Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Проблема росту наукового знання в філософії науки: концепції К. Поппера і Т.КунаДля раціонального і емпіричного характеру наукового знання характерний неперервний ріст. Якщо наука перестає рости, вона втрачає цей характер.

В філософії науки виділяють дві концепції росту наукового знання – як протиставлення екстенсивного і інтенсивного. Екстенсивним ростом знань (кумулятивізмом) називають такий характер, коли знання зростає поступово (накопиченням новацій). Інтенсивний – спростування і заміна старих незадовільних теорій новими.

Карл Поппер: ”Коли говорять про ріст наукових знань, то це накопичення спостережень, повторюване спростування наукових теорій і заміна їх більш задовільними”. Критичний розгляд теорій стимулює спроби перевірити і спростувати їх, а це веде до експериментів і спостережень. В філ. науки виникає проблема безкінечності росту наукового знання: чи існує небезпека, що потреба в прогресі залишиться незадоволеною і ріст знань припиниться (наука виконає своє завдання). ІI проблема: якщо ріст знань переходить до теорій із зростаючим змістом, то він також повинен означати, що ми переходимо до теорій із зменшуваною ймовірністю. Так з цієї причини теорії Кеплера і Галілея були замінені логічно більш простою теорією Ньютона, яка краще перевіряється; теорії Френеля і Фарадея – теорією Максвелла; Максвелла і Ньютона – на теорію Ейнштейна.

Наука розпочинається з проблем, а не зі спостережень. Кожна теорія породжує нові проблеми. Наука і ріст знань завжди розпочинаються з проблем і проблемами завершуються.

 

Томас Кунв книзі "Структура наукових революцій" розробив концепцію наукових парадигм, нормальної науки і наукових революцій. Парадигма - сукупність теоретичних і методологічних передумов, що визначають конкретне наукове дослідження, яка втілюється в науковій практиці на даному етапі. Парадигма є підставою вибору проблем, моделлю і зразком для вирішення дослідницьких задач. Згідно його концепції, на першому етапі наукової дисципліни відсутня система цінностей і згода щодо цілей, теоретичних установок, загальноприйнятих методів і фактів. Створення парадигми означає досягнення такої згоди на основі загальноприйнятих зразків теоретичних або емпіричних знань, дослідницьких методологій. При цьому вчені спираються на особливі цінності, використовують замкнуту мову і утворюють замкнуте співтовариство. Перехід від однієї парадигми до іншої супроводжується колективною зміною бачення, інтерпретації емпіричних фактів. Одержані в рамках різних парадигм знання неспівставимі і незрівнянні, мають різний сенс. Порівняння парадигм відбувається не на науковій, а на природній і філософській метамові. Нормальна наука розвивається в рамках однієї парадигми, веде до вдосконалення теорій і зростання емпіричних фактів. Відкриття аномальних фактів, нез'ясовних в рамках пануючих переконань, приводить до наукових революцій, в ході яких складаються нові парадигми. Проте об'єктивного прогресу, пов'язаного із зростанням об'єктивної істини, він не визнає, вважаючи, що такі знання можуть бути охарактеризовані як більш чи менш ефективними для вирішення відповідних задач. Кожна парадигма володіє своїми критеріями раціональності. Вони несумірні, в них немає логічної спадкоємності. Кун підкреслює, що наука є результат дії наукових колективів, шкіл. Звернув увагу на особливу значущість соціальних і психологічних моментів.Проблема раціональності.

Вузьке розуміння раціональності як відповідність логіко-методологічним стандартам піддалося в постпозитивізмі критиці і було замінене більш розпливчатим поняттям раціональності, значення якого до цих пір не є цілком ясним.

Сциєнтизм.

Поняття раціональності носить ціннісний характер: наукова раціональність розуміється як вищий і аудентичний тип свідомості і діяльності, зразок для всіх сфер сучасної культури. Слідує наукова раціональність, як універсальний засіб організації діяльності ототожнюється з доцільністю.

Культ науково-технічного розуму

Ірраціональне трактування раціональностей- ствердженні про "кризу" раціональності, рівноправність наукової, релігійної, магічної і інших типів раціональності.

