Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Класифікація бухгалтерських документівЗа призначенням: - розпорядчі - виправдальні - бухгалтерського оформлення - комбінованого оформлення За порядком формування: - первинні - зведені
За місцем складання: - внутрішні - зовнішні
За способом використання: - разові - нагромаджувальні За способом заповнення: - ручним способом - машинним способом

 

В бухгалтерії проводиться перевірка і обробка первинних документів.

 

         
 
 
 
 
   
 
 

 

 


 

Достовірність облікової інформації забезпечується проведенням інвентаризації.

 

 
 

 

 


Обов’язкове проведення інвентаризації:

1. При передачі майна державного підприємства в оренду, приватизації цього майна

2. Перед складанням річної бухгалтерської звітності, крім майна інвентаризація якого проводилась не раніше 1 жовтня звітного року

3. При зміні матеріально-відповідальної особи

4. При встановленні фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей, за приписами судово-слідчих органів

5. У разі пожежі або стихійного лиха

6. У разі ліквідації підприємства

 

 

 
 

 

 


Організація інвентаризаційної роботи

На підприємстві

 

 

 
 


Ф

У У

Н

К

Ц

І

Ї

 

 

Документальне оформлення інвентаризації

Керівник Наказ про проведення

інвентаризації

 

Інвентаризаційна Інвентаризаційний опис

комісія Протокол робочої комісії

 

 

Матеріально- Звіт,

відповідальна особа Пояснення з приводу

розбіжностей

 

 

Оборотна(сальдова)відомість

Порівняльна відомість

Бухгалтерія Розрахунок природних втрат

Розрахунок суми

відшкодування збитків

з вини МВО

 

Керівник Рішення щодо регулювання

розбіжностей

 

 

Регулювання розбіжностей між фактичними і обліковими даними:

 

Регулювання розбіжностей
1. Взаємний залік надлишків і нестач у зв’язку з пересортицею
2. Нестачі товарів в межах норм природного убутку відносяться до операційних витрат підприємства
3. Надлишки товарно-матеріальних цінностей оприбутковуються
4. Нестачі товарів понад норми природного убутку , втрати від псування відшкодовуються винними особами чи відносяться на витрати підприємства

Це цікаво Інвентаризація-найдавніший обліковий інструмент, а інвентар - найдавніший обліковий регістр. Спочатку (6 тис.років тому) письмовий інвентар уявляв собою розрізнені записи, потім з’явилися колонки, рядки, печатки. Значно пізніше,близко ХІУ ст. в інвентарях почали проставляти підписи. 

Тема 7.

Оцінювання і калькуляція в системі бухгалтерського обліку

 

               
   
Значення оцінки і калькуляції як елементу методу бухгалтерського обліку
 
   
 
 
На основі оцінки і калькуляції здійснюється вартісне вимірювання і поточний бухгалтерський облік господарських операцій у всіх сферах економічної діяльності
 
   


Калькуляція

 

 
 

 

 


Контрольні питання:

1. Що таке метод бухгалтерського обліку? Які його складові?

2. Що таке бухгалтерський баланс?

3. Яка побудова балансу?

4. Яке балансове рівнення?

5. Які є типи господарських операцій за впливом на баланс?

6. Що таке фінансова звітність? З якою метою ії складають?

7. Який склад фінансової звітності? Яке призначення фінансових звітів ?

8. Що таке стаття звітності? Яким критеріям вона має відповідати?

9. Які принципи формування фінансової звітності?

10. Які якісні характеристики фінансової звітності ?

11. Що таке рахунок бухгалтерського обліку? Яка його побудова?

12. Що таке активний рахунок? Яка його побудова?

13. Що таке пасивний рахунок? Яка його побудова?

14. Як визначається сальдо по рахунках: активних, пасивних?15. Який взаємозв’язок між рахунками