Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Шум, вібрація, ультразвук, інфразвукВказуються джерела шуму у виробничому приміщенні, а також, якщо вони є, вібрації, ультразвуку (УЗК), інфразвуку (ІФЗ). Згідно з типом виробничого приміщення наводяться норми за спектральним та загальним рівнем шуму (вібрації, УЗК, ІФЗ). Наводяться їх фактичні (розрахункові) значення. Проводиться їх порівняння.

 

Виробничі випромінювання

Вказують джерела, що генерують або споживають енергію високих та надвисоких частот і лазерних випромінювань, режим їх роботи, називають гігієнічні норми згідно з ДСН 239-96 (для варіантів 0-4). Для приміщень з ПЕОМ порівнюються фактичні і допустимі норми електромагнітних випромінювань.

Небезпека ураження електричним струмом

Вказують можливі травмонебезпечні ділянки виробничого приміщення та можливі причини ушкодження людей електричним струмом (внаслідок дотику до відкритих струмоведучих частин, до струмопровідних неструмоведучих елементів обладнання, що опинилися під напругою в результаті порушення ізоляції, а також ураження кроковою напругою).

Наводять характеристику електричної мережі живлення із зазначенням кількості фаз, проводів, роду струму, напруги, частоти струму, режиму роботи нейтралі. За необхідності розраховують силу струму, що проходить через тіло людини у випадку можливого включення в електричне коло: за однофазного і двохфазного дотику до струмоведучих елементів обладнання, що знаходяться під напругою, у випадку замикання фази на корпус обладнання або на землю, у разі дотику до обірваного і лежачого на землі проводу повітряної лінії електропередач.

Розраховане значення струмів порівнюють з допустимим, роблять висновок про небезпеку експлуатації електроустановок.

Називають речовини, матеріали, відходи виробництва, елементи обладнання, що електризуються в процесі виробництва. Згідно з ПБЕ навести категорії приміщень ступенем небезпеки ураження людей електричним струмом (без підвищеної небезпеки; з підвищеною небезпекою і особливо небезпечні).

 

Пожежна безпека

Проаналізувати причини займань та пожеж, що можуть статися під час експлуатації устаткування (довготривалі перевантаження електромереж, короткі замикання, значні перехідні опори, іскроутворення, наявність джерел відкритого вогню, застосування нагрівальних приладів, поява та накопичення статичних зарядів і т. д.) При цьому необхідно вказати місце, горючий матеріал, окисник, можливе джерело запалювання в межах дільниці. Дати оцінку пожежо– і вибухонебезпечності об'єкта і визначити його категорію. Одержані дані оформити у вигляді таблиці 3.4 (для варіантів 5-9).

 

Таблиця 3.4 - Показники пожежо– і вибухонебезпеки речовин та матеріалів для данного приміщення.

Речовини , що мають обіг у виробництві   Агрегатний стан речовин у норм. умовах Горючість, займистість Показники пожежо– і вибухонебезпеки, оС Межа запалення Вибухонебезпечні суміші з повітрям Вогнегасні засоби Категорія приміщення за ОНТП 24–86 Клас приміщення /зона/ і зовнішніх установок згідно з ПБЕ Категорія об’єкта і тип зони захисту щодо влаштуванню блискавко захисту згідно зі СН 305–77
Температура спалаху Температура займання Температура самозаймання % об’ємних мг/м3 Категорія Група
                           
                             

 

У другому розділі на основі порівняльного аналізу фактичних значень параметрів шкідливих та небезпечних факторів та їх допустимих рівнів (наведеного в першому розділі РГР) розробити конкретні інженерні або організаційні заходи (підтверджені розрахунками) за цими факторами.

Можливі інженерні рішення:

1. Розрахунок загально обмінноївентиляції виробничих приміщень

2. Розрахунок місцевої вентиляції.

3. Розрахунок систем опалення або кондиціювання виробничого приміщення.

4. Розрахунок захисних вимикаючих пристроїв.

5. Розрахунок захисного заземлення.

