Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Яка інституція ЄС виконує роль органу контролю над законністю і дотриманням правових норм ЄС?13.1. Суд Європейського Союзу.

13.2. Лічильна палата.

13.3. Європейська комісія.

13.4. Рада міністрів.

13.5. Комітети ЄС.

 

Коли було підписано угоду про створення Європейського Співтовариства?

14.1. 1947 р.

14.2. 1967 р.

14.3. 1987 р.

14.4. 1957 р.

14.5. 1977 р.

Що означає принцип відкритого регіоналізму, яким керується в своїй діяльності Організації азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва АТЕС?

15.1. Заходи з лібералізації мають поширюватися тільки на ті країни, що належать до об'єднання.

15.2.Заходи з лібералізації мають поширюватися і на ті країни, що не належать до об'єднання.

15.3. Орієнтація на співробітництво на рівні приватних підприємств.

15.4. Співробітництво у галузі технологій.

 

ТЕСТ 10

Глобалізація та економічний розвиток

1. Основними ознаками глобалізації є:

1.1. Зростання взаємозалежності економік різних країн, цілісності і єдності світового господарства.

1.2. Посилення відкритості національних ринків, поглиблення міжнародного поділу і кооперації праці.

1.3. Зменшення економічної взаємозалежності країн і регіонів, зменшення конкуренції, зниження ролі ТНК.

1.4. Правильні відповіді 1-2.

1.5. Правильна відповідь відсутня.

 

2. В умовах глобалізації головними суб’єктами світового господарства і МЕВ є:

2.1. МВФ, Світовий банк, СОТ.

2.2. Країни “великої сімки”;

2.3.Регіональні організації, багатонаціональні корпорації, інституціональні інвестори.

2.4. Всі вищенаведені відповіді вірні.

2.5. Вірна відповідь відсутня.

 

3. Найбільший ефект від глобалізації отримують:

3.1. Країни, що розвиваються.

3.2. Країни з перехідною економікою.

3.3. Розвинуті країни світу.

3.4. Всі відповіді вірні.

 

4. Глобалізація проявляється на рівні:

4.1. Світовому.

4.2. Окремої країни.

4.3. Галузевому.

4.4. Окремих фірм і компаній.

4.5. Всі відповіді вірні.

 

5. Економічний розвиток – це одна з фаз економічної еволюції, що збігається зі стадією:5.1. Прогресу.

5.2. Стагнації.

5.3. Регресу.

5.4. З трьома стадіями одночасно.

 

6. Що обумовлює характер і динаміку економічного розвитку:

6.1. Зовнішні умови господарського розвитку та початковий рівень розвитку країни чи групи країн.

6.2. Внутрішні умови господарювання та стан людського капіталу, його інтелектуальний рівень.

6.3. Стабільний обмінний курс національної грошової одиниці та рівновага платіжного балансу.

6.4. Вірні відповіді 1 та 2.

 

7. Економічний розвиток - це:

7.1. Різноплановий процес, що передбачає глибоку модернізацію та переорієнтацію всієї економічної та соціальної системи.

7.2. Процес зростання можливостей країни у реалізації своїх виробничих можливостей.

7.3. Процес, що передбачає поряд із зростанням доходів і виробництва здійснення радикальних змін в інституціональній, соціальній та адміністративній структурах.

7.4. Вірні відповіді 1 та 3.

 

8. Основними факторами покращання мікроекономічних умов економічного розвитку є реструктуризація підприємств за такими напрямами:

8.1. Встановлення різних видів ефективних коопераційних зв’язків різного рівня – від простих договірних до фінансово-промислових груп національного і міжнародного рівня.

8.2. Впровадження сучасних систем корпоративного управління, що ґрунтується на використанні принципів міжнародного маркетингу, форм менеджменту, активізації інноваційної діяльності.8.3. Зміна структури виробництва шляхом часткового чи повного закриття нерентабельних підрозділів, започаткування нових видів економічної діяльності.

8.4. Всі відповіді вірні.

 

9. Економічне зростання – це:

9.1. Збільшення реального ВВП нації (країни) в одному періоді порівняно з іншим.

9.2. Підвищення і розвиток рівнів менеджменту, підприємливості, технології, інформації тощо.

9.3. Зростання багатства країни загалом.

9.4. Посилення регулюючої ролі держави у господарських процесах.

 

10. Величина індексу людського розвитку не знаходиться у прямій залежності з:

10.1. Обсягами ВВП.

10.2. Тривалістю життя.

10.3. Рівнем освіти.

10.4. Рівнем життя.

 

Який з перерахованих факторів не впливає на характер і динаміку економічного розвитку?

11.1. Початковий рівень розвитку країни.

11.2. Стан людського капіталу, його інтелектуальний рівень.

11.3. Зовнішні умови господарського розвитку.

11.4. Облікова ставка Центрального банку.

11.5. Економічний устрій держави.

 

12. Для визначення рейтингу країн за рівнем її економічного розвитку не використовують:

12.1. Показник ВВП.

12.2. Рівень розвитку людського потенціалу.

12.3. Показники багатства.

12.4. Показник дефіциту бюджету.

 


Просмотров 401

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!