Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Азақ КСР Министрлер КенесінінН.Ә.Назарбаевтың өкілеттілігін 2000 жылга дейін үзарту Қазакстан

Ассаблеясының үндеуіне сэйкес 1995 жылы өткізілді: референдум

Н.Ә.Назарбаевтың Президенттік мерзімін 2000 жьшга дейін үзарту шешімін кабылдаған: Республикалы: • референдум нэтижесі

Н.Назарбаев 1960 жылы еңбек жолын жұмысшы болып бастаган қала: Теміртау

Н.Назарбаев 1986 жылғы 17-18 желтоксанда Қазакстандйғы окиғаға қатысқан үшін жауапка тартылган азаматтарды актау жөнінде жарлыгы шыкты: 1991ж. 12 желтоқсанда

Н.Назарбаев 1990 жылы сәуірде қазақ КСР-нің Президенті болып сайланды:Жоғарғы Кеңесте

Н.Назарбаев КОКП Орталык Комитеті Саяси Бюросы қүрамынан шығатыны жөнінде мэлімдеді: 1991 жылы тамызда

Н.Назарбаев Қазақ КСР-нің Президенті болып сйланды:1990 жылы сәуірде

Н.Назарбаевтың «30-40 ж.ж. аралыгында жэне 50 жылдың басында заңсыз қугын- сүргінге зардап шегіп, кейін акталган азматтарга жэрдем көрсету жөніндегі шаралар туралы» жарлыгы шыкты: 1990 жылдың қыркүйегінде

Н.Назарбаевтың 1984-1989 жылдары аралығында атқарған қызметі:Қазақ КСР Министрлер Кеңесінің төрағасы

Н.Назарбаевтың 1990 жылдың сәуірінен бастап аткарган кызметі: Қазак КСР-нің Президенті

Н.Назарбаевтың 1999 ж. жаңа көзкарас калыптастыру ісіне косылған үлесі: «Тарих толкынында» атты кітабы

Н.Назарбаевтың жасаган баяндамасы: «Қүшағымыз бауырларға ашық»

Н.Назарбаевтың өкілеттік мерзімін 2000 жы.тдың бірінші желтоксаньша дейін үзартуга байланысты бүкілхалыктык рефереңдум откізілді: 1995 жылы.

Н.Назарбаевтың өкілеттілігін 2000 жылға дейін ұзарту Қазақстан Ассамблеясының үндеуіне сәйкес 1995 жылы өткізілді:Референдум

Н.Назарбаевтың өкілеттілігін 2000 жылға дейін ұзарту бойынша референдум болды: 1995 жылы

Н.Назарбаевтың өкімімен, Б.Бейсекбаевка Халык каһармаиы атагы берілді: 1998 ж.

Н.Назарбаевтың Президенттік мерзімін 2000 жылға дейінгі шешімін қабылдаған: Республикалық референдум нәтижесіН.Нүрмаковтың кызметі: Республика Халық Комиссарлары Кенесінің төрағасы

Н.С.Хрущевке хат жазды. Сол үшін партиядан шыгарылып түткындалды. Жүйке ауруын емдейтін ауруханага жаткызылды. Аштык жариялаган оны түтікпен зорлап тамактандырады. "озгеше ойлайтын" мүгалім: М.Елікбаев еді.

Н.С.Хрущевты орнынан алу КОКП ОК казан Пленумында болган, жылы: 1964 жыл

Н.СХрущевтің сэуегейлігімен Ақмола каласы кай жылы Целиноград атанды? 1962 жылы

Н.С.Хрущевтің ХХ-съезде сөйлеген "Сталиннің жеке баска табынуын айыптау" туралы баяндамасының толык мэтіні кашан баспасөз бетінде жарык көрді? 33 жылдан кейін

Навакет каласының билеушісі Бага тархан опасыздықпен өлтірген түркеш кағаны: Сұлу

