Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Список літературних джерел до змістового модулю 1МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Донецький національний університет економіки і торгівлі

Імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра експертизи в митній справі

С. Л. ЗАХАРОВА, А. О. РЕМІГА

 

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Методичні вказівки

Щодо самостійного вивчення дисципліни

Та виконання контрольних робіт

 

для студентів факультету маркетингу, торгівлі та митної справи

напряму підготовки 0305010 «Товарознавство і торговельне підприємництво» спеціалізації 03051002

«Товарознавство та експертиза в митній справі»

усіх форм навчання

 

ДонНУЕТ

Донецьк

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Донецький національний університет економіки і торгівлі

Імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра експертизи в митній справі

С. Л. ЗАХАРОВА, А. О. РЕМІГА

 

 

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Методичні вказівки

Щодо самостійного вивчення дисципліни

Та виконання контрольних робіт

 

для студентів факультету маркетингу, торгівлі та митної справи

напряму підготовки 0305010 «Товарознавство і торговельне підприємництво» спеціалізації 03051002

«Товарознавство та експертиза в митній справі»

усіх форм навчання

 

Затверджено на засіданні кафедри експертизи в митній справі

Протокол № 12 від 12.02 . 2014 р.

 

Схвалено навчально-методичною

радою ДонНУЕТ

Протокол № ___ від 2014 р.

 

 

ДонНУЕТ

Донецьк

УДК 001.891(076.5)

ББК 72/73я73

З-38

 

 

Рецензенти:

І. А. Оносова – канд. екон. наук, доц.;

Т. В. Крюк – канд. хім. наук, доц.

 

З-38 Основи наукових досліджень: метод. вказ. щодо самост. вивч. дисципліни та викон. контр. робіт для студ. факультету маркетингу, торгівлі та митної справи напрям. підг. 030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» спеціал. 03051002 «Товарознавство та експертиза в митній справі» усіх форм навчання / С. Л. Захарова, А. О. Реміга. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2014. – 22 с.

 

Методичні вказівки щодо самостійного вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» та виконання контрольних робіт для студентів факультету маркетингу, торгівлі та митної справи напряму підготовки 030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» спеціалізації 03051002 «Товарознавство та експертиза в митній справі» усіх форм навчання написані у допомогу студентам під час підготовки до аудиторних занять, складання екзаменів (заліків) під час екзаменаційної сесії. Містять рекомендації щодо вивчення окремих модулів та виконання контрольних робіт, перелік нормативно-правових актів, основних та додаткових літературних джерел. 

 

УДК 001.891(076.5)

ББК 72/73я73

 

© Захарова С. Л., Реміга А. О., 2014
© Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2014

ВСТУП

Технічний прогрес невід'ємно пов'язаний з досягненнями науки. Підвищення ефективності будь-якої діяльності можливе на базі широкого проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень та впровадження їх результатів у виробничу практику. Відповідно до цього запроваджуються нові, набагато вищі вимоги, до творчого потенціалу спеціалістів. Вони повинні вміти орієнтуватися у потоці науково-технічної документації, володіти новими науковими методами, знаходити раціональні технологічні і організаційні рішення.

Спеціалісти в галузі товарознавства та експертизи в митній справі все частіше повинні розв'язувати задачі, які вимагають, крім професійної підготовки, знання методів опрацювання результатів спостережень, планування експериментів, математичних методів моделювання й оптимізації процесів дослідження. Отже, сучасний спеціаліст в галузі товарознавства та експертизи в митній справі повинен мати не тільки глибокі професійні знання, але й певний обсяг інформації у галузі наукових досліджень. Він повинен засвоїти методологічні засади наукової праці, етапи наукового дослідження, методи опрацювання результатів, а також уміти зібрати та проаналізувати інформацію, розробити програму експерименту та виконати його, отримані результати оформити у вигляді звіту.Метоювивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» є надання студентам необхідних знань та навичок, необхідних для виконання наукових досліджень, успішного застосування ними сучасних методів наукових досліджень у своїй майбутній професійній діяльності.

Після вивчення дисципліни студенти повинні:

ü знати методи наукового пізнання та обробки даних та підходи щодо організації процесу наукового дослідження;

ü уміти формулювати задачі, добирати та аналізувати необхідну інформацію за темою наукового дослідження;

ü здобути навички щодо користування сучасними методами наукових досліджень із використанням комп’ютерних технологій;

ü вміти оформлювати отримані результати наукових досліджень.

