Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВКафедра світової літератури

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

 

САМОСТІЙНА РОБОТА

 

 

Методичні рекомендації

З навчальної дисципліни

 

 

ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ XVII ст.

 

 

Для студентів 2 курсу

 

Напряму підготовки

6.020303 Філологія. Мова і література (англійська, німецька),

Укладачі : проф. Ніколенко О.М., ст. викл. Фісак І.В.

 

Полтава − 2015


Практичні заняття. Самостійна робота. Індивідуальна робота: Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури XVII століття» / Укладачі Ніколенко О.М., Фісак І.В. – Полтава : ПНПУ, 2015. – 25 с.

 

 

Методичні рекомендації затверджено на засіданні кафедри світової літератури.

Протокол № 1 від “31” cерпня 2015 року.

Завідувач кафедри ______________________ ( проф. Ніколенко О.М. )

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

 

__________________________________________________________________

 

 

Методичні рекомендації перезатверджено на засіданні кафедри _______________________

Протокол № ___ від “____”________________20__ року

Завідувач кафедри _________________________ (________________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ року

 

 

Методичні рекомендації перезатверджено на засіданні кафедри _______________________

Протокол № ___ від “____”________________20__ року

Завідувач кафедри _________________________ (________________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ року

 

 

Методичні рекомендації перезатверджено на засіданні кафедри _______________________

Протокол № ___ від “____”________________20__ року

Завідувач кафедри _________________________ (________________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ року

 

 

Методичні рекомендації перезатверджено на засіданні кафедри _______________________Протокол № ___ від “____”________________20__ року

Завідувач кафедри _________________________ (________________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ року

 

 

Ó Ніколенко О.М.,

Фісак І.В., 2015 рік

Ó ПНПУ, 2015 рік


ВСТУП

 

Вивчення історії зарубіжної літератури є важливою складовою професійної підготовки вчителя-словесника. Значення цієї дисципліни у вищих педагогічних закладах освіти надзвичайно велике: вона дає уявлення про перебіг літературного процесу в різних країнах, розуміння місця рідної літератури у світовому контексті, формує філологічну культуру, широкий світогляд, уміння й навички літературознавчого аналізу.

XVII століття – яскрава й неповторна сторінка в історії зарубіжної літератури. У цей час розвивалися різні літературні напрями – ренесансний реалізм, бароко і класицизм, які дали неперевершені зразки словесного мистецтва. Такі могутні постаті, як Лопе де Вега, Жан-Батист Мольєр, Педро Кальдерон де ла Барка, Джон Мільтон, Джон Донн, Франсіско Кеведо, Луїс де Гонгора та інші, вважаються класиками світової літератури, й сьогодні їх спадщина є напрочуд актуальною. Цей період розвитку літератури потужно репрезентований у чинних програмах для середньої загальноосвітньої школи, що зумовлює необхідність глибокого знання здобутків XVII століття студентами-філологами. 

 

ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

Робота студентів протягом вивчення курсу «Історія зарубіжної літератури XVII століття» повинна бути свідомою і систематичною. Щодня треба виділяти час для читання художніх творів, рекомендованих програмою. Щодня треба тренувати пам’ять і вчити напам’ять уривки з художніх творів, збагачувати свій культурний досвід. 2-3 рази на тиждень обов’язково слід приділити час роботі в бібліотеці для опрацювання необхідної монографічної та науково-критичної літератури. Перевірка знань художніх творів напам’ять здійснюється викладачем під час практичного заняття або в позаудиторний час.

Лекція. На лекціях викладач дає студентам головні напрями вивчення теми, пропонує основну й додаткову літературу з тими, висвітлює найбільш важливі питання, показує приклад аналізу літературних явищ, скеровує процес подальшого самостійного осмислення студентами матеріалу. Лекція не є пасивним для студента видом навчальної діяльності. Вона потребує спеціальної підготовки (читання художніх текстів, уміння поставити запитання, вести діалог з викладачем та ін.).

Практичне заняття –один із видів навчальної діяльності студента. На практичному занятті поглиблюються знання, отримані під час лекції та самостійного опрацювання мтеріалу. До практичного заняття студент повинен опрацювати необхідну наукову та науково-методичну літературу з теми, відобразити це у своєму конспекті у зошиті для практичних занять. Це можуть бути опорні схеми, таблиці, тези, план відповіді і т. ін.

Обов’язковим є читання пропонованих до практичного заняття художніх творів, а також ведення читацького щоденника. Художні твори потрібно вміти аналізувати із застосуванням певного виду аналізу, визначеного в плані практичного заняття.

На практичному занятті студент повинен вільно й розлого висловлюватися щодо того чи іншого питання теми, спираючись на художній текст, а також на знання наукової (основної і додаткової) літератури до теми.Важливим є уміння студента брати участь у дискусії, аналізувати відповідь товариша, робити узагальнення й висновки.

Таким чином, повна готовність студента до практичного заняття передбачає опрацювання основної літератури у визначеному обсязі, вибіркове знайомство з додатковою літературою, оцінюються знання питань практичного заняття, повнота їх викладу, до уваги береться також активність студентів під час занять, участь у дискусіях.

 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№ з/п Тема Кількість годин
1. Ренесансний реалізм в іспанській літературі XVII ст. Лопе де Вега та його драматургічна школа.
2. Класицизм як напрям у літературі та мистецтві. Комедії Мольєра “Тартюф” і “Міщанин-шляхтич”.
3. Бароко в іспанській поезії (Ф. Кеведо, Л. Гонгора)
4. П. Кальдерон де ла Барка і його драма “Життя – це сон”.
5. Бароко в англійській літературі (Дж. Мільтон і Дж. Донн)
6. Провідні тенденції розвитку російської літератури XVII ст.
7. Поезія Мацуо Басьо

 

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

 


Просмотров 364

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!