Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Список літературних джерел до змістового модулю 3Обов’язкова література

1. Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. – К.: АБУ, 2002. – 383 с.

2. ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки Структура і правила оформлення.

3. Кирюшин Б. Д. Основы научных исследований в агрономии / Б. Д. Кирюшин, Р. Р. Усманов, И. П. Васильев. – М.: Колос, 2009. – 398 с.

4. Стеченко Д. М., Чмир О. С. Методологія наукових досліджень: Підручник. – К.: Знання, 2005. – 224 с.

5. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: учеб. пособие / М. Ф. Шкляр. – М.: Дашков и К, 2007. – 288 с.

 

 

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Контрольна робота повинна бути виконана у термін, встановлений графіком навчального процесу. Студенти, які не виконали контрольну роботу, не допускаються до складання заліку з курсу.

Кожен студент виконує контрольну роботу, що складається з трьох питань. При цьому номер першого питання визначається початковою літерою прізвища, номер другого питання - початковою літерою імені, номер третього - початковою літерою по-батькові студента відповідно до таблиці.

 

Початкова літера Прізвище Ім’я По-батькові
А, Б
В, Г
Д, Е, Є
Ж, З, И
І, Ї, Й, К
Л, М
Н, О
П, Р
С, Т
У, Ф
Х, Ц
Ч, Ш
Щ
Ю, Я

 

Наприклад, Сідоренко Борис Володимирович - 7, 3, 30.

 

Контрольна робота, що виконана студентом з питань, не передбачених таблицею, не зараховується.

Приступити до виконання контрольної роботи слід тільки після повного засвоєння відповідного курсу та самоперевірки з екзаменаційних питань, які можна одержати на кафедрі.

Контрольна робота має за мету показати ступінь засвоєння студентами дисципліни, уміння користатися нормативно-правовими актами, навчальною та науковою літературою, точно відповідати на поставлені тематичні питання, робити необхідні порівняння та узагальнення.

Відповіді на поставлені питання повинні бути написані на необхідному теоретичному рівні, що відповідає вимогам затвердженої робочої програми вищого навчального закладу.

Як матеріал для контрольних робіт, крім підручників і додаткової літератури, варто використовувати досвід, отриманий на практиці, особисті спостереження тощо.При використанні інформації, представленої у нормативно-правових актів, обов'язково потрібно перевіряти, чи діє даний акт, чи не внесені в нього часткові зміни.

Рекомендується ілюструвати контрольну роботу таблицями, схемами, діаграмами, малюнками, графіками.

Відповіді на питання повинні бути викладені чітко, конкретно, у логічній послідовності та за суттю поставлених питань у повному обсязі. Необхідно мати на увазі, що вирішальне значення для оцінки будуть мати відповіді на питання, зроблені в результаті самостійної роботи студентів.

Виконана контрольна робота повинна бути оформлена акуратно, написана розбірливо, чисто, без помарок і закреслювань. Забороняється довільно скорочувати слова (допускаються лише загальноприйняті скорочення).

На початку роботи повинні бути зазначені питання контрольної роботи, наприкінці – перелік використаних джерел, поставлені підпис і дата (див. вимоги ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»).

При задовільному виконанні роботи вона оцінюється як «зараховано». Якщо до роботи є зауваження викладача, студент повинен їх урахувати, доопрацювати контрольну роботу, представити її на кафедру та захистити.

Якщо під час вивчення дисципліни і написанні контрольної роботи виникають труднощі, студенту необхідно звернутися до викладачів кафедру експертизи в митній справі.

 

ПИТАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
 

1. Місце і роль науки в сучасному суспільстві

2. Основні етапи наукових досліджень

3. Суб’єкти наукової діяльності в Україні та їх характеристика

4. Сутність понять «методологія» та «метод». Характеристика загальнонаукових методів

5. Науково-дослідна робота студентів і її форми

6. Сутність і організація наукових досліджень, їх види7. Сутність та основні етапи науково-дослідної роботи

8. Оформлення результатів наукового дослідження

9. Правила проведення презентації

10. Інформаційне забезпечення наукових досліджень

11. Структура науково-дослідної роботи

12. Чинники, що впливають на вибір теми наукового дослідження

13. Методика виконання наукового дослідження і оформлення його результатів

14. Вибір теми, структура, оформлення і захист дипломної роботи

15. Організація роботи з науковою літературою

16. Оформлення результатів наукового дослідження

17. Вибір напряму наукового дослідження

18. Імовірнісні методи обробки результатів досліджень

19. Класифікація, типи і завдання експерименту

20. Пошук та аналіз наукової інформації

21. Специфіка творчої роботи та її місце у науково-дослідній діяльності

22. Джерела інформації та їх використання в науково-дослідній роботі

23. Основи теорії випадкових помилок і методів оцінки випадкових погрішностей у вимірах

24. Гіпотези, докази та спростування у наукових дослідженнях

25. Практична значущість отриманих результатів

26. Апробація наукового дослідження

27. Поняття про методи дослідження. Визначення термінів «абстрагування», «формалізація», «дедукція», «системні методи»

28. Вивчення вимог до оформлення дипломної магістерської роботи

29. Оформлення скорочень і додатків у науковій роботі

30. Експрес-методи: їх роль та місце у митній справі

31. Задачі та методи теоретичних досліджень

32. Основні поняття загальної теорії систем

33. Порядок проведення теоретичних досліджень: аналіз суті процесів, явищ

34. Вимоги до оформлення наукової роботи

35. Методологічні основи наукового пізнання

36. Формулювання теми дослідження, мета дослідження, завдання дослідження

37. Моделювання як метод практичної або теоретичної опосередкованої операції об'єктом

38. Основні елементи плану експерименту

39. Анотація та реферат до наукової роботи

40. Впровадження наукових досліджень та їх ефективність

41. Математична обробка результатів досліджень

42. Загальна характеристика та види патентної інформації

43. Структура заявки видачі патенту

44. Технологія патентного пошуку

 

 

ЗМІСТ

 

Вступ
Змістовий модуль 1 Загальні свідчення про науку. Вибір напряму наукового дослідження. Пошук, накопичення та обробка науково-технічної інформації
Контрольні питання до змістовного модулю 1
Список літературних джерел до змістового модулю 1
Змістовий модуль 2 Теоретичні та експериментальні дослідження
Контрольні питання до змістовного модулю 2
Список літературних джерел до змістового модулю 2
Змістовий модуль 3 Обробка результатів експериментальних досліджень. Оформлення результатів наукової роботи. Застосування та ефективність наукових досліджень  
Контрольні питання до змістовного модулю 3
Список літературних джерел до змістового модулю 3
Порядок виконання контрольної роботи
Питання до контрольної роботи для студентів заочної форми навчання

 

 

Навчальне видання

 

ЗахароваСветлана Леонідівна, старший викладач

РемігаАнна Олександрівна, асистент

 

 

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Методичні вказівки


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!