Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Суспільство як об’ект філософського аналізуЩе Арістотель назвав людину політичною істотою, тобто істотою що належить суспільству. При цьому були підняті дві проблеми: як виникло суспільство і якого його вплив на людину.

У XVII-XVIII вв. виникають вчення не про релігійне, а про природне походження суспільства. Їх вміст в тому, що розум кожного індивіда диктує йому необхідність угоди з іншими індивідами. Така угода, лежача в основі суспільства, носить характер природного закону, оскільки відповідає потребам підтримки життя людини і служить гарантом дотримання його природних прав.

XVIII-XIX вв. інша концепція. Її суть в тому, що суспільство це надиндивидная система, що володіє особливостями і законами, що не зводяться до природи індивіда. Почав цю концепцію розвивати Кант. Далі пішли Гегель, Фіхте і Шеллінг. По Гегелю суспільство це цілісна, така, що розвивається система, автономна від окремого індивіда, хоча без нього що не існує, яка має власні закони розвитку. Закони суспільства не зводяться до природи індивіда, оскільки він сам продукт історії. Ця концепція несла певну небезпеку, адже по ній людина це знаряддя світового розуму, з поведінкою, що наперед передбачається.

XIX-XX вв. роботи Конта і Спенсера. Суспільство це цілісна система, проте пов'язана з індивідом. Спроба провести аналогію між суспільством і біоорганізмом.

Важливими були роботи Дюркгейма. Він геть заперечував зв'язок соціального з біологічним і підкреслював, що людина є продукт суспільства. А саме суспільство система на що зводиться до психології, свідомості і природи індивіда

Суспільство - це сукупність історично усталених форм сумісної діяльності людей. В більш вузькому розумінні слова суспільство може розглядатись як конкретне суспільство в єдності його загальних, особливих і одиничних ознак (наприклад, первісне, рабовласницьке, феодальне, капіталістичне, соціалістичне) і як окремий регіон, країна (наприклад, індійське, американське).

До марксизму панували ідеалістичні (іноді релігійно-містичні) уявлення про суспільство, розглядаючи його основу в деякому духовному початку, в поглядах і уявленнях людей. Дійсне наукове пояснення суспільного життя дає історичний матеріалізм, марксисько-ленінська соціологія)

Всі домарксиські філософи, в т.ч. і матеріалісти, були ідеалістами в розумінні суспільного життя, оскільки зупинялися для констатації того факту, що на відміну від природи, де діють сліпі сили, в суспільстві діють люди - істоти розумні, які керуються в своїй діяльності ідеальними спонуканнями. Реалізація ідеї історичного матеріалізму - означало проникнення науки в сутність історичного процесу, відкриття її законів. Свою основну ідею про суспільно-історичний процес розвитку суспільства. Маркс відпрацював, виокремив із різних галузей суспільного життя галузь економічну, із всіх суспільних відносин - відносини виробничі як основні, які визначають всі інші відносини.Становлення суспільства - важкий і тривалий процес, який тривав мільойни років. Вирішальним фактором виникнення суспільства є праця.

“Суспільство - це продукт взаємодії людей (К. Маркс). Суспільство не просто сукупність людей. В одне ціле їх об’єднує людська діяльність в різних її видах, і перш за все матеріально-виробнича.


Особистість і суспільство

Суспільство - це цілеспрямоване за допомогою розуму, спільність людей, яка грунтується на певних законах і моралі.

Церковна організація - це прояв суспільства, де люди спілкуються між собою, в основі добровільність (середньовіччя). В 18 ст. починають відроджуватись ідеї громадської угоди, що необхідно будувати суспільство на принципах договору між вільними громадянами (організації влади, політики). На поч. 19 ст. ідея добровільної угоди трансформувалась в ідею будови суспільства з двох структур: держава і громадянське суспілсьтво.

Громадянське суспільство - це сукупність відносин між людьми і спосіб організації їх сумісного життя в якому вони беруть безпосередню участь, добровільно вносять в нього свою ініціативу і свою відповідальність, це добровільне об’єднання по професійним, віковим, політичним і духовним інтересам.

