Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Бақылау сұрақтары мен тапсырмалар. 1. бәсекеге қабілеттілік түсінігіне анықтама беріңіз1. бәсекеге қабілеттілік түсінігіне анықтама беріңіз

2. Бәсекелестіктің қандай түрлерін білесіз

3. Турфирмадағы бәсекеге қабілеттіліктін факторларын атаңыз

 

Әдебиеттер:

Управление конкурентоспособностью организации. Р. А. Фатхутдинов–М.: Издательство: Маркет ДС, 2008 – 432 с.

Иванова Е.В. Оценка конкурентоспособности предприятия: учебное пособие. – М.: Феникс, 2008 – 298 с.

3. Котлер Ф., Армстронг Г., Солдерс Д., Вонг В. Основы маркетинга – 1998.

4. Годин А.М. Брендинг: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско – торговая корпорация «Дашков и К», 2006. – 424 с.

 

 

Тақырып 2. Бәсеке: бәсекені зерттеу шарттары және оның негізгі түрлері.

1.Бәсекені анықтау.

2.Бәсекені зерттеу шарттары.

3.Бәсеке түрлері.

Бәсекеге қабілеттілігі және сапа туралы түсінік.

Нарықтық экономика жағдайында бәсекелестік өндірушілерді тек қажеттілігі бар тауарларды ғана өндіруге жетелейтіннегізгі реттеуші күш болып табылады. Латынша «Concure» сөзінен шыққан термин. (мақсатқа жету) өндірушілер мен сатушылар арасында сатып алушылар үшін талас тартысты анық сипаттайды. Нарықта бәсекелестердің мақсаттары тауарды сатып алушыға сату негізгі құралы болып саналады. Бәсеке адал ниетті және адал ниетті емес деген түсініктерге бөлінеді. Халықаралық құжаттарда ниетті емес бәсеке өнеркәсіп және сауда істерінде адал әдепке қайшылық білдіретін кез-келген іс-әрекет деп түсіндіріледі. Тыйым салуға жататындар:

1 Бәсекелестің өнер кәсіптік немесе сауда саттық қызметінде кәсіп орын тауарлар өндіруде заңға сай емес жағдай туғызатын іс-әрекет.

2 Бәсекелестің өнер кәсіптік немесе сауда қызметі кәсіп орынның және оның тауарлары туралы теріс ой туғызатын жалған тұжырымдар жасау.

3 Сауда саттық іс-әрекеттермен айналасқанда тауардың сипаттамасын дайындау тәсілі пайдалану қасиеті немесе оның көлемі жайлы қоғамды шатастыратын пікірді пайдалану.Қазіргі кезде адал ниетті емес бәсекенің басқа немесе соған ұқсас тауар белгісімен тағбалау тапсырысты мақалалар жалған ой туғызатын ақпараттар және басқа да әдістері кең тараған адал ниетті бәсеке жоғарғы тұтынушылық қасиеттерге ие. Тауарларға сұранысты қалыптастыру мен тауарларды өткізу, ынталандыру, қалыптастыру. Бәсекелестіктің міндетті шарты ұсыныстың сұраныстан асып түсуі, әйтпесе тауарлардың жетіспеушілек жағдайы сатып алушылар сапасыз тауарды алуға мәжбүр болады. Тауардың бәсекелестік артықшылығы оның бәсекеге қабілеттілігін құрайды, ол дегеніміз басқа тауарлар мен салыстырғанда оның артықшылығын көрсететін және құндық қасиеттері жиынтығы бәсекеге қабілеттілігі нарықтың талабын анықтайтын және тауардың басқа тауармен салыстырғандағы оның сапалық және экономикалық қасиеттерін кешенді бағалайтын кез-келген тауардың немесе қызметтің негізгі сипатының бірі. Бәсекеге қабілеттілік түсінігі салыстыпмалы сипатқа ие ол нақты нарықпен сатылым уақытының жағдайына байланысты. Сатып алушылардың көпшілігі қоғамдық қажеттілігіне сай тауарларды сатып алады. Сонымен бірге әр сатып алушы өзінің қажеттілігін толық қанағаттандыратын тауарларды алады. Сатып алушылардың мінездерін зерттеу көрсеткендей екі ұқсас тауар болса сатып алушы оның арзанын қалайды. Егер сатылым бағалары бірдей болған жағдайда сатып алушы тұтынушының бағасының төлеміне ұмтылатыны белгілі. Осылайша өнімнің бәсекеге қабілеттілігі оның жоғары тұтынушы қасиеттерімен төмен бағасымен анықталады. Бәсекеге қабілеттілігін анықтайтын тұтынушылар және құндық қасиеттері әр түрлі тауарлар немесе қызметтер үшін әр түрлі болады. Бәсекеге қабілеттілік салыстырмалы көрсеткіш екенін оған қатысты бағалау жүргізілетін басқа да ұқсастықтарды анықтау қажеттті ұқсастықтар көп болған сайын бәсекеге қабілетті бағалардың нәтижелері соғұрлым нақтырақ болады. 

Бақылау сұрақтары мен тапсырмалар.

1. Бәсеке дегеніміз не?

2..Бәсекенің түрлерін атаңыз

3. Жетілген және жетілмеген бәсекенің айырмашылығы

4..Мемлекеттің антимонополистік саясаты

5. Бағалық және бағалық емес бәсеке

.

 

Әдебиеттер:

Управление конкурентоспособностью организации. Р. А. Фатхутдинов–М.: Издательство: Маркет ДС, 2008 – 432 с.

Иванова Е.В. Оценка конкурентоспособности предприятия: учебное пособие. – М.: Феникс, 2008 – 298 с.

3. Котлер Ф., Армстронг Г., Солдерс Д., Вонг В. Основы маркетинга – 1998.

4. Годин А.М. Брендинг: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско – торговая корпорация «Дашков и К», 2006. – 424 с.

6. Курс экономической теории: учебник – 5 – е исправленное, дополненное и переработанное издание / Чепурин М.Н. – Киров: «АСА», 2006. – 832 с.

7. Закон Республики Казахстан «О конкуренции в Республике Казахстан»

8. Маркетинг в России и за рубежом

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!