Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Хто з політологів визначав владу як будь-яку можливість проводити всередині даних соціальних відносин власну волю …У 2 половині 19 ст.

10.Політологія як самостійна наука виникла у державах:

*у країнах далекого сходу

 

11. Що вивчає наука політологія:

*політичну організацію і політичне життя

12.Що означає термін *поліс* від якого пішла *політологія*:

*античне місто-держава

13.Політика-сфера діяльності пов*язана:

*управління державою та суспільством

14.Політика як соціальне явище і наукове поняття:

*античні часи

15.Що називають *політичними тех…*:

*способи проведення політичних кам….

16.Як називається комплексна наукова діяльність,яка займається…..:

*культурологія

17.Як називається наука про владу:

*кратологія

18.Який метод політичної науки орієнтується на виявлення суб*єктивних механізмів політичної поведінки окремих людей і груп:

*бігивіористичний

19.Вислів *Не роби людям того,чого не бажаєш собі* належить:

*Конфуцію

20.Китайський мислитель жив:

*у 6-5 ст. до н.е.

 

21.Давньогрецький мислитель Платон жив:

*у 4 ст. до н. е.

22.Автором праць *Держава*,*Закони*,*Політика* був:

*Платон

23.Згідно Арістотеля політика є:

*вищою формою спілкування між людьми

24.До правельних форм правління за Арістотелем не відноситься:

*олігархія

25.Термін *Охлократія* належить:

*Полібно

26.Ж.Боден вперше сформулював поняття:

*суверенітету

27.У додержавному стані панує *війна всіх проти всіх* згідно поглядів:

*Т.Гоббса

28.Автором книги *Левіафан* є:

*Т.Гоббс

29.Видатний пол. Мислитель нового часу Дж. Локк був:

*англійцем

30.Ідеал егалітаризму(рівності) і прямого народовладдя відстоював:

*Ж.Ж.Руссо

 

 

31.Теорію поділу влади як підстави свободи та безпеки громадян розробив:

*Ш.Л.Монтеск*є

32.автором книги *Суспільний договір* є:

*Ж.Ж. Руссо

33.Теорію громадянського суспільства розробив:

*Кант і Гегель

34.Г.В.Ф. Гегелю належить праця:

*Філософія права

35.політика трактується як вияв класової боротьби у :

*марксизмі36.К.Маркс і Ф.Енгельс розробили:

*теорію класової боротьби і революцію

37.Твір,у якому формулюється теорія класової боротьби:

*Маніфест комуністичної партії

38.Ідея*Москви-третього риму*мала на уваз:

*розуміння Москви як центру єдиного православного царства і московського царя як царя всіх православних

39.Яка суспільно-політична течія в Росії орієнтувалась на європейські зразки суспільного розвитку,що розглядались як універсальні:

*західники

40.Яка суспільно-політична течія відстоювала ідею унікальності історичного шляху кожної країни і Росії зокрема:

*слов*янофіли

 

41.Теорію еліт розробляли:

*Моска і Паретто

42.Теорію політичних партій розробляли:

*Острогорський і Міхельс

43.Твір митрополита Іларіона *Слово про закони і благодать* присвячено князеві:

*Володимеру Мономаху

44.Літописець Нестор вважав,що:

*влада церкви вище князівської влади

45.Український полеміст Ст.Оріховський жив у:

*16 ст.

46.Вислів *Король вибирається задля держави,а не держава заради короля існує* належить:

*Ст.Оріховському

Конституція *Пилипа Орлика

*проголошувала козацьку республіку

48.Прихильником теорії освіченого абсолютизму був:

*Феофан Прокопович

49.Видатний російський мислитель Ф.Прокопович був радником російського царя:

*Петра 1

50.Хто був учасником і ідеологом Кирило-Мефодіївського товариства:

*Микола Костомаров 

51.Щодо автономії України у складі федерації слов*янських християнських республік не підтримував:

*І.Франко

52.М.Драгоманов розвивав ідеї:

*громадівського соціалізму

53.Ідеї громадівського соціалізму розвивав:

*Драгоманов

54.Послідовним прихильником ідеї української незалежної держави був:

*М.міхновський

55.Хто є автором брошюри *Самостійна Україна*:

*М.Міхновський

56.Теорію інтегрального націоналізму розробив:

