Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Загальні положення проведення виборів ПрезидентаПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Загальні положення проведення виборів Президента.

Фінансування виборів Президента України. Порядок утво­рення та використання виборчих фондів кандидатів.

Висування кандидатів на пост Президента України.

Реєстрація кандидата на пост Президента України.

Передвиборна агітація під час виборів Президента України.

Порядок реєстрації та статус уповноважених представників і довірених осіб кандидатів на пост Президента України.

Порядок реєстрації та статус офіційних спостерігачів канди­датів на пост Президента України.

Проведення голосування. Особливості голосування за межа­ми виборчої дільниці.

Встановлення результатів виборів Президента України.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів виборчого процесу. Відповідальність за порушення виборчого законо­давства.

Церемонія вступу на пост новообраного Президента України.

 

Загальні положення проведення виборів Президента

Вибори Президента України проводяться по єдиному загальнодер­жавному одномандатному виборчому округу, який включає в себе всю те­риторію України і поділяється на 225 територіальних виборчих округів.

Президент України обирається громадянами України на основі за­гального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосуван­ня на строк, який визначений Конституцією (5 років). Разом з тим, одна й та сама особа не може бути Президентом України більш як два строки поспіль. Крім того, особа, повноваження якої на посту Президента Укра­їни були припинені достроково, не може бути висунута кандидатом на пост Президента України на позачергових виборах, призначених у зв'язку зі вказаним припиненням повноважень.

Загальність виборів означає, що право голосу на виборах Президен­та України мають громадяни України, яким на день виборів виповнилося 18 років. Всі громадяни України, які мають право голосу, є виборцями. При цьому ці громадяни можуть брати участь у роботі виборчих комі­сій як їх члени, а також у проведенні передвиборної агітації, здійсненні спостереження за проведенням виборів Президента України та інших за­ходах у порядку, визначеному законом. Будь-яісі прямі або непрямі при­вілеї або обмеження виборчих прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етніч­ного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками забороняються. Також не допускаються обмеження щодо участі громадян у виборчому процесі, крім обмежень, передбачених Конституцією України та Законом "Про вибори. Президен­та України". Не має права голосу виключно громадянин, визнаний судом недієздатним.Президентом України може бути обраний (пасивне виборче право) громадянин України, який на день виборів досяг 35 років, має право голо­су, володіє державною мовою і проживає в Україні протягом 10 останніх перед днем виборів років. Проте не може бути висунутим кандидатом на пост Президента України громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановле­ному законом порядку.

Вибори Президента України є рівними: громадяни України беруть участь у виборах на рівних засадах, тобто кожний громадянин України на виборах Президента України має один голос. Виборець може використа­ти свій голос у день голосування тільки на одній виборчій дільниці. Крім того, рівність означає, що усі кандидати на пост Президента України ма­ють рівні права і можливості брати участь у виборчому процесі.

Вибори Президента України є прямими — громадяни України без­посередньо обирають Президента України.

Добровільність участі у виборах означає, що ніхто не може бути при­мушений до участі чи неучасті у виборах.

Однак добровільність не можна плутати з принципом вільності ви­борів, оскільки останнє означає, що виборцям забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуван­ні. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця, забороняється.Голосування на виборах Президента України є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється.

Новітній закон передбачає ще один принцип — особисте голосуван­ня. Під даним принципом слід розуміти, що кожний виборець голосує на виборах Президента України особисто. Таким чином голосування за ін­ших осіб, а також передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі не дозволяється.

Право висування кандидата на пост Президента України належить громадянам України, які мають право голосу. Це право реалізується ними через політичні партії та їх виборчі блоки (далі — партії (блоки), а також са-мовисуванням у порядку, визначеному Законом. При цьому партія (блок) може висунути лише одного кандидата на пост Президента України.

Суб'єктами виборчого процесу2 по виборах Президента є:

1) виборець;

2) виборчі комісії;

3) кандидати на пост Президента України, зареєстровані у встанов­леному порядку;

4) партії (блоки), які висунули кандидатів на пост Президента України;

5) уповноважені представники, довірені особи, офіційні спостеріга­чі від партій (блоків) — суб'єктів виборчого процесу та від кандидатів на пост Президента України.

Підготовку та проведення виборів Президента України здійснюють публічно і відкрито виборчі комісії:

1) Центральна виборча комісія;

2) територіальні виборчі комісії;

3) дільничні виборчі комісії.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2018 год. Все права принадлежат их авторам!