6. Розрахунок занулення.

7. Розрахунок штучного освітлення.

8. Розрахунок рівня шуму у виробничому приміщенні.

9. Розрахунок і вибір засобів шумопоглинання.

10.Розрахунок звукопоглинального личкування.

11.Розрахунок звукоізолювальних кожухів.

12.Розрахунок звукоізолювального огородження.

13.Розрахунок акустичних екранів.

14.Екранування джерел випромінювання.

15.Розрахунок збитків від пожеж та їх наслідків .

16.Визначення необхідної кількості первинних засобів пожежогасіння для підприємства .

17.Розрахунок евакуаційних шляхів та часу евакуації людей з приміщень та будівель.

18.Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою.

19.Визначення типу установок пожежогасіння та пожежної сигналізації на об’єкті.

20.Блискавкозахист будівель і споруд.

21.Розрахунок пожежної безпеки виробництва.

22.Розрахунок спринклерних та дренчерних установок.

У третьому розділі згідно з інструкцією з техніки безпеки та з іншими нормативними документами навести основні заходи безпеки під час проведення робіт у наступній послідовності:

- вимоги до персоналу, обладнання та приміщення, в якому виконується задані види робіт;

- вимоги безпеки перед виконанням, під час виконання та після закінчення робіт;

- вимоги безпеки в надзвичайних ситуаціях.

Просте переписування існуючих інструкцій, правил і норм охорони праці є недопустимим. Стиль викладу розроблених студентами заходів з охорони праці виключає звороти, прийняті в інструкціях і правилах, наприклад, „повинно бути”, „необхідно”, „не допускається”, „забороняється” тощо.

У висновках показати які науково-технічні задачі розв’язані та які результати досягнуті.

 

3.3 Контрольні питання для захисту розрахунково-графічної роботи

 

1. Основні шкідливі та небезпечні виробничі фактори, що мають місце на заданому робочому місці.

2. Нормування шкідливих та небезпечних факторів .

3. Основні методи захисту працюючих від них.

4. Параметри, що вимагали покращення для досягнення допустимих значень та відповідні розрахунки.

5. Основні заходи пожежної профілактики у заданих виробничих приміщеннях.

6. Основні вимоги безпеки під час виконання робіт.

 

4. Завдання до виконання контрольної роботи (для магістрів)

 

До виконання контрольної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» необхідно приступати тільки після поглибленого вивчання курсу.

Контрольну роботу виконують у вигляді відповідей на питання та розв’язання задач згідно з варіантом. Робота має бути виконана від руки (не допускається друкування) чітко і розбірливо в обсязі близько 5-7 сторінок формату А4, згідно стандартів текстових документів та пояснювальних записок ДСТУ 3008-95. Розрахунки повинні супроводжуватися необхідними схемами, ескізами, графіками, таблицями тощо. Розрахунки повинні мати обов’язкову розшифровку параметрів, що входять до формул із зазначенням розмірності.

 

Таблиця 4.1- Варіанти завдань контрольної роботи

  Значення залежно від варіанту (остання цифра залікової)
Номера теоретичних питань 1, 19 2, 11 3, 12 4, 13 5, 14 6, 15 7, 16 8, 17 9, 18 10, 20
Номера задач

 

Перелік задач для контрольної роботи.

1. Розробити схему і розрахувати параметри складових частин захисного заземлюючого пристрою для електроустановки потужністю 120 кВт і напругою живлення 380/220 В.

2. Розробити схему і розрахувати параметри складових частин захисного заземлюючого пристрою для електроустановки потужністю 80 кВт і напругою живлення 220/127 В.

3. Розробити схему і розрахувати параметри складових частин занулення електрообладнання, що живеться від джерела трифазної напруги 380 В, потужністю 80 кВт та відстанню до підстанції 120 м.

4. Розробити систему вентиляції та розрахувати її параметри для ділянки хвилевої пайки плат за потужності установки 75 кВт, розмірах приміщення 6´4´3,5м, площа вікон 10 м2.