Назарбаев 1990 ж. сәуірде Казақ КСР президенті болып сайлаңды: Жоғарғы Кеңесте

Назарбаевтың 1990 жылдың сэуірінен бастап аткарган кызметі: Қазақ КСР-нін Президенті

Найза лактыргыш қай кезеңде кенінен колданылды: Кейінгі палеолитте

Найман билеушілері: Дайын, Инанч-Білге, Бүйрық, Күшілік

Найман конфедераңиясына қанша тайпа кірді? 8 тайпа

Найман мемлекеті кай хан кезінде дами бастады: Наркеш Дайын (1160-1203 ж.ж)

Найман мемлекетіне карсы одактаскан елдер: Моңғолдар мен Керейлер

Найман мемлекетінің асганасы: Балықты

Найман мемлекетінің астанасы Балыкты кай өзеннің бойыңда орналаскин: Орхон

Найман мемлекетінің аты шыга басіаган кезі: XII ғ. II жартысы

Найман мемлекетінің ханы болып табылмайды: ҚүршақүзНайман мемлекетінің ортапыгы: Орхон өзенінін бойындағы Балықты

Найман мемлекетінің ханы болып табылмайды: Қүршақыз

Найман мемлекетінің ханы Білгенің жүргізілген саясатына жатпайды: Басқа елдермен сауда қатынасына тиым салу

Найман мен Керейлердін 1007 ж. қабылдаған діні:несториан

Найман мен Керейлердің мемлекеттік билік жүйесіңде жаксы дамыган: Іс- қағаздарын жүргізу

Найман руының сүлтаны Қүдаймендінін Петербургке баласы Ғабдолланы жіберудегі мақсаты: Жәміш бекінісі арқылы Шынжанға керуен тартуға рұқсат сұрау

Найман сөзі моңғол тілі тұргысынан түсіндіріліп, тайпалар санына карай білдіретін ұғым: сегіз

Найман хандары: Дайын, Инанч-билге, Бүйрык, Күшлік

Найман ханы Даяннын ұлы: Күшлік

Найман ханы Инанч білгеге «Білге хан» деген атактың берілу себебі: халыкты біріктіріп, бейбіт өмірге тартканы үшін

Найман ханы Күшліктің Жетісу тиүсылмандарына жасап отырған озбырлығын токтатты: Монғолдардын келуі

Найман, керей, жалайырлардын негізгі мекендеген жерлері: Монғолиянын орта және батыс аудандары

Найман, керейіт, жалайыр тайпалары Қазакстан өңіріне коныстана бастады: X ғасырдан бастап

Найман, Меркіт, Кырғыздардың Шыңғысханмен Ван ханның жасактарына карсы шайкасы кай жерде бодды? Соғак маңында

Наймандар каракытайлардың үстемдігінен кұтылды: Білге ханның түсында

Наймандарга карсы одак кұрды: моңголдар мен керейіттер

Наймандарда ұлыстардың ішкі істер лауазымы аталады: шерби

Наймандардың негізгі мекендеген жерлері: Монғолиянын орта және батыс аудандары.

Наймандардың салык жинаушысы калай аталады? Шерби

Наймандардың ханы Даянның баласы: Күшлік

Напалоенмен согыс жылдарында Кіші жүз тұргыңдарының жағдайының төмендеп кетуінен 20 мыңнан астам азамат өз мекен-жайларын тастап: Орынбор шекаралык шебіне өткен

Наполеон эскерімен болған согыста ерекше рөл аткарған әскер түрі: Атты әскер

Наполеонмен соғыста орыс халкын колдап, жауға қарсы күш жұмылдыруға шакырган казак старшыны? Байсакал Тілекүлы

Наркеш Дайын ханның інісі: Инанч-Білге (Білге хан)

Нарықтык катынастардың нығаюына байланысты салықтың ақшалай формасы енгізілді: 1924 жылы каңтарда

Насыр ибн Сейяр Орта Азияның бірқатар аймактары мен Қазакстанның оңтүстігін басып алады: 737-748 жылдары

Наурыз күні дайындалатын тамак мэзірі: Наурыз көже

Наурыз сөзінің казақша мағынасы: Жана күн

Нәсілдер кашан калыптасты: кейінгі палеолит

Не себепті 1726 ж. Петербургке елші Көбекұлы келгенде Қазақстанның Ресей кұрамына кіруі жөніндегі мәселе каралмады? Ресей казақ елшілігінің окілеттілігіне күмэнданды

Не себепті Жібек жолы озінің маңызын жогалтып өмір сүруін тоқтатты? Теңіз сауда жолыиын пайда болуы.