*Д.Донцов

57.Кому належать слова *Добра конституція вартіша від геніальної поеми*:

*М.Грушевському

58.Класократія В.Липинського – це:

*влада кращих представників від усіх класів населення України

59.Український націонал-комунізм репрезентував:

*М.хвильовий

60.Кому належить вислів *Україна-для українців*:

*М.Міхновськом

 

61.Автор творів *Відродження нації* та *Заповіт борцям за визволення*:

*В.Винниченко

62.Автор твору *Націоналізм*:

*Донцов

63.Автор твору *Листи до братів-хліборобів*:

*Липинський

64.Яке поняття не відноситься до характеристики політичних ідеологій:

*бігевіоризм

65.Політична ідеологія,яка відстоює свободу ринка і підприємництва – це:

*лібералізм

66.Яка із перелічених ідеологій особливо утверджує пріоритет стабільності ,лояльності владі,віри в Бога і відданості Батьківщині:

*консерватизм

67.Термін *клерикалізм* означає:

*поширення впливу релігії та церкви на всі сферисуспільного життя

68.Християнський демократизм виник:

*у 19 ст. за ініціативою папи Лева 13

69.Ідеологами і лідерами неоконсерватизму були:

*Рейган і Тетчер

 

 

70.Образ *держави як нічного вартового* притаманний:

*лібералізму

71.Ідея *держави загального добробуту* розробляється у:

*соціальному лібералізмі

72.Мислитель,який сформулював філософські основи ідеології лібералізму:

*Дж.Локк

73.Вчений,який розробив економічні засади політичного лібералізму:

*А.Сміт

74.мислитель,який сформулював філософські основи ідеології консерватизму:

*Е.Бьорк

75.Мислитель,який формулював філософські засади анархізму:

*П.Ж.прудон

76.Ідеологами російського анархізму були:

*Бакунін і Кропоткін

77.Слово *анархія* у перекладі означає:

*безвладдя

78.Виникнення соціал-демократичного напрямку в марксизмі пов*язано з іменем:

*Бариштейна

79.Доосновних ідей соціалістично-комуністичної ідеології відноситься:

*солідарності членів суспільства,співробітництва і примирення класів

80.Ідеологія фашизму і націонал-соціалізму виникла в:

*Італії та Німеччині

81.Ідеологія націонал-соціалізму відстоює:

*вища раса і її панування

82.Основна ідея у програмах партій зелених:

*відтворити гармонію між людиною і природою,захист довкілля

83.Хто є ідеологом сучасного фемінізму:

*Бетті Фрідман

84.Яка ідеологія пов*язана з критикою ліберального капіталізму,який поширює своє політичне,економічне та культурне панування в усьому світі:

*антиглобалізм

Хто з політологів визначав владу як будь-яку можливість проводити всередині даних соціальних відносин власну волю …..

*М.Вебер

86.Легітимна політична влада-це влада:

*здатна силою примусити людей підкорятися її наказам

87.Який шлях набуття владою легітимності не входив до класифікації М.Вебера:

*ідеологічний

88.Як називається тип легітимності влади,оснований на позабуденному особистому дарі лідера:

*харизматичний

89.Харизмою в політології називають:

*неординарний особистий дар лідера

90.Узурпованою називають владу:

*незаконно захоплену

91.Поняття *політична влада* по відношенню до поняття*соціальна влада* є :

*більш вузьким

92.Поняття *політична влада* по відношенню до поняття *державна влада* є:

*більш широким і універсальним

93.Який з наведених випадків залежності можна вважати політичною владою:

*підкорення членів політичної партії партійному керівнику

94.яких учасників політичних відносин Г… називає партисипантами:

*які відрізняються цілком усвідомленою участю в політиці

95.Суб*єкти(актори) політики-це:

*всі учасники політичних відносин

96.До функцій політичної влади відноситься:

*визначення світогляду кожного громадянина

97.Використання політичної влади в особистих або групових матеріальних інтересах називається:

*корупцією

98.Які функції не притаманні в державі в суспільстві з ринковою економікою:

*планування і безпосереднє управління економікою

99.Тіньовою економікою називають:

*господарчу діяльність,яка відбувається поза межами державного контролю

100.Соціальна політика розв*язує завдання:

*підвищення рівня добробуту населення

101.Громадянським суспільством називають:

