Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 реєстрації посвідчень про відрядження№ з/п Прізвище, ініціали Посада Місце відрядження Дата і номер наказу про відрядження Дата і номер посвідчення про відрядження Термін відрядження Термін фактичного перебування у відрядженні

 

Формат А4 (210 х 297)

------------------------------------------------------------------

| N|Прізвище,|Місце | Місце |Дата і номер| Дата | Дата |

| |ініціали |роботи|відрядження| наказу |вибуття| прибуття |

| | | та | | (розпо- | у | з |

| | |посада| | рядження) |відряд-|відрядження|

| | | | | | ження | |

|--+---------+------+-----------+------------+-------+-----------|

| 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

------------------------------------------------------------------

 

N

Прізвище, ініціали

Місце роботи та посада

Місце відрядження

Дата і номер наказу (розпорядження)

Дата вибуття у відрядження

Дата прибуття

з відрядження

 

 

 

Додаток 9

до Інструкції

(пункт 147)

ЗВІТ*

про обсяг документообігу

 

за ___ 20__ р.

Документи

Кількість документів

 

оригінали

копії

усього

 

Вхідні

 

 

Вихідні

 

 

Внутрішні

 

 

Усього

 

 

Керівник

служби діловодства

 

__________

(підпис)

 

_______

(ініціали (ініціал імені) прізвище)

 

___ 20__ р.

 

* У разі потреби звіт може доповнюватися додатковими графами.

 

Додаток 10

до Інструкції

(пункт 160)

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК

документів, що не підлягають реєстрації службою діловодства*

 

1. Графіки, наряди, заявки, рознарядки.

 

2. Зведення та інформація, надіслані до відома.

 

3. Навчальні плани, програми (копії).

 

4. Рекламні повідомлення, плакати, програми нарад, конференцій тощо.

 

5. Прейскуранти (копії).

 

6. Норми витрати матеріалів.

 

7. Вітальні листи і запрошення.

 

8. Друковані видання (книги, журнали, бюлетені).

 

9. Наукові звіти за темами.

 

10. Місячні, квартальні, піврічні звіти.

 

11. Форми статистичної звітності.

 

12. Договори.

 

 

* Документи, зазначені у пунктах 1, 3, 8 - 12, підлягають спеціальному обліку у відповідних структурних підрозділах установ (бухгалтерській службі, кадровій службі, бібліотеці, службі науково-технічної інформації).

 

Додаток 11

до Інструкції

(пункт 170)

ЖУРНАЛ

реєстрації вхідних документів*

Дата надходження та індекс документа

Кореспондент, дата та індекс одержаного документа

Короткий зміст

Резолюція або відповідальний виконавець

Підпис особи, яка отримала документ

Відмітка про виконання документа

 

 

* У разі потреби журнал може доповнюватись додатковими графами.

 

Додаток 12

до Інструкції

(пункт 170)

ЖУРНАЛ

реєстрації документів, створених установою*

Дата та індекс документа

Кореспондент

Короткий зміст

Відмітка про

виконання документа

 

 

* У разі потреби журнал може доповнюватись додатковими графами.

 

Додаток 13

до Інструкції

(пункт 173)

РЕЄСТРАЦІЙНО-КОНТРОЛЬНА КАРТКА

 

Лицьовий бік

 

Зворотний бік

 

Додаток 14

до Інструкції

(пункт 173)

ПОРЯДОК

заповнення реквізитів реєстраційно-контрольної картки

Реквізити

Пояснення до заповнення

 

Назва виду документа

заповнюється відповідно до назви документа, що реєструється. Під час реєстрації листів графа не заповнюється

 

Автор (кореспондент)

під час реєстрації документа, що надійшов, зазначаються найменування установи (особи) - автора документа. Під час реєстрації документа, що надсилається, зазначається найменування установи (особи) - кореспондента. Допускається застосування скороченого найменування установи

 

Дата документа

дата, що проставляється на документі установою - автором, переноситься на реєстраційно-контрольну картку (далі - картка) з використанням цифр у такій послідовності: число, місяць, рік (число і місяць зазначаються двома парами арабських цифр, рік - чотирма арабськими цифрами)

 

Індекс документа

індекс, присвоєний документу установою - автором, переноситься на картку з документа, що надійшов або надсилається

 

Дата надходження

дата надходження документа до установи переноситься на картку з реєстраційного штампа

 

Індекс

індекс, присвоєний вхідному документу установою - одержувачем, переноситься під час реєстрації надходження на картку з реєстраційного штампа. Після виконання документа доповнюється номером справи за номенклатурою справ або іншими індексами

 

Заголовок документа або короткий зміст

переноситься заголовок, сформульований на документі. У разі відсутності заголовка на документі він формулюється відповідно до правил

 

Резолюція

переноситься на картку з документа основний зміст доручення, прізвище автора і дата резолюції

 

Відповідальний виконавець

прізвище, ініціали відповідального виконавця переносяться з резолюції, у разі потреби зазначається номер телефону

 

Строки виконання

проставляється число, місяць, рік (число і місяць зазначаються двома парами арабських цифр, рік - чотирма арабськими цифрами). Під час реєстрації ініціативного документа, що надсилається, проставляється очікувана дата надходження відповіді

 

Позначка про виконання

короткий запис того, як вирішено питання по суті, або дата та індекс документа-відповіді

 

 

Додаток 15

до Інструкції

(пункт 191)

СТРОКИ

виконання основних документів

 

1. Укази, розпорядження і доручення Президента України - у разі, коли в акті чи дорученні Президента України строк виконання завдання не визначено, його виконання здійснюється протягом 30 календарних днів з дати набрання чинності цим актом.

