Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

УКРАЇНСЬКА МОВА

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 2007 РОКУ З ВІДПОВІДЯМИ ТА КОМЕНТАРЯМИ

Тест зовнішнього незалежного оцінювання з української мови перевіряє:

1. Рівень сформованості ключових компетентностей[1] випускника середньої загальноосвітньої школи, зокрема:

1.1. Уміння вчитись (ступінь зацікавленості випускника навчанням; докладання вольових зусиль; уміння організовувати свою працю для досягнення результату; здатність відбирати та знаходити потрібні знання, способи розв’язання задач; виконання в певній послідовності розумових і практичних дій; ступінь сформованості навичок самоконтролю та самооцінки).

1.2. Соціальної компетентності (здатність випускника проектувати стратегії свого життя відповідно до норм і правил, наявних в українському суспільстві; уміння визначати мету комунікації, застосовувати ефективні стратегії спілкування залежно від ситуації).

1.3. Загальнокультурної компетентності (здатність орієнтуватися в культурному та духовному контекстах сучасного українського суспільства; знання рідної мови; застосування навичок мовлення та норм мовної культури).

1.4. Здоров’язберігаючої компетентності (рівень сформованості у випускника життєвих навичок, що сприяють соціальному, духовному та психічному здоров’ю: уміння чітко висловлювати свої думки, уміння висловлювати розуміння потреб інших людей, уміння відстоювати свою позицію, уміння адекватно оцінювати свої здібності й можливості, уміння планувати свою діяльність, уміння визначати пріоритети й раціонально використовувати свій час, уміння зосереджуватись на досягненні мети).

1.5. Громадянської компетентності (орієнтування в проблемах сучасного суспільно-політичного життя в Україні, навички ефективної комунікації та відстоювання власної позиції).

2.Рівень сформованостіпредметної компетентності[2] з української мови, що складається з кількох змістових ліній:

2.1. Мовленнєва лінія (уміння й навички в певних видах мовленнєвої діяльності, зокрема читання та письма).

2.2. Мовна лінія (системні знання про мову як засіб вираження думок і почуттів людини та формування мовних умінь і навичок).

2.3. Соціокультурна лінія (ступінь засвоєння культурних і духовних цінностей українського народу, норм, що регулюють стосунки, сприяють естетичному та морально-етичному розвиткові).

2.4. Діяльнісна лінія (загальнонавчальні вміння та навички, стратегії, що визначають мовленнєву діяльність).

3. Відповідність конкретних здатностей, сформованих у випускника, відповідним процесуальним складовим предметної компетентності з української мови[3]. Перелік конкретних компонентів програмових вимог і процесуальних складових наводиться далі після кожного завдання.

 

Частина 1

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

 1. Виділене слово вжите в прямому значенні в реченні

А Холодні осінні тумани спускають на землю мокрі коси.

Б У чужу душу не влізеш.

В Умивається сльозами убога земля.

Г Приходять друзі, виринають у пам’яті спогади.

 

Правильна відповідь: Г.

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Лексика. Пряме та переносне значення слова.

Процесуальні складові мовної предметної компетентності, що реалізуються при виконанні завдання: Пояснювати лексичні значення слів.

 

 1. Фразеологічний зворот ужитий у реченні

А Часу було обмаль, а він усе одно бив байдики.

Б Побачивши великий натовп людей, перехожі дивувалися.

В Величезна сила криється в людському розумі.

Г Пісня народжує радість.

 

Правильна відповідь: А.

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Лексикологія. Фразеологія. Фразеологізми.

Процесуальні складові мовної предметної компетентності, що реалізуються при виконанні завдання: Знаходити в тексті фразеологізми.

 1. Простим є речення

А Далеко чути звуки, гучно линуть голоси.

Б Ясної тихої днини кружляє над землею, сідає на обличчя павутиння.

В Пташині зграї злітають високо в небо, і від того здіймається вітер.

Г Осінь не забарилася, бо закони природи невблаганні.

 

Правильна відповідь: Б.

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Синтаксис. Види речень у сучасній українській мові за будовою (прості й складні).

Процесуальні складові мовної предметної компетентності, що реалізуються при виконанні завдання: Розрізняти речення різних видів за будовою.

 

 1. Немає частки в рядку

А навряд чи це можливо;

Б нехай кожен наведе приклад;

В тільки не змушувати;

Г синіти, наче море.

 

Правильна відповідь: Г.

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Морфологія. Частка як службова частина мови.

