Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Якої школи менеджменту не існувало?ВАРІАНТ 21

Що слід розуміти під принципами менеджменту?

1) правила, вихідні положення та норми поведінки, якими керуються органи в процесі управління системами;

2) вихідні положення, за допомогою яких вирішуються виробничі завдання;

3) норми поведінки людей у процесі виконання своїх функцій;

4) положення про діяльність органів управління.

 

Який тип комунікаційної мережі в групі представляє формальну, централізовану ієрархію влади, при якій підлеглі спілкуються один з одним тільки через свого начальника?

1) Колесо;

2) Коло;

3) Ланцюг.

4) всі відповіді вірні

 

3. Початком визнання управління наукою і самостійною сферою досліджень є:

1) експерименти Р.Оуена щодо мотивації колективної праці;

2) публікація Ф. Тейлором книги „Принципи наукового управління”;

3) публікація книги Н. Макіавеллі „Правитель”.

 

4. Підприємець – це:

1) Людина, яка ризикує своїм майном для створення чогось нового.

2) Людина, яка готова йти на ризик, новаторство, примноження багатства.

3) Людина, яка завжди ризикує.

4) Людина, яка створює матеріальні цінності.

5. В якому році з'явилася школа наукового управління:

1) 1885— 1920;

2) 1880—1915;

3) 1885—1919;

4) 1886—1920?

 

6. У чому полягає сутність терміна "рішення":

1) вибір альтернативи;

2) вибір напряму дій;

3) вибір, заснований на емпіричному досвіді;

4) вибір зроблений навмання?

 

7. В основі тарифної системи є:

1) умови праці

2) Єдина тарифна сітка

3) тарифна ставка

Хто передає інформацію в процесі комунікації?

1)Адресант

2)Адресат

Хто є автором двофакторної теорії мотивації?

1) А. Маслоу

2) Ф. Герцберг

3) МакКлелланд

10. Які з наведених елементів не належать до внутрішнього середовища менеджменту?
1) Люди.
2) Цілі, завдання.
3) Структура, технології.
4) Функції.

11. Основними стилями керівництва є:

1)Автократичний, владний, ліберальний

2)Автократичний, демократичний, владний3)Автократичний, демократичний,ліберальний

 

12)В організації виділяють такі рівні управління:

1) інституційний, управлінський, технічний;

2) інституційний, середній, технологічний;

3) організаційний, функціональний, лінійний;

4) вертикальний і горизонтальний.

 

13) За ступенем задоволення всі потреби поділяються на:

1) первинні та вторинні;

2) природні та необхідні;

3) індивідуальні та колективні;

4) фізіологічні та психологічні

14). Ефективне використання ресурсів та оптимізацію процесів в організації відбиває принцип:

1) взаємозалежності;

2) цілеспрямованості;

3) економічності;

4) обліку інтересів.

Контроль – це:1) характеристика управління, яка дозволяє виявити проблеми і скорегувати їх; 2) послідовність дій апарату управління, що складається із встановлення стандартів; 3) процес, за допомогою якого керівництво організації визначає, чи правильні їх рішення і чи не потребують вони корегування; 4) процес заохочення себе та інших до праці з метою досягнення цілей. 16. Поняття макросреди відображає?

1) сили, що впливають на діяльність підприємства безпосередньо

2) сили, що не впливають на діяльність підприємства

3) сили, що впливають на мікросередовище, в якому працює виробник

4) всі відповіді вірні

Яким способом впливу є догана?

1) організаційним

2) розпорядчим

3) дисциплінарним

Хто виділив 14 універсальних принципів управління?1) Ф. Тейлор

2) Е. Мейо

3) А. Файоль

4) Л. Гілберт

19. Оперативне планування розраховане на термін:

1) до 2 місяців

2) до 1 року

3) до 2 років

20. Сфера діяльності стратегічного менеджменту:

1) сфера послуг;

2) сфера виробництва;

3) будь-яка сфера діяльності, пов’язана з ризиком;

4) визначення потенціальних можливостей фірми.

21. Сукупність прав і обов’язків працівника, що визначається його трудовими функціями і межами компетентності, - це:

1) Посада;

2) Професія;

3) Спеціальність;

4) Кваліфікація.

Які функції менеджменту вважають загальними?

1) Планування, мотивацію, керівництво

2) Мотивацію, організації, регулювання

3) Планування, організації, мотивації, контролю

23. Яку комунікацію називають невербальною?

1) Комунікацію, яка відбувається за допомогою мови

2) Комунікацію, яка відбувається без застосування мови (жести, міміка, поза)

3) Комунікацію, яка відбувається на засадах примусу та неповаги до співрозмовника

24. Зі скількох етапів складається процес напрацювання та прийняття управлінського рішення:

1) 5

2) 4

3) 6

4)3

Якої школи менеджменту не існувало?

1) школи наукового управління

2) школи адміністративного управління

3) школи людських відносин

4) )системної школи

 

26. Кому належить висловлювання: « Только два стимула заставляют человека работать: заработная плата и боязнь ее потерять»

1) А. Файоль

2) Е. Мейо

3) Г. Форд

27. Предметом управлінської праці є:

1) рішення

2) інформація

3) працівники

28. Конфлікт, який виникає між двома групами називається:

1) Міжгруповим

2) Внутрішньоособовим

3) Функціональним


Просмотров 479

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!