Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


В якому столітті відбулося формування терміна «financia»?1) у ХVІІ ст. ;

2) у ХVІ ст. ;

3) у ХV ст. ;

4) у ХІІ ст.

10. Найважливішою історичною передумовою розвитку фінансових відносин у середньовіччі є:

1) розвиток сільського господарства;

2) виникнення поняття загальнодержавного фонду грошових коштів;

3) розвиток дипломатичних зв’язків між Західною Європою та країнами Близького Сходу;

4) інтенсивний розвиток промисловості.

11. За середньовічних часів формами феодальної ренти були:

1) відробіткова;

2) продуктова;

3) грошова;

4) усі відповіді правильні.

12. Визначити неправильну відповідь. Характерними ознаками розвитку фінансів у період первинного нагромадження капіталу були:

1) розподіл доходів і витрат держави й особистих доходів та витрат монархів;

2) відносини, пов’язані з формуванням доходів держави та їх використанням, стають вартісними відносинами;

3) поділ доходів державного бюджету на доходи загального фонду та доходи спеціального фонду;

4) збільшується значення державного кредиту як методу формування доходів держави.

13. Відносини у сфері державних витрат у ХХ ст. характеризувалися:

1) зростанням витрат на оборону, зумовлених мілі­таризацією;

2) істотним збільшенням частки витрат на соціальні цілі;

3) помітним розвитком витрат держави на економіку;

4) усі відповіді правильні.

14. Визначити неправильну відповідь. Фінансам у розви­неній їх формі властиві такі закономірності:

1) податки, збори, позики, а також грошові витрати держави мають неврегульований характер;

2) більша частка національного доходу перерозподіляється через державний бюджет;

3) збільшується стимулююча функція податків у сфері розвитку матеріального виробництва;

4) зростає роль державного кредиту з метою підтримки підприємницької діяльності, розвитку стратегічно важливих галузей економіки.

15. Головним джерелом мобілізації ресурсів у держаний і місцеві бюджети та перерозподілу національного доходу на етапі розвитку розвиненої форми фінансів є:

1) особисті повинності;

2) державні інвестиції;

3) податки;

4) державний кредит.

16. Причинами, що обумовлюють відмінність фінансів різних суспільно-економічних формацій, є:

1) кожній суспільній формації відповідає власна класова структура суспільства;

2) у кожній суспільно-економічній формації фінанси під­порядковуються цілям і завданням держави;

3) кожен новий спосіб виробництва зумовлює появу нової системи господарських відносин;4) усі відповіді правильні.

17. Перші ознаки фінансових відносин в Україні виникли:

1) за часів Української Центральної ради;

2) за часів Київської Русі;

3) у період Жовтневої революції 1917 р.;

4) у козацько-гетьманську добу.

18. Джерелами наповнення князівської казни за часів Київської Русі були:

1) надходження від торгівлі;

2) данина, подать, митні збори;

3) доходи від органів судочинства;

4) усі відповіді правильні.

19. Визначити неправильну відповідь. Витратами держав­ної скарбниці Київської Русі були:

1) витрати на охорону здоров’я;

2) витрати на утримання двору;

3) будівництво княжих палаців, церков, укріплень, мостів, гребель, доріг;

4) витрати на війни та утримання армії.

20. До податків, що справлялися в Україні за часів Великого князівства Литовського, належать:

1) подимщина, серебщина;

2) посощина, поволовщина;

3) поголовщина, стації;

4) усі відповіді правильні.

Чи мала козацька держава свою скарбницю?

1) не мала окремої скарбниці;

2) мала тільки військові трофеї;

3) мала свою скарбницю;

4) скарбницю мав тільки гетьман.

22. Основними джерелами доходів скарбниці Запорізької Січі були:

1) доходи від проведення приватизації;

2) торговельний, подимний, мостовий збори;

3) державні позики;

4) доходи від інвестиційної діяльності.

23. Статтями витрат скарбу Запорізької Січі були:

1) утримання кошового господарства;

2) витрати на соціальний захист;

3) фінансування розвитку науки;

4) витрати на соціальне забезпечення.

У якому році Центральною Радою був ухвалений закон про гривню як нову грошову одиницю?

1) у 1913 р.;

2) у 1915 р.;

3) у 1918 р.;

4) у 1920 р.

Як називалася грошова одиниця, що була введена в Україні за часів правління гетьмана П. Скоропадського?1) рубль;

2) алтинка;

3) грош;

4) карбованец.

26. Перший бюджет Української держави був затверджений:

1) у 1915 р.;

2) у 1919 р.;

3) у 1925 р.;

4) у 1930 р.

Коли в Україні було засновано Державне казначейство?

1) у 1980 р.;

2) у 1995 р.;

3) у 2000 р.;

4) у 2005 р.

ТЕМА 3. ФІНАНСОВА НАУКА, ЇЇ СТАНОВЛЕННЯ

ТА РОЗВИТОК

1. Фінансова наука – це:

1) суспільна наука, що вивчає найважливіші сторони життя людей, пов’язані з виробництвом, розподілом, обміном і споживанням життєвих благ;

2) наука, яка вивчає реальні суспільні процеси, пов’язані з формуванням, розподілом і використанням державою та державними утвореннями грошових коштів;

3) спеціалізована галузь наукових знань, наукова діяль­ність, спрямована на вивчення фінансів у теоретичному і практичному аспектах, а також форм організації і функ­ціонування їхніх окремих інститутів;

4) наука, що вивчає історичний процес виникнення і роз­витку основних систем економічних поглядів учених різних історичних періодів.

