Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Підведення підсумків практикиФорма № Н-6.03

 

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ”

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

____Переддипломна, медсестринська___

(вид і назва практики)

 

Студента ________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Відділення Сестринської справи

 

Циклова комісія Сестринська справа

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень___Перший___________

 

Напрям підготовки “ Сестринська справа ” _

 

Спеціальність__ Сестринська справа_____________________

(назва)

___ІV______ курс, група _______________

Термін проходження практики: з “_____”____________ 20__р.

по “_____”____________ 20__р.

База проходження практики: _______________________________________

Безпосередній керівник практики:___________________________________

Загальний керівник практики:_______________________________________

Методичний керівник практики:____________________________________

М. Тернопіль 2013 р.

 

Студент______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

Прибув(ла) на підприємство, організацію, установу

_____________________________________________________________

Печатка

підприємства, організації, установи „___” ____________________ 20___ року

 

____________ ________________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

 

Вибув з підприємства, організації, установи

___________________________________________________________________

Печатка

Підприємства, організації, установи “___” ____________________ 20___ року

 

_____________ _______________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

 

ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТІВ НА ПРАКТИЦІ

 

¾ своєчасно прибути на базу практики;

¾ вивчити і суворо дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії, інфекційної безпеки;¾ дотримуватися правил Етичного кодексу медичної сестри України;

¾ виконувати всі завдання, що передбачаються програмою практики та дотримуватися правил внутрішнього розпорядку лікувально-профілактичної установи;

¾ надати в училище, коледж, на медсестринський факультет щоденник практики, характеристику та індивідуально виконані завдання (за наявності);

¾ відповідати за виконану роботу та її результати на рівні зі штатними працівниками лікувальної установи;

¾ брати активну участь у різноманітній роботі лікарні (медсестринських конференціях, медсестринських конкурсах тощо);

¾ проводити санітарно-освітню роботу з пацієнтами та їхніми родичами;

¾ своєчасно скласти залік з практики.

Особистою документацією студента є щоденник практики, до якого в хронологічній послідовності він заносить всі данні про проведену роботу: особисто беручи в ній участь. На основі записів в щоденнику складається цифровий підсумковий звіт, в якому підсумовується загальна кілъкість виконаних маніпуляцій, процедур, тощо. Записи про виконану роботу перевіряються та візуються керівником практики від бази і два рази на тиждень – методичним керівником від вищої школи. Наприкінці кожного з циклів виробничої практики в щоденник записується характеристика роботи практиканта, яка підписується безпосереднім керівником практикиДиференційований залік складається студентами в останній день виробничої практики методичному керівнику від вищого навчального закладу та керівники (загальний i безпосередній) від бази практики. Критерієм якості проходження практики є засвоєння практичних навичок, вмінь, знань, передбачених програмою з виробничої практики. Загальна оцінка за підписом методичного керівника практики, зав.відділення практичного навчання, виробничої та переддипломної практики заноситься до залікової книжки студента та заліково-екзаменаційної відомості.

Студенти, які не виконали програму практики без поважної причини, або отримали незадовільну оцінку на захисті переддипломної практики (є не атестованими) і відраховуються з коледжу. Їм видається академічна довідка встановленого зразка.

Під час проходження практики 1/3 від загального обсягу часу виділяється на самостійну роботу, яка включає удосконалення недостатньо засвоєних практичних навичок, роботу в бібліотеці, оформлення в письмовому вигляді медсестринської документації до здійснення сестринського процесу (медсестринська історія хвороби) та санітарно-освітню роботу, нічні чергування.

Індивідуальні завдання

З метою надбання студентами під час практики вмінь та навичок самостійного розв’язання виробничих, наукових і організаційних завдань та активізації їх діяльності, розширення світогляду, підвищення ініціативи студентам пропонується виконати наступні індивідуальні завдання а саме:

- виготовлення тематичних санбюлетнів (стендів, таблиць, муляжів, слайдів, малюнків, кросвордів тощо) за рекомендаціями методичних керівників практик;

- проведення профорієнтаційної роботи серед працюючої молоді в лікувально-профілактичних установах та школах за місцем проходження практики;

- вивчення структури захворювання в місцях проходження практики (збирання статистичних даних з окремих нозологічних одиниць), враховуючи дані сучасної екологічної ситуації;- збирання відгуків про випускників коледжу, які працюють на базах практики.

Вимоги до звіту.

Звітним документом є щоденник практики, який містить текстовий і цифровий звіти про виконання програми практики, виробничу характеристику, рецензію методичного керівника. Вище перераховані документи завіряються підписами загального, безпосереднього та методичного керівників практики та гербовою печаткою установи.

Підведення підсумків практики.

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми практики та індивідуального завдання, захищаючи переддипломну практику згідно з її програмою.

 

ПЕРЕЛІК


Просмотров 707

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!