Методичні вказівки щодо самостійного вивчення та виконання контрольних робіт з дисципліни «Основи наукових досліджень» призначені для студентів, що навчаються за спеціалізацією «Товарознавство та експертиза в митній справі» усіх форм навчання або за індивідуальним графіком. При цьому передбачається, що студенти прослуховують настановні та оглядові лекції, під час яких лектор дає вказівки щодо змісту і методики вивчення дисципліни.

До складання заліку або екзамену з дисципліни допускаються студенти, які виконали усі завдання з лабораторних занять, написали та захистили контрольну роботу, представлення яких передбачено графіком навчального процесу.

Успішне засвоєння дисципліни і належна підготовка до заліку або екзамену можливі тільки за умови систематичної самостійної роботи над навчальним матеріалом.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

ЗАГАЛЬНІ СВІДЧЕННЯ ПРО НАУКУ. ВИБІР НАПРЯМУ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. ПОШУК, НАКОПИЧЕННЯ ТА ОБРОБКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 

Під час вивчення змістового модулю «Загальні свідчення про науку. Вибір напряму наукового дослідження. Пошук, накопичення та обробка науково-технічної інформації» обов’язковою умовою є використання рекомендованої літератури, чинної нормативно-правової документації з обговорюваних питань.

Вивчення даного модулю слід розпочати із визначення поняття про науку та наукове дослідження. Слід встановити предмет і сутність науки як сфери людської діяльності, визначити головну та конкретні функції науки. Треба приділити увагу змістунауки з точки зору теорії як системи знань, що є формою суспільної свідомості та досягнень інтелекту людей та з'ясувати її суспільну рольв практичному використанні рекомендацій для виробництва благ, які є життєвою потребою людей. Особливу увагу слід приділити визначенню мети науки та вивченню рівнів її пізнання.

Далі слід розглянути офіційну класифікацію, затверджену Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту «Про затвердження Переліку наукових спеціальностей» від 14.09.2011 р. № 1057 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.12.2012 р. № 1462 та розглянути перелік її галузей. Чітко розібрати традиційний поділ наук та визначити, які саме науки є прикладними, а які фундаментальними. Провести чітку межу між природничими, суспільними науками та науками про мислення.

Подальшим кроком є розгляд та вивчення елементів, що складають специфічну структуру науки як системи знань, зокрема наукових законів, фактів і даних досвіду, а також теорії науки. Крім того, слід засвоїти також такі елементи, як принципи, постулати, правила. Як підсумок, слід обгрунтувати ствердження, що безпосередня мета науки – це вивчення, пояснення і передбачення процесів і явищ дійсності, які являють собою предмет її дослідження.

Надалі слід з'ясувати, як саме організовується наука в Україні, хто визначає разом з науковими установами напрям розвитку наукових досліджень та використання їх у народному господарстві. Встановити заклад, який вважають вищим науковим центром держави.

Після цього слід проаналізувати структуру Національної Академії Наук України та встановити, які саме завдання покладаються на науково-дослідні інститути, наукові установи та національні заклади. Також потребує уваги вивчення інших державних та недержавних закладів, пов'язаних з науковою діяльністю, слід встановити структуру їх підпорядкування та визначити основні завдання. При подальшому вивченні модулю слід розглянути процес наукового дослідження та надати характеристику етапам його проведення.

Успішне засвоєння модулю передбачає чітке визначення понять «об'єкт» і «предмет» пізнання і дослідження. Після чого слід встановити ознаки, за якими проводиться класифікація наукових досліджень. З урахуванням того, що всі класифікаційні ознаки враховуються під час вибору напряму наукового дослідження, їх вивчення потребує особливої уваги. До того ж кожну з ознак треба вміти докладно охарактеризувати та надати приклади класифікації за цільовим призначенням, частотою виконання, методом дослідження, обсягом дослідження, ступенем важливості для економіки, джерелом фінансування, терміном виконання та місцем призначення.

Слід пам'ятати, що вибір напряму наукового дослідження та постановка наукових питань є дуже важливим завданням та визначається в залежності від специфіки наукової установи, де працює дослідник. З огляду на це, вміти пояснити ствердження, що конкретизація напрямів дослідження є наслідком вивчення стану запитів виробництва та суспільних потреб.

Охарактеризувавши науково-дослідний процесяк сукупність організаційних, технічних, економічних, правових і психологічних аспектів, що здійснюються за допомогою певних процедур, докладно розібрати стадії його організації, зокрема організаційну, дослідну та завершальну. За результатами вивчення завершальної стадії, вміти пояснити такі поняття як «узагальнення», «апробація» та «реалізація» результатів дослідження.