Процесуальні складові мовної предметної компетентності, що реалізуються при виконанні завдання: Розпізнавати частки.

Текст 1

(завдання 5–7)

(1)У життєвому круговороті народжуються неповторні людські світи. (2)Вдивляючись щороку в очі юнаків і дівчат, яких проводжаю в самостійну дорогу життя, я не можу бути спокійним. (3)Що ж є найголовнішим у людині яку ми творимо? (4)У ту коротку червневу ніч, коли разом з ними ми виходимо в поле зустрічати перше сонце їх нового життя, в моє серце стукають болючі питання: де, в чому людська сердцевина? (5)Як її, зрештою, створити?

 

 1. Орфографічна помилка допущена в написанні слова

А життєвому;

Б проводжаю;

В сонце;

Г сердцевина.

 

Правильна відповідь: Г.

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:

1. Фонетика. Графіка. Спрощення в групах приголосних.

2. Орфографія. Позначення спрощення в групах приголосних на письмі.

Процесуальні складові мовної предметної компетентності, що реалізуються при виконанні завдання:

1. Розпізнавати явища спрощення в групах приголосних.

2. Розпізнавати вивчені орфограми. Знаходити й виправляти орфографічні помилки на вивчені правила.

 

 1. Пунктуаційна помилка допущена в реченні

А першому;

Б другому;

В третьому;

Г п’ятому.

 

Правильна відповідь: В.

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Пунктуація. Розділові знаки в складному реченні.

Процесуальні складові мовної предметної компетентності, що реалізуються при виконанні завдання: Правильно ставити розділові знаки в складному реченні. Знаходити й виправляти помилки на вивчені правила.

 

 1. Вставним словом ускладнене речення

А перше;

Б друге;

В третє;

Г п’яте.

 

Правильна відповідь: Г.

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Синтаксис. Речення зі вставними словами, словосполученнями, реченнями, їх значення.Процесуальні складові мовної предметної компетентності, що реалізуються при виконанні завдання: Розпізнавати просте речення зі вставними словами, словосполученнями, реченнями.

 

 1. Літеру с треба писати в усіх словах рядка

А бе..коштовний, ..казати, ..керований;

Б ..формувати, пере..кочити, ..фотографувати;

В ..плетений, ..питати, ..шити;

Г ..тягнути, ро..тлумачити, не..терпний;

Д ..фальшувати, бе..смертя, ..хвалити.

 

Правильна відповідь: Б.

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Орфографія. Правопис префіксів і суфіксів.

Процесуальні складові мовної предметної компетентності, що реалізуються при виконанні завдання: Розпізнавати вивчені орфограми й пояснювати їх за допомогою правил; правильно писати слова з вивченими орфограмами.

 1. Літеру е треба писати в усіх словах рядка

А ст..хати, ст..повий, квіт..нь;

Б зал..вати, майст..р, леб..диний;

В пригв..нтити, чер..да, шел..стіти;

Г ос..литися, к..шеня, л..дацюга;

Д д..ржати, тр..мтіти, щеб..тати.

 

Правильна відповідь: Д

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Орфографія. Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів.

Процесуальні складові мовної предметної компетентності, що реалізуються при виконанні завдання: Розпізнавати вивчені орфограми й пояснювати їх за допомогою правил; правильно писати слова з вивченими орфограмами.

 1. Допущена помилка в правописі особових закінчень дієслів у рядку

А шлють, варють;

Б біжать, відчувають;

В глянемо, мовчимо;

Г сушите, будуєте;

Д гоїш, сивієш.

 

Правильна відповідь: А.

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Морфологія. Дієвідмінювання дієслів І та ІІ дієвідмін.

Процесуальні складові мовної предметної компетентності, що реалізуються при виконанні завдання:

1. Визначати особливості словозміни кожної дієвідміни дієслів.

2. Відрізняти правильні форми дієслів від помилкових.

 1. М’який знак НЕ пишеться в усіх словах рядка

А міл..ярд, ойкан..ня, мен..ший;

Б Уман..щина, Поділ..ля, Бат..ківщина;

В безбат..ченко, змагаєш..ся, віс..сю;

Г ін..ший, жен..шень, спіл..чанський;

Д кин..мо, ріж..мо, насип..мо.

 

Правильна відповідь: В.

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Орфографія. Правила вживання м’якого знака.

Процесуальні складові мовної предметної компетентності, що реалізуються при виконанні завдання: Розпізнавати вивчені орфограми й пояснювати їх за допомогою правил; правильно писати слова з вивченими орфограмами.