Не себепті Орынбор генерал-губернаторы Эссен Кіші жүздің ханы Арынғазыны хан деп есептемеді: Онын күшеюінен корыкты

Неандерталь адамы кайдан табылды? Германиядан

Неандертальдык баланың бет элпетін калпына келтірген антрополог-ғалым: Герасимов

Невада-Семей» антиядролық, экологиялык козғалысының жетекшісі: Олжас Сүлейменов

Невада-Семей» козғалысы көтерген «5-5» формуласының мэні: Әлемдегі ірі полигондарды жабу

Невада-Семей» қозғалысьшың сипаты: Антиядролык, экологиялык

Невада-Семей» экологиялык қозғалысының басты максаты: Қазакстанда орналасқан Семей және басқа полигондарды жабу

Неге Тауке, Хак-Назар жэңе баска казак хандарының орталыкталган мемлекет кұру эрекетгері табыссыз аякталды? Берілген жауаптарлыц бәрі дұрыс

Негізгі бөлігі К.Касымов бастаган азаттык козгалыска арналган «Қазакстан XIX г. 20-40 жылдарында» атты еңбектің авторы кім? Е.Б.Бекмаханов

Негұрлым толык зерттелген мустьер дэуірінің ескерткіші: Арыстанды

Неліктен казактар Аңырақай шайкасынан кейін калыптаскан тиімді жагдайды пайдалана алмады: Шынгыс үрпактары арасындағы такка талас

Неліктен Н.С.Хрушевтің жасаган реформалары тоқырауга ұшырады, сонымен қатар Казакстанның территориясына да эсер етті? Реформаны жүргізу саясатында гылыми болжамның болмауы

Неліктен Шыңгыс хан согыс пен жаулап алушылықтар жолына түсті? Әлем билеушісі болгысы келді

Неміс автономиясын құру өоніндегі комитетке басшылық етті: А.Коркин

Неміс автономиясын кұру жөніндегі комитеттің шешімі бойынша автономияның әкімшілік орталыгы: Ерейментау

Неміс автономиясын құру жөніндегі ұсынысты жасаган: Андропов

Неміс авгономиясына кейбір аудаңдары берілмек болган облыстар: Павлодар, Қарағанды, Көкшетау, Целиноград

Неміс фашистеріне карсы ұрыстарда корсеткен жауынгерлік ерлігі үшін Кенес Одагының Батыры атагын алган ротаның саяси жетекшісі: М.Ғабдуллин

Неолит дэуірі адамдарынын өзіндік дүние танымы болганын білдіретін: Жерлеу орындары

Неолит дэуірі керамика бұйымына тэн орнектер:геометриялык

Неолит дэуірі кай кезенді қамтиды? б.з.б. 5-3 мың жылдықтар

Неолит дэуірінде адамдар ойлап тапқан еңбек кұралдары: Келі, балта, кайла

Неолит дэуірінде Ботай тұрагынан не табылды? Жертөледен жылкы сүйектері

Неолит дэуірінде біз бен инені: Сүйектен жасалды

Неолит дэуірінде керамикадан жасалган заттарда салынган өрнектер: Геометриялык өрнектер

Неолит дэуірінде отбасынын ұйыгкысы, бүкіл салт-дэстүрдін сақтаушысы болган адам:әке

Неолит дәуіріңде өлгеңдерді калай жерлерді: Кесенемен бірге өртеді

Неолит дэуірінде ру ішіңдегі болатын мэселелерді шешті: ру кенесі

Неолит дәуірінде Солтүстік Казакстанда Железинка ауылының манында өлген адамды жерлеу дэстүрі: Қабірмен бірге өртеу

Неолит дэуірінде тас өндеу техникасының каңдай тэсілі пайда болды?