*тип суспільства,побудований на особистій свободі громадян і незалежній сфері міжособистісних стосунків та громадських ініціатив……

102.поняття *політична система* відносно поняття *держава* є:

*більш вузьким

103.Яке поняття є найбільш широким:

*система органів державної влади

104.До політичних інститутів не відноситься:

*інститут підвищення кваліфікації

105.визначте вченого,який не є розробником теорії політичних систем:

*Г.Моска

106.За особливостями політичної культури політичні системи класифікуються на:

*англо-американські,континентально-європейські,доіндустріальні,тоталітарні

107.Яка характеристика не притаманна відкритим системам:

*відсутність або обмеженість діяльності політичних партій

108.Політична влада духівництва,церкви називається:

*теократія

109.Як називається влада небагатьох,які належать до превілейованих родин шляхетного походження:

*аристократія

110.Що таке *олігархія*:

*влада меншості,небагатьох

111.Що таке *охлократія*:

*некерована влада натовпу

112.Що таке *бюрократія*:

*влада чиновників,виконавчого апарату

113.Як називається некерована влада натовпу:

*охлократія

114.Як називається влада найбільш здатних до управління та гідних цього за особливими заслугами та досягненнями:

*меритократія

115.Що таке плутократія:

*влада багатіїв

116.Поняття *політичний режим* у сучасній політології використовуєтьсядля опису:

*сукупності методів здійснення державної влади,характеру взаємодії між державою і суспільством

117.Термін *тоталітаризм* вперше в політиці заснував:

*Б.Муссоліні

118.Авторитарний режим спирається на:

*абсолютний контроль влади над усіма сферами життя й діяльності громадян

119.До основних рис ліберального режиму відноситься:

*обмеження державної влади сферою невід-ємних прав і свобод особистості

120.До рис тоталітаризму не відноситься:

*обмеження державної влади сферою невід-ємних прав і свобод особистості

121.До рис тоталітаризму відноситься:

*намагання повністю контролювати все життя суспільства в цілому і кожної людини окремо

122.Який з перерахованих термінів відноситься до поняття *політичний режим*:

*демократія

123.Яка теорія походження держави пов*язує її виникнення з класовим розшаруванням суспільства:

*марксистська

124.Які ознаки включаються в поняття *суверенітет державної влади*:

*всі названі ознаки

125.Загальна кількість суверенних держав у сучасному світі:

*близько 200

126.Яка з названих політичних форм позначає цілком суверенну державу:

*жодна відповідь не правильна

127.Що означає принцип *checks and balances*:

*створення системи стримуввань і противаг між гілками влади

128.Парламент є:

*вищим представницьким законодавчим органом у сучасних демократичних державах

129.Термін*бікамералізм* означає:

*двопалатну структуру парламенту

130.Бікамеральниминазиваються парламенти,які складаються:

*з двох палат

131.Інститут президентської влади вище:

*у США

132.Поняття *імунітет* вполітиці означає:

*недоторканність вищих посадовців і депутатів

133.Що означає право вето:

*право глави держави відхиляти прийняті парламентом закони

134.Як називається процедура обвинувачення президента:

*імпічмент

135.Яка характеристика вищої державної влади не є характерною для монархії:

*відповідальність влади перед виборцями

136.Дуалістична монархія характеризується:

*дуалізмом влади монарха й парламенту,широкими повноваженнями монарха у виконавчій сфері

137.Парламентська монархія характеризується:

*зведення функцій монарха лише до представницьких і церемоніальних

138.Яка характеристика вищї державної влади не є характерною для республіки:

*спадкоємність влади

139.президент у президентських республіках суміщає функції глави держави з функціями:

*глави виконавчої влади

140.президент у парламентських республіках суміщає функції глави держави з функціями:

*усі варіанти неправильні

141.Парламент у парламентських республіках є:

*вищим органом виконавчої влади

142.В якій з перерахованих країн абсолютна монархія:

*Саудівська Аравія

143.Яка з перерахованих країн не є монархією:

*Португалія

144.В якій з перерахованих країн існує президентська республіка:

*США

145.Який з перерахованих термінів відноситься до поняття *форма державного правління*:

*республіка

146.Який з перерахованих термінів відноситься до поняття *форма державного устрою*:

*унітарна держава

147.Форма державного устрою-це:

*територіально-політична організація держави

148.форма державного правління- це:

