Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


та економічної думки 2012-2013 н. рПерелік питань для підготовки до іспиту з історії економіки

1. Предмет та завдання курсу історія економіки та економічної думки.

2. Основні принципи та критерії "періодизації" економіки та економічної

думки.

3. Особливості господарства первісної доби та його періодизація.

4. Особливості розвитку економіки рабовласницького суспільства та причини його занепаду та загибелі.

5. Господарство Стародавнього Сходу та пам'ятки економічної думки (Єгипет, Месопотамія, Індія, Китай).

6. Особливості господарського розвитку античного світу. Древня Греція
та Рим.

7. Економічні погляди Ксенофонта, Платона, Аристотеля.

8. Феодальна система господарства та її особливості.

9. Економічні погляди кантоністів: Хома Аквінський.

10. Загальна характеристика меркантилізму.

11. Школа фізіократів: Ф.Кене, А. Тюрго.

12. Зародження основ класичної школи політекономії в Англії та Франції: У. Петті. П.Буагільбер.

13. Форми феодального землеволодіння та основні категорії залежних селян в Київській Русі.

14. Розвиток сільського господарства, ремесла, торгівлі в Київській Русі.

15. Економічна думка України доби середньовіччя: "Руська правда", "Повість временних літ".

16. Економічні причини та наслідки великих географічних відкриттів.

17. Мануфактурне виробництво та його роль у розвитку ринкового господарства в країнах Європи.

18. Первісне нагромадження капіталу та його роль у становленні ринкової
економіки.

19. Формування класичної економічної теорії А. Смітом.

20. Мануфактурний період у розвитку української економіки (16-18 ст.)

21. Ідеї меркантилізму в документах Б. Хмельницького. Економічні погляди Ф. Прокоповича.

22. Промислова революція як матеріальна основа формування господарства індустріального суспільства ( на прикладі Англії).

23. Особливості промислового перевороту в країнах Західної Європи та
США.

24. Економічне вчення Д. Рікардо - економіста епохи промислового
перевороту.

25. Англійська класична політична економія в працях Т. Мальтуса.

26. Економічна теорія у Франції: Ж.Б. Сей.

27. Зародження системи національної політичної економії в Німеччині. Економічні погляди Ф. Ліста.

28. Засновник ліберальної економічної теорії в США Г.Ч. Кері.

29. Марксизм – як економічне та соціальне вчення.

30. Основні проблеми "Капіталу" К.Маркса.31. Хід здійснення та економічні наслідки селянської реформи 1861р.

32. Суспільно-економічна думка в дореформений період. Критика кріпосницької системи у працях В. Каразіна, Д. Журавського.

33. Початок промислового перевороту в Україні: передумови, етапи
здійснення і наслідки.

34. Монополістичні тенденції в економіці України на рубежі 19-20 ст.

35.Особливості економічної думки в Україні в др. половині 19 ст.

36. Столипінська аграрна реформа: передумови, засоби реалізації та
наслідки. Ідеї кооперації в українській думці: М. Левицький.

37. Економічні погляди М. Туган-Барановського.

38. Теорія економічної кон'юнктури Є. Слуцького.

39. Основні тенденції розвитку світової економіки в кінці 19 на початку 20 ст. Монополізація економіки та її форми.

40. Маржиналістська революція та її сутність.

41. Австрійська школа граничної корисності. (К. Менгер, Є. Бьом-Баверк).

42. Промислове зростання у Німеччині на межі 19-20 ст.

43. Історична школа політекономії у Німеччині.

44. Причини та фактори зростання американської економіки у др.
половині 19 ст.

45. Американська школа маржиналізму: Дж. К. Кларк.

46. Втрата Англією світової економічної першості на рубежі 19-20 ст.: причини і наслідки.47. Формування неокласичної традиції в політичній економії. Кембрідзька школа. А. Маршалл.

48. Причини уповільнення темпів економічного зростання у Франції на
межі 19-20 ст.

49. Економічні причини і наслідки Першої світової війни. Версальська система. Суть і мета плану Дауеса.

50. Еволюція неокласичної теорії на початку 20 ст. Теорії монополії та конкуренції: Дж. Робінсон, Е. Чемберлін, Й. Шумпетер.

51. Зародження інституціональної теорії в США: Т. Веблен, Дж. Коммонс,
В. Мітчелл.

52. Політика "воєнного комунізму" та "нова економічна політика": особливості, наслідки та значення.

53. Індустріалізація в Україні за радянські часи: причини, хід реалізації,
наслідки.

54. Велика депресія 1929-1933 р. у США та шляхи виходу з неї. "Новий курс" Ф.Д. Рузвельта.

55. Теоретична система та економічна програма Дж. М. Кейнса.

56. Економічні наслідки Другої світової війни. План Маршалла як програма ринкового відновлення економіки Європи.

57. Побудова соціально-ринкового господарства у ФРН: причини і суть "економічного дива». Господарська політика Л. Ерхарда.

58. Сутність теорії неолібералізму В.Ойкена, А.Мюллера-Армака,
О.Рюстова.

59. Особливості французької школи неолібералізму: М. Алле, Ж. Рюеф.

60. Провідні школи неолібералізму: "фрайбурзька", "чиказька", «паризька», «лондонська» та їх основні представники та проблематика досліджень.

61. Особливості англійської школи неолібералізму Ф. Хайека.

62. Економіка США після II Світової війни та теорія монетаризму. І. Фішер, М. Фрідмен.

63. Економічні реформи Р. Рейгана і. М. Тетчер та їх теоретичне підгрунття (теорія економіки пропозиції в рейганоміці та тетчеризмі).

64. Господарство України після II Світової війни: необхідність відновлення довоєнної структури народного господарства та джерела його відбудови.

65. Економічні перетворення в період "хрущовської відлиги". Соціально-економічна політика в 50-ті роки - першої половини 60-х років.

66. Спроби запровадження економічних важелів у радянську економічну систему. Господарська реформа 1965 р. (Косигінська) її причини та наслідки.

67. Застійні явища в економіці України 70-х - І половина 80-х рр. Спроба реформування радянської системи у другій половині 80-х рр.

68. Економічна думка за часи командно-адміністративної системи.

69. Тенденції світового економічного розвитку на межі 20-21 століття . Концепція сталого економічного розвитку.

70. Перехід від індустріального до постіндустріального суспільства. Структура постіндустріальної економіки та її еволюція.

71. Розвиток інституціональної теорії: Дж. Гелбрейт, Д. Белл.

72. Теорії суспільства "третьої хвилі", інноваційної політики, інформаційного суспільства та становлення нової інноваційно-інформаційної моделі суспільства: А. Тоффлер, П. Дракер.

73. Економічна теорія прав власності та трансакційних витрат Р. Коуза.

74. Особливості розвитку економіки незалежної України.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!