Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Список літературних джерел до змістового модулю 2Обов’язкова література

1. Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. – К.: АБУ, 2002. – 383 с.

2. Бобилєв В. П., Іванов І. І., Пройдак Ю. С. Методологія та організація наукових досліджень: Навчальний посібник – Дніпропетровськ: Системні технології, 2008. – 264 с.

3. Власов К. П. Методы исследований и организация экспериментов / К. П. Власов, А. А. Киселева. – Харьков: Издательство «Гуманитарный Центр». – 2002. – 256 с.

4. ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки Структура і правила оформлення.

5. Єріна A. M., Захожай В. Б., Єрін Д. Л. Методологія наукових досліджень: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 201 с.

6. Кустовська О. В. Методологія системного підходу та наукових досліджень: Курс лекцій. – Тернопіль: Економічна думка, 2005. – 124 с.

7. Стеченко Д. М., Чмир О. С. Методологія наукових досліджень: Підручник. – К.: Знання, 2005. – 224 с.

8. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: учеб. пособие / М. Ф. Шкляр. – М.: Дашков и К, 2007. – 288 с.

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3

ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВОЇ РОБОТИ. ЗАСТОСУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 

 

Для ефективного вивчення змістовного модулю 3 необхідно, перш за все, звернути увагу на основи теорії випадкових помилок та методи оцінки випадкових похибок у вимірюваннях. Також необхідно засвоїти методи графічної обробки результатів експерименту, розглянути аналітичну обробку результатів експерименту та вивчити особливості генеральної та вибіркової сукупності вимірювань.

Необхідно приділити увагу особливостям методів графічної обробки результатів вимірювання та методам підбору емпіричних формул.

Засвоїти особливості регресивного аналізу. Під час вивчення регресивного методу, звернути увагу на однофакторні (парні) і багатофакторні регресивні залежності. Окрім цього, вивчити методи оцінки адекватності теоретичних рішень, виділити критерії Фішера, що використовують для визначення адекватності малих вибірок та критерії Персона, Романовського, Колмогорова, що використовують при великих вибірках.

Вивчаючи основні вимоги до оформлення наукової роботи, потрібно приділити увагу загальним правилам оформлення (розмірні показники друку, нумерація, ілюстрації, формули, посилання) та всім структурним елементам окремо. Вивчити вимоги до оформлення: титульного аркушу, змісту, переліку умовних позначень, вступ, основної частини, висновків, списку використаних літературних джерел та додатків. Окрім цього, необхідно звернути увагу на вимоги до написання наукових тез доповідей та рецензій до наукової роботи.Важливим етапом під час вивчення третього модулю є вивчення особливостей оформлення заявки на передбачуваний винахід. Визначити, які винаходи розрізняють в галузі технічних наук. Вивчити, з чого складаються формули винаходу. Звернути увагу на особливості формулювання висновку про новизну винаходу.

Звернути увагу на особливості усного представлення інформації. Засвоїти поняття: «колоквіум», «нарада», «симпозіум», «конференція», «дискусія».

Необхідно розглянути державну систему впровадження, її рівні. Ознаки класифікації впровадження, етапи процесу впровадження.

Розглядаючи питання щодо ефективності наукових досліджень, необхідно звернути увагу на різноманітні критерії оцінки ефективності, що характеризують ступінь їх результативності. Важливо розглянути види економічного ефекту, а саме: попередній, передбачуваний та фактичний.

 

Контрольні питання до змістового модулю 3

1. Ефект від впровадження результатів науково-дослідної роботи

2. Визначення поняття «колоквіум»

3. Особливості проведення наукової конференції

4. Особливості проведення симпозіуму

5. Вимоги до оформлення тез

6. Особливості проведення колоквіуму

7. Особливості ділового листування

8. Проведення дискусії

9. Методи графічної обробки результатів вимірювання

10. Регресивний аналіз

11. Літературне оформлення роботи

12. Визначення мінімальної кількості вимірювань

13. Види дискусій

14. Сутність теорії випадкових помилок

15. Методи оцінки випадкових похибок у вимірюваннях

16. Особливості аналітичної обробки результатів

17. Методи графічної обробки

18. Вимоги до оформлення наукової роботи

19. Критерії Персона

20. Критерії Фішера

21. Поняття «ефективності наукових досліджень»

22. Види економічного ефекту від впровадження наукових досліджень

23. Види винаходів в галузі технічних наук

24. Математична обробка результатів досліджень

25. Основи теорії випадкових помилок

26. Особливості формулювання висновку про новизну винаходу

27. Особливості проведення ділової наради

28. Види обробок наукового експерименту

 

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!