Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Критерії методичної експертизиЕлемент курсу Характеристика Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3 Рівень 4 Відсутній
  Візитка курсу Викладач має досвід у використанні дистанційних технологій навчання (достатній показник - 3 роки)
  Робоча програма Наявність рекомендацій методичної ради ВНЗ до використання у навчальному процесі
  Графік навчання Структура електронного журналу оцінок повністю відповідає задекларованому розподілу оціночних балів
  Друковані та Інтернет джерела Коректно працюють гіперпосилання на Інтернет-джерела
  Термінологічний словник   У навчальних ресурсах виділяються терміни, занесені до глосарію, та працюють посилання на глосарій
  Організація інтерактиву   Наявність можливості он-лайн спілкування для проведення консультацій
    Активність на форумі більше 1 разу на тиждень
    Затримка при обміні повідомленнями оф-лайн з боку викладача не більше 1 доби
  Теоретичний матеріал   Навчальний матеріал структурований, розбитий на порції, працюють гіперпосилання, наявні графічні зображення, матеріал, призначений для запам’ятовування виділяється (кольором, іншим типом шрифту тощо), використовується інтерактивний самоконтроль пройденого матеріалу;
    Навчальний матеріал не перевантажений надмірною кількістю текстової інформації
    Для подання навчального матеріалу у електронній формі використовується колір тексту, фону, графічних зображень у відповідності до правила 3-х кольорів та їх відтінків
    Відео-фрагменти використовуються для демонстрації понять, явищ, процесів тощо і тривають в середньому 3-5 хв., доповнюються необхідним аудіосупроводом
    Графічні зображення якісно виконані та подані для підкріплення текстового матеріалу наочними засобами методично грамотно
    Дотримуються вимоги до подання мультимедійних презентацій: використовуються ключові слова і фрази, а не речення;- на одному слайді виводиться одне ключове поняття;- теоретичний матеріал структурується та подається у схемах та організаційних діаграмах, цифрові дані подаються у вигляді таблиць та діаграм; ефекти анімації застосовуються для акцентування уваги на визначених моментах, поетапного виведення вмісту слайду на екран, для демонстрації руху або послідовності дій; презентація носить проблемний характер, не є точною копією друкованого посібника
  Практичні (лабораторні ) роботи   Наявні теоретичні відомості щодо змісту, послідовності та методики виконання роботи, графічні зображення, приклад виконання завдань, індивідуальні завдання
    Критерії оцінювання кожної роботи дозволяють чітко зрозуміти границі якісного виконання завдання для отримання позитивної оцінки
    У практичних (лабораторних) роботах використовується розгляд проблемних ситуацій, що потребують вирішення
  Завдання для самостійної роботи   Всі обрані типи завдань доцільно використовувати для перевірки необхідних вмінь та навичок; у коментарях до результатів за виконане завдання чітко описуються помилки та даються рекомендації щодо їх виправлення
    При виконанні завдань передбачається використання сучасних методів наукового пізнання: експеримент, порівняння, спостереження, абстрагування, узагальнення, конкретизація, аналогія, індукція та дедукція, аналіз та синтез, моделювання, системний аналіз тощо)
    У завданні деталізовано форму подачі результатів, з критеріями оцінювання, терміном виконання
  Модульний контроль   Більше 150 питань у банку тестових питань на всі теми модуля; наявність різних категорій складності (знання, розуміння, використання, синтез, аналіз) у банку питань, в кожній категорії не менше 10 тестових завдань
    Використовується не менше 5 різних типів тестових завдань
    У формулюванні тестових завдань використовуються графічні зображення та відеофрагменти
    Випадкова вибірка запитань з банку тестових запитань при формуванні тесту з різних категорій складності у заданому співвідношенні;
  Підсумкова атестація   Тестові завдання, що використовуються у підсумковому тесті, містять завдання на різні рівні складності та різні типи тестових завдань
  Всього          

Додаток 6

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК 

Діючи на основі Положення про електронний навчальний курс, затвердженого "___"__________________20__ р., експерт _________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

здійснив (структурно-функціональну, змістовно-наукову, методичну) експертизу електронного навчального курсу: ________________________________________________,

(назва ЕНК)

розробленого для студентів ___________ курсу, факультету ____________________________________________________, напряму підготовки _____________________________________________________________________________

 

авторами якого є: ______________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

_____________________________________________________________________________

 

у відповідності до критеріїв, викладених у Положенні про ЕНК.

Висновок експерта:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Сума балів _____________

Підпис експерта_______________

"___"__________________20___ р.

Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри ______________________________________, протокол № ____ від "___"____________20___ р.

Завідувач кафедри __________________________

 

Лишедлязмістовноїекспертизи


[1] Кількість тестів у кожному з блоків розробник електронного навчального курсу визначає самостійно.


Просмотров 453

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!