 

2. Запит народного депутата України - не пізніше ніж у п'ятнадцятиденний строк з дня його надходження або в інший установлений Верховною Радою України строк. Запит депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим - у п'ятнадцятиденний строк, депутата місцевої ради - в установлений зазначеною Радою строк.

 

Якщо запит народного депутата України (депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутата місцевої ради) з об'єктивних причин не може бути розглянуто в установлений строк, надсилається відповідно до закону письмове повідомлення суб'єктам внесення запиту.

 

3. Звернення народного депутата України (депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутата місцевої ради) - протягом не більш як 10 днів з дня надходження.

 

У разі неможливості розгляду звернення народного депутата України (депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутата місцевої ради) в установлений строк йому повідомляють про це офіційним листом із зазначенням причин продовження строку розгляду. Строк розгляду депутатського звернення з урахуванням строку продовження не може перевищувати 30 днів з моменту його надходження.

 

4. Рішення Кабінету Міністрів України щодо доопрацювання проектів нормативно-правових актів - до 10 днів після розгляду проекту акта на засіданні Кабінету Міністрів України (якщо не встановлено інший строк).

 

5. Постанови та висновки Колегії Рахункової палати - 15 днів з дня реєстрації документа в установі (якщо інший строк не встановлено у документі).

 

6. Погодження проектів актів Кабінету Міністрів України установами, яким ці проекти надіслано для розгляду, - у строк, установлений їх головними розробниками.

 

7. Протест прокурора на акт, що суперечить закону, - у десятиденний строк після його надходження. Про наслідки розгляду протесту в той самий строк повідомляється прокурору.

 

Письмовий припис прокурора про усунення порушень закону - негайно, про що повідомляється прокурору.

 

Подання прокурора з вимогами усунення порушень закону, причин цих порушень і умов, що їм сприяють, підлягає невідкладному розгляду. Не пізніше ніж у місячний строк слід вжити відповідних заходів до усунення порушень закону, причин та умов, що їх спричиняють, і про наслідки повідомити прокурору.

 

Постанова прокурора про порушення дисциплінарного провадження або провадження про адміністративне правопорушення - у десятиденний строк після її надходження, якщо інше не встановлено законом.

 

8. Запит на публічну інформацію від фізичної, юридичної особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень (далі - запитувачі), та надання відповіді на запит на інформацію - не більше п'яти робочих днів від дня надходження запиту.

 

У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту, аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь повинна бути надана не пізніше ніж протягом 48 годин з дня надходження запиту.

 

У разі коли запит стосується великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувачу в письмовій формі не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

 

Відстрочення в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, коли запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочення доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

 

9. Звернення громадян - не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх надходження.

 

Якщо у місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник установи або його заступник встановлюють необхідний строк для його розгляду, про що повідомляють особі, яка подала звернення. При цьому загальний строк вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.

 

10. Листи-доручення і листи-запити установ вищого рівня - до зазначеного в них строку.

 

11. Телеграми, в яких порушуються питання, що потребують термінового вирішення, - до двох днів, решта - протягом 10 днів.

 

Додаток 16

до Інструкції

(пункт 209)

ЗВЕДЕННЯ*

про виконання документів, що підлягають

індивідуальному контролю, станом на 20__ р.

N

Найменування та індекс структурних підрозділів

Документи на контролі

 

усього

надійшло за попередній місяць

з них

 

виконано

виконуються у строк

продовжено строк виконання

прострочено

 

 

Найменування посади

керівника служби діловодства

 

 

(підпис)

 

____

(ініціали (ініціал імені), прізвище)

 

___ 20__ р.

 

* У разі потреби зведення може доповнюватися додатковими графами.

 

Додаток 17

до Інструкції

(пункт 210)

ПЕРЕЛІК*

документів, не виконаних ____

(найменування та індекс структурного підрозділу)

в установлений строк станом на ___ 20__ р.**

 

N

Найменування установи, що надіслала документ, номер

і дата документа

Короткий зміст

Строк виконання

Прізвище і посада виконавця

Причини невиконання в установлений строк

Стан виконання

Очікувана дата виконання

 

 

 

* У разі потреби перелік може доповнюватися додатковими графами.

 

** Графи шоста, сьома і восьма заповнюються у структурному підрозділі.

 

 

Додаток 18

до Інструкції

(пункт 231)

 

Найменування установи

 

Найменування структурного підрозділу

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ

 

_ N

 

На __________ рік

 

____

(назва розділу)

Індекс справи

Заголовок справи (тому, частини)

Кількість справ (томів, частин)

Строк

зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком

Примітка

 

 

Найменування посади керівника

структурного підрозділу

 

__________

(підпис)

 

_____

(ініціали (ініціал імені), прізвище)

 

___ 20__ р.

 

СХВАЛЕНО

ПОГОДЖЕНО

 

Протокол засідання експертної комісії*

структурного підрозділу

Керівник архіву (особа,

відповідальна за архів) установи

 

___ 20__ р. N _____

___________

(підпис)