Жылтырата тегістеу тэсілі

Неолит дэуіріңде шакпак (кремний) тастан жасалган ұсак құралдар табылган өңір: Балкаштын солтүстігі

Неолит дэуіріңде шаруашылыктың кай түрі өмірге келді?өндірушілік

Неолит дэуірінде яшма мен кварциттен жасалган кұралдар табылган жер: Солтүстік-Шығыс Балкашта

Неолит дэуіріндегі керамика бұйымдарына кандай өрнектер тэн болды? Геометриялык

Неолит дэуіріңдегі рулык қауым бұл: Аналық ру

Неолит дэуіріндегі саздан жасалган кыш ыдыс атауы:Көзе

Неолит дэуірінін адамдарының өзіңдік дүние танымы болганын білдіретін: Жерлеу орындары

Неолит доуірінің басты ерекшелігі: Өнімді еңбекгің пайда болуы

Неолит дэуірінің ең үлкен жаңалыгының бірі: Қыш кұмыра жасауды уйрену

Неолит дэуірінін керамикалык бұйымдарындағы кең тараған кандай бедерлер? геометриялық

Неолит дәуірінің камтитын кезеңі: Б.зд. 5-3 мыңжылдыктар

Неолит дэуірінің Орталық Қазақстан жеріндегі тұрагы: Зеленая Балка

Неолит дэуірінің Орталық Қазакстан жеріндегі тұрағы: Қараганды

Неолит дэуірінің Солт\'стік Қазакстан жеріндегі тұрағы: Пеньки

Неолит дэуірінің үлкен жаңалыктарының бірі: Қыш құмыра жасау, керамика

Неолит дэуірінің Шығыс Қазакстан жеріндегі тұрағы: Усть-Нарым

Неолит кезені ерекшелігінің бірі: Тяс өңдеу бнік деңгейге көтерілді

Неолит кезенін деп атайды: кыш құмыра жасау кезеңі

Неолит кезеңіндегі рулық кауымның көрінісі: аналық ру

Неолит мекен-жайлары уақытша болуы:

таңшылардың аңның соңынан жылжып көшіп отыруынан

Нголит түрақтары: Арал маңы-Сексеуіл, Ақеспе; Оңт. Қаз.-Қараүнгір, Қарақұдық, Бүркітті, Үшбұлақ; Шығыс Қаз.-Нарын, Қызыл су, Сатшықыз; Солт. Қаз.-Қаратомар, Иманбұрлық, Дамас, Ботай; Батыс Қаз.-Тоқсанбай, Жагалбұлақ, Темір, ІІІақпақ көл, Құлсары, Шандыауыл, Сарықамыс

Неолит хронологиялық қай кезенді камтиды? б.д.д. 5 мыц жылдан-б.д.д. 3 мың жылга дейін

Неолитте қан жанмен байланысты екенін ертедегі адамдар білген. Соңдықтан да ежелгі адамдардың жерлеу гұрпыңда олген адам үстіне қызыл минерал бояу себу сенімі қапыптасты. Мұңдай сенімнін ғылыми атауы: Анимизм

Неолиттік І50-ге жуық тұрақ, көне кен шығару, жерлеу орындары табылған өңір: Жезқазған өңірі

Неолиттік саздан жасалган қыш ьщыс атауы:Көзе

Неолиттік Сексеуіл тұрагы орнаіаскан аймак (80% кой мен сиырдікі): Қызылорда облысы

Неолиттің басты жаңалыгы: Саз балшықтан ыдыс жасау

Неплюев кадет корпусы: 1844 ж. Орынборда құрылды

Несториандық жазулар мен символикасы бар бейіт тастары қалай аталады: қайрақтар

Несториандық" христиандарды кудаіауга негіз болган 431 жылгы жогары дін басыларының жинаіысы: Эфес соборы

