Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Тері қабатының дарсонвализациясыІ.Кіріспе

1. Адам ағзасында электрофизикалық факторлар

ІІ.Негізгі бөлім

2. Адам ағзасынаэлектрнемесе магнит өрістерменәсеретуәдістері

3. УЖЖ терапиялықәдістері

4. АЖЖ терапиялықәдістері

ІІІ.Қорытынды

5.СМТ және ДТТ әсері

ІV.Пайдаланылған әдебиеттер

 

Адам ағзасында тұрақты немесе айнымалы электр тогымен, тұрақты немесе айнымалы немесе магнит өрістерімен әсер ету әдістері электрофизикалық әдістер қатынасына жатады.Жиілігіне сәйкес сол факторлар мынандай топқа бөлінеді:

Төмен жиілікті 0-20 Гц

Дыбыс жиілігіндегі (ДЖ) 20 Гц- 20кГц

Ультрадыбысты жиілік (УДЖ) 20кГц-200кГц

Жоғары жиілікті (ЖЖ) 200кГц-30МГц

Ультражоғары жиілікті (УЖЖ ) 30МГц-300МГц

Аса жоғары жиілікті (АЖЖ ) 300МГц-тен жоғары

 

Адам ағзасынаэлектрнемесе магнит өрістерменәсеретуәдістері

а) тұрақты электр өрісімен әсер – аэроиотерапия әдістері;

ә) жоғары немесе ультражоғарыжиілікті электрнемесе магнит өрісіменәсер – индуктотерапияжәне УЖЖ – терапия әдістері;

б) аса жоғары жиілікті диопозондағы электромагниттік толқынмен әсер – микротолқындық терапия және дециметрлік толқынды (ДЦТ) терапия

 

Барлық заттар зарядтар жүйесі болыптабылатын молекулалардан тұрады.Сондықтан,әр ағзаның күйі ол арқылы өтетін токқа және әсер ететін электромагниттік толқындарға тәуелді.

Биологиялық жүйенің электрлік қасиеті басқа объектілерге қарағанда күрделі және ол иондаржиынтығынан тұрады. Токтың және электромагниттік өрістің ағза ұлпаларына алғашқы әсері физикалық болып табылады.

 

Жоғарыжиілікті(ЖЖ) тоқты медицинада қолданудыңтағыбірсаласы - электрохиругияболыпсаналады. Қазіргікезендегинеюлогия, гастрожтрологая, оториноларингология, офтальмологая, урология, проктология, торакльды хирургия салалардағыхирургиялықопфациялдың 80-90%осыәдіспенжасалынады.

Электрохирургия (ЭХ)деп- ЖЖ токтың жылулықәсерін пайдапаныпұлпаныкесуді - электротомиядеп, апоныкүйдренемесебалқыта отьрыпкесудінемесежапсыруды электрокоакуляциядепатайды.

ЖЖ токұлпаарқылыөткендеактивтіэлегародастындағыұлпаныңжасуша мен жасушааршыққабаттардағысұйықтар жоғары температураға (400°С жэнеодан жоғары) дейнлездеқызады, жылдамқызған сұйықтардыңбулануыжарылыс(кавитация)түріндежүреді.

Осы процестіталдауда ЖЖ токтыңәсерінен орта молекулаларыныңтербелмелі- теңселмелі қарай;алысқатүсетінін, соныңәсерінен жылудыңпайдаболуынашыптүсіндрген жөн.

 

Электромагниттіктербелістербиологиялықжүйегеәсереткендеағзадажылубөлініпшығады. Айнымалыэлектрөрісіндегібиологиялықұлпалардаығысужәнеөткізутоктарыпайдаболып, заталмасуүрдісіжақсарады.

Осы мақсаттамедицинадаультражоғарыжиілікті аппарат көптегенаурулардыемдеуүшінқолданылады. Физиотерапевтікбұләдіс - УЖЖ-терапия әдісідепаталады.

 

 

Дененің сәйкес аумағы аппараттың терапевтік контурына қосылған изоляцияланған екі жазық электродтардың арасына орналасады. Сондықтан, ол электродтар арасындағы түзілетін жоғары жиілікті электр өрісінің әсеріне ұшырайды.

Жоғарыжиіліктегі терапия әдістерідарсонвализацияжәнедиатермия.Алғашқысын француз физиологыжәнедәрігеріДарсонвальұсынған.

Тері қабатының дарсонвализациясы

 


УЖЖэлектртербелісіатермиялық терапия мақсатындакеңқолданылады. Мұндаадаморганизміндесезіммүшесіменөте аз сезілетін, тіптікейдесезілмейтінжылуэнергиясыпайдаболады. Бұләдістареңдежатқанұлпалардыжылытуғаағзаларқабынғандажәнет.б. терапиялықмақсаттардақолданылады.

Емдеунәтижесінде:капиллярлықтамырлардыңдиаметріөсіп, тіндердіңқанменқамтамасызетілупроцесіжақсарады. Ағзадазаталмасупроцесініңжақсаруытүрлішебиофизикалықжәнебиохимиялықпроцестердіңөтуінжақсартады.

Емдікшараларды: “УВЧ-80”, “УВЧ-66”,“Экран-1”, “Импульс-3”құралдарыарқылыжүргізеді.

 

АЖЖтербелісте бағытталған тербеліске қатысатан су молекуласының маңызы зор. Сондықтан толқын энергиясының көбірек жұтылуы және сонымен жылудың бөлінуі судан тұратын ұлпаларда болады (бұлшықеттіұлпажәнеқан).

Сантиметрліктолқнынды терапия (СМТ-СМВ)деп, адамағзасыныңкейбіраймақтарынажиілігі 2375МГц, толқынұзындығы 12,6см, аса жоғарыжиіліктегі(АЖЖ)электромагниттіктолқынменәсеретуарқылыемдеуәдісінайтады.

 

Миллиметрлік толқынды терапиясоңғы жылдары медициналық практикада қолданыла бастаған, физикалық табиғаты әлі толық зерттелмеген жаңа инновациялық әдіс. Бұл әдісті кей ғылыми әдебиеттер кванттық медицина деп те атайды.

Миллиметрлік толқынды (ММТ) терапиядеп, адам ағзасының кейбір аймақтарына жиілігі 30000-300000 МГц аралықтағы, толқын ұзындығы 10мм-0,85мкм болатын, электромагниттік толқындармен әсер ету арқылы емдеу әдісін атайды.

 

 

Қорытынды:

СМТ әсері

· Жүрек-қан тамыр жүйесіне

· Гормондық жүйеге

· Ағзадағы биохимиялық және физиологиялық процестерге

· Дем алу, тыныс мүшелерге әсерлерін анықтаған

Мұндай емдік шараларды: Луч-2, Луч-58 т.б. құралдары арқылы жүргізеді.

 

 

ДТТ

Дециметрлік толқынды терапия (ДТТ-ДМВ) деп, адам ағзасының аймақтарына жиілігі 460МГц толқын ұзындығы 65 см, аса жоғары жиіліктегі (АЖЖ) электромагниттік толқынмен әсер ету арқылы емдеу әдісін айтады.

 


Просмотров 2063

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!