__

(ініціали (ініціал імені), прізвище)

 

 

___ 20__ р. N _____

 

 

Підсумковий запис про категорії та кількість справ, складених у ______ році у структурному підрозділі

За строками зберігання

Разом

У тому числі

 

таких, що переходять

з відміткою "ЕПК"

 

Постійного

 

 

Тривалого (понад 10 років)

 

 

Тимчасового (до 10 років включно)

 

 

Усього

 

 

Найменування посади особи,

відповідальної за діловодство в

структурному підрозділі

__________

(підпис)

_

(ініціали (ініціал імені), прізвище)

 

___ 20__ р.

 

 

Підсумкові відомості передано до служби діловодства

Найменування посади особи,

відповідальної за передачу

відомостей

__________

(підпис)

_

(ініціали (ініціал імені), прізвище)

 

___ 20__ р.

 

* У разі наявності експертної комісії структурного підрозділу

 

Додаток 19

до Інструкції

(пункт 231)

Найменування установи

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Найменування посади керівника установи

 

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ

_________

(підпис)

____

(ініціали (ініціал імені), прізвище)

 

М. П.

 

__________ N ___________

___ 20__ р.

 

На __________ рік

 

 

Індекс справи

Заголовок справи

(тому, частини)

Кількість справ

(томів, частин)

Строк зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком

Примітка

 

 

(назва розділу*)

Найменування посади

керівника служби діловодства

 

__

(підпис)

 

____

(ініціали (ініціал імені), прізвище)

 

___ 20__ р.

 

 

Віза керівника архіву (особи, відповідальної за архів) установи

СХВАЛЕНО

Протокол засідання

експертної комісії установи

 

________ N ________

 

ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання

експертно-перевірної комісії

державного архіву

 

________ N ________

 

 

Підсумковий запис про категорії та кількість справ, складених у ______ році в установі

За строками зберігання

Разом

У тому числі

 

таких, що переходять

з відміткою "ЕПК"

 

Постійного

 

 

Тривалого (понад 10 років)

 

 

Тимчасового (до 10 років включно)

 

 

Усього

 

 

Керівник служби діловодства

 

(підпис)

_______

(ініціали (ініціал імені), прізвище)

 

___ 20__ р.

 

 

Підсумкові відомості передано в архів установи

Найменування посади особи,

відповідальної

за передачу відомостей

 

 

__

(підпис)

 

 

________

(ініціали (ініціал імені), прізвище)

 

___ 20__ р.

 

* Найменування структурного підрозділу (для установ, в яких немає структурних підрозділів, напряму діяльності).

 

Додаток 20

до Інструкції

(пункт 263)

Найменування установи

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Найменування посади керівника установи

 

АКТ

___________ __________

(підпис) (ініціали, (ініціал імені) прізвище)

 

М. П.

 

__________ N

___ 20__ р.

 

_

(місце складення)

 

 

Про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду

 

 

На підставі _

(назва і вихідні дані

_

переліку документів із зазначенням строків їх зберігання

_

або типової (примірної) номенклатури справ)

відібрано для знищення як такі, що не мають культурної цінності та втратили практичне значення, документи фонду N _________

(найменування фонду)

 

N

Заголовок справи або груповий заголовок справ

Дата справи або останні дати справ

Номери описів (номенклатур) за рік (роки)

Індекс справи (тому, частини) за номенклатурою або номер справи за описом

Кількість справ (томів, частин)

Строк зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком

Примітка

 

 

Разом ________ справ за ___________ роки

(цифрами і словами)

 

Найменування посади особи,

яка проводила експертизу

цінності документів

 

(підпис)

 

 

___

(ініціали (ініціал імені), прізвище)

 

___ 20__ р.

 

ПОГОДЖЕНО

СХВАЛЕНО

 

Протокол засідання

експертно-перевірної комісії

державного архіву

Протокол засідання експертної

комісії установи

 

N _______

___________ N ________

 

Описи справ постійного (тривалого) зберігання за роки схвалено, а з особового складу погоджено з експертно-перевірною комісією ____

(найменування державного архіву)

(протокол від ___ 20__ р. N ___________)

 

Документи в кількості __________ справ

(цифрами і словами)

вагою _______ кілограмів здано в ________

(найменування установи)

на переробку за приймально-здавальною накладною від _________ N ___ або знищено шляхом спалення.

 

Найменування посади особи, яка здала (знищила) документи

_

(підпис)

________

(ініціали (ініціал імені), прізвище)

 

___ 20__ р.

 

 

Додаток 21

до Інструкції

(пункт 268)

___________

(найменування установи)

 

(найменування структурного підрозділу)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Найменування посади керівника

структурного підрозділу

 

________

(підпис)

__

(ініціали (ініціал імені), прізвище)

 

___ 20__ р.

 

ОПИС N _________

 

_____

(назва розділу)

N

Індекс справи (тому, частини)

Заголовок справи (тому, частини)

Крайні дати справи (тому, частини)

Кількість аркушів у справі (томі, частині)

Строк зберігання справи (тому, частини), стаття за переліком*

Примітка

 

 

У цей опис включено _____ справ з N __________ по

(цифрами і словами)

N _____, у тому числі:

літерні номери _______

 

пропущені номери ____

 

Найменування посади укладача опису

___________

(підпис)

_____

(ініціали (ініціал імені), прізвище)

 

___ 20__ р.

 

ПОГОДЖЕНО

Керівник служби діловодства

___________ _____

(підпис) (ініціали (ініціал імені), прізвище)

СХВАЛЕНО

Протокол засідання експертної комісії** структурного підрозділу

__________ N __________

 

 

___ 20__ р.

 

 

Передав __________ справ

(цифрами і словами)

та _________ реєстраційно-контрольних карток до документів***

(цифрами і словами)

 

Найменування посади

працівника структурного

підрозділу

 

 

__

(підпис)

 

 

_

(ініціали (ініціал імені), прізвище)

 

___ 20__ р.

 

Прийняв _________ справ

(цифрами і словами)

та ___________ реєстраційно-контрольних карток до документів.

