Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


В) організації колективного управління, які перебувають на обліку в УстановіА

1. Авторським правом охороняється:

а) вираження авторської ідеї;

2. Авторським правом охороняються:

В) літературні, твори образотворчого мистецтва.

3. Авторське право виникає:

В) з моменту створення твору.

4. Адміністративний порядок захисту прав інтелектуальної власності полягає у розв'язанні спору:

а) органом державного управління;

В

5. Відкриття визнано об'єктом інтелектуальної власності:

б) Стокгольмською конвенцією про утворення ВОІВ (1967 р);

6. Вважається, що перший Закон про авторське право був прийнятий в:

б) Англії;

7. Відповідно до Цивільного кодексу України майнові права на об'єкт інтелектуальної власності, що створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать:

В) працівникові і роботодавцю спільно.

8. Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ):

а) входить до складу Організації Об'єднаних Націй (ООН);

Д

9. Державну реєстрацію авторського права:

В) здійснюють за бажанням автора протягом дії права на твір.

10.Для постановки об'єкта права інтелектуальної власності на бухгалтерський облік його вартість розраховують, виходячи з:

а) витратного підходу;

11.Для визначення ціни ліцензійного договору на передачу прав інтелектуальної власності найчастіше використовують:

В) дохідний підхід.

12.До якого підходу для оцінки прав інтелектуальної власності відноситься метод дисконтування грошових потоків:

В) дохідного.

13.До якого підходу для оцінки прав інтелектуальної власності відноситься метод прямого відтворення:

а) витратного;

З

14.Згідно з Конституцією України кожен має право:

В) володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної діяльності.

15.Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» передбачено такі строки правової охорони винаходу:

В) 20 років і 6 років.

16.За інших рівних умов який з наведених нижче ліцензійних платежів має мінімальний розмір?

б) паушальний;

Л

17.Ліцензіар це:

а) особа, яка передає права на користування об'єктом права інтелектуальної власності ліцензіату;

М

18.Майнові права на торговельну марку в Україні охороняються:

а) свідоцтвом;

19.Майнові права на який об'єкт інтелектуальної власності можуть діяти необмежене у часі:

б) торговельна марка;

20.Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належать: в) володільцю патенту.Н

21.Немайнові (особисті) права автора вперше було визнано:

Г) у Німеччині.

22.Набуття права інтелектуальної власності на винахід засвідчується:

а) патентом;

23.Немайнові права на результати інтелектуальної діяльності охороняються в Україні:

В) безстроково.

24.Нематеріальними активами вважають:

В) авторські права.

О

25.Охорона майнових прав на об'єкти авторського права за Законом України «Про авторське право і суміжні права» (2001 р.) діє:

в) протягом усього життя автора і 70 років після його смерті;

26.Об'єктами авторського права є:

В) лекції, проповіді.

П

27.Правами інтелектуальної власності у відповідності до Цивільного кодексу України є:

В) право на використання, виключне право дозволяти та перешкоджати використанню об'єкта інтелектуальної власності.

28.Початком становлення законодавства України про інтелектуальну власність вважається день прийняття Закону:

В) «Про власність».

29.Права інтелектуальної власності на винахід становлять:

В) немайнові і майнові права автора, власника (володільця) та/або винахідника.

30.Права на використання комерційної таємниці охороняються законом України:

В) "Про захист від недобросовісної конкуренції".

31.Патент, що отриманий в Україні є чинним:

а) тільки на території України;

32.Права на об'єкти інтелектуальної власності можна віднести до:

б) нематеріальних активів;

33.Позначення © використовують для сповіщення про права інтелектуальної власності на:

а) об'єкт авторського права;

34.Позначення "р" у колі використовується для сповіщення про права інтелектуальної власності на:В) об'єкт суміжних прав.

35.Позначення ® використовується для сповіщення про права інтелектуальної власності на:

б) торговельну марку;

36.Права на об'єкти інтелектуальної власності зараховують на баланс підприємства (приймають на облік, оприбутковують) за:

а) первісною вартістю;

У

37.У якій з наведених країн раніше від інших почали видавати охоронний документ (патент) на винахід:

в) Англія;

38.Угода TRIPS є однією з найважливіших угод:

б) COT;

39.У формулі для визначення вартості прав інтелектуальної власності Rt - це:

б) ставка роялті;

40.Управління правами авторів в Україні здійснюють:

в) організації колективного управління, які перебувають на обліку в Установі.

Я

41.Який з наведених об'єктів інтелектуальної власності не є результатом науково-технічної діяльності

б) комп'ютерна програма;

42.Якщо вартість ліцензії на використання об'єкта інтелектуальної власності і вартість розробки аналогічного об'єкта права інтелектуальної власності однакові, то вигідніше:

а) отримати ліцензію;

43.Яка з ліцензій надає ліцензіату найбільший обсяг

В) виключна.

44.Який критерій патентоздатності не застосовується до корисної моделі:

б) винахідницький рівень;

45.Яке з наведених нижче тверджень є правильним:

а) право інтелектуальної власності та право власності на річ не залежать одне від одного;

46.Який з шляхів комерціалізації прав інтелектуальної власності економічно найефективніший:

а) використання у власному виробництві;

47.Який показник найбільш точно визначає конкурентноздатність інноваційного товару:


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2018 год. Все права принадлежат их авторам!