Людська соборність - це відчуття приналежності до цілого, яке не зовні оточує людську особистість, а з середини об’єднує і наповнює її. Усвідомлення соборної єдності є містичне відчуття яке виводить людину з зовнішньої емпірічної уособленості її буття, таємничі глибини космічної єдності.Форми соборності: сімейне життя (любов між батьками і дітьми), релігійне життя (любов до Бога, любов до людей), відчуття єдності долі. Суспільство тому є особиста своєрідна область буття, що вона не є тільки сукупністю зовнішнім зв’язком і взаємодією індивідів, а є перш за все первинною внутрішньою багатоєдністю чи соборністю.---------------------------------------------------------------------------------

Суспільство -це одна з основних філософсько-соціологічних категорій яка відображає систему історично визначених форм суспільних відносин і утворюється в процесі діяльності людей по перетворенню природи і власного життя.

Суспільство має історію свого виникнення, яка не може бути відокремлена від історії самої людини. Становлення людини (антропосоциогенез) і становлення суспільства (социогенез) - дві сторони єдиного процесу, які протікають у взаємодії і взаємозв'язку. Суспільство - це сама людина в його суспільних відносинах, воно не складається з індивідуумів, а відображає суму тих зв'язків і відносин, в яких ці індивідууми знаходяться по відношенню один до одного. Людина виступає носієм зв'язків і відносин, в які він вступає з іншими людьми, суспільство виступає тут як безпосередній світ людини.

Філософія суспільства -це інша сторона філософії людини, його ролі в світі і відношенні до Універсуму. Людина - субстрат будь-якої форми соціальності, від найпростішої спільності до сучасних цивілізаційних і політичних суперсистем. Тому філософський погляд на суспільство не може бути відокремлений від філософських проблем особистості людини, хоча, зрозуміло, не зведений до них.

Отже, щоб зрозуміти феномен суспільства, необхідно з'ясувати суперечності людини як соціального «атома», а далі розібратися в характері закономірностей, об'єднуючих людей в якесь єдине ціле, в суспільний «організм». В принципі виділяються три основні підходи до пояснення цих зв'язків і закономірностей:

1. Перший може бути позначений як натуралістичний. Суть його в тому, що людське суспільство розглядається як природне продовження закономірностей природи, світу тварин і зрештою - Космосу. З цих позицій тип суспільного влаштування і хід історії визначається ритмами сонячної активності і космічних випромінювань, особливостями географічного і природно-кліматичного середовища, специфікою людини як природної істоти, його генетичними, расовими і статевими особливостями. Суспільство предстає як своєрідний эпіфеномен природи, її вище, але далеко не «найвдаліше» і стійке утворення.

2. Інший підхід може бути названий «ідеалістичним». Тут суть зв'язків, об'єднуючих людей в єдине ціле, вбачається в комплексі тих або інших ідей, вірувань, міфів. Ця точка зору мала широке розповсюдження і раніше (в ХІХ столітті) і розділяється багато ким в даний час. Поки «жива» ідея в серцях мільйонів людей такі суспільства розвиваються і процвітають. При «псуванні» ідеї (розколи, єреси і т. п.) з системи випадає несучий стрижень, і вона починає деградувати.

3. Третій підхід пояснення суспільного пристрою пов'язаний з філософським аналізом міжлюдських зв'язків і відносин, які виникають у відповідних природних умовах і за наявності тих або інших вірувань але, мають визначаючий характер.

4. Можливий атомістичний погляд на суспільство як суму індивідів, зв'язаних тим або іншим взаємним договором. Хоча в «природному» стані людина людині вовк (Гоббс), люди, слідуючи цивільним законам, ідеям свободи і рівності, можуть забезпечити собі існування. В даній моделі суспільство є конгломератом індивідів, зв'язаних умовними зв'язками.

У органістичній моделі суспільство стає як ціле, певна система, структурована особливим чином на частини, до яких воно повністю не зводиться. При цьому розумінні людина реалізує себе залежно від місця, займаного ним в суспільстві і участь в загальному процесі. Відносини людей визначаються не договором або контрактом, а згодою членів суспільства, в якому враховуються об'єктивні закономірності історичного розвитку.

Карлом Марксом була розроблена концепція матеріалістичного розуміння історії суть, яку складає положення про спосіб виробництва, який складається об'єктивно, тобто незалежно від волі і свідомості людей. Зв'язує людей в «соціальний організм» не загальна ідея або загальний «Бог», а продуктивні сили і виробничі відносини. В основі суспільного зв'язку людей лежить, по Марксу, система матеріальних суспільних відносин.

Громадянське суспільство - це сукупність відносин між людьми і спосіб організації їх сумісного життя в якому вони беруть безпосередню участь, добровільно вносять в нього свою ініціативу і свою відповідальність, це добровільне об'єднання по професійним, віковим, політичним і духовним інтересам.

