Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Сущность, признаки и свойства документаДокуме́нт — засіб закріплення різними способами на відповідному матеріалі інформації про факти, події, явища об'єктивної дійсності та розумову діяльність людини

паспорт громадянина росії

Громадя́нин — людина певної країни Ця приналежність є формально юридично оформленною як член певного соціуму громадянин має певні права та обов'язки, щодо цього соціуму і підпорядковується певним прийнятим в громаді

Громадянин — це людина, яка належить до певної країни, де вона має відповідний юридичний статус, або співвідносить себе з нею Громадянин має певні права, а також відповідні обов'язки Поняття громадянин визначає місце людини в державі З юридичної точки зору громадянин — це загальне поняття, а індивідуальне поняття громадя­нина вміщено в його громадянській позиції — у певному ставленні до різних суспільних явищ і процесів з урахуванням інтересів суспільства та держа­ви Власне від умов соціалізації в суспільстві, від родинного виховання, від рівня розвитку особистої культури й освіченості залежить рівень громадянськості певної особи. Формування громадянськості відбувається у про­цесі соціалізації особи через систему суспільних відносин

Громадянин — фізична особа, правовий статус якої зумовлений належністю до громадянства певної держави. Громадяни становлять найчисельнішу категорію населення. Вони також володіють повнішим обсягом прав і свобод, ніж інші категорії населення — іноземці та особи без громадянства. Громадянин — це завжди людина. Але в юридичному значенні не кожна людина може бути громадянином. Це зумовлено певними відмінностями у правовому статусі громадянина і людини. Права останньої мають природній та невідчужуваний характер, тоді як права громадянина визначаються належністю людини до громадянства певної держави. При цьому правові статуси громадянина і людини багато в чому збігаються і переплітаються. Тому чимало конституцій країн світу, в тому числі України, містять загальні розділи про права, свободи та обов'язки людини і громадянина.

Громадянин — людина, що має стійкий правовий звязок з конкретною державою, що проявляється у взаємних правах та обов′язках.

Громадянство — це стійкий правовий зв'язок особи з конкретною державою Держава визнає і гарантує права та свободи людини, захищає її за межами держави В свою чергу, громадянин має дотримуватися законів і приписів держави, виконувати встановлені обов'язки Юридично закріплена система цих прав, обов'язків і законних інтересів, реалізацію і захист яких бере на себе держава, становить правовий статус громадянина,Існує також інше визначення терміну: Документ ЗУ Про інформацію — матеріальний носій, щоміститьінформацію, основнимифункціямиякого є її збереження та передавання у часі та просторі

Документ — це будь-яке джерело інформації, передання людської думки, знаньне залежно від того, чивтілене воно в матеріально фіксованій формі або є провідником передавачемі нформації в часі

Документ діловеукр. мовлення — матеріальнийоб'єкт, щомістить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у зведеному порядку і має відповідно до чинного законодавства юридичну силу

Документ — записана інформація, яка можерозглядатися як одиницяпід час здійснення інформаційної діяльності

Документ — матеріальнийоб'єкт з інформацією, закріпленоюстворенимлюдиною способом для їїпередавання в часі та просторі

Документ — інформація, зафіксована на матеріальномуносії, основною функцієюякого є зберігати та передаватиїї в часі та просторі

Характерні для всіхдокументів, незалежновідїх типу та виду

Інформаційна — документ створюється для передачіабозберіганняінформації

Соціальна — задовольняєпевнусоціальну потребу

Культурна — засібзв'язкуміжорганізаціями та суспільними структурами

Управлінська — за допомогою документа виконуєтьсяуправлінняпідприємством

Правова — за документом закріпленаюридична сила

Історична — надбанняісторії, матеріальнепідтвердження того, щовідбувалося у світі

Громадянин україни

Громадянин росії

Документ documentum — образец, свидетельство, доказательство — материальный объект, содержащий информацию в зафиксированном виде и специально предназначенный для её передачи во времени и пространствеВ узком смысле докуме́нт — облеченный в письменную форму носитель информации, удостоверяющий наличие фактов определенного значения. В широком смысле и книга, и скульптура — документы

