Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Які з критеріїв сегментації ринку належать до групи "географічні"?ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ

Полтавський університет ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

Кафедра маркетингу

Збірник тестових завдань

з дисципліни «Основи маркетингу»

Для студентів спеціальності

6.030510 «Товарознавство та експертиза в митній справі»

Розглянуто та схвалено на

Засіданні кафедри маркетингу

Листопада 2012 р.

Протокол № 4

Зав. кафедрою, проф.

Н.В. Карпенко

Полтава – 2012

Укладач:Іваннікова М.М., старший викладач кафедри маркетингу

1. Маркетинг слід розглядати як:

1. Засіб забезпечення ефективності торгівлі.

2. Комплекс важелів результативних дій підприємства на ринку.

3. Знаряддя забезпечення ефективності сфери обміну загалом.

4. Інструмент підвищення ефективності та результативності системи будь-якої сфери, пов’язаної з обслуговуванням людини, клієнта.

2. Маркетингова інформаційна система - це:

1. Організаційно-технічна система збору, систематизації та обробки інформації.

2. Система, спрямована на забезпечення процесу прийняття рішень у маркетинговій програмі.

3. Система, що діє в комплексному та безперервному варіантах.

4. Правильні та доповнюючи відповіді:пп.1, 2, 3.

3. Первинна маркетингова інформація:

1. Інформація, накопичена на фірмі окремими відділами.

2. Інформація, зібрана науково-дослідними закладами.

3. Інформація, зібрана з будь-якою метою, але вперше.

4. Правильна сукупність відповідей: пп.1, 2.

Яка з наведених ознак характеризує періодичну ін­формацію?

1. Постійність. .

2. Здатність до накопичення.

3. Реєструється при необхідності, за день, тиждень, місяць, квартал і т.д.

4. Ознаки:пп.1 - 3.

Яку з перелічених тут видів інформації слід назвати зовнішньою?

1. Запаси товарів на фірмі.

2. Дані про структуру штатів фірми.

3. Дані про динаміку доходів населення.

4. Дані про якість товарів, що надходять за контрактами.

Назвіть джерела інформації, які не належать до інформації виробника.

1. Наукові звіти про дослідницькі роботи маркетингового відділу фірми.

2. Звіти фірм — операторів за франчайзинг, звіти про продаж товарів фірмою.

3. Матеріали опитування покупців товарів, виконаного інститутом.

4. Усі відповіді правильні.

7. Маркетингове дослідження можна визначити як:

1. Систематичний збір і аналіз маркетингової інформації.

2. Засіб сприяння маркетологу прийняти оптимальне рішення.

3. Гарантію зменшення ризику щодо цільових ринків, ціни товару, реклами та інших складових комплексу маркетингу.

4. Відповіді пп.1 - 3 розкривають суть маркетингового дослідження.

8. Послідовність операцій в процесі дослідження у сфері маркетингу: (1-визначення проблеми; 2-рішення з маркетингу; 3-вивчення внутрішньої інформації; 4-збір цільових даних; 5-консультації з експертами; 6-аналіз результатів дослідження):

1. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

2. 1, 3, 5, 4, 6, 2.

3. 1, 3, 4, 5, 6, 2.

Який вид маркетингового дослідження слід застосувати, якщо необхідно встановити залежність між подорожчанням виробів із натуральної сировини та запасами або продажем товарів і зростанням доходів?

1. Пошуковий.

2. Описовий.

3. Пояснювальний.

4. Передбачаючий.

10. Пояснювальні маркетингові дослідження покликані:

1. Виявити проблему.

2. Виявити залежність між двома явищами (зменшенням продажу товарів і коливанням цін).

3. Пояснити виявлену залежність між двома явищами.

4. Виявити реакцію ринку на товар-новинку.

Який вид маркетингового дослідження варто застосувати, якщо необхідно передбачити реакцію ринку та конкурентів на спробу фірми збільшити свою частку на ринку, знизити ціну на товар?

1. Пошуковий.

2. Описовий.

3. Пояснювальний.

4. Передбачаючий.

12. Підвищення ефективності маркетингових досліджень вимагає:

1. Систематичності.

2. Комплексності.

3. Безперервності.

4. Усіх разом узятих вимог.

13. Які з наведених тут груп досліджень належать до маркетингових?

1. Дослідження ринку та збуту.

2. Дослідження оцінок споживчих властивостей товару, реклами.

3. Дослідження типу "витрати-випуск", "ціна-прибуток" та дослідження мотивів поведінки покупців, споживачів.

4. Усі перелічені дослідження.

14. Сегментація ринку - це насамперед:

1. Процес дослідження поведінки покупців на ринку.

2. Поділ ринку на подібні за певними ознаками групи покупців.

3. Засіб підвищення ефективності маркетингової діяльності.

4. Засіб забезпечення прибутків фірми.

15. Дії фірми на ринку, зазначені в дужках, повинні відбуватися в такій послідовності: (1-позиціювання товару на ринку; 2-вибір цільових ринків; 3- сегментація ринку):

1. 1, 2, 3.

2. 2, 1, 3.

3. 3, 2, 1.

Які з критеріїв сегментації ринку належать до групи "географічні"?

1. Вік, стать, етап життєвого циклу сім'ї.

2. Суспільний клас, тип особистості, спосіб життя.

3. Розміщення регіону, транспортна мережа.

4. Доходи освіта.

17 Поняття "товар" може охоплювати:

1. Усе, що може бути об'єктом купівлі-продажу.

2. Послугу (прання білизни).

3. Ідею(нового виробу, винахід).

4. Товар народного споживання (сірники, хліб),підприємство.

18.Розширення в західних країнах використання упаковки як знаряддя маркетингу сприяє:

1. Впровадженню самообслуговування в торгівлі.

2. Впізнаванню образу фірми, марки.

3. Варіанти відповідей пп.1,2 правильні.

4. Жоден варіант відповіді неправильний.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 1212

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!