 

 1. Подвоєння літер у всіх словах іншомовного походження НЕ відбувається в рядку

А нет..о, інтел..ект, шас..і;

Б нер..аціональний, ір..аціональний, тер..иторіальний;

В ем..іграція, ім..іграція, ап..еляція;

Г барок..о, коміс..ія, тер..ор;

Д ва..на, кор..ектура, грам...

 

Правильна відповідь: Г.

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Орфографія. Написання слів іншомовного походження.

Процесуальні складові мовної предметної компетентності, що реалізуються при виконанні завдання: Розпізнавати вивчені орфограми й пояснювати їх за допомогою правил; правильно писати слова з вивченими орфограмами.

 

 1. Закінчення у формі родового відмінка мають усі іменники в рядку

А Крим, Львів, Миргород;

Б десяток, нарцис, маневр;

В Харків, вольт, язик;

Г фонтан, кір, займенник;

Д квартал, табун, хліб.

 

Правильна відповідь: В.

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Морфологія. Букви -а(-я), -у(-ю) в закінченнях іменників другої відміни.

Процесуальні складові мовної предметної компетентності, що реалізуються при виконанні завдання: Правильно відмінювати іменники, відрізняти правильні форми іменників від помилкових.

 

 1. Граматичний зв’язок порушений у словосполученні

А працювати щосереди;

Б вищий мене;

В зошит з математики;

Г вірний собака;

Д розповідати про іспит.

 

Правильна відповідь: Б.

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Синтаксис. Головне й залежне слово в словосполученні.

Процесуальні складові мовної предметної компетентності, що реалізуються при виконанні завдання: Знаходити й виправляти похибки та помилки в побудові словосполучень.

 

 1. Виділене слово є сполучником і його слід писати разом у реченні

А Вибач мені за/те, що була неввічлива.

Б Ранні птахи сповістили про/те, що займається новий день.

В То/ж не дівчина, а справжнісінький вихор.

Г Як/би не переймався, балачками визнання не здобудеш.

Д Як/би знали, не те б заспівали.

 

Правильна відповідь: Д.

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Морфологія. Сполучник як службова частина мови.

Процесуальні складові мовної предметної компетентності, що реалізуються при виконанні завдання: Розпізнавати сполучники, правильно й комунікативно доцільно використовувати сполучники в мовленні.

 1. Через дефіс пишуться всі слова в рядку

А генерал/майор, кіловат/година, міні/комп’ютер;

Б південно/бережний, південно/східний, північно/західний;

В військово/транспортний, військово/зобов’язаний, військово/юридичний;

Г ясно/зелений, ясно/окий, ясно/золотистий;

Д вогне/гасник, хліб/сіль, зліт/посадка.

 

Правильна відповідь: А.

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Орфографія. Написання складних слів разом і через дефіс.

Процесуальні складові мовної предметної компетентності, що реалізуються при виконанні завдання: Розпізнавати вивчені орфограми й пояснювати їх за допомогою правил; правильно писати слова з вивченими орфограмами.

 

 1. Неправильно утворена форма наказового способу дієслова в рядку

А зробимо;

Б зробімо;

В зроби;

Г зробіть;

Д нехай зроблять.

 

Правильна відповідь: А.

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Морфологія. Творення форм наказового способів дієслів.

Процесуальні складові мовної предметної компетентності, що реалізуються при виконанні завдання:

1. Визначати форми наказового способу дієслів.

2. Відрізняти правильні форми дієслів від помилкових.

 

 1. Обставина причини є в реченні

А Брат навчився керувати автомобілем.

Б Читаючи підручник, робіть нотатки.

В Шляхи засипаючи, завиває лютнева хуртовина.

Г Поранений солдат побілів від болю.

Д Мандрівники були вже дуже далеко від домівки.

 

Правильна відповідь: Г.

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Синтаксис. Обставини. Типи обставин за значенням.

Процесуальні складові мовної предметної компетентності, що реалізуються при виконанні завдання: Розпізнавати види другорядних членів та їх типи й різновиди, визначати способи вираження обставин.

 

 1. Поширене означення не відокремлюється комами в реченні (розділові знаки пропущені)

А Балка вкрита садками вилась попід горою.

Б Птахолови минали березовий гай пронизаний пасмами світла.

В Усіяна колосками земля пахне літом.