(цифрами і словами)

 

Керівник архіву (особа,

відповідальна за архів)

установи

 

 

__

(підпис)

 

(ініціали (ініціал імені), прізвище)

 

___ 20__ р.

 

 

* Графа шоста не заповнюється в описах справ постійного зберігання.

 

** За наявності експертної комісії структурного підрозділу.

 

*** Передаються разом із справами служби діловодства.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 30 листопада 2011 р. N 1242

ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

 

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 р. N 1153 "Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 43, с. 50).

 

2. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2001 р. N 1577 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 48, ст. 2141).

 

3. Пункт 12 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. N 1106 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 30, ст. 1546).

 

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2003 р. N 1173 "Про внесення змін до Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 31, ст. 1627).

 

5. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2005 р. N 371 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 20, ст. 1080).

 

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2005 р. N 493 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 25, ст. 1438).

 

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2005 р. N 642 "Про внесення зміни до Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 30, ст. 1821).

 

8. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2008 р. N 338 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 28 ст. 896).

 

9. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань доступу до інформації, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. N 938 (Постанова N 938) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 69, ст. 2624).


Додаток 7
до Інструкції
(пункт 73)

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
документів, підписи
на яких скріплюються гербовою печаткою


1. Акти (виконання робіт, списання, експертизи, фінансових
перевірок; вилучення справ для знищення; передачі справ тощо).

 

2. Аркуші погодження проектів нормативно-правових актів.

 

3. Висновки і відгуки установ на дисертації та автореферати,
що надсилаються до Вищої атестаційної комісії України.

 

4. Довідки (лімітні; про виплату страхових сум; використання
бюджетних асигнувань на зарплату; про нараховану зарплату тощо).

 

5. Договори (про матеріальну відповідальність,
науково-технічне співробітництво, підряди, оренду приміщень; про
виконання робіт тощо).

 

6. Документи (довідки, посвідчення тощо), що засвідчують
права громадян і юридичних осіб.

 

7. Доручення на одержання товарно-матеріальних цінностей,
бюджетні, банківські, пенсійні, платіжні.

 

8. Завдання (на проектування об'єктів, технічних споруд,
капітальне будівництво; технічні тощо).

 

9. Заяви (на акредитив; про відмову від акцепту тощо).

 

10. Заявки (на обладнання, винаходи тощо).

 

11. Зразки відбитків печаток і підписів працівників, які
мають право здійснювати фінансово-господарські операції.

 

12. Кошторис витрат (на утримання апарату управління; на
підготовку та освоєння виробництва нових виробів; на калькуляцію
за договором; на капітальне будівництво тощо).

 

13. Листи гарантійні (на виконання робіт, надання послуг
тощо).

 

14. Номенклатури справ.

 

15. Описи справ.

 

16. Подання і клопотання (про нагородження орденами і
медалями; про преміювання).

 

17. Протоколи (погодження планів поставок).

 

18. Реєстри (чеків, бюджетних доручень).

 

19. Специфікації (виробів, продукції тощо).

 

20. Спільні документи, підготовлені від імені двох і більше
установ.

 

21. Статути установ.

 

22. Титульні списки.

 

23. Трудові книжки.

 

24. Штатні розписи.


Додаток 8
до Інструкції
(пункт 138)

 

ЖУРНАЛ
реєстрації відряджень


------------------------------------------------------------------

| N|Прізвище,|Місце | Місце |Дата і номер| Дата | Дата |

| |ініціали |роботи|відрядження| наказу |вибуття| прибуття |

| | | та | | (розпо- | у | з |

| | |посада| | рядження) |відряд-|відрядження|

| | | | | | ження | |

|--+---------+------+-----------+------------+-------+-----------|

| 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

------------------------------------------------------------------


Додаток 9
до Інструкції
(пункт 147)

 

ЗВІТ*
про обсяг документообігу
за ___ ________________ 20__ р.


------------------------------------------------------------------

| Документи | Кількість документів |

| |----------------------------------------------|

| | оригінали | копії | усього |

------------------------------------------------------------------

Вхідні

 

Вихідні

 

Внутрішні

_______________
Усього


Керівник ________ __________________________________
служби діловодства (підпис) (ініціали (ініціал імені) прізвище)

 

___ ________________ 20__ р.

 

_______________
* У разі потреби звіт може доповнюватися додатковими графами.


Додаток 10
до Інструкції
(пункт 160)

 

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
документів, що не підлягають
реєстрації службою діловодства*


1. Графіки, наряди, заявки, рознарядки.

 

2. Зведення та інформація, надіслані до відома.

 

3. Навчальні плани, програми (копії).

 

4. Рекламні повідомлення, плакати, програми нарад,
конференцій тощо.