Людська соборність - це відчуття приналежності до цілого, яке не зовні оточує людську особистість, а з середини об'єднує і наповнює її. Усвідомлення соборної єдності є містичне відчуття яке виводить людину з зовнішньої емпіричної уособленості її буття, таємничі глибини космічної єдності.Форми соборності: сімейне життя (любов між батьками і дітьми), релігійне життя (любов до Бога, любов до людей), відчуття єдності долі. Суспільство тому є особиста своєрідна область буття, що вона не є тільки сукупністю зовнішнім зв'язком і взаємодією індивідів, а є перш за все первинною внутрішньою багатоєдністю чи соборністю.


Культура і цивілізація

Культура і балагтограннє явище, а складний предмет передбачає і різноманітні його визначення.

Латинське слово cultura означає оброблення грунту, його культивування, тобто зміна у природному об`єкті під впливом зусиль людини, її цілеспрямованої діяльності, що якісно відрізняється від змін, викликаних природними причинами.

К. може розуміти як засвоєну поведінку, спільну для людей такого суспільства.

Рівні К: повсякденний, науковий, філософський.

Повсякденний - включає засвоєння людиною культурних норм побуту, праці, відпочинку; літературу, мистецтво; процеси освіти підростаючого покоління. Певний зміст у наукове розуміння К. вносить наука. Філософський підхід до дослідження К. враховує результат її вивчення конкретними науками.

Крізь призму філософського світогляду К. розглядається в узагальнених характеристиках як форма, результат, спосіб зв`язку людини з дійсністю, самотвердження людини, прояв і ствердження суттєвих сил людства, оскільки способом існування людини є праця, саме вона – головне джерело К.

К. – процес і результат реалізації у природі людської мети відповідно до законів природи, сфери опанування природи та її олюднення. Такий процес можливий тільки у суспільстві, і через суспільство предмет стає потрібним людині, набуває соціальної властивості, тому що має природній і суспільний зміст.

К. поділяють на матеріальну і духовну. Перша – продукт матеріального, а друга – духовного виробництва. Предмети обох культур можна використати по-різному. Знаряддя праці і продукти живопису служать різній меті. Тому між матеріальною і духовною К. є функціональна відмінність. Та між тим обидві є культурою, що несе в собі матеріальне і духовне від єдності. Матеріальна культура охоплює формулюючий її початок духовного, оскілки завжди є втіленням ідей, знань, мети людини, що тільки ї створює її культурою, продукти ж духовної К завжди набирають форму матеріальної, стають фактом суспільного життя.

Філософські значення поняття К:

1) К. є лише тим, що сприяє утвердженню людини як розумової істоти, розвиває її суттєві сили, здібності, підносить особистість;

2) неосмислена, непізнанна річ (ідея, процес) – своєрідна річь-у-собі – не предмет К, тому її потеннціал не може адекватно використовуватись у К.;

3) предмети, що випали з практики спілкування з людиною, суспільством, втрачають загальнокультурний зміст.

К. стає істинною тоді, коли входить в життя, у звички особистості, виявляється у всій сукупності соціальної діяльності, у практиці повсякденної поведінки.

Створюючи людину, К. створює і себе. К. завжди є самотворчістю.

Основні соціальні функції культури: пізнавальна, комунікативна, прогностична, регулятивна, ціннісно-орієнтована. Все взаємопов`язане, у єдності виявляється цілісність.

К. починається не з питання “бути чи не бути”, а з питання “як бути?”.

Поняття цивілізація з`явилось в середині XVIII ст. у зв`язку з поняттям культури. Ним називали соціально справедливим (цивілізованим) суспільство, яке грунтувалося на принципах розуму, гуманізму і справедливості. Потім ним позначали високий рівень розвитку матеріальної і духовної культури західноєвропейських народів. Маркс і Єнгельм зв`язували з ним Технологічні та організаційні завоювання суспільства. Джордж Неф вважає, що поняття Ц. охоплює лише матеріальні і технічні цінності і блага, а зміст духовних цінностей відображає поняття культури.

Два основних підходи до інтерпретації Ц: позначення певного виду розвитку суспільства і характеристика його матеріально-технічних досягнень у порівнянні з духовними надбаннями.

Ц. корелює з поняттям сучасне, передове, прогресивне, нове у певних сферах суспільного життя і в суспільстві.