Особливої уваги потребує вивчення науково-дослідницької діяльності студентів, зокрема напрямів її здійснення, змісту, структури та основних завдань. В межах розгляду цього питання, зокрема на прикладі написання дипломної роботи, проаналізувати десять етапів проведення наукового дослідження.

Для того, щоб зрозуміти, як саме відбувається пошук, накопичення та обробка науково-технічної інформації, необхідно перш за все ознайомитись з такими поняттями, як: «інформація», «наукова інформація», «інформаційне забезпечення», «нова інформація», «релевантна інформація», «бібліографія».

Далі визначити джерела інформації та докладно охарактеризувати їх використання в науково-дослідній роботі. Після вивчення класифікації інформаційного забезпечення вміти чітко охарактеризувати кожну його ознаку із наведенням прикладів та пояснень.

По-друге, з'ясувати значущість бібліографії як основного інструменту, що забезпечує доступ до інформаційних ресурсів. Докладно розглянути види бібліографії: за місцем упорядкування та за цільовим призначенням. Вміти пояснити, які саме твори реєструються як державна бібліографія, а які фахівці відносять до бібліографії галузевої.Слід акцентувати увагу на літературних джерелах технічної інформації за цільовим призначенням.

В результаті опрацювання даного змістового модулю вміти пояснити техніку роботи зі спеціальною літературою та сутність інформаційно-пошукових мов бібліотечно-бібліографічного типу, зокрема універсальної десяткової класифікації (УДК) та бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК) та особливості їх застосування задля прискорення пошуку у бібліотеках.

Контрольні питання до змістовного модулю 1

1. Поняття «наука», «наукове дослідження»

2. Мета, завдання та функції науки

3. Структура науки

4. Класифікація наук

5. Поняття «об’єкт наукового дослідження», «предмет наукового дослідження»

6. Класифікація наукових досліджень

7. Науково-дослідницький процес, його стадії

8. Визначення поняття «інформаційний пошук»

9. Мета та етапи інформаційного пошуку

10. Вчені ступені та вчені звання

11. Філософські методи наукового дослідження

12. Види і класифікація технічних наук

13. Науково-дослідна робота студентів, її форми і роль у підготовці спеціалістів

14. Проведення аналітичної роботи в науково-дослідному процесі

15. Поняття та класифікація інформаційного забезпечення наукових досліджень

16. Інформаційне забезпечення, обробка та аналіз матеріалів дослідження

17. Місце творчості в процесі наукового дослідження

18. Сутність поняття «наукова ідея»

19. Основні носії інформації

20. Національна система науково-технічної інформації

21. Технічна інформація в документах

22. Пріоритети наукових досліджень

23. Проведення аналізу наукового дослідження

24. Загальнонаукові методи дослідження

25. Особливості універсальної десяткової класифікації

Список літературних джерел до змістового модулю 1

Обов’язкова література

1. Дудченко А. А. Основы научных исследований [Текст]: Учеб. пособие / А. А. Дудченко. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. – 114 с.

2. Кислий В. М. Організація наукових досліджень: навчальний посібник / В. М. Кислий. – Суми: Університетська книга, 2011. – 224 с.

3. Романюк М. М. Загальна і спеціальна бібліографія: Навчальний посібник для студентів спеціальності «Видавнича справа та редагування». – Вид. 2-ге. – Львів, 2003. – 96 с.

4. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень-навчальний посібник. –Київ: Видавничий Дім «Слово», 2003 – 240 с.

5. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. –6-те вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2008. – 310 с.

Додаткова література

1. Наукова та інноваційна діяльність в Україні: Стат. зб. / Держкомстат. – К., 2007. – 568 с.

2. Маковецький А. М. Наука і наукова діяльність як цінність / А. М. Маковецький, В.А. Маковецький. – Чернівці: Рута, 2002. – 248 с.

3. Єгоров І. Ю. Наука в Україні – стан та проблеми розвитку / Єгоров І. Ю., Войтович А. І. – К.: 2004. – 23 с.

4. Зразки бібліографічного опису джерел у наукових працях / Ю. О. Тимошенко. – Черкаси: Видавництво ЧДУ, 2003. – 60 с.

5. Про науково-технічну інформацію: Закон України від 25.06.93 р. № 3323-XII.

6. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України вiд 13.12.1991 р. № 1977-XII

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Під час вивчення другого модулю необхідно ознайомитись з такими термінами як «теорія», «експеримент», «принцип», «наукова концепція», «спостереження», «порівняння», «вимірювання», «аналіз», «синтез», «індукція», «дедукція», «моделювання», «аналогія», «абстрагування», «конкретизація».