 

5. Прейскуранти (копії).

 

6. Норми витрати матеріалів.

 

7. Вітальні листи і запрошення.

 

8. Друковані видання (книги, журнали, бюлетені).

 

9. Наукові звіти за темами.

 

10. Місячні, квартальні, піврічні звіти.

 

11. Форми статистичної звітності.

 

12. Договори.

 

_______________
* Документи, зазначені у пунктах 1, 3, 8-12, підлягають
спеціальному обліку у відповідних структурних підрозділах установ
(бухгалтерській службі, кадровій службі, бібліотеці, службі
науково-технічної інформації).


Додаток 11
до Інструкції
(пункт 170)

 

ЖУРНАЛ
реєстрації вхідних документів*


------------------------------------------------------------------

| Дата |Кореспондент,|Короткий|Резолюція | Підпис |Відмітка |

|надходження| дата та | зміст |або відпо-| особи, | про |

| та індекс | індекс | |відальний | яка |виконання|

| документа | одержаного | |виконавець|отримала|документа|

| | документа | | |документ| |

|-----------+-------------+--------+----------+--------+---------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

------------------------------------------------------------------

 

_______________
* У разі потреби журнал може доповнюватись додатковими
графами.


Додаток 12
до Інструкції
(пункт 170)

 

ЖУРНАЛ
реєстрації документів, створених установою*


------------------------------------------------------------------

| Дата та індекс |Кореспондент|Короткий зміст| Відмітка про |

| документа | | | виконання |

| | | | документа |

|------------------+------------+--------------+-----------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

------------------------------------------------------------------

 

_______________
* У разі потреби журнал може доповнюватись додатковими
графами.


Додаток 13
до Інструкції
(пункт 173)
РЕЄСТРАЦІЙНО-КОНТРОЛЬНА КАРТКА
( 1242а-2011-п )


Додаток 14
до Інструкції
(пункт 173)

 

ПОРЯДОК
заповнення реквізитів
реєстраційно-контрольної картки


------------------------------------------------------------------

| Реквізити | Пояснення до заповнення |

|----------------------+-----------------------------------------|

|Назва виду документа |заповнюється відповідно до назви |

| |документа, що реєструється. Під час |

| |реєстрації листів графа не заповнюється |

|----------------------+-----------------------------------------|

|Автор (кореспондент) |під час реєстрації документа, що |

| |надійшов, зазначаються найменування |

| |установи (особи) - автора документа. |

| |Під час реєстрації документа, що |

| |надсилається, зазначається найменування |

| |установи (особи) - кореспондента. |

| |Допускається застосування скороченого |

| |найменування установи |

|----------------------+-----------------------------------------|

|Дата документа |дата, що проставляється на документі |

| |установою - автором, переноситься на |

| |реєстраційно-контрольну картку (далі - |

| |картка) з використанням цифр у такій |

| |послідовності: число, місяць, рік (число |

| |і місяць зазначаються двома парами |

| |арабських цифр, рік - чотирма |

| |арабськими цифрами) |

|----------------------+-----------------------------------------|

|Індекс документа |індекс, присвоєний документу установою - |

| |автором, переноситься на картку з |

| |документа, що надійшов або надсилається |

|----------------------+-----------------------------------------|

|Дата надходження |дата надходження документа до установи |

| |переноситься на картку з реєстраційного |

| |штампа |

|----------------------+-----------------------------------------|

|Індекс |індекс, присвоєний вхідному документу |

| |установою - одержувачем, переноситься під|

| |час реєстрації надходження на картку з |

| |реєстраційного штампа. Після виконання |

| |документа доповнюється номером справи за |

| |номенклатурою справ або іншими індексами |

|----------------------+-----------------------------------------|

|Заголовок документа |переноситься заголовок, сформульований на|

|або короткий зміст |документі. У разі відсутності заголовка |

| |на документі він формулюється відповідно |

| |до правил |

|----------------------+-----------------------------------------|

|Резолюція |переноситься на картку з документа |

| |основний зміст доручення, прізвище автора|

| |і дата резолюції |

|----------------------+-----------------------------------------|

|Відповідальний |прізвище, ініціали відповідального |

|виконавець |виконавця переносяться з резолюції, у |

| |разі потреби зазначається номер телефону |

|----------------------+-----------------------------------------|

|Строки виконання |проставляється число, місяць, рік (число |

| |і місяць зазначаються двома парами |

| |арабських цифр, рік - чотирма арабськими |

| |цифрами). Під час реєстрації |

| |ініціативного документа, що надсилається,|

| |проставляється очікувана дата надходження|

| |відповіді |

|----------------------+-----------------------------------------|

|Позначка про виконання|короткий запис того, як вирішено питання |

| |по суті, або дата та індекс |

| |документа-відповіді |

------------------------------------------------------------------


Додаток 15
до Інструкції
(пункт 191)

 

СТРОКИ
виконання основних документів


1. Укази, розпорядження і доручення Президента України - у
разі, коли в акті чи дорученні Президента України строк виконання
завдання не визначено, його виконання здійснюється протягом
30 календарних днів з дати набрання чинності цим актом.

 

2. Запит народного депутата України - не пізніше ніж у
п'ятнадцятиденний строк з дня його надходження або в інший
установлений Верховною Радою України строк. Запит депутата
Верховної Ради Автономної Республіки Крим - у п'ятнадцятиденний
строк, депутата місцевої ради - в установлений зазначеною Радою
строк.