Г Невідомий нікому я сідаю на лавку слухаю і дивлюся.

Д Блискучий та легкий сніг здається падає прямо на серце.

 

Правильна відповідь: В.

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Пунктуація. Розділові знаки при відокремлених членах речення.

Процесуальні складові мовної предметної компетентності, що реалізуються при виконанні завдання: Обґрунтовувати вживання розділових знаків за допомогою вивчених правил; правильно ставити розділові знаки в простому реченні.

 

20. Перед однорідними членами речення потрібно ставити двокрапку, а після них – тире в реченні (розділові знаки пропущені)

А Із сивої давнини існували на землі чотири доброчесності а саме мудрість правосуддя стійкість вірність.

Б Є місцевості веселі радісні є похмурі тривожні й недобрі місця.

В Летиш і милуєшся всім і сріблястою нехворощю і ворохами золотими на токах.

Г Скрізь на вершечку стрілецької гори на пагорбах і видолинках панувала тиша.

Д Земля і місяць вишні і тополі і тиша в тиші і тумани в полі усе в чеканні.

 

Правильна відповідь: Г.

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Пунктуація. Розділові знаки при однорідних членах речення.

Процесуальні складові мовної предметної компетентності, що реалізуються при виконанні завдання: Обґрунтовувати вживання розділових знаків за допомогою вивчених правил; правильно ставити розділові знаки в простому реченні.

 

 1. Непоширену обставину НЕ треба відокремлювати комами в реченні (розділові знаки пропущені)

А Не піймавши не кажи що злодій.

Б Рушниця в його руках стріляла не хиблячи.

В Посеред плеса вода мов сказившись починала хлюпати й кружляти.

Г Хлопці прокинувшись нагодували й напоїли коней.

Д Не зрозумівши студентка запитала ще раз.

 

Правильна відповідь: Б.

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Пунктуація. Розділові знаки при відокремлених членах речення.

Процесуальні складові мовної предметної компетентності, що реалізуються при виконанні завдання: Обґрунтовувати вживання розділових знаків за допомогою вивчених правил; правильно ставити розділові знаки в простому реченні.

 

 1. Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка

А заїжджати, щирість, їстоньки;

Б дзвонити, п’ятниць, український;

В йодистий, з’єднування, сьогодення;

Г підйомний, щебечуть, джміль;

Д висаджують, зозулястий, перемивають.

 

Правильна відповідь: А.

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Фонетика. Графіка. Співвідношення звуків і букв.

Процесуальні складові мовної предметної компетентності, що реалізуються при виконанні завдання: Визначати звукове значення букв у слові. розпізнавати явища уподібнення приголосних звуків.

 

 1. Граматична помилка допущена в реченні

А Коли світило яскраве сонце, я вийшов з дому.

Б Яскраве сонце засліпило мене, коли я виходив з дому.

В Виходячи з дому, я мружився від яскравого сонця.

Г Коли я виходив з дому, мене засліпило яскраве сонце.

Д Виходячи з дому, мене засліпило яскраве сонце.

 

Правильна відповідь: Д.

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:

1. Морфологія. Дієприслівниковий зворот .

2. Синтаксис. Відокремлені обставини.

Процесуальні складові мовної предметної компетентності, що реалізуються при виконанні завдання:

1. Правильно будувати речення з дієприслівниковими зворотами.

2. Правильно й комунікативно доцільно використовувати виражальні можливості речень з відокремленими обставинами в мовленні.

 

 1. Через дефіс треба писати всі прислівники в рядку

А по/нашому, в/нічию, ледве/ледве, сяк/так;

Б з/рештою, врешті/решт, хтозна/куди, вряди/годи;

В мало/помалу, віч/на/віч, десь/інколи, по/латині;

Г десь/то, як/раз, як/небудь, будь/коли;

Д по/двоє, по/друге, по/третє, по/сучасному.

 

Правильна відповідь: В.

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Орфографія. Написання окремо (сполучень прислівникового типу), разом і через дефіс (прислівників, службових частин мови, вигуків).

Процесуальні складові мовної предметної компетентності, що реалізуються при виконанні завдання: Розпізнавати вивчені орфограми й пояснювати їх за допомогою правил; правильно писати слова з вивченими орфограмами.

 

 1. Не можна замінити поданим варіантом у дужках виділене слово в реченні

А За високими осокорами почало світліти (світлішати)небо.

Б М’який (незлостивий)докір корисніший за нещиру подяку.

