Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


тапсырмаға арналған әдістемелік нұсқауБұл тапсырманы орындау үшін келесі негізгі мәндерді түсіну қажет: ақпарат, хабар және т. б. [9, 12-14 беттер].

а) бірлік уақытта көзден шығатын ақпараттың орташа саны көздің өнімділігі деп аталады және келесі формуламен анықталады

(4)

Мұндағы:

б) Хабар көзі берілетін символдың А әліпбиімен сипатталады. Осы әліпбидің көлемі (символдар саны) k, ал аі А (1 ≤ і ≤ k) символдар тарату ықтималдығы р(аі) болсын және символдар саны келесі формуламен анықталсын

(5)

Хабар көзінің параметрлеріне сәйкес келетін белгінің (сынақ кітапшасының соңғы санының алдыңғы саны және соңғы саны) кодалық комбинациясын құрамыз: мысалы: 2610 → 0110102.

в) Ібелгі – кодалық комбинациясының құрамындағы ақпарат санын анықтаймыз

(6)

мұндағы n1 – белгінің кодалық комбинациясындағы «1» элементтерінің саны;

n0 – белгінің кодалық комбинациясындағы «0» элементтерінің саны.

г) Бір бағытты арна үшін қателік түзейтін кодқа бөгеуіл тұрақты кодалауды қолданайық.

tтүзеу қателікті түзейтін кодтың d0 минималды кодалық ұзындығын анықтаған кезде (18.4) [7] немесе (6.6) [8] өрнектерін пайдаланыңыз. tтүзеу = 1 бірінші ретті қателікті түзейтін кодты қолданайық.

Минималды кодалық қашықтық келесі формуламен анықталады

(7)

мұндағы tтүзеу – түзелетін қателіктердің қысқартылуы.

r тексеру элементтерінің санын анықтау кезінде тек код үшін арналған нақты қатынастық белгілі екенін ескеру қажет: (6.9) [8], мұндағы n = k + r. Мұндағы k – қарапайым кодтың кодалық ұзындығы (информациялық элементтің саны); n – түзетуші кодтың кодалық комбинациясының жалпы ұзындығы. Бұл қатынастықты мына түрде көрсетуге боладынемесе (8)

Осы қатынастықты пайдалана отырып, r-дің ең кіші мәнінен бастап, таңдау жолы арқылы берілген қатынастықты қанағаттандыратын оның минималды мәнін анықтауға болады. Циклдық кодтың кодалық комбинациясының жалпы ұзындығы құрайды.

Құраушы полиномды таңдап, циклдық кодтың кодалық комбинациясын құрау керек. Циклдық кодтың кодалық комбинациясын алгебралық түрде, сонымен қатар цифрлық түрде жүргізу керек.

Циклдық кодпен кодалау 18.5 [7], 6.3 [8] қарастырылған.

Кодтың құраушы полиномын 18.1 кестеден [7, 316 бет], 6.2 кестеден [8, 114 бет] немесе 7.2 кестеден [9, 268 бет] алуға болады. [8, 9] – де құраушы полиномдар цифрлық және алгебралық түрде келтірілген. Кодтың құраушы полиномының дәрежесі кодтың r тексеруші элементтерінің санына тең екенін ескеру қажет. Құраушы полиномды мұқият таңдаңыз, өйткені кейбір оқулықтарда полином кестесінде қателіктер бар ([9, 7.2 кесте], r = 4 кезінде полиномдардың алгебралық және цифрлық түрлері сәйкес келмейді).

Екілік сандарды цифрлық және алгебралық түрде көрсету, сонымен қатар оларды қосу және бөлу операциялары [7, 315 бет; 8, 110-111 беттер] көрсетілген. Кодалық комбинацияны құраушы полиномға цифрлық және алгебралық түрде бөлу мысалы [8, 113, 315, 117, 118 беттер] қарастырылған. Циклдық кодтың кодалық комбинациясын алгебралық және цифрлық түрде құрастыру [8, 113-114 беттер, 6.3 мысал] көрсетілген.F(0,1) циклдық кодтың кодалық комбинациясын құрғаннан кейін, оның дұрыстығын тексеріңіз. Циклдық кодтың кодалық комбинациясының дұрыстығын тексеру оны Р(0,1) құраушы полиномға бөлу арқылы жүргізіледі. Нолдік қалдықтың (қалдықсыз) шығуы кодалық комбинацияның дұрыс құрылуын айтады, яғни бұл циклдық кодтың рұқсат етілген кодалық комбинациясы. Нолдік қалдықтың (қалдықтың болуы) шықпауы кодалық комбинацияның дұрыс еместігі туралы айтады, яғни бұл циклдық кодтың тиым салынған кодалық комбинациясы.

д) берілген нұсқаның циклдық кодының кодалаушы және декодалаушы құрылғыларының сұлбасын алу, сонымен қатар «System View» дестесін қолдана отырып, сұлбаларды жинау. Бұл пункт №4 зертханалық жұмыспен сәйкестендіріліп орындалады.

Дебиеттер тізімі

1. Скляр Б. Цифровая связь. Теориялық негіздер мен тәжірибелік қолданылулар: 2-ші басылым. /Ағылшын тілінен аударма – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003 – 1104 бет.

2. Прокис Дж. Цифровая связь. Радио и связь, 2000 – 797 бет.

3. В. К. Душин. Теоретические основы информационных процессов и систем: Оқулық. – М.: Издательство – торговая корпорация «Данников и К», 2003.

4. А. Б. Сергиенко. Цифровая обработка сигналов: жоо арналған оқулық. – М.: - 2002.

5. В. Дьяконов. VisSim+Mathad+Matlab – визуальное математическое моделирование. – М.: «Солон-Пресс»,2004.

6. В. И. Карлащук. Электорнная лаборатория на IBM PC. – М.: Радио и связь, 1991.

7. Паныилов И. П., Дырда В. Е. Теория электрической связи. – М.: Радио и связь, 1982.

8. Емелянов Г. А., Шварцман В. О. Передача дискретной информации. – М.: Радио и связь.1982

Мазмұны

Алғысөз.......…………………………………………………………………...
1 ЕГЖ-ні өңдеуге және орындауға қойылатын талаптар ........……………..
1.1 Нұсқаны таңдау………………………………………………………
1.2 ЕГЖ тапсырмаларын орындауға қойылатын талаптар...................
1.3 ЕГЖ-ны өңдеуге қойылатын талаптар...........………………………
2 ЕГЖ -ның тапсырмалары және әдістемелік нұсқауы ......………………..
2.1 №1 Тапсырма………………………………………………………...
2.2 №1 тапсырмаға арналған әдістемелік нұсқау .....………………….
2.3 №2 Тапсырма....……………………………………………………...
2.3 №2 тапсырмаға арналған әдістемелік нұсқау…………………......
Әдебиеттер тізімі……………………………………………………………..

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!