 

Якщо запит народного депутата України (депутата Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, депутата місцевої ради) з
об'єктивних причин не може бути розглянуто в установлений строк,
надсилається відповідно до закону письмове повідомлення суб'єктам
внесення запиту.

 

3. Звернення народного депутата України (депутата Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, депутата місцевої ради) -
протягом не більш як 10 днів з дня надходження.

 

У разі неможливості розгляду звернення народного депутата
України (депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
депутата місцевої ради) в установлений строк йому повідомляють про
це офіційним листом із зазначенням причин продовження строку
розгляду. Строк розгляду депутатського звернення з урахуванням
строку продовження не може перевищувати 30 днів з моменту його
надходження.

 

4. Рішення Кабінету Міністрів України щодо доопрацювання
проектів нормативно-правових актів - до 10 днів після розгляду
проекту акта на засіданні Кабінету Міністрів України (якщо не
встановлено інший строк).

 

5. Постанови та висновки Колегії Рахункової палати - 15 днів
з дня реєстрації документа в установі (якщо інший строк не
встановлено у документі).

 

6. Погодження проектів актів Кабінету Міністрів України
установами, яким ці проекти надіслано для розгляду, - у строк,
установлений їх головними розробниками.

 

7. Протест прокурора на акт, що суперечить закону, - у
десятиденний строк після його надходження. Про наслідки розгляду
протесту в той самий строк повідомляється прокурору.

 

Письмовий припис прокурора про усунення порушень закону -
негайно, про що повідомляється прокурору.

 

Подання прокурора з вимогами усунення порушень закону, причин
цих порушень і умов, що їм сприяють, підлягає невідкладному
розгляду. Не пізніше ніж у місячний строк слід вжити відповідних
заходів до усунення порушень закону, причин та умов, що їх
спричиняють, і про наслідки повідомити прокурору.

 

Постанова прокурора про порушення дисциплінарного провадження
або провадження про адміністративне правопорушення - у
десятиденний строк після її надходження, якщо інше не встановлено
законом.

 

8. Запит на публічну інформацію від фізичної, юридичної
особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім
суб'єктів владних повноважень (далі - запитувачі), та надання
відповіді на запит на інформацію - не більше п'яти робочих днів
від дня надходження запиту.

 

У разі коли запит на інформацію стосується інформації,
необхідної для захисту життя чи свободи особи, про стан довкілля,
якість харчових продуктів і предметів побуту, аварії, катастрофи,
небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, що сталися
або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь
повинна бути надана не пізніше ніж протягом 48 годин з дня
надходження запиту.

 

У разі коли запит стосується великого обсягу інформації або
потребує пошуку інформації серед значної кількості даних,
розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до
20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про
продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувачу в
письмовій формі не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня
надходження запиту.

 

Відстрочення в задоволенні запиту на інформацію допускається
в разі, коли запитувана інформація не може бути надана для
ознайомлення в передбачені строки у разі настання обставин
непереборної сили. Рішення про відстрочення доводиться до відома
запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження
прийнятого рішення.

 

9. Звернення громадян - не більше одного місяця від дня їх
надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, -
невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх надходження.

 

Якщо у місячний строк вирішити порушені у зверненні питання
неможливо, керівник установи або його заступник встановлюють
необхідний строк для його розгляду, про що повідомляють особі, яка
подала звернення. При цьому загальний строк вирішення питань,
порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.

 

10. Листи-доручення і листи-запити установ вищого рівня - до
зазначеного в них строку.

 

11. Телеграми, в яких порушуються питання, що потребують
термінового вирішення, - до двох днів, решта - протягом 10 днів.


Додаток 16
до Інструкції
(пункт 209)

 

ЗВЕДЕННЯ*
про виконання документів, що підлягають
індивідуальному контролю, станом на _________20__ р.


------------------------------------------------------------------

| |Найменування| Документи на контролі |

| | та індекс |-------------------------------------------------|

|N|структурних |усього|надійшло| з них |

| |підрозділів | | за |---------------------------------|

| | | |поперед-|виконано|викону-|продовже-|прост-|

| | | | ній | |ються у|но строк |рочено|

| | | | місяць | | строк |виконання| |

|-+------------+------+--------+--------+-------+---------+------|

|1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

------------------------------------------------------------------

 

Найменування посади ________ __________________________
керівника служби діловодства (підпис) (ініціали (ініціал імені),
прізвище)

___ _____________ 20__ р.

 

_______________
* У разі потреби зведення може доповнюватися додатковими
графами.


Додаток 17
до Інструкції
(пункт 210)

 

ПЕРЕЛІК*

 

документів, не виконаних _________________________________________

__________________________________________________________________
(найменування та індекс структурного підрозділу)

 

в установлений строк станом на ___ _______________ 20__ р.**

 

-----------------------------------------------------------------------

|N|Найменуван-|Короткий| Строк |Прізвище |Причини | Стан |Очікувана|

| | ня | зміст |викона-|і посада |невико- |виконання| дата |

| | установи, | | ння |виконавця|нання в | |виконання|

| | що | | | |установ-| | |

| | надіслала | | | | лений | | |

| | документ, | | | | строк | | |

| | номер | | | | | | |

| | і дата | | | | | | |

| | документа | | | | | | |

|-+-----------+--------+-------+---------+--------+---------+---------|

|1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

-----------------------------------------------------------------------

 