Ірраціональне - таке, що лежить за межами досяжності розуму, неприступне в рамках логічного мислення, протилежне раціоналізму.

-----------------------------------------------------------Методологія верифікації в науці побудована на переконанні абсолютності істини, а це ілюзорне уявлення. Рано чи пізно на місце старої теорії приходить нова, і старе знання визнається помилкою. Тому завдання эпистемологии, ті теорії і філософії наукового пізнання, полягає не в пошуку істини, а в проблемі зростання знань. Зростання знань досягається в процесі раціональної дискусії, яка незмінно виступає критикою існуючого знання. Звідси назва теорії КРИТИЧЕКИЙ РАЦІОНАЛІЗМ. Поппер вважає, що учені роблять відкриття, сходячи не від фактів до теорії, а від гіпотез до одиничних висловів. Учені користуються гіпотетично-дедуктивним методом. З гіпотез загального характеру виводяться припущення, які порівнюються безпосередньо з протокольними твердженнями. Якщо щодо теорії і протокольних припущень, а також їх із збігу учені дійшли згоди, то теорія вважається тимчасово підтвердженою. Оскільки жодна теорія не може бути підтверджена остаточно, то вона за визначенням має гіпотетичний характер, її утворюють не закони, а правдоподібні твердження. всяка теорія ненадійна і схильна до помилок (принцип фаллибализма). Остаточно підтвердити теорію не можна, зате її можна спростувати (фальсифікувати). Теорія фальсифікована, якщо вона суперечить досвідченим даним, іноді всього лише одному досвідченому факту. Фальсифікована теорія замінюється новою, на яку обрушується град раціональної критики. Відмовився від вузького емпіризму і индуктивизма логічних позитивістів, замінивши їх принципами органічного зв'язку теоретичного і емпіричного рівня знань.

Зростання наукового знання можна виразити схемою початкова проблема ---- безліч тимчасових рішень основної проблеми --- елімінація, виправлення виявлених помилок--- нова проблема. Для обгрунтування своєї концепції він користується загальними ідеями еволюціонізму (зростання наукового знання для нього є окремим випадком загальних еволюційних процесів, що здійснюються в світі). Різні гипотетико -дедуктивные структури відрізняються своєю виживаністю. В світі організмів виживає найбільш пристосовані, в науці --- самі несуперечливі. Науковою визнається концепція, яка піддається зіставленню з досвідченими даними, отже, вона у будь-який момент може бути сфальсифікована. на відміну від науки, фил не піддається фальсифікації, тобто не має наукового характеру. Але, не володіючи науковим статусом, вона володіє сенсом, без неї не обійтися. Вирішує проблему демаркації науки і фил. Філ є осмислення зростання наукового знання, включає принципи рационально-критическлй дискусії, фаллибализма і фальсифікації.

Теорія трьох світів: 1) філософський або фізичний; 2) ментальний; 3) мир об'єктивної істини без суб'єкта, що пізнає. Це мир людського духу, мир зростання наукового знання, гіпотез, теорій. Проблема розуміння істини розглядається всесторонньо --- як відповідність об'єкту і будь-якого його позначення, як проблема метамови науки. Навіть сама ідея помилки містить ідею об'єктивної істини, механізм зростання --- метод проб і помилок, припущень і спростувань. Пафосом його теорії є переконання в необхідності створення теорії наукової раціональності, якоїсь системи стандартів і норм зростання наукового знання, здійснення демаркації наукового знання від ненаукового, Ця теорія дозволить вирішити три завдання : 1) уникати наївного емпіризму; 2) не допускати спекулятивних міркувань у дусі німецької класичної філософії; 3) не впадати в ірраціоналізм.

Його концепція піддається критиці. Звів зростання наукового знання до дуелі гіпотез, фактів спостережень. Ігнорує поняття істини, все замінено міркуваннями про правдоподібні твердження, окрім гіпотез і фактів, є ще соціальний і технічний світи, сукупність безлічі чинників, які впливають на зростання наукових знань. При науковій критиці і навіть фальсифікації теорії учені не поспішають відмовитися від її послуг, см механіку Ньютона. Його концепція трьох світів має об'єктивно-ідеалістичний характер.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!