Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Державні нормативно-правові акти з охорони праціДержавні нормативно-правові акти з охорони праці (ДНАОП) - правила, стандарти, норми, положення, інструкції та інші документи, яким надано чинність правових норм, обов'язкових для виконання. ДНАОП спрямовані на забезпечення здорових та безпечних умов праці. Залежно від сфери дії ДНАОП поділяються на міжгалузеві та галузеві.

Опрацювання та прийняття нових, перегляд і скасування чинних нормативно-правових актів з охорони праці проводяться Держна-глядохоронпраці (спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці) за участю професійних спілок і Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

Нормативно-правові акти з охорони праці переглядаються в міру впровадження досягнень науки і техніки, що сприяють поліпшенню безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, але не рідше одного разу па десять років (стаття 28 Закону „Про охорону праці").

Стандарти, технічні умови та інші документи на засоби праці і технологічні процеси повинні включати вимоги щодо охорони праці і погоджуватися з органами державного нагляду за охороною праці.

1.3.1. Структура ДНАОП. Державний реєстр ДНАОП

Державний міжгалузевий нормативний акт з охорони праці - це нормативно-правовий акт загальнодержавного користування, дія якого поширюється на всі підприємства, установи, організації суспільного виробництва України, незалежно від їх відомчої (галузевої) приналежності та форми власності. Позначаються ДНАОП- державні нормативні акти з охорони праці.

Державний галузевий нормативний акт про охорону праці - це нормативно-правовий акт, дія якого поширюється на підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, що відносяться до певної галузі. Позначаються НАОП- нормативні акти охорони праці.

У відповідності і;) Законом України "Про охорону праці" та постановою Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо виконання Закону України "Про охорону праці", для забезпечення обробки інформації в автоматизованих системах управління економікою держави, забезпечення інформаційної сумісності завдань органів різних рівнів управління державні нормативні акти про охорону праці кодуються відповідно до таких структурних схем (рис. 5, 6):

Рис. 5. Схема кодування для міжгалузевих нормативно-правових актів

Рис. 6 Схема кодування для галузевих нормативних актів

Група для міжгалузевих нормативних актів має цифрове позначення ( залежно від державних органів, які їх затвердили):0.00 - Держнаглядохоронпраці;

0.01 - пожежна безпека;

0.02 - безпека руху;

0.03 - Міністерство охорони здоров'я;

0.04 - Держатомнагляд;

0.05 - Міністерство праці і соціальної політики України;

0.06 - Держстандарт тощо.

Група для галузевих нормативних актів має цифрове позначення відповідно до класифікатора, складеного на основі „Загального класифікатора галузей народного господарства" Держстандарту України. Наприклад:

1.1.10 - електроенергетика;

1.3.10 - хімічна промисловість;

2.1.20 - тваринництво та птахівництво;

5.1.11 - залізничний транспорт;

7.1.30 - громадське харчування тощо.

Види державних нормативних актів про охорону праці уніфіковані і мають цифрові позначення:

1 - Правила;

2 - ОСТи (галузеві стандарти);

3 - Норми;

4 - Положення, статути;

5 - Інструкції;

6 - Керівництво, вказівки, рекомендації, вимоги;

7 - Технічні умови безпеки;

8 - Переліки, інші.

Порядковий номер нормативного акту визначається згідно з даними Реєстру державних актів про охорону праці.Наприклад:

1) ДНАОП 0.00-4.12-94 "Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці" розшифровується так:

0.00 - означає, що ДНАОП затверджено Держнаглядохоронпраці; 4 - означає "Положення"; 12 - порядковий помер у групі "Положення, статути"; 94 - рік затвердження.

2) НАОП-1.1.30-4.06-93 "Статут державної воєнізованої гірничорятувальної служби з організації і проведення гірничорятувальних робіт" розшифровується так:

1.1.30 - вугільна і сланцева промисловість;

4 - означає "статут";

06 - порядковий номер у групі "Положення, статут";93 - рік затвердження.

Поряд з державними нормативними актами з охорони праці діють відомчі документи з охорони праці, які, як правило розробляються на основі ДНАОП та затверджуються міністерствами, відомствами України або асоціаціями, концернами, іншими об'єднаннями підприємств з метою конкретизації вимог ДНАОП залежно від специфіки галузі.

Відомчі нормативні акти про охорону праці, як правило, погоджуються з відповідним органом (органами) державного нагляду за охороною праці.

Держнаглядохоронпраці веде „Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці” (Реєстр ДНАОП).Цей реєстр виданий окремою книгою. Створено також автоматизований інформаційний фонд ДНАОП, який постійно відслідковується і поповнюється Держнаглядохоронпраці. Зміни в Реєстрі ДНАОП публікуються в журналі „Охорона праці". Цей Реєстр розміщений також на офіційному сайті Держнаглядохоронпраці www.dnop.kiev.ua,а також він доступний на сайті http://document.org.ua.

Сам Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці має статус ДНАОП — він має таке позначення:

ДНАОП 0.00-0.00-95.

 

1.3.2. Система стандартів безпеки праці (ССБП)

 

В колишньому СРСР була створена і діяла розгалужена Система стандартів безпеки праці.

У відповідності з Угодою про співробітництво в галузі охорони праці, укладеною керівниками урядів держав СНД (1994 р.) стандарти ССБП визнаються Україною як міждержавні стандарти. Перелік стандартів ССБП переглядається в міру необхідності з урахуванням національного законодавства та удосконалення ССБП.

Зараз до Реєстру ДНАОП включено 342 стандарти ССБП.

Тому існує необхідність розглянути структуру і основні характеристики системи ССБП.

ССБП — комплекс взаємозв'язаних стандартів (ГОСТів), що вміщує вимоги, норми і правила, спрямовані на безпеку, збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці.

Система стандартів безпеки праці побудована за ієрархічним принципом. До складу ССБП входять:

• міждержавні стандарти (ГОСТи),

• ОСТи (галузеві стандарти)

• державні стандарти,

• стандарти підприємств.

Структуру ССБП показано на рис. 7.

Вимоги щодо охорони праці регламентуються в Україні також

• державними стандартами України;

• будівельними нормами і правилами;

• санітарними нормами і правилами;

• правилами улаштування електроустановок;

• нормами технічного проектування;

• іншими нормативними документами.

Рис. 7. Структура системи стандартів безпеки праці ССБП

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2018 год. Все права принадлежат их авторам!