Встановити відмінності наукового дослідження від ненаукового за такими рисами: наявність наукової мети досліджень, наявність наукової ідеї, використання наукових методів досліджень та новизна результатів. Висвітлити актуальність вивчення сутності проведення теоретичних досліджень. Наукове дослідження, на відміну від ненаукового або побутового, має такі характеристики: об’єктивність, відтворюваність результатів, наочність, точність - слід пояснити їх сутність.

На першому етапі необхідно визначити мету, основні завдання, та послідовність виконання теоретичних досліджень. Слід розглянути види, функції та аспекти методології. Обов’язково приділити увагу методам теоретичних досліджень, зокрема: аналізу та синтезу, індукції і дедукції, сходження від абстрактного до конкретного, ідеалізації та формалізації, системному підходу. Проаналізувати етапи теоретичного наукового дослідження та структуру наукової роботи.

Охарактеризувати структуру вступу, правила оформлення огляду літератури та експериментальної частини, формулювання висновків та пропозицій. Описати методи, які використовуються при вивченні особливостей теоретичного дослідження, встановити, які з них відіграють значну роль при побудові будь-яких теорій. Слід пояснити закон тотожності, закон протиріччя, закон виключення третього та закон достатньої підстави, зміст яких необхідно детально розглянути.

Переходячи до питання про сутність експериментального дослідження треба визначити мету та функції наукового експерименту, пояснити, чому експеримент відрізняється від звичайного, щоденного, пасивного спостереження. Вивчити ряд пізнавальних операцій при проведенні експериментальних досліджень.

Засвоїти ознаки класифікації експериментів: за призначенням об’єкта експерименту; за характером зовнішніх впливів на об’єкт дослідження; за характером об’єктів та явищ, що вивчаються в експерименті; за структурою об’єктів та явищ, що вивчаються в експерименті, за способом формування умов проведення експерименту; за організацією проведення експерименту; за характером взаємодії засобу експериментального дослідження з об’єктом дослідження; за типом моделей, що досліджуються в експерименті; за величинами, що контролюються в експерименті; за числом факторів, що варіюються в експерименті; за метою дослідження. Вміти надати характеристику кожній ознаці.

Необхідно звернути увагу на вивчення сутності методології експерименту. Пояснити відмінності методології експерименту із застосуванням математичного планування та без нього, тобто у традиційному вигляді.

Вивчити план-програму та її складові: найменування теми дослідження, робочу гіпотезу, методику експерименту, перелік необхідних матеріалів, приладів, установок, список виконавців експерименту, календарний план роботи та кошторис на виконання експерименту.

Встановити загальні вимоги проведення експерименту. Під час вивчення модулю необхідно ознайомитись з типовими помилками в проведенні експерименту.

Наприкінці вивчення другого модулю слід ознайомитись з такими поняттями, як «робоче місце експериментатора», «рабочій простір», «раціональний трудовий режим» та «лабораторія». Обгрунтувати необхідність створення фізіолого-гігієнічного комфорту для виконання науково-дослідних процедур як передумови ефективності експериментальної роботи, що обумовлює точність при виконанні методики дослідження, акуратність, старанність при плануванні і підготовці експерименту, уважність при його проведенні.

Підтвердити на прикладах необхідність дотримання правил інструкції щодо промислової санітарії, техніки безпеки, пожежної профілактики.

 

Контрольні питання до змістовного модулю 2

1. Визначення понять «спостереження», «експеримент» та їх співвідношення

2. Мета теоретичного дослідження

3. Особливості проведення наукового експерименту

4. Методи теоретичних досліджень

5. Основні функції методології наукового дослідження

6. Співвідношення експерименту та аналізу

7. Моделі досліджень, їх різновиди, вимоги до моделей

8. Методологія та види експерименту

9. Поняття «індукція» та «дедукція»

10. Особливості математичного аналізу з використанням експерименту

11. Особливості системного аналізу

12. Етапи теоретичних досліджень

13. Логічний та історичний методи наукових досліджень

14. Структура формування теорії наукового дослідження

15. Структурні елементи теорії пізнання

16. Сутність аксіоматичного методу дослідження

17. Загальнонаукова методологія

18. Систематизація результатів наукового експериментального дослідження

19. Наукове прогнозування

20. Засоби підвищення достовірності дослідів

21. Бази даних, інформаційні ресурси

22. Вплив психологічних факторів на хід і якість експерименту

23. Види наукових експериментів

24. Вимоги до робочого місця експериментатора

25. Вимоги до експериментальної лабораторії

26. Методологія експерименту

27. Структура наукового експерименту

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!