Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Що саме розраховують за формулою ?А. Потенційну місткість ринку.

Б. Реальну місткість ринку.

В. Ринок проникнення.

 

58. Вихідним моментом прийняття рішення про купівлю є:

а) розуміння проблеми;

б) пошук інформації;

в) оцінка альтернатив.

 

59. Рутинний процес прийняття рішень про купівлю має місце в разі придбання:

а) товарів високої якості;

б) товарів середньої якості;

в) дешевих товарів.

 

60. Метод інтроспекції полягає в:

а) опитуванні споживачів про те, як вони уявляють собі ідеальний процес купівлі;

б) спробі поставити себе на місце покупця;

в) опитуванні споживачів про те, що сприяло прийняттю ними рішення придбати товар у минулому.

 

61. Сукупність людей, які можуть впливати на позицію індивіда, особистості, яких розглядають як основу для самооцінки, — це:

а) соціальні пласти;

б) референті групи;

в) субкультурні підгрупи.

 

62. Згідно з теорією М. Портера конкурентне середовище формується взаємодією:

а) чотирьох сил;

б) п’яти сил;

в) шести сил.

 

63. Конкуренція між різними товарами, які задовольняють ту саму потребу, називається:

а) функціональною;

б) предметною;

в) видовою.

 

64. Конкуренція між ідентичними товарами має назву:

а) функціональна;

б) предметна;

в) видова.

65. Маркетингова товарна політика включає:

а) планування нових товарів, модифікування та обслуговування товарів;

б) розроблення, модифікування та елімінування товарів;

в) розроблення, обслуговування та елімінування товарів.

 

66. Концепція товару за Ф. Котлером включає:

а) три рівні;

б) чотири рівні;

в) п’ять рівнів.

 

67. Згідно з концепцією життєвого циклу товару прибуток від його реалізації можливий на етапі:

а) дослідження та розроблення товару;

б) запровадження товару на ринок;

в) розширення ринку збуту.

 

68. Концепцію конкурентоспроможності товару (К) у найзагальнішому вигляді можна виразити так:

а) К = ціна споживання/споживчий ефект → min;б) К = ціна споживання/споживчий ефект → max;

в) К = споживчий ефект/споживання → min.

 

69. Згідно з маркетинговою концепцією товару головним його атрибутом є:

а) якість;

б) функціональні характеристики;

в) корисність.

 

70. Визначення того, наскільки корисним буде товар для споживача, його основної ідеї та мети використання, — це планування товару:

а) в узагальненому вигляді;

б) у конкретному вигляді;

в) у розширеному вигляді.

 

71. Вихідним моментом процесу планування нових товарів є:

а) розроблення ідей;

б) визначення мети розроблення нової продукції;

в) розроблення стратегії маркетингу.

 

72. Ідея нового товару відкидається, якщо місткість майбутнього ринку для нього:

а) є значною, але постійно зменшується;

б) є незначною, але постійно збільшується;

в) перевищує значення точки прибутковості.

73. Ідею нового товару треба виражати зрозумілими та значущими для споживача поняттями на етапі:

а) розроблення стратегії маркетингу;

б) розроблення продукції;

в) розроблення та перевірки задуму товару.

 

74. Схвальне ставлення споживачів до концепції нового товару з’ясовується на етапі:

а) оцінки та відбору ідей;

б) розроблення і перевірки задуму;

в) розроблення стратегії маркетингу.

 

75. Позиціювання товарів — це:

а) сегментування ринку;б) знаходження оригінальної позиції для товару на ринку;

в) визначення міри сприйняття товару споживачами.

76. Криві графіка життєвого циклу продукції вказують на зміни:

а) доходів і обсягів збуту;

б) прибутку та доходів;

в) прибутку та витрат.

 

77. Логічно відповідною концепції життєвого циклу товару буде така послідовність зміни характеру реклами:

а) інформувальна, переконувальна, нагадувальна, мінімальна;

б) інформувальна, нагадувальна, переконувальна, мінімальна;

в) інформувальна, мінімальна, переконувальна, нагадувальна.

 

78. «Візитною карткою» будь-якого товару є:

а) товарна марка;

б) упаковка;

в) етикетка.

 

79. Головною причиною несприйняття нових товарів ринком уважається:

а) несуттєвість їх відмін від товарів уже наявних на ринку;

б) висока ціна;

в) помилки в позиціюванні.

 

80. Сукупність усіх товарних одиниць, яку пропонує ринку конкретний продавець, — це:

а) продуктова лінія;

б) товарна номенклатура;

в) товарний асортимент.

81. Доповнення існуючих продуктових ліній новими товарами — це:

а) модифікування;

б) диференціація;

в) диверсифікація.

