Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Иванова Е.В. Оценка конкурентоспособности предприятия: учебное пособие. – М.: Феникс, 2008 – 298 с3. Курс экономической теории: учебник – 5 – е исправленное, дополненное и переработанное издание / Чепурин М.Н. – Киров: «АСА», 2006. – 832 с.

4. Котлер Ф., Армстронг Г., Солдерс Д., Вонг В. Основы маркетинга – 1998.

5. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс. 2-е изд. / Пер. с англ. Под ред. С.Г.Божук. - СПб.: Питер, 2006. – 464 с.

Қосымша әдебиеттер:

12. Годин А.М. Брендинг: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско – торговая корпорация «Дашков и К», 2006. – 424 с.

3. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности/Козырев А.Н., Макаров В.Л. – М.: Интерреклама, 2003. – 352с.

4. Келлер К.Л. Стратегический бренд-менеджмент: создание, оценка и управление марочным капиталом, 2-е издание: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 704 с.

Тапсырма № 13

Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нұсқау: Туризм саласында, мемлекет тарапынан жүргізіліп жатқан іс-шаралар, заңнамалық құжаттар, үкіметтің функцияларын оқу. Туристік қызметті бақылау және тепе теңдігін сақтау, оның дамуы, маркетингтік зерттеулер, жоспарлау, құқықтық сұрақтар, қаржыландыру мәселелерін қарастыру.

Негізгі әдебиеттері:

Управление конкурентоспособностью организации. Р. А. Фатхутдинов–М.: Издательство: Маркет ДС, 2008 – 432 с.

Иванова Е.В. Оценка конкурентоспособности предприятия: учебное пособие. – М.: Феникс, 2008 – 298 с.

3. Курс экономической теории: учебник – 5 – е исправленное, дополненное и переработанное издание / Чепурин М.Н. – Киров: «АСА», 2006. – 832 с.

4. Котлер Ф., Армстронг Г., Солдерс Д., Вонг В. Основы маркетинга – 1998.

5. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс. 2-е изд. / Пер. с англ. Под ред. С.Г.Божук. - СПб.: Питер, 2006. – 464 с.

Қосымша әдебиеттер:

1. Годин А.М. Брендинг: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско – торговая корпорация «Дашков и К», 2006. – 424 с.3. Келлер К.Л. Стратегический бренд-менеджмент: создание, оценка и управление марочным капиталом, 2-е издание: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 704 с.

Тапсырма № 14

Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нұсқау: Қазіргі таңда жұмыс істеп тұрған туристік фирма мысалында, қаржы және туристік фирма өндіріс ерекшелігін оқу.

Негізгі әдебиеттері:

Управление конкурентоспособностью организации. Р. А. Фатхутдинов–М.: Издательство: Маркет ДС, 2008 – 432 с.

Иванова Е.В. Оценка конкурентоспособности предприятия: учебное пособие. – М.: Феникс, 2008 – 298 с.

3. Курс экономической теории: учебник – 5 – е исправленное, дополненное и переработанное издание / Чепурин М.Н. – Киров: «АСА», 2006. – 832 с.

4. Котлер Ф., Армстронг Г., Солдерс Д., Вонг В. Основы маркетинга – 1998.

5. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс. 2-е изд. / Пер. с англ. Под ред. С.Г.Божук. - СПб.: Питер, 2006. – 464 с.

Қосымша әдебиеттер:

1. Годин А.М. Брендинг: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско – торговая корпорация «Дашков и К», 2006. – 424 с.

3. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности/Козырев А.Н., Макаров В.Л. – М.: Интерреклама, 2003. – 352с.4. Келлер К.Л. Стратегический бренд-менеджмент: создание, оценка и управление марочным капиталом, 2-е издание: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 704 с.

 

 

  Т.Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті

Леуметтік қызмет және бизнес» факультеті

Туризм» кафедрасы

 

 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗДІК ЖҰМЫСЫН ОРЫНДАУ ҮШІН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

KT 213 туристік фирмалардың бәсекеге қабілеттілігі» пәні бойынша

 

В090200 – Туризм» мамандығы

 

Алматы, 2012 г.