Нефрит жолы: Жаркеитдария-Шығыс Түркістан

Никита Кротов 1916 жылғы көтерілісшілерді соғыс іс шеберлігіне үйретіп, өзі жазатаушыларга қарсы шайқастардың бірінде каза тапты. Ол қай жердегі көтеріліске катысты: Торғай

Ногай деген атау қайдан шыққан? Адамның аты

Ногай Ордасы Алтын Ордадан біржолата бөлініп шыккан кездегі кайраткер: Нұраддин

Ногай Ордасы Алтын Ордадан түпкілікті түрде кай кезде бөлінді: XV ғ. ортасында

Ногай Ордасы бөлінген соң Еділдің шыгыс бөлігі аталды: Үлкен Ноғайлы

Ногай Ордасы бірнеше жеке ордаларға ыдырады. Ноғай Ордасының халқының бір бөлігі Қазақстан жеріндегі төмендегі территориялардың кайсысының құрамына кірді? Кіші жүз

Ногай Ордасы бірнеше ұлыстардан құрылды, олардың эрқайсысы көптеген негізгі тайпалык топтарды кұрады. Үлыс басында кім тұрды? Мырза

Ногай Ордасы құлаганнан кейін оның бір 5өлігі енді: Кіші жүз құрамына

Ноғай Ордасы кұлағаннан кейін оның бір бөлігі кай елдің кұрамына енді? Қазақ хандығы

Ноғай Ордасы орналасты: Қазакстаннын солтүстік-батысында

Ноғай Ордасы түпкілікті түрде бөлінді: XV ғ. ортасында

Ноғай Ордасы ыдырау кезінде халкының кейбір бөліктері косылды: Кіші жүз қүрамына

Ногай Ордасымен шекарасы ортак емес мемлекет: Моғолстан

Ноғай Ордасын Алтайдың оңтүстік бөлігіне дейін жеткізген билеуші: Нүраддин

Ноғай Ордасын кім негіздеді?Едіге

Ноғай Ордасына кірген тайпалар кай ғасырда калыптаскан Ноғай халкының негізін күрады? XV гасыр аягы

Ноғай Ордасында дипломатиялык катынастарды: Кінәздер аткарған

Ноғай Ордасында Едіге канша уақыт билік кұрды? 15 жылдай

Ноғай Ордасывда Едігенің билік күрган уақыты: 1396-1411 жылдары

Ноғай Ордасыңда мұрагерлік билікті иеленгеңдер:Князь

Ноғай Ордасында мұрагерлік-эскери; дипломатиалык, экімшіліктік билікке кімнің колыңда болды? Князь

Ногай Ордасында мырзалар өз үлыстарында...: Шексізбилік жүргізді

Ноғай Ордасында саны жағынан ең көп тайпа: Маңгыттар.

Ноғай Ордасында түрік тайпалары басшыларының атауы: «мырза»

Ноғай Ордасында ұлыс басында кім отырды? мырза

Ноғай Ордасындағы жоғары билеушінің титулы:Хан

Ноғай Ордасындағы саны көп түрік тілдес тайпа: Мангыт

Ноғай Ордасындағы тайпалар эуелде мына ірі тайпаның атымен аталды: Маңғыт

Ноғай Ордасының Алтын Ордадан бөлінуі осы билеушінің тұсыңда басталды:Едіге

Ноғай Ордасының астанасы:Сарайшық

Ногай Ордасының астанасы Сарайшыктың негізі кашан каланды:X ғасырда

Ногай Ордасының аты Алтын Орда эскерінің колбасшысы: Ноғайдын есімімен аталған

Ноғай Ордасынын аумағы: Еділ мен Жайык аралығы

Ноғай Ордасының баскаша атауы: «Мангыт елі»

Ногай Ордасының бөлектснуі Едігенің кезіңде басіаған болатын. Бірак оның каза табуына байланысты Ногай Ордасы Алтын Ордадан соңына дейін бөліне алмады. Едіге кашан өлтірілді? 1419 ж.