*спосіб організації вищої влади

149.Яка з названих країн є федерацією:

*Росія

150.Яка з названих країн є унітарною державою:

*Польща

151.унітарною державою називається:

*централізована держава, адміністративно-територіальна одиниця якої як правило має політичну автономію

152.Федеративною державою називається:

*союзна держава,що складається з кількох відносно самостійних держав……

153.Конфедерацією називається:

*об*єднання держав на основі договору з метою розв*язання конкретних питань

154.Принцип пріоритету федеральних законів над законами суб*єктів федерації називається:

*субординація

155.Які з перерахованих видів адміністративно-територіальних одиниць є суб*єктами федерації в Росії:

*краї

156.Форма правління в Україні є:

*змішаною республікою

157.Україна за формою державного устрою є:

*унітарною державою

158.Конституційний склад верховної ради україни:

*450 народних депутатів

159.Народні депутати україни обираються строком на:

*5 років

160.Віковий ценз щодо права бути обраним до верховної ради складає:

*21 рік

161.Віковий ценз щодо права бути обраним президентом України складає:

*35 років

162.Президент україни обирається строком на :

*5 років

162.Кандидатури яких міністрів має право вносити до верховної рад президент:

*міністрів оборони та закордонних справ

163.Які органи влади не відносяться до органів місцевого самоврядування україни:

*районні державні адміністрації

164.Які органи влади відносяться до органів місцевого самоврядування україни:

*міські ради

165.Які органи влади відносяться до органів місцевої державної влади україни:

*обласні державні адміністрації

166.Як називаються правові норми,що знаходяться у відповідності з мораллю:

* природне право

167.Як називаються правові норми.які встановлені легітимною владою і потребують виконання:

*позитивне право

168.Що таке позитивне право:

*правові норми,які встановлені легітимною владою і потребують виконання

169.Що таке природне право:

*правові норми,що знаходяться у відповідності з моралллю і справедливістю

170.Яку іншу назву має конституція:

*основний закон

171.Конституцію як окремий політико-правовий акт не має:

*Великобританія

172.Розробка та введення в дію коституції одноособовим актом глави держави має назву:

*октроювання

173.До демократичних шляхів прийняття конституції відносять:

*правильні всі варіанти

174. До основних принципів конституційного устрою україни не відноситься:

*федералізм

175.конституцію Пилипа Орлика було прийнято:

*1710 році

176.Конституція УНР 1918року була затверджена:

*центральною радою

177.За роки існування радянської влади в україні було прийнято:

*4 конституції

178.Останню конституцію радянської україни було прийнято:

*в 1978 році

179..декларацію про державний суверенітет україни було прийнято:

*16 липня 1990року

 

180.Акт проголошення незалежності україни було затверджено на всеукраїнському референдумі:

*24 серпня 1991 року

181.Конституцію україни було прийнято:

*верховною радою україни

182.Демократія характеризується:

*участю усіх громадян в управлінні суспільними та державними справами,формування органів влади

183.Як називаються загравання влади з народом,що характеризується демократичними гаслами й необгрунтованими обіцянками:

*популізм

184.Що таке Магдебурзьке право:

*комунальне самоврядування міст середньовічної європи

185.Праця А.де Токвіля , в якій розроблені основи сучасної ліберальної демократії називається:

*демократія в америці

 

186.який історичний тип демократії є переважаючим у сучасному світі:

*представницька

187.Яка теорія демократії пов’язана з іменем американського політолога Роберта Даля:

*теорія поліархії

188.Що означає принцип плюралізму:

*право і можливість існування в суспільстві різних думок,партій,організацій,ідеологій тощо

189.який з перелічених принципів не можна віднести до основних принципів сучасної ліберальної демократії:

*принцип престолонаслідування

190.Які обмежені принципи гласності і свободи слова є неприйнятними в сучасних демократичних суспільствах:

*пов’язані із захистом органів влади і державних службовців від критики з боку суспільства

191.Як називається загальна або часткова сукупність виборців:

*електорат

192.Голосування за принципом 50%+1 голос називається:

*проста або абсолютна більшість

193.Який принцип голосування не можна віднести до кваліфікованої більшості:

*55%голосів

194.Що означає принцип голосування консенсусом:

*прийняття рішення одностайним голосуванням при відсутності голосів проти

 

 


Просмотров 374

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!