Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Економічна думка стародавнього світуПредмет і методологія дисципліни «Історія економічних вчень».

Предмет курсу

Економічна думка зародилась у глибокій давнині і пройшла складний шлях від емпіричного розуміння економічних явищ до формування наукових теорій. Очевидно, уже в первісному суспільстві люди замислювались над економгчними явищами. Перші спроби систематизацн економічних поглядів можна віднести до стародавньої доби і середньовіччя. Проте й вони ще не склались у наукові системи.

Економічні знания стали самостійною галуззю досліджень у XVI—XVII ст. — в епоху меркантилізму, хоч і тоді дослідники займалися аналізом тільки окремих економічних проблем.

У 70-х роках XIX ст. економічна думка була репрезентована, з одного боку, історичною, а з іншого — суб'ективно-психологічною школою, яка ознаменувала розвиток політичної економії на нових, маржинальних (граничних) засадах. На цих засадах наприкінці XIX ст. формується неокласичний напрям економічної думки, з появою якого зв'язане становления мікроекономіки.

Новим етапом розвитку політичної економії стала поява у 30-х роках так званого кейнсіанства.

Своєрідним напрямом економічної думки е інституціоналізм, який виник наприкінці XIX — на початку XX ст. Цей напрям, який за предмет свого дослідження взяв переважно позаекономічні фактори, розширив поле аналізу економічних наук, інтегрував економічну теорію з іншими суспільними науками.

Значний внесок у розвиток економічної думки зробили соціал-реформістські концепції. Знання цих концепцій є практично цінним для формування ринкової економжи в пострадянських країнах.

Процес розвитку економічних поглядів та ідей і е предметом історії економічної думки. Цей курс охоплюе також економічні по­гляди, які не склалися в систему.

Складовою частиною його е історія економічних учень, тобто економічних поглядів, які об'еднувались у певну систему. Таким чином, історія економічних учень е поняттям вужчим, ніж історія економічної думки. А історія політичної економії, у свою чергу, е основою історії економічних учень.

Щодо методико-методологічних засад аналізу історії економічної думки, то вони можуть бути різними залежно від того, якої мети бажає досягти дослідник. У літературі виділяють, в основному, два принципи, два методи: історичний, або хронолопчний, і логічний. історичний підхід передбачае розгляд ідей, теорій у порядку їхнього випикнення та формування. Він дае змогу проаналізувати сукупність поглядів, ідей на певному етапі суспільного розвитку и дальшу еволюцію цих ідей. Такий підхід може поеднуватися з аналізом с-ціально-економічних умов, що в них формувалися ці погляди та ідеї.Логічний метод грунтуеться на дослідженні еволюції концепцій чи теорій, без достатнього урахування їхнього зв'язку з іншими теоріями та з історичними умовами. У такому разі досліджуються самі тільки теорії, концепції, логіка їхнього розвитку. Досить часто оби­два методи поеднують.

Варто згадати і так званий мотиваційний, або класовий, метод, коли аналіз економічної думки підпорядковуеться економічній мотивації. Визначаються класи, які ведуть боротьбу за відповідну частку кінцевого продукту, а відтак — класова позиція теоретиків, ідеолопв того чи того класу.

Може застосовуватись територіальний метод, що передбачае дослідження історії економічної думки в певних країнах. Кожний метод мае свої переваги і недоліки. Застосовуеться той чи той метод, як уже зазначалось, залежно від того, які завдання ставить перед собою дослідник. Може використовуватись поеднання різних методів, особли­во у разі навчальних, а не безпосередньо наукових завдань.

3 проблемою методико-методолопчних засад дослідження и викладу матеріалу безпосередньо зв'язане питания періодизації історії економічної думки та визначення пріоритетів, що підлягають аналізу. Економічні теорії та школи можна досліджувати відповідно до історичної послідовності їхнього виникнення и розвитку, тобто користуватись історичним методом дослідження.

Економічна думка стародавнього світу.

Економічна думка стародавнього світу відображала стан соціально-економічного та політичного розвитку тогочасних су­спільств. Деякі з них були суспільствами азіатського способу виробни­цтва (держави стародавнього Сходу), інші — суспільствами античного способу виробництва (Стародавня Греція та Стародавній Рим). Відмін­ності між ними й визначали особливості їхньої економічної думки.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!