Ноғай Ордасының біраз бөлігі кірді: Ресей мен Кіші жүзге

Ногай Ордасының екінші аты: Мангыт елі

Ноғай Ордасының иеліктері қосылған өнір: Кіші жүз

Ноғай Ордасының қүрылуына себеп болды: Алтын Орданын ыдырауы

Ноғай Ордасының негізің қалаған тұлға: Едіге

Ноғай Ордасының орталығы Жайық бойындағы қала: Сарайшық

Ноғай Ордасының орталығы Сарайшык каласының іргесі каланған уакыт: X ғ.

Ноғай Ордасының орталығы:Сарайшық

Ноғай Ордасының территориясы: Еділ мен Жайық аралыгы

Ноғай Ордасының тұрғындары: Маңғыт

Ноғай Ордасының ыдырай бастау уақыты: XVI ғ.

Ноғай Ордасының ыдырау кезіңде халқыньщ кейбір бөліктері: Кіші жүз қазақтарының құрамына қосылады

Ногай Ордасының іргесін қалады: Едіге

Ногай халкының атауы қашан пайда болды? XV ғ.

Ноғай хан Алтын Ордаға өз ыкпалын жүргізген: 1260-1306 жылдары

Ногайлар мен казактады «екі туысқан Орда» деп атаган галым: Ш.Уәлиханов.

Ногайлы кезеңіндегі күйлер: Ақсақ кулан, Жошы ханнын жортуы, Шора батыр, Әмір ақсақ, Қамбар

Номадтар дегеніміз не: Көшлелілерді ежелгі гректердің атауы

Нуклеустен алынган өткір тіліктер қолданыдды: Пышақ ретінде

Нұра өзені жағасынан табылган кола дэуіріне жататын тас келісаптагы ер адам бейнесінің нэсіл типі: европеоид

Нүра өзенінің жагасынан табылган қола дэуіріне жататын тас келі-сапта мүсінделген: Ер адамның басы

Нұра-Шерубай болысыңда хан болып сайланды: Нұрлан Қияшов

Нұраддин кезінде (1426-1440 ж.ж.): Ноғай Ордасы Алтын Ордадан біржола бөлінді

Нұр-Отан» жалпыұлттық күш деп жарияланған жыл:2007 ж.

Нүралы хан(1748-1786 ж.ж.)

Нүралы ханды тагынан тайдыру туралы шешімді колдаған Кіші жүздің руларынын саны: 20-га жуық

Нүралыны хандыктан тайдыру жөнінде шешім кабыддаган Кіші жүз старшыңдарының съезі болган жыл: 1785 ж.

Нүралының казақтардың шаруалар согысына қатысуын былай түсіндірді: маган багынбай кетуінде

Нүрпейісовтын Арал тагдыры туралы еңбегі: соңгы парыз

Нысанага күміс койып садакпен ататын үлттык ойын түрі: Жамбы ату

О

О.Игельстром үстанган реформаның мэні: Кіші жүзде хан билігін жою

О.Игельстромның жоспары бойынша Кіші жүзде қазақтарды билеуді: Шекаралық сотқа шоғырландыру үсынылды

О.Сүлейменовтың «Адамга табын. Жер. енді» поэмасы кай жылы дүниеге келді: 1961 ж.

О.Сүлейменовтың «Аз и Я» кітабы жарык көрді: 1975 ж.