 

Договор аренды

Официальная формулировка в законодательстве России

Документ — материальный носитель с зафиксированной на нём в любой форме информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и илиих сочетания, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и предназначен для передачи во времени и в пространстве в целях общественного использования и хранения

— Федеральный закон Об обязательном экземпляре документов

Важный вид документов — различные удостоверения, подтверждающие личность человека, его принадлежность к какой-либо организации или разрешение заниматься определённой деятельностью

В информационных системах для обеспечения потребностей информационного поиска, с одной стороны, описывается документ как материальный объект — совокупностью значений его свойств атрибутов, реквизитов, метаданными с другой стороны, описывается содержание информации, закреплённой на этом объекте – как правило, с помощью индексов

Совокупность документов, посвящённых какому-либо вопросу, явлению, процессу, лицу, учреждению и , называется документа́цией

Запись информации на различных носителях по установленным правилам называется документированием и представляет собой процесс создания и оформления документов. При документировании необходимо учитывать действующие нормы законодательства, компетенцию автора и соблюдать общегосударственные правила составления и оформления документа

Совокупность работ по документированию управленческой деятельности предприятий и по организации в них движения документов характеризует термин делопроизводство Ответственность и полномочия в области делопроизводства должны быть четко определены и объявлены.

Классификация документов

Документы различают

По назначению

организационные документы Устав, Должностная инструкция, Положение, Штатное расписание, Структура и штатная численность

распорядительные документы Приказ, Выписка из приказа, Распоряжение, Указание, Постановление, Решение

информационно-справочные документы Акт, Протокол, Докладная записка, Объяснительная записка, Служебная записка, Письмо, Справка

учётно-расчетные бухгалтерские)документыПлатёжное поручение, Счёт-фактура, Накладная, Акт и

нормативные документы с позиции правовых норм регламентируют общие принципы, правила или характеристики. Охватывают такие понятия, как Стандарты, Нормы, Правила, Своды правил,Регламенты и другие подобные документы;

и др

По времени создания — первичные и вторичные реферат, аннотация, обзор и

По способу изготовления — черновой, беловой, электронный, изобразительный, рукописный документ, машинописный, печатный брошюра, книга, журнал

По типу содержания — текстовые, иконические графические, идеографические схемы, карты, ноты, аудиальные, мультимедийные

По способу представления — электронный, на бумажных носителях

По месту издания — внутренние, внешние

По направлению отправки — входящие, исходящие

По распространению — опубликованные, неопубликованные, непубликуемые, промежуточные

По необходимости технических средств — человекочитаемые, машиночитаемые

По уровню секретности — несекретные, секретные, с разным уровнем секретности, конфиденциальные и т

Виды обработки документов делятся на семантические перевод, реферирование, аннотирование и несемантические копирование, передача, преобразование в другую форму представления

На протяжении истории носители информации менялись, ими могла быть быть бумага, перфокарта, фотоплёнка, компакт-диск, дискета, магнитная лента, глиняные таблички и Для автоматизации обработки документов с XX века стали широко использоваться компьютеры

Документы содержат информацию, являющуюся ценным ресурсом и важным элементом деловой деятельности Системный подход к управлению, создаваемому на предприятии документами, позволяет создать информационный ресурс о деловой деятельности, а также обеспечить подотчётность всех заинтересованных лиц По содержанию документы делятся на научно-технические статьи, книги, патенты, технические отчёты и описания, правовые постановления, указы, договоры и др., управленческие приказы, директивыи

Функции документов

Документы могут выполнять следующие функции, которые условно принято разделять на три блока

Информационная функция — каждый документ обладает определенной информационной ёмкостью - количеством и качеством информации, а также полнотой, оптимальностью и актуальностьюпредставленной в нём информации

Функции, обеспечивающие процесс управления

Функции, носящие культурно-исторический характер

Общие функции документа

Информационная — определяется потребностью документирования, хранения и предоставления информации

