Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 арапайым стандартты деректер түріне жататындар : real; integer; char44. Құрылымдалған деректер түрі:массивтер; жазбалар; көпмүше;Келесі өрнектер логикалық болып табылады:2<>8; x>=0; cos(x+y)=0

45. Құрылымдық программалау методологиясына сәйкес С) программа үш негізгі базалық конструкция типтерінен құрылған құрылымды көрсетеді: тізбектей орындалу, тармақталу, цикл. e) программаның қайталанатын фрагменттері (немесе қайталанбайтын, бірақ өзімен логикалық бүтін есептеу блоктарынан тұратын) подпрограмма түрінде безендірілуі мүмкін. h) программаны өңдеу қадамдық түрде, «жоғарыдан төмен» әдісі бойынша орындалады.

46. Құрылымдық программалаудың маңызды ерекшеліктері болып табылатындар:D)базалық құрылымдардан олардың суперпозицияларын нақты бір есептің шарттарына сәйкес құру мүмкіндігі F)модулділік G)декомпозиция мүмкіндігі(ұқсамайиын жобалау)

47. Құрылымдық түрдегі деректер компонентіне дұрыс қатынау: В) массив компоненттеріне есептелетін i индексі бар селектордың көмегімен d) жазба компоненттеріне – жолдар компонентінің атауы бар селектордың көмегімен f) көпмүше компоненттеріне – in арақатынас операциясының керектігін тексерудің көмегімен

48. Массивтегі іздеу алгоритмінің келесі классификациялары бар: C,E,G

49. массивтерді сұрыптау әдістерінің кластары C,E,G

50. Объектіге бағытталған программалаудың фундаментальды шешімі:d) инкапсуляцияf) мұрагерлікg) полиморфизм

51. Өңдеу орталығында қасиетімен ерекшеленетін компонент:A) компонент- жүйеге орнатылған классF)Басқару элементі

52. паскалдағы жолдармен жұмыс жасайтын процед менфунк-р B,D,f -b,E,g кестедегі 0-ге тең емес элементтердің санын есептейтін кестедегі 0-дерді 1-лерге ауыстыратын,кестелегі барлық элементтерді 2 есе өсіретін алгоритмдер келесі варианттарда сипатталған:D,E,F

53. Паскальдағы динамикалық жадымен жадымен жұмыс жасауға арналған процедуралар мен функциялар:release;memavail;new

54. Паскальдағы динамикалық жадымен жадымен жұмыс жасауға арналмаған процедуралар мен функциялар:concat;trunk;odd

55. Подпрограммаға параметрлерді беру әдістері:D)мәні бойынша E)тәртібі бойынша H)аталуы бойынша

56. Программа құрылымын бақылау үшін үш түрлі бақылау қолданылады:D)статикалық бақылауF)аралас бақылау H)сквазовый бақылау

57. Программалардағы қателер түрі:B)синтаксистікE)семантикалық F)логикалық

58. Программалау методологиялары: С) операциональды- бағытталған g) процедуралы-бағытталған h) объектілі- бағытталған

59. Программалық қамтаманы тестілеу әдістері:B) “қара жәшік” әдісімен программаларды тестілеу D) “ақ жәшік” әдісімен софттарды тестілеу E) “сұр жәшік” әдісімен ПҚ тестілеу

60. Программдық модулдер келесі қасиеттермен мінездемеленеді:C)бір кіріс және бір шығыстың бар болуы яғни стандартты IPO (Input-Process-Output)принципі таратылады E)функционалды аяқталғандылық –модуль бастапқы өңдеуді аяқтау үшін жеткілікті, толық құрамда әрбір жеке функцияның таратылуы үшін регламенттелген операциялар тізімін орындайды F)логикалық тәуелсіздік – прогарммалық модульдің жұмысының нәтижесі тек бастапқы деректерден ғана тәуелді болады, бірақ басқа модулдердің жұмысына тәуелді емес

61. РЕКУРСИЯҒА БАЙЛАНЫСТЫ корректілі анықтамалар:С,E,H

62. Рекурсивті триада (есепті рекурсивті әдіспен шешу этапы) Параметризация База бөлу Декомпазиция

63. рекурсивті арақатынастармен берілген 2,3,4-інші мүшелері:C,3/2 F,4/3 G 5/4

64. Рекурсивті об-ге жататындар:A,D,G

65. Рекурсивті функциялар және процедураларды шақыру нәтижесінде Rec 1 (4), Rec2 (15,6), Rec3 (0,1,3) келесі нәтижелер алынады:procedure Rec1 (a:integer); begin writeln (a); if a>0 then Rec 1 (a-1); writeln (a); end; function Rec 2 (a,b:integer);integer; begin if a>b then Rec 2:= Rec 2(a-b,b) else if b>a then Rec 2:=Rec 2 (a,b-a) else Rec 2:=a; end; procedure Rec 3 (x:real; D, Max D:integer); begin if D=Max D then writeln (x) else Rec 3 (x-1,D+1, Max D); end;:4 3 2 1 0 0;3;-2

66. Спецификация:B)Объекттерге бар техникалық талаптарды нақты сипаттап және түсінікті ететін құжатC)Керекті әрекеттер мен ресурстарды нақты бағалауға мүмкіндік бередіG)Сапасымен шығарады.........

67. Сызықты емес құрылымдар:граф;ағаштар;мультитізімдер

68. Сызықты іздеудің,барьері бар сызықты және екілік іздеудің дұрыс алгоритмдері:C)i:=0;while (i<N)and (a[i]<>x) do i:=i+1 E)a[N]:=x;i:=0; while a[i]<>x do i:=i+1 H) L:=0;R:=n; while L<R do

69. Сызықты, тармақталған және циклдық алгоритмдердің дұрыс анықтамалары:алгоритм сызықты деп аталады, егер ол, оның орындалуы белгілі әрекеттердің көп рет қайталануы керек екендігін көрсететіндей етіп құрылған болса; алгоритм тармақталған деп аталады, егер оның орындалу жолы қандай да бір шарттардың шынайылығына тәуелді болса;алгоритм сызықты деп аталады, егер оның командалары қандай да бір шарттардан тәуелсіз табиғи түрде бірінен соң бірі тәртіппен орындалатын болса;

70. сыртқа сұрыптау алгоритмі D,F,G

71. Сыртқы деректер құрылымына жататындар:тізбекті қатынау файлдары;деректер қоры;өз еркінше қатынау файлдары;

72. Сыртқы жадыда ақпараттарды сақтау үшін тиімділікпен қамтамасыздандыратын Б-ағаштардың қасиеті: C) Әрбір бетте көп дегенде 2n кілттері, және аз дегенде n кілті болады (түбірліден басқа)E) Әрбір бет өзімен жапырақты көрсетеді, әйтпесе m+1 мұрагері болады, мұндағы m- беттегі кілттер саны G) Барлық беттер – жапырақтар бір деңгейде болады

73. Төменде көрсетілген программа фрагменттерінде цикл қанша рет орындалады:X:=1 x:=1 x:=1While x>0.1 do y:=1x:=0X:=x/2 while (x>10)or(y<1)do while j<5 do Begin x:=x*2 X:=x*2 Y:=y-1 End:4; 0; шектеусіз сан;

74. төменде көрсетілген шамаларды есептеу үшін мүшелері және рекурсивті арақатынастар:C.zn+1=z1*a*(a-1), z0=a E,zn+1=z1*a*(a-1)2, z0=(a-1)*(a/2)-3 G.zn+1=z1*a*(a-1), z0=1

75. тізбектер берілген рекурсивті арақатынастар:B.E,G

76. Тікелей біріктіріп сұрыптаудың түрлері: C.сұрыпталынатын массив мейілінше бірдей E.әрбір алынған жартылар жеке сұрыпталып g.жарты өлшемге ие реттелінген массивтер бір массивке біріктірілген

77. Факториалды есептеудің дұрыс формуласы (Стирлинг формуласы бойынша нақты және жақынырақ):n!=n(n-1)!, n>0; 0!=1;n!=1*2*…*n;

78. Функция тәртібінің асимптотикалық салыстырылуы үшін дұрыс белгіленген интерпретациялар: - f жоғарыдан g (тұрақты көпмүшеге дейінгі нақтылықпен) функциясымен асимптотикалық түрде шектелген; - f төменнен g (тұрақты көпмүшеге дейінгі нақтылықпен) функциясымен асимптотикалық түрде шектелген; - f жоғарыдан және төменнен g функциясымен асимптотикалық түрде шектелген

79. Функция тәртібінің асимптотикалық салыстырылуы үшін дұрыс белгіленген интерпретациялар: - f, g – асимптотикалық доминирленеді; - f,g асимптотикалық эквивалентті; - g, f асимптотикалық доминирленеді

80. Хеширлеу кезіндегі коллизияларды рұқсат ету әдістері:D)ашық адресациялау әдісі F)шынжырлар әдісі H)сызықты мақұлдау әдісі

81. Циклдарды қолдана отырып, есептеулерді тиімдеу үшін келесі тиімдеу әдістері қолданылады:С) циклдардан инвариантты есептеулерді шығару. e) индуктивті айнымалылары бар операцияларды ауыстыру. g) циклдарды біріктіру және ашу.

82. Ішкі жолдарды іздеу алгоритмдері:B) Рабин-Карп алгоритміE) Кнут-Моррис-Пратт алгоритміG) Бойер-Мур алгоритмі

83. Эксплуатациондық спецификациялар:С) программа жұмысының жылдамдығыd)қолданбалы программалар e)арнайы қауіпсіздік және сенім талаптары

84. Элементар деректерге жататындар:символдық түрдегі деректер;көрсеткіш түріндегі деректер; логикалық түрдегі деректер;

85. , кезінде, кезінде, кезінде +107.4n+ функциясының тәртібі келесі түрде болады: O( ); O( ); O( )


Просмотров 1789

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!