О.Сүлейменовтың «Аз и Я» кітабынаң тауар айналымынан алынып тасталуын басты үйымдастырушы: МСуслов

О.Сүлейменовтың «Аз и Я» тарихи-лингвистикалық кітабында талданган такырьш: Игорь жасағы туралы жыр

О.Сүлейменовтың «Аз иЯ» еңбегінде екі этникалык мәдениет-славян жэне түркі мәдениетерінін туйіскен жеріңде пайда болган ежелгі орыс мэдениетінің ескерткіші зерттеу нысаны болды. Бүл кай шыгарма? «Игорь полкі туралы жыр»

О.Сүлейменовтың дүние жүзі тіддерінің даму заңдылықтарын саралаган еңбегі: «Жазу тілі»

О.Сүлейменовтың тауар айналымынан, кітапханалардан алынып тасталган кітабы: «Аз и Я»

Обалардың ішкі күрлымы жасалды: Ағаштан

Обалысай түрагы қай дэуірге жатады: орта палеолит

Оғыз астанасы: Янғикент (Жана Гузия)

Огыз эскер басшысынын лауазымы:сюбашы

Огьгз билеушілерінщ сырткы саясатыіідагы басты максаттарынын бірі: Қара теңіз,Дон өзенінің бойына өту

Огыз билеушісі Шахмэліктің Хорезмді багындьфган уақыты: 1041 ж.

Огыз жабгуы Киев кінэзі Святославпен әскери одақ кұрып, Хазар қаганатын талқандады: 965 жылы

Оғыз жабгыларының мұрагерлері кандай титулға ие болды? Инал

Оғыз иналдарынын арнайы тәрбиешілері калай аталды: атабектер

Оғыз қоғамында аксүйек-феодалдардын күшеюіне байланысты күнделікті өмірде басты мэнге ие болган шонжарлардың кеңесі: қанкаш

Огыз когамыңда эйелдерге каңдай атақ берген: «қатын»

Оғыз қогамында билік қалай беріліп отырган: мұрагерлік жолмен

Огыз коғамында жеке меншік дамып, бай-аксү-йектердің пайда болу процесі карқынды жүрді. Мүлік тенсіздігінің негізін не күрады? Малға жеке меншік

Оғыз коғамында манызды роль аткарған эскер басының лауазымы: Сюбашы

Оғыз коғамында мүлік теңсіздігінің негізін не күрады? Малға жеке меншік

Оғыз коғамында халық жиналысы жылына неше рет шақырылатын болған: 1рет

Оғыз мемлекеті күшейді: Әли ханнын мұрагері Шахмәлік тұсында

Оғыз мемлекеті кіммен одактасып 965 жылы Хазар кағандығын, 985 жылы Волга Булгариясын талкандады? Киевтік Русьпен

Огыз мемлекеті кай жерлерде күрылды: Сырдарияның орта жзне төменгі агысында

Оғыз мемлекеті мал өнімдерімен айырбас сауда жүргізген елдер: Орта Азия, Қытай елдері

Оғыз мемлекеті өмір сүрген мерзімі: IX ғ. соны-ХІ г. басы

Оғыз мемлекетін астанасы Янгикент (Жаңа Гузия) қаласы кайда орналасты: Сырдария өзенінің бойында

Огыз мемлекетш қүлаткан тайпалар одагы: Қыпшактар

Оғыз мемлекетінде жабғудың «инал» атты мүрагерін тәрбиелеуші: Атабектер

Оғыз мемлекетінде жабғудың кеңесшілерін атады: Күл-еркіндер

Оғыз мемлекетінде жабғудың орнын кімдер иеленді: инал

Оғыз мемлекетінде мүлік теңсіздігінің негізі не болды? малға жеке меншік

Оғыз мемлекетінде үлы күрылтайда қаған озінің балаларын оң жағына отырғызып. атады: «боз оқ»

Оғыз мемлекетіндегі эскербасы: сюбашы

Оғыз мемлекетінін астанасы: Янгикент

Оғыз мемлекетінің біршама уакыт қайта күшейді: Шахмәлік тұсында

Оғыз мемлекетінің күшеюіне үлес коскан: Шахмәлік

Оғыз мемлекетінің өмір сүрген уакыты: IX ғ. аягы-ХІ ғ. басы

Оғыз мемлкетін қүлатқан тайпалар одағы: Қыпшактар

Оғыз одағында 24 тайпа болғандыгы, олардың бүлүктар мен үшүқтарга бөлінгендігі туралы кімнің деректерінде кездеседі? М.Қашгари