Коммуникативная — документы являются средством обмена информацией

Социальная — состоит в запечатлении, сохранении и передаче социальной информации; документ является не только продуктом определенных социальных отношений, но и сам может воздействовать на эти отношения; социальная функция определяется ролью и местом документа в данном обществе и жизни государства

Специальные функции документа

Управленческая — в ней документ выступает как средство управления деятельностью;

Организационная — документ устанавливает или упорядочивает действия участников правовых отношений

Правовая — документ может являться письменным доказательством и быть источником права

Общекультурная — способность документа сохранять и передавать культурные традиции, эстетические нормы, ритуалы, принятые в обществе

Историческая — документ является историческим источником

Юридический документ

 

Документ возник, прежде всего, чтобы зафиксировать информацию и придать ей юридическую силу

дает нам такое определение

Документ документированная информация — зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать

Документ определяется как зафиксированная на материальном носителе идентифицируемая информация, созданная, полученная и сохраняемая организацией или физическим лицом в качестве доказательства при подтверждении правовых обязательств или деловой деятельности

Сущность, признаки и свойства документа

Как видно из определений, все они подчеркивают информационную сущность документа

Новый Закон Об информации, информационных технологиях и о защите информации определяет информацию как сведения ообщения, данные независимо от формы их представления

Документ, зафиксировав отобразив информацию, тем самым обеспечивает ее сохранение и накопление, возможность передачи другому лицу, многократное использование, возвращение к информации во времени

Носитель документированной информации — материальный объект, используемый для закрепления и хранения на нем речевой, звуковой или изобразительной информации, в том числе в преобразованном виде

Как носитель информации, документ выступает в качестве непременного элемента внутренней организации любого учреждения, предприятия, фирмы, обеспечивая взаимодействие их частей

Информация является основанием для принятия управленческих решений, служит доказательством их исполнения и источником для обобщений, а также материалом для справочно-поисковой работы В управленческой деятельности документ выступает и как предмет труда, и как результат труда, так как принятое решение записывается, закрепляется в документе

Внешние признаки документа — признаки, отражающие форму и размер документа, носитель информации, способ записи, элементы оформления

Автор документа Физическое или юридическое лицо, сделавшее документ

Юридическая сила документа — свойство официального документа, сообщаемое ему действующим законодательством, компетенцией издавшего его органа и установленным порядком оформления

Реквизиты документа

Сам документ состоит из ряда составляющих его элементов, которые называются реквизитами. Поскольку появляется профессиональный термин реквизит, раскроем его содержание

на термины и определения реквизитом документа называется обязательный элемент оформления официального документа

Наименование документа вид, автор, адресат, текст, дата, подпись, резолюция, гриф согласования, утверждения и — это реквизиты документов

Различные документы состоят из разного набора реквизитов Число реквизитов, характеризующих документы, определяется целями создания документа, его назначением, требованиями к содержанию и форме данного документа, способом документирования

Многие документы имеют строго ограниченное число реквизитов. Отсутствие или неправильное указание какого-либо реквизита в служебном документе делает документ недействительным.

Формуляр документа

Совокупность реквизитов, из которых состоит документ, называется формуляром документа. Формуляр, характерный для конкретного вида документа, например приказа, акта, называется типовым формуляром Типовой формулярхарактеризуется определенным количеством реквизитов, расположенных в строгой последовательности Например, в формуляр заявления входят следующие реквизиты: адресат, автор, указание вида документа, текст, подпись, дата

Один документ — это единичный акт документирования. Но деятельность учреждения оформляется и отражается совокупностью целого ряда определенным образом взаимодействующих документов, обычно соответствующих функциям управления Совокупность документов, взаимосвязанных по признакам происхождения, назначения, вида, сферы деятельности, единых требований к оформлению составляет систему документации.

Классификация документов

Все многообразие документов, обслуживающих сферу управления, можно классифицировать по различным основаниям


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!