5. Розробити систему кондиціювання повітря в науково-дослідній лабораторії при розмірах приміщення 5´7´4м,площа вікон 12м2, споживана потужність експериментального обладнання 3 кВт. В приміщенні розміщено 3 робочих місця операторів персональних ЕОМ.

6. Розробити вимоги та розрахувати систему штучного освітлення для пульту управління автоматизованою технологічною системою, що знаходиться в приміщенні яке має розміри 8´7´4м.

7. У виробничому приміщенні довжиною 50 м, шириною 20 м та висотою 5 м встановлено 20 верстатів на 1/3 площі цеху. Об’єм цеху – 5000 м3 , площа стін - 700 м2, стелі – 1000 м2, підлоги - 1000 м2. Загальна площа загороджувальних поверхонь – 2800 м2.

В розрахунковій точці, віддаленій від найближчих верстатів на 10 м, спектр звукового тиску такий:

Середньогеометрична частота, Гц
Рівень звукового тиску, дБ

Розрахункова точка знаходиться на віддалі r > rГР від найближчого верстата (rГР = 9,3 м). Необхідно вибрати конструкцію звукопоглинального личкування та визначити величину зниження рівнів звукового тиску.

8. Середня потужність передавача Р = 50 Вт. Він працює на довжині хвилі λ=10 см (частота випромінювання f = 3 ГГц). Коефіцієнт підсилення антени G=500. Розрахувати параметри захисного екрану для захисту робочих місць в приміщенні лабораторії, що розташовані на відстані 3-5 м від антени.

9. Розрахувати відстань від потужного радіопередавального пристрою, що працює в безперервному режимі на довжині хвилі λ=3 см за потужності Р = 1 кВт, де можлива робота обслуговуючого персоналу протягом восьми годин без захисного екранування. В якості випромінювача використовується антена, що обертається і має ефективну площу S = 1 м2, коефіцієнт направленості К=10. Антена обертається зі швидкістю 10 обертів за хвилину.

10. Розрахувати систему загального рівномірного освітлення для виробничого приміщення з ремонту та налагоджуванню РЕА, якщо приміщення має світлу побілку: коефіцієнт відбиття ρстелі = 70%, ρстін = 50%, ρпідлоги = 30%; висота приміщення Н=3,2м; висота робочих поверхонь (столів) hр = 0,9 м;відстань від світильника до стелі hc = 0,5 м (для світильників з лампами розжарювання). Тип світильників – ЛПО-01. Лампи для світильників за технічними характеристиками обрати самостійно (виходячи із розрахованого приблизного значення світлового потоку однієї лампи). Розміри приміщення: А=20 м, В=12 м, Н = 3,2. Накреслити схему розташування світильників у приміщенні.

 

Перелік теоретичних питань для контрольної роботи

1. Законодавство України та міжнародні норми в галузі охорони праці та промислової безпеки

2. Принципи державної політики в галузі охорони праці та промислової безпеки

3. Основні трудові права працівників

4. Основна законодавча та нормативна база України про охорону праці.

5. Основні положення закону України “Про охорону праці”

6. Система управління охороною праці в організації (СУОП). Основні завдання СУОП

7. Економічні методи управління охороною праці

8. Система стимулювання охорони праці. Оцінка витрат на охорону праці та визначення їхньої ефективності

9. Організація безпечної поведінки працівника в процесі праці. Роль трудового колективу у створенні безпечних умов праці

10.Вибір оптимального режиму праці та відпочинку

11.Розслідування та облік нещасних випадків

12.Розслідування та облік професійних захворювань

13.Розслідування та облік аварій

14.Аналіз умов праці. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу

15.Фактори, що впливають на функціональний стан користувачів комп'ютерів

16.Фактори, що впливають на функціональний стан монтажника радіоелектронної апаратури

17.Засоби захисту монтажника від дії небезпечних факторів

18.Технічні заходи і засоби забезпечення електробезпеки

19.Система попередження вибухів і пожеж

20.Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
Рекомендована література

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 1191

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!