Суспільство можна вважати цивілізованим, якщо на сучасному рівні розвиваються всі сфери життєдіяльності людей: виробництво і споживання, наука і освіта, мистецтво і політика. В оточенні сучасних речей та ідей людина може не знайти себе, втратити, почувати дискомфортно. Ц. може не влаштовувати людину, бути чужою їй. Особистість вимушена бігти без безлічі суперсучасних речей, цивілізацій, від самої себе. Низький рівень К. зважає цивілізованому суспільству забезпечити добробут і щастя людини. Цивілізація, вказував Микола Бердяєв, повинна мати високий культурний рівень, тобто базуватися на високих духовних надбаннях.

Поняття цивілізації довгий час залишалося на периферії інтересів марксистів. Воно насторожувало своєю невизначеністю і багатозначністю; в нього часто вкладається самий різноманітний зміст. Дійсно, це поняття вживають і як синонім культури (людина культурна і цивілізована - характеристики однопорядкові), і як щось їй протистояче, наприклад як бездушне, речове «тіло» суспільства в протилежність культурі як початку духовному. Набула поширення інтерпретація цього поняття в негативному значенні як суспільного стану, ворожого гуманним, людським аспектам соціального життя. По О. Шпенглеру, цивілізація - це етап упадку культури, її старіння.

У той же час достатньо часто в суспільних науках і соціальній філософії поняття цивілізації використовується для характеристики конкретного суспільства як соціокультурного утворення, локалізованого в просторі і в часі (цивілізація Давнього Єгипту або Вавілона, арабська цивілізація і т. д.), або як фіксація певного рівня технологічного розвитку.

Цивілізація включає перетворену людиною, окультурену, історичну природу (в незайманій природі існування цивілізації неможливе) і засоби цього перетворення, людини, що засвоїла культуру і здатна жити і діяти в окультуреному середовищі свого існування, а також сукупність суспільних відносин як форм соціальної організації культури, що забезпечують її існування і продовження.

 

 


Поняття філософії історії

Поняття “філософії історії”, незважаючи на більш як двохсотлітній період свого функціонування, не має єдиного, точно визначеного змісту. Для одних - це пізнання сенсу історії в цілому або дослідження загальних законів історичного процесу, для других - пізнання історичного часу й історичного простору, або філософська теорія історичного знання, для третіх - дослідження іманентної логіки розвитку людського суспільства, або філософський огляд історії людства, тощо. Як бачимо, певні особливості, дані визначення аж ніяк не суперечать один одному, а скоріше доповнюють, деталізують, а то й повторюють одне одного, перегукуючись між собою. Резюмуючи, можна зазначити, що в основі філософії історії лежить теоретичний аналіз динаміки форм і способів плинних у часі людських соціокультурних єдностей.

Першим ввів у науковий вжиток поняття “філософії історії” Вольтер у виданій в 1765 р. праці “Філософія історії”. У період Нового часу філософія історії виявилась у центрі уваги багатьох істориків, філософів, серед яких виокремлюються імена Дж. Віко (1668-1744), Монтеск’є (1689-1755), Тюрго, Кондорсе, і особливо Гердера (1744-1803) з його фундаментальною працею “Ідеї з філософії людства” та Гегеля (1770-1831) з “Філософією історії”.

Історичний процес – об’єкт філософії історії. ФІ – форма світоглядного осмислення історичної дійсності. У сучасних умовах не існує єдиної точки зору філософів і істориків на предмет ФІ. На думку естонського дослідника Енне Леоне, можна виділити не менше п’яти різних підходів до ФІ. Під ФІ розуміється універсальна історія людства (або особливо відібраної її частини). Родоначальником підходу вважається Георг Гегель.

Під ФІ представників іншого підходу розуміють теорію суспільства, суспільного розвитку (на відміну від теорій, що досліджують окремі компоненти суспільства: політику, економіку та ін.).

Загальною теорією суспільного розвитку вважав ФІ Дмитро Воронов.

Під предметом ФІ ряд істориків і філософів розуміли сукупність досліджень, спрямованих на виявлення специфічних особливостей соціального.

Нарешті, ряд дослідників під ФІ розуміють теорію історичного знання і пізнання. Основний предмет за представниками гносеологічного підходу: Георг Зіммель, Реймон Арон.

ФІ – теоретичні, логіко-теоретичні і методологічні проблеми дослідження історичного минулого, його теоретична реконструкція і встановлення істинності фактів.