Огыз сөзі шыққан:уыз

Оғыз сөзінің мағынасы: уыз, садактын оғы, өгіз

Огыз тайпаларының ІХ-ХІ ғ.ғ. ұзаққа созылған соғысы барысында қай мемлекетпен саяси бірлестігі нығайды: Печенегтермен

Оғыз тайпасының өзегі?Жетісуда

Оғыздар 12 тайпасы жөнінде ғана жазады: Әл-Марвази

Оғыздар аумағы: үрықтар мен аймақтарга бөлінген

Огыздар Еділ мен Жайық өзеңдерінің аралыгындағы кімдерді женіп, өздеріне каратады: печенегтерді

Оғыздар кандай дін үстанды? Пұтка, бақсыларға табынушылык

Оғыздар мен қимақтар туралы «Ондағы шеберлер темірден ғажайып әдемі бүйымдар жасайды» деп айтты: Әл-Идриси

Огыздартабыңды: пұтқа

Огыздар туралы дерек каддырғандардың катарына жатпайды:Гардизи

Оғыздар хазарларға қарсы соғыста одақ күрған Киев князі: Святослав

Огьгідарда XI гасырда Сырдария, Лрал бойынан біржола ыгыстырған кімдер: қыпшактар

Огыздарда аксүйек-феодатдардын күшеюіне байланысты шонжарлардын кенесі аталды: Қанкаш

Огыздарда атакты эулеттердін аталуы: Үрық

Огыздардаел басқарудын кандайтүрі болган: үлы жзне кіші күрылтай

Огыздарда жабғу эйелдеріне берген атак: «катын», «Хатун»

Огыздарда жабгу коп жагдайда кенесетін лауазым иесі: сюбашы

Огыздарда жабгу сайлауда артыкшылыктарга ие болғандар: бозоктар

Огыздарда жабғудын мүрагерлері: Инал

Огыздарда жогаргы билік иесі: жабгу

Огыздарда иналдын тэрбиешісі:Атабек

Огыздарда мүлік теңсіздігінің негізі не болды? Малга меншік.

Огыздарда рулық атакты түкымдар, эулеттер аталды: ұрықтар

Огыздарда тайпа көсем атауы:Огы

Огыздарда тайпалық одактар атауы: ел

Огыздардахалықжиналысынажылына... шакырылган: 1 рет

Огыздарда шонжарлар кеңесі: канқаш

Огыздардагы әскербасы: Сюбашы

Огыздардагы тайпалар саны: 24

Огыздардагы тайпалық және рулық бөлімшелер атауы: «бой», «оба», «көк»

Огыздарды Сыр. Арал, Каспий бойынан ыгыстырган тайпа:Қыпшактар

Оғыздардың 24 тайпасы қандай фратрияларға бөлінді: бүзыктар мен үшықтар

Оғыздардьщ астанасы: Янгикенг (Жаңа Гузия)

Оғыздардың билеушісі Шахмәлік кай жылы Хорезмді жаулап алды? 1041 ж.

Огыздардын діні: пүгқа табынушылык

Огыздардың жайлауы кайда орналасты: Каспий теңізінің далалы аймағында

Оғыздардың Жетісу, Ыстықкөл, Шу өзенінің арасында өмір сүрген туралы жазған: М.Қашкари.

Огыздардың Жетісудан Сырдария бойына ыгыстыруына ыклал еткен себеп: салжүктардын күшеюі

Огыздардың жылжу себебі: Қимак каганатынын күрылуы

Огыздардын көпшілігі қыпшактардың кысымымен кайда көшіп кетті? Шығыс Еуропа мен Кіші Азияга

Оғыздардын күз айларында Хорезм шекарасында Үлыгау баурайында көшіп жүргенін айткан гүлама: Әл-Бируни

Огыздардын күрамында 24 тайпаның бар екені жайында дерек калдырган: Махмуд Қашгари.

Огыздардың құрамыңдағы тайпалар саны: 24


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!