Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Права спеціаліста відділу маркетингуПосадова інструкція спеціаліста відділу маркетингу

Загальні положення

1.1. Дана Посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність спеціаліста відділу маркетингу (далі – спеціаліста).

1.2. Спеціаліст відділу маркетингу належить до категорії спеціалістів.

1.3. Спеціаліст відділу маркетингу призначається на посаду і звільняється з неї в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом керівника підприємства за поданням керівника відділу маркетингу.

1.4. Спеціаліст відділу маркетингу безпосередньо підпорядковується керівнику відділу маркетингу.

1.5. Основним завданням спеціаліста маркетингового відділу є організація і здійснення і аналіз виробничо-збутової діяльності підприємства.

1.6. Спеціаліст маркетингового відділу у своїй діяльності керується основними нормативно-законодавчими актами щодо виконуваної роботи, а також Статутом підприємства, Наказами і розпорядженнями директора підприємства, керівника відділу маркетингу, Посадовою інструкцією спеціаліст відділу маркетингу та Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

1.7. Режим роботи спеціаліста визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 

Посадові обов'язки.

Спеціаліст зобов’язаний:

2.1. Організовувати, здійснювати, аналізувати виробничо-збутову діяльність підприємства.

2.2. Забезпечувати збут сільськогосподарської продукції.

2.3. Здійснювати збір ринкової інформації і її аналіз, брати участь у проведенні маркетингових досліджень.

2.4. Аналізувати динаміку цін на сільськогосподарську продукцію на державному, регіональному та обласному рівнях;

2.5. Рекомендувати виробництву види, обсяги і терміни постачання продукції, а також канали її реалізації.

2.6. Відпрацьовувати інформацію щодо покупців і здійснювати організацію реклами сільськогосподарської продукції.

2.7. Проводити оцінку (сертифікацію) якості продукції.

2.8. Розробляти організаційно-економічні та інші маркетингові програми.

2.9. Здійснювати облік й контроль за виконанням планів забезпечення сировиною замовників та обслуговування торговельних посередників відповідно до укладених договорів.

2.10. Проводити фінансові, розрахунково-касові операції.

2.11. Брати участь у підготовці й організації участі у виставках, ярмарках, тендерах, презентаціях та інших торгово-комерційних заходах, де можуть бути укладені контракти на купівлю-продаж продукції підприємства.2.12. Регулювати взаємини зі споживачами й торговельними посередниками, а також здійснювати взаєморозрахунки з ними.

2.13. Відповідати за удосконалення засобів маркетингу з просування й збуту продукції підприємства цільовим споживачам і торговельним посередникам.

Спеціаліст повинен:

2.14. Мати достатньо високий рівень спеціальної освіти.

2.15. Володіти здатністю злобувати інформацію у конкурентів підприємства, споживачі, постачальників і у персоналу самого підприємства.

2.16. Мати схильність до нововведень і постійного навчання.

2.17. Мати аналітичне, стратегічне мислення.

2.18. Вміти завчасно передбачити результати прийнятих стратегічних рішень.

2.19. Знати постанови, нормативно-законодавчі та інші керівні документи з напрямку діяльності відділу та підприємства.

2.20. Знати основи маркетингової діяльності, основи психології, основи проведення маркетингових досліджень.

2.21. Добре знати особливості діяльності свого підприємства, його сильні і слабкі сторони.

2.22. Володіти навичками роботи з технічними засобами збору та обробки інформації.

 

Права спеціаліста відділу маркетингу.

Спеціаліст має право:

3.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

3.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи відділу, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

3.3. В межах своєї компетенції повідомляти керівнику відділу про всі недоліки в діяльності відділу, окремих його працівників, виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

3.4. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника підприємства).3.5. Вимагати від директора підприємства, свого керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

Відповідальність.

Спеціаліст несе відповідальність за:

4.1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених цією посадовою інструкцією, у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

4.2. Правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

4.3. Несвоєчасність і низький професіональний рівень виконуваних робіт.

4.4. Нанесення матеріальних втрат, в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 

Прикінцеві положення.

5.1. Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах: один зберігається у Підприємства, інший - у Спеціаліста.

5.2. Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни структури, завдань і функцій структурного підрозділу.

5.3. Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом Директора підприємства.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!