners / Diane Phillips, Sarah Burwood, Helen Dunford / - Oxford University Press, 1999. – 180p.

127. Slownik jezyka polskiego, red. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1979, s. 933.


ДОДАТКИ

Додаток А

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!