Інколи філософію історії ототожнюють із соціологією з огляду на те, що обидві мають один і той же об’єкт вивчення - людське суспільство. Проте філософія історії розглядає суспільство ніби в динаміці, а соціальна філософія - в статиці.

Філософськи аналізуючи історичний процес, філософія історії вирішує одну з основних своїх проблем - теоретичну реконструкцію історичного минулого шляхом моделювання культурно-історичного плину суспільства у формі часових цілісних символічних конструкцій.

Спроба визначення структури філософії історії дозволяє зробити висновок, що такий компонент також значно залежить від світогляду філософів, істориків і послідовників того або іншого напрямку філософії історії. Якщо не звертати уваги на несуттєві розбіжності, можна виділити основні елементи, що, як правило, розглядаються більшістю напрямків філософії історії.

Онтологія філософії історії — складова частина ФІ, займається розглядом проблем власне історичного буття: змісту і спрямованості історії, соціального прогресу, соціальної визначеності, становлення єдиного історичного простору, визначення основ єдності всесвітньої історії, місця людини у світі, навколишньому середовищі, питання історичності та ін. Важливе місце займає вивчення іманентної логіки розвитку суспільства, взаємозв'язку і взаємозалежності його різних сторін та ін.

Гносеологія філософії історії головну увагу приділяє проблемам історичного пізнання, а саме вивчення, аналізу і пояснення історичних фактів і подій, визначення специфіки історичного знання, а також пошуку істини в історичному пізнанні та ін. Питання визначення місця і ролі розуму в історії, співставлення раціонального й ірраціонального в суспільстві, необхідності і випадковості в історичному процесі та інше відносять до деяких напрямків філософії історії.

Історія філософії історії досліджує проблеми виникнення і розвитку філософії історії, формування її предмета, процес внутрішньої диференціації філософії історії, у ході якого поглиблення і збагачення власне філософсько-історичних уявлень призводить до виникнення різних напрямків і течій філософії історії. Важливими проблемами філософії історії виступають питання періодизації історичного процесу, визначення місця філософії історії серед інших суспільних наук та ін.

Антропологія філософії історії вивчає проблему людини як біосоціальної істоти і її місце в історичному процесі, роль у процесі суб'єктів історії, і відповідає на питання «Хто робить історію?». Як правило, різні напрямки філософії історії до суб'єктів історичного процесу відносять народ, націю, масу, натовп, соціальні класи і видатних осіб, і по-різному відповідають на поставлене питання. Предметом дослідження філософії історії можна також назвати співставлення категорій індивід — людина — особа, людина — воля — відповідальність та ін. Предмет і специфіку філософії історії неможливо розкрити повністю, не висвітлюючи питання про її функції. Філософія історії — це складова частина філософії. Тому функції філософії історії в основному ті ж, що і функції філософії взагалі. Але не можна забувати і те, що філософія історії має специфічний об'єкт, предмет, методи, мету і завдання дослідження, що дозволяє зробити висновок про наявність у функцій філософії історії певних особливостей.

По-перше, функція світогляду філософії історії полягає в тому, що формує в людини загальний погляд на історію, тобто на існування і розвиток суспільства, єдність і різноманіття історичного процесу, на зміст і спрямованість, на місце і роль у ньому людини та ін.

По-друге, теоретична функція філософії історії полягає в тому, що вона дозволяє проникнути всередину історичного процесу і судити про нього на рівні теорії, тобто системи поглядів про його суть, зміст, напрямки розвитку, дає можливість здійснити теоретичну реконструкцію історичного минулого, встановити істинність історичних фактів та історичних подій.

По-третє, методологічна функція філософії історії полягає в можливості застосування її положень при дослідженні окремих явищ і подій історичного минулого, з'ясування тими або іншими суспільними науками. У такому випадку положення і висновки філософії історії відіграють роль могутнього методологічного інструмента в дослідженнях, здійснюваних у сфері історії, соціології, економіки, політології, філософії політики, психології й інших наук.

По-четверте, прогностична функція філософії історії полягає втому, що пізнання закономірностей історичного процесу сприяє передбаченню тенденцій розвитку суспільства, його окремих підсистем, найближчих і більш віддалених наслідків подій історії, діяльності людей. На основі такого передбачення стає можливим здійснювати прогнозування розвитку тих або інших соціальних явищ і суспільства в цілому.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!