В Ми не хотіли брати участь у цих темних (підозрілих) справах.

Г Молоко дуже корисне (корисливе) для молодого організму.

Д Подекуди (місцями) пройшов сліпий дощик.

 

Правильна відповідь: Г.

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Лексикологія. Фразеологія. Синоніми.

Процесуальні складові мовної предметної компетентності, що реалізуються при виконанні завдання:

1. Доречно використовувати в мовленні синоніми та інші вивчені групи слів.

2. Знаходити й виправляти похибки та помилки в мовному оформленні висловлювань, спираючись на засвоєні знання.

 

 1. Закінчення у формі кличного відмінка мають усі іменники в рядку

А друг, колега, брат, земля.

Б воля, швець, Богдан, Ілля;

В боєць, кравець, хлопець, молодець;

Г майор, полковник, капітан, лейтенант;

Д син, кум, Михайло, Павло.

 

Правильна відповідь: Б.

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Морфологія. Особливості вживання та написання відмінкових форм іменника.

Процесуальні складові мовної предметної компетентності, що реалізуються при виконанні завдання: Правильно відмінювати іменники, відрізняти правильні форми іменників від помилкових.

 1. Виділене слово вжите в невластивому йому значенні в реченні

А Два примірники словника присутні в кабінеті.

Б Вантажне відділення розташоване на першому поверсі.

В Ялту вважають одним з найпопулярніших курортів.

Г Директор банку перебуває за кордоном.

Д У санаторії є кілька басейнів.

 

Правильна відповідь: А.

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Лексикологія. Фразеологія. Лексичне значення слова.

Процесуальні складові мовної предметної компетентності, що реалізуються при виконанні завдання:

1. Доречно використовувати в мовленні слова, близькі за значенням.

2. Знаходити й виправляти похибки та помилки в мовному оформленні висловлювань, спираючись на засвоєні знання.

 

 1. Поширеним є речення

А Кілька покупців почали сперечатися.

Б Мільярди людей прагнуть жити в злагоді.

В Хлопчаки били байдики.

Г Вистава була надзвичайна.

Д Трава не скошена.

 

Правильна відповідь: Б.

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:

1. Синтаксис. Види речень за наявністю чи відсутністю другорядних членів (непоширені й поширені).

2. Синтаксис. Способи вираження підмета та присудка.

Процесуальні складові мовної предметної компетентності, що реалізуються при виконанні завдання:

1. Розрізняти речення різних видів за наявністю чи відсутністю другорядних членів.

2. Визначати способи вираження підмета й присудка (простого та складеного).

 1. З поданих у дужках синонімів кожен з варіантів можливий у реченні

А (Ретельні, проникливі) дослідження археологів підтверджують слова Геродота.

Б Червоні жоржини (сильніше, потужніше) мерехтять росами.

В Старі дуби (оточували, облягали) галявину.

Г Представники різних поколінь не завжди (здатні, здібні) порозумітися.

Д Ми стояли, зачаровані (дивною, прекрасною) музикою весняних лугів.

 

Правильна відповідь: Д.

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Лексикологія. Фразеологія. Синоніми.

Процесуальні складові мовної предметної компетентності, що реалізуються при виконанні завдання:

1. Доречно використовувати в мовленні синоніми.

2. Знаходити й виправляти похибки та помилки в мовному оформленні висловлювань, спираючись на засвоєні знання.

 

 1. Правильну вимову відображає фонетичний запис слів у рядку

А джміль [джміл′], щастя [шчáс′т′а];

Б займаєшся [займáйеис′:а], свято [свйáто];

В джерело [джеиреилó], вокзал [воґзáл];

Г колеться [клеи т′с′а], виллю [вúл′:у];

Д висока [вие сóка], дзеркало [дзéркало].

 

Правильна відповідь: В.

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням:

1. Фонетика. Графіка. Приголосні тверді і м’які. Звукове значення букв я, ю, є, ї, щ. Уподібнення приголосних звуків.

2. Орфоепія. Вимова голосних (наголошених і ненаголошених). Вимова приголосних звуків.

Процесуальні складові мовної предметної компетентності, що реалізуються при виконанні завдання:

1. Розрізняти звуки мови й мовлення, визначати в словах тверді і м’які приголосні, ненаголошені й наголошені голосні; визначати звукове значення букв у слові. Розпізнавати явища уподібнення приголосних звуків.

2. Визначати особливості вимови голосних і приголосних звуків відповідно до орфоепічних норм.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 815

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!