 

 

СОӨЖ атауы

№ п/п СӨОЖ тапсырмалары СОӨЖ өткізу нысаны
  Академиялық оқу мерзімнің басталу уақыттағы студенттердің білім деңгейін анықтау Сұрақ*
2. Тақырып 1. Кәсіпорынның бәсеке қабілеттілігі: түсінігі,бәсеке қабілеттілік факторлары. Фирманың бәсекеге қабілеттілігінің артықшылығы. 1. Head&Shoulders, Gillette, Tide, Mercedesмаркаларының бәсекелік артықшылықтарын анықтаңыз Пікірталас, сұрау
3. Тақырып 2. Бәсеке: бәсекені зерттеу шарттары және оның негізгі түрлері. 19. Жетілген және жетілмеген бәсекелестіктің айырмашылығын көрсетіңіз. Сұрау, глоссарий құру.
4. Тақырып 3. Тауардың бәсекеге қабілеттілігі: негізгі түсініктері мен параметрлері. 1. Алматы қаласы нарығындағы жаңа тауарлар мен қызмет көрсетулердің жаңа түріне мысал келтіріңіз. Зерттеу, пікірталас
5. Тақырып 4. Сапаны басқару 1. Алматы қаласындағы HyundaiGetzи Volvoсауда белгілерінің айырмашылығын анықтаңыз Зерттеу, сұрау
6. Тақырып 5. Бағаны басқару. Баға белгілеудің әдістері мен стратегиясы 1. Алматы қаласындағы баға белгілеудің дұрыс еместігіне мысал келтіріңіз Талдау, сұрау  
7. Академиялық оқу мерзімнің аралық уақыттағы студенттердің білім деңгейін анықтау Тест*
8. Тақырып 6. Тауарларды өткізуді ынталандыру: оның түрлері, формалары. ФОССТИС түсінігі 1. Жарнама мен өткізуді ынталандырудың айырмашылығы? Талдау, сұрау
9. Тақырып 7. Нарықтағы тұтынушының мінез құлқы. Тұтынушының мінезіне әсер ететін факторлар 1. Туристің құқықтары. Турфирманың құқықтары мен міндеттері ( «ҚР туристік қызмет туралы» заңы және «Тұтынушының құқықтарын қорғау туралы» ҚР заңы). Зерттеу, пікірталас
10. Тақырып 8. Нарықта нақты тұтынушының мінезін модельдеу 1. Сатып алудың күрделі процесіне мысал келтіріңіз. Зерттеу, талдау, сұрау
11. Тақырып9. Нарықты сегменттеу 1. «Эйр Астана» әуе компаниясының қызметін тұтынушыларна сегменттеу жүргізіңіз. Талдау, пікірталас
12. Тақырып 10. Бәсекелік стратегиялары: Ф. Котлер и М. Портер. (45), Дж.Траут и Э.Райс 1. Ф. Котлер и М. Портер, Дж.Траут и Э.Райстың бәсекелестік стратегиясын қолданатын компанияларға мысал келтіріңіз. Талдау, пікірталас
13. Тақырып 11. Корпоративтік деңгейдегі маркетингтік стратегиялар. Портфельдік стратегиялар 1. БКТ матрицасына мысал келтіріңіз. Глоссарий құру
14. Тақырып 12. Корпоративтік деңгейдегі маркетингтік стратегиялар. Өсу стратегиясы 1. Ансофф матрицасының негізінде өсу стратегиясының артықшылықтарын анықтаңыз. Талдау, пікірталас
15. Тақырып 13. Корпоративтік деңгейдегі маркетингтік стратегиялар. Бәсеклестік стратегиялары 1. Бәсекелік күш моделі негізінде бәсекелестік стратегиясының артықшылықтары мен кемшіліктерін анықтаңыз. Талдау, пікірталас
16. Тақырып 14. Туристік фирманың нарықтағы мүмкіншіліктерін талдау 1. Турфирмаға SWOT – талдау жасаңыз. Талдау, пікірталас
17. Академиялық оқу мерзімнің аяқталу уақыттағы студенттердің білім деңгейін анықтау Тест*

 

     

Академиялық оқу мерзімнің басталу уақыттағы студенттердің білім деңгейін анықтау

Бәсекелестік артықшылықтар болады:
Бренд дегеніміз не?
Бәсекелестіктің ішкі факторларына не жатады?
Фирмалық стиль дегеніміз не?
Жабдықтаушылар,қызметкерлер,бәсекелсетір деген терминдерді қалай түсінесіз?
Бәсекелсетік артықшылық дегеніміз не ?
Бәсекелестіктің сыртқы факторлары дегеніміз не?
Фирма статусы дегеніміз не?
Сыртқы факторларға не жатады?

СОӨЖ № 1

 


Просмотров 907

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!