_______________
* У разі потреби перелік може доповнюватися додатковими
графами.

 

** Графи шоста, сьома і восьма заповнюються у структурному
підрозділі.


Додаток 18
до Інструкції
(пункт 231)

 

Найменування установи

 

Найменування структурного підрозділу


НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ

 

_____________ N ____________

 

На __________ рік

__________________________________________________________________
(назва розділу)

 

------------------------------------------------------------------

|Індекс справи| Заголовок | Кількість | Строк |Примітка|

| |справи (тому,|справ (томів,| зберігання | |

| | частини) | частин) |справи (тому,| |

| | | | частини) і | |

| | | |номери статей| |

| | | |за переліком | |

|-------------+-------------+-------------+-------------+--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

------------------------------------------------------------------

 

Найменування посади ________ __________________________
керівника (підпис) (ініціали (ініціал імені),
структурного підрозділу прізвище)

 

___ ______________ 20___ р.


СХВАЛЕНО ПОГОДЖЕНО

 

Протокол засідання експертної Керівник архіву (особа,
комісії* відповідальна за архів)
структурного підрозділу установи

 

___ _________ 20___ р. N ___ ________ ____________________
(підпис) (ініціали (ініціал
імені), прізвище)

 

___ __________ 20___ р. N ___

 

Підсумковий запис про категорії та кількість справ, складених у

______ році у структурному підрозділі

 

------------------------------------------------------------------

| За строками |Разом | У тому числі |

| зберігання | |-------------------------------------|

| | | таких, що |з відміткою "ЕПК"|

| | | переходять | |

------------------------------------------------------------------

Постійного

 

Тривалого (понад
10 років)

 

Тимчасового (до
10 років включно)

____________________
Усього


Найменування посади особи,
відповідальної за
діловодство в структурному ________ __________________________
підрозділі (підпис) (ініціали (ініціал імені),
прізвище)

___ _____________ 20___ р.


Підсумкові відомості передано до служби діловодства

 

Найменування посади особи,
відповідальної за ________ __________________________
передачу відомостей (підпис) (ініціали (ініціал імені),
прізвище)

___ _____________ 20___ р.

 

_______________
* У разі наявності експертної комісії структурного підрозділу


Додаток 19
до Інструкції
(пункт 231)

 

Найменування установи ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Найменування посади керівника установи

 

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ ________ ____________________________
(підпис) (ініціали (ініціал імені),
прізвище)
М.П.

 

__________ N ________ ___ ____________ 20___ р.

 

На__________ рік

 

------------------------------------------------------------------

|Індекс справи| Заголовок | Кількість | Строк |Примітка|

| | справи | справ | зберігання | |

| | (тому, | (томів, |справи (тому,| |

| | частини) | частин) | частини) і | |

| | | |номери статей| |

| | | |за переліком | |

|-------------+-------------+-------------+-------------+--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

------------------------------------------------------------------

_________________________________________________________________
(назва розділу*)

 

Найменування посади
керівника служби діловодства ________ __________________________
(підпис) (ініціали (ініціал імені),
прізвище)

___ __________ 20___ р.


Віза керівника архіву (особи, відповідальної за архів) установи

 

СХВАЛЕНО ПОГОДЖЕНО
Протокол засідання експертної Протокол засідання
комісії установи експертно-перевірної комісії
державного архіву

________ N ________ ________ N ________


Підсумковий запис про категорії та кількість справ, складених у

______ році в установі

 

------------------------------------------------------------------

| За строками |Разом | У тому числі |

| зберігання | |-------------------------------------|

| | | таких, що |з відміткою "ЕПК"|

| | | переходять | |

------------------------------------------------------------------

Постійного

 

Тривалого (понад
10 років)

 

Тимчасового (до
10 років включно)

___________________
Усього


Керівник служби ________ __________________________
діловодства (підпис) (ініціали (ініціал імені),
прізвище)

___ ____________ 20___ р.


Підсумкові відомості передано в архів установи

 

Найменування посади
особи, відповідальної ________ __________________________
за передачу відомостей (підпис) (ініціали (ініціал імені),
прізвище)

___ ____________ 20___ р.

 

_______________
* Найменування структурного підрозділу (для установ, в яких
немає структурних підрозділів, напряму діяльності).


Додаток 20
до Інструкції
(пункт 263)

 

Найменування установи ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Найменування посади керівника
установи

АКТ ________ __________________________
(підпис) (ініціали, (ініціал імені)
прізвище)
М.П.