2. Предметом фінансової науки є:

1) вивчення виникнення і розвитку економічних ідей, течій і шкіл, формування і розвиток фінансової науки як особливої системи економічних знань;

2) теоретичне відтворення об’єктивної фінансової дійс­ності, тих суттєвих зв’язків та відношень, які підлягають безпосередньому вивченню у процесі фінансового наукового дослідження;

3) вивчення економічних законів, що керують вироб­ництвом, розподілом, обміном і споживанням на різних етапах розвитку людського суспільства;

4) вибір способу використання обмежених виробничих ресурсів для виробництва різних товарів і розподілу їх між різними членами суспільства.

3. Об’єктом дослідження фінансової науки є:

1) виробничі відносини у взаємодії з продуктивними силами і політичною надбудовою;

2) господарські зв’язки між країнами світу, причини експорту та імпорту товарів;

3) механізми, що регулюють відносини між продавцями і покупцями;

4) процес або явище фінансової теорії і практики, що спричиняє проблемну ситуацію і обране для вивчення.

4. Завданнями фінансової науки є:

1) формулювання теоретичних концепцій і моделей фінансів, обґрунтовування відповідних фінансових явищ;

2) обслуговування практичних потреб регулювання суспільних відносин;

3) сприяння удосконаленню фінансового законодавства і фінансової практики;

4) усі відповіді правильні.

5. Функції фінансової науки поділяються на:

1) загальнонаукові та спеціальні;

2) теоретичні і практичні;

3) управлінські та прикладні;

4) контрольні та загальні.

6. До загальнонаукових функцій фінансової науки належать:

1) орієнтуюча, правова, індуктивна, забезпечуюча;

2) пізнавальна, інтерпретаційна, нормативна, ідеологічна;

3) інструментальна, об’єктивна, агрегативна, законодавча;

4) критично-експертна, дедуктивна, суб’єктивна, методологічна.

7. Спеціальні функції фінансової науки розкривають:

1) особливості процесу використання обмежених виробничих ресурсів для виробництва різних товарів і розподілу їх між різними членами суспільства;

2) специфіку діяльності, пов’язаної з обміном і грошовими угодами між суб’єктами господарювання;

3) особливості, зумовлені спрямованістю науки на дослі­дження фінансів як особливого суспільного явища, що має власну природу та тенденції розвитку;

4) специфіку регулювання відносин між покупцями і продавцями.

8. Спеціальними функціями фінансової науки є:

1) фінансово-орієнтуюча, інструментальна, критично-експертна;

2) пізнавальна, інтерпретаційна, прогностична;

3) нормативна, комунікативна, прикладна;

4) аксіологічна, креативна, ідеологічна.

9. Складовими фінансової науки є:

1) історико-теоретичні науки;

2) науки управлінського циклу;

3) прикладні науки;

4) усі відповіді правильні.

10. До прикладних наук як складових фінансової науки належать:

1) фінансовий менеджмент, фінансове планування, фінан­сове прогнозування;

2) бюджетна система, податкова система, казначейська система, державні фінанси, місцеві фінанси;

3) історія фінансів, історія казначейства, історія податків;

4) історія економіки, історія економічної думки, історія грошей.

11. Фінансова теорія як складова системи наукових фінансових знань – це:

1) наукове припущення, висунуте для пояснення фінан­сових явищ, процесів або їхніх причин, які зумовлюють певний наслідок;

2) думка, у якій за допомогою зв’язку фінансових явищ, понять чи процесів що-небудь стверджується або заперечується;

3) об’єднаний єдиною внутрішньою пізнавальною логікою, взаємопов’язаний у його частинах, закінчений на певний момент комплекс пояснень фактів і осмислень фінан­сової діяльності;

4) інтелектуальний процес у будь-якій стадії пізнання фінансових явищ та з будь-яким результатом – від гіпотези до достовірного знання.

12. Фінансова концепція – це:

1) система доказів певного положення, або система поглядів на те чи інше фінансове явище;

2) суттєві зв’язки фінансових ідей, явищ, що зумовлюють їхній закономірний розвиток;

3) логічне вираження знань про об’єкт, предмет і мету фінансової науки;

4) сукупність узагальнюючих положень, що утворюють фінансову науку або її розділ.

13. Теоретико-методологічну основу фінансової науки становить:

1) фінансова думка;

2) фінансова доктрина;

3) фінансова концепція;

4) наукова парадигма.

14. Визначити неправильну відповідь. Методологія фінансової науки:

1) визначає способи здобуття фінансових наукових знань, які відображають динамічні фінансові процеси та явища;

2) забезпечує всебічність отримання інформації щодо формування сучасної соціально орієнтованої ринкової системи;

3) спрямовує, передбачає особливий шлях, завдяки якому досягається мета фінансового дослідження;

4) забезпечує уточнення, збагачення, систематизацію тер­мінів і понять у фінансовій науці.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2018 год. Все права принадлежат их авторам!