 

82. Перцепційна карта використовується для:

а) генерування ідей;

б) позиціювання нових товарів;

в) з’ясування запитів споживачів.

 

83. Венчурна група — це:

а) група спеціалістів, яка створюється для розроблення нової продукції;

б) структурний підрозділ відділу маркетингу;

в) група, яка розробляє рекламні звернення.

 

84. Методи «збирання врожаю», «видоювання», «концентрації зусиль» — це методи:

а) модифікування товарів;

б) обслуговування товарів;

в) елімінування товарів.

 

85. Доповнення існуючої виробничо-технічної програми про­дукцією вищого чи нижчого технічного рівня — це диверсифікація:

а) горизонтальна;

б) вертикальна;

в) латеральна.

 

86. Роль маркетингової цінової політики найменша на ринку:

а) чистої монополії;

б) олігопольному;

в) досконалої конкуренції.

 

87. Вихідним етапом маркетингового розрахунку цін є:

а) розрахунок витрат на виробництво та реалізацію продукції;

б) визначення цілей ціноутворення;

в) дослідження існуючих обмежень.

 

88. Залежність між цінами та кількістю товарів, які купують споживачі:

а) пряма;

б) обернена;

в) не існує жодної залежності.

89. Головним недоліком розрахунку цін, виходячи із ви-
трат, є:

а) неможливість урахувати реакцію споживачів на встановлену ціну;

б) суб’єктивізм;

в) складність підрахунків.

 

90. «Залежне» встановлення цін орієнтується на:

а) ціни провідних постачальників;

б) витрати;

в) рівень ринкових цін.

 

91. Тендерне ціноутворення — це:

а) розрахунок цін, виходячи з реакції споживачів;

б) розрахунок цін, виходячи з поведінки конкурентів;

в) розрахунок цін, виходячи зі значень еластичності попиту.

 

92. Сконто — це знижка за:

а) платіж, який був здійснений до закінчення терміну платежу;

б) за результатами річного обороту;

в) замовлення, яке перевищує певну обумовлену суму.

 

93. Цінова політика проникнення характеризується початковими цінами:

а) низькими;

б) середніми;

в) високими.

 

94. Залежність підприємства від негативних кон’юнктурних змін — головний недолік політики:

а) високих цін;

б) престижних цін;

в) диференційованих цін.

 

95. Установлення цін на товари однієї асортиментної групи для їх достатньої диференціації споживачами — це:

а) політика диференціювання цін;

б) політика шикування цін;

в) політика еластичних цін.

 

96. Вихідним моментом алгоритму формування комплексу маркетингових комунікацій є:

а) дослідження цільової аудиторії;

б) визначення його завдань;

в) визначення його складу.

97. Засобами впливу комплексу маркетингових комунікацій є:

а) реклама, пропаганда, стимулювання збуту, персональний продаж;

б) газети, журнали, вулична реклама тощо;

в) рекламні звертання, товарні марки, слогани тощо.

 

98. Масовість, здатність формувати споживчу поведінку — це переваги:

а) пропаганди;

б) персонального продажу;

в) реклами.

 

99. Першим кроком у процесі прийняття рішень з рекламування є:

а) визначення цілей реклами;

б) ідентифікація цільового ринку;

в) установлення бюджету.

 

100. Розроблення і реалізація програми рекламування залежить від:

а) бюджетних асигнувань;

б) кваліфікації виконавців;

в) маркетингової стратегії підприємства.

 

101. Висока вартість, мала селективність аудиторії, швидкоплинність — це недоліки такого носія реклами, як:

а) телебачення;

б) радіо;

в) газети.

 

102. Корпоративна ідентичність — це форма:

а) реклами;

б) пропаганди;

в) стимулювання збуту.

 

103. Використання короткотермінових заходів, спрямованих на швидке реагування ринку у відповідь на пропонування підприємством своєї продукції, — це:

а) пропаганда;

б) персональний продаж;

в) стимулювання збуту.

 

104. Основним недоліком знижок як засобів стимулювання збуту є:

а) низький рівень сприйняття споживачем;

б) можливість зниження іміджу товару;

в) великі витрати.

105. У процесах персонального продажу термін «кваліфікована перспектива» означає категорію споживачів, які:

а) хочуть придбати запропонований товар;

б) можуть придбати запропонований товар;

в) хочуть і можуть придбати запропонований товар.

 

106. У процесі персонального продажу намагання торгового агента справити позитивне враження на покупця — це головне на етапі:

а) попереднього підходу;

б) підходу;

в) презентації.

 

107. У процесі персонального продажу перетворення кваліфікованої перспективи у реального покупця — головна ідея на етапі:

а) попереднього підходу;

б) зустрічі;

в) презентації.

 

108. Ключовим питанням маркетингової політики розподілу є:

а) реалізація виготовленої продукції;

б) формування каналів розподілу;

в) формування логістичних систем.

 

109. У розподілі масових товарів повсякденного попиту використовують такий тип щільності розподілу:

а) інтенсивний;

б) селективний;

в) ексклюзивний.

 

110. Завершальним етапом процесу формування каналів розподілу є:

а) специфікація завдань розподілу;

б) вибір суб’єктів каналу розподілу;

в) вибір оптимальної структури каналу розподілу.

 

111. Довжина каналу розподілу, «товаровиробник-оптовик-роздрібний торговельник-споживач» становить:

а) чотири;

б) три;

в) два.

 

112. Для досягнення віддалених ринків порівняно дешевшими є:

а) прямі канали;

б) опосередковані канали;

в) як прямі, так і опосередковані канали.

113. Що більша кількість споживачів, то вигіднішими є використання:

а) прямих каналів;

б) опосередкованих каналів;

в) як прямих, так і опосередкованих каналів.

 

114. У міру підвищення рівня стандартизації товару довжина каналу розподілу:

а) збільшується;

б) зменшується;

в) не змінюється.

 

115. Метод вибору оптимальної структури каналу розподілу, що виходить з використання фінансових змінних, — це метод:

а) Аспінвола;

б) науково-управлінський;

в) Ламберта.

 

116. Особливістю комбінованих каналів розподілу є:

а) матрична побудова;

б) вертикальний розподіл функцій;

в) горизонтальний розподіл функцій.

 

117. Головною передумовою створення ефективної маркетингової організаційної структури на підприємстві є:

а) наявність коштів та кадрів;

б) знання поведінки споживачів;

в) доскональне знання ринку.

 

118. Для великих підприємств з незначним асортиментом продукції і невеликою кількістю ринків рекомендується така модель побудови відділу маркетингу:

а) функціональна;

б) товарна;

в) орієнтована на споживачів.

 

 

       
   
 
 Рекомендована література


Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. — К.: КНЕУ, 1998.

Дайян А., Бунерель Ф., Ланкар и др. Академия рынка. Маркетинг. — М.: Экономика, 1993.

Джоббер Дэвид. Принципы и практика маркетинга / Пер. с англ.: Учеб. пособие. — М.: Вильямс, 2000.

Дайл П. Менеджмент: стратегия и тактика: Пер. с англ. / Под ред. Ю. Н. Каптуревского. — СПб.: Питер, 1999.

Дайл П. Маркетинг, ориентированный на стоимость: Пер. с англ. / Под ред. Ю. Н. Каптуревского. — СПб: Питер, 2001.

Друкер П. Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. — М.: Book chamber international, 1992.

Дэй Д. Стратегический маркетинг. — М.: ЭКСПО-Прес, 2002.

Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Підручник. — К.: КНЕУ, 2001.

Классика маркетинга / Сост. Б. М. Энис, К. Т. Кокс., Москва М.П. — СПб.: Питер, 2001.

Котлер Ф. Основы маркетинга / Пер. с англ. — М.: Прогрес, 1990.

Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: Как созлать, завоевать и удержать рынок. / Пер. с англ. В. А. Гольдича и А. И. Оганесовой. — М.: АСТ, 2001.

Ламбен Ж. Ж. Стратегический маркетинг. — СПб.: Наука, 1996.

Лук’янець Т. І. Маркетингова політика комунікацій. — К.: КНЕУ, 2000.

Маркетинг / Под ред. А. Н. Романова. — М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1995.

О’Шоннеси. Конкурентный маркетинг: Стратегический подход / Пер. с англ. под ред. Д. О. Ямпольского. — СПб.: Питер, 2001.

Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. — К.: КНЕУ, 2001.

Скибінський С. В. Маркетинг. — Львів, 2000.

Теория маркетинга / Под ред. М. Бейкера. — СПб.: Питер, 2002.

Тоффлер Б. Э., Имбер Дж. Словарь маркетинговых терминов. — М.: Инфра-М, 2000.

Цацулин А. Н. Цены и ценообразование в системе маркетинга. — М.: Филинъ, 1998.

Ценообразование и рынок: Пер. с англ. / Под ред. Е. И. Бунина и С. Б. Рычкова. — М.: Прогрес, 1992.

Циганкова Т. М. Міжнародний маркетинг: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1998.

Циганкова Т. М. Управління міжнародним маркетингом. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001.

Эванс Дж. Р., Берман Б. Маркетинг / Пер. с англ. — М.: Экономика, 1990.


Просмотров 427

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!