 

__________ N ____________ ___ _____________ 20___ р.

 

_________________________
(місце складення)

 

Про вилучення для знищення
документів, не внесених до
Національного архівного фонду

 

На підставі _________________________________________________
(назва і вихідні дані

__________________________________________________________________
переліку документів із зазначенням строків їх зберігання

__________________________________________________________________
або типової (примірної) номенклатури справ)

 

відібрано для знищення як такі, що не мають культурної цінності та
втратили практичне значення, документи фонду N ___________________
(найменування фонду)

 

------------------------------------------------------------------------

|N|Заголовок| Дата |Номери |Індекс справи|Кількість| Строк |Приміт-|

| | справи |справи |описів | (тому, | справ |зберігання| ка |

| | або | або |(номен-| частини) за | (томів, | справи | |

| |груповий |останні|клатур)|номенклатурою| частин) | (тому, | |

| |заголовок| дати |за рік | або номер | | частини) | |

| | справ | справ |(роки) | справи за | | і номери | |

| | | | | описом | |статей за | |

| | | | | | |переліком | |

|-+---------+-------+-------+-------------+---------+----------+-------|

|1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

------------------------------------------------------------------------

 

Разом _______________________________ справ за __________ роки
(цифрами і словами)


Найменування посади особи, яка
проводила експертизу цінності ________ __________________________
документів (підпис) (ініціали (ініціал імені),
прізвище)

___ __________ 20___ р.


ПОГОДЖЕНО СХВАЛЕНО

 

Протокол засідання Протокол засідання
експертно-перевірної комісії експертної комісії установи
державного архіву

 

___________ N _______ __________ N ________

 

Описи справ постійного (тривалого) зберігання за ____________
роки схвалено, а з особового складу погоджено з
експертно-перевірною комісією ____________________________________
(найменування державного архіву)

 

(протокол від ___ _____________ 20___ р. N ___________)

Документи в кількості _________________________________ справ
(цифрами і словами)

 

вагою _________________ кілограмів здано в _______________________
(найменування установи)

 

на переробку за приймально-здавальною накладною від ________ N ___
або знищено шляхом спалення.


Найменування посади особи,
яка здала (знищила) ________ __________________________
документи (підпис) (ініціали (ініціал імені),
прізвище)

___ _____________ 20___ р.


Додаток 21
до Інструкції
(пункт 268)

 

__________________________________________________________________
(найменування установи)

__________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Найменування посади керівника
структурного підрозділу

 

________ __________________________
(підпис) (ініціали (ініціал імені),
прізвище)

 

___ ____________ 20___ р.

 

ОПИС N _________

__________________________________________________________________
(назва розділу)

 

------------------------------------------------------------------

|N | Індекс |Заголовок | Крайні |Кількість| Строк |Примітка|

| | справи | справи | дати |аркушів у|зберігання| |

| | (тому, | (тому, | справи | справі | справи | |

| | частини) | частини) | (тому, | (томі, | (тому, | |

| | | |частини) |частині) |частини), | |

| | | | | |стаття за | |

| | | | | |переліком*| |

|--+----------+----------+---------+---------+----------+--------|

|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

------------------------------------------------------------------

 

У цей опис включено ___________________ справ з N ________ по
(цифрами і словами)

N _____, у тому числі:

 

літерні номери ___________________

 

пропущені номери ________________


Найменування посади
укладача опису ________ __________________________
(підпис) (ініціали (ініціал імені),
прізвище)

___ ____________ 20___ р.


ПОГОДЖЕНО СХВАЛЕНО

 

Керівник служби діловодства Протокол засідання експертної

________ __________________ комісії** структурного
(підпис) (ініціали (ініціал підрозділу
імені), прізвище)

__________ N __________

___ ____________ 20___ р.


Передав _______________________________________________ справ
(цифрами і словами)

 

та ____________________________ реєстраційно-контрольних карток до
(цифрами і словами)

документів***


Найменування посади
працівника структурного ________ ___________________________
підрозділу (підпис) (ініціали (ініціал імені),
прізвище)

___ __________ 20___ р.


Прийняв _______________________________________________ справ
(цифрами і словами)

та ________________ реєстраційно-контрольних карток до документів.
(цифрами і словами)


Керівник архіву (особа,
відповідальна за __________ ____________________________
архів) установи (підпис) (ініціали (ініціал імені),
прізвище)

___ __________ 20___ р.

 

_______________
* Графа шоста не заповнюється в описах справ постійного
зберігання.

 

** За наявності експертної комісії структурного підрозділу.

 

*** Передаються разом із справами служби діловодства.


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2011 р. N 1242

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність


1. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 р.
N 1153 ( 1153-97-п ) "Про затвердження Примірної інструкції з
діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої
влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах
виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 43,
с. 50).

 

2. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
27 листопада 2001 р. N 1577 ( 1577-2001-п ) (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 48, ст. 2141).

 

3. Пункт 12 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
17 липня 2003 р. N 1106 ( 1106-2003-п ) (Офіційний вісник України,
2003 р., N 30, ст. 1546).

 

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2003 р.
N 1173 ( 1173-2003-п ) "Про внесення змін до Примірної інструкції
з діловодства у міністерствах, інших центральних органах
виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
місцевих органах виконавчої влади" (Офіційний вісник України,
2003 р., N 31, ст. 1627).

 

5. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
18 травня 2005 р. N 371 ( 371-2005-п ) (Офіційний вісник України,
2005 р., N 20, ст. 1080).

 

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2005 р.
N 493 ( 493-2005-п ) "Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2005 р.,
N 25, ст. 1438).

 

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2005 р.
N 642 ( 642-2005-п ) "Про внесення зміни до Примірної інструкції з
діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої
влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах
виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 30,
ст. 1821).

 

8. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
9 квітня 2008 р. N 338 ( 338-2008-п ) (Офіційний вісник України,
2008 р., N 28 ст. 896).

 

9. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України з питань доступу до інформації, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. N 938
( 938-2011-п ) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 69,
ст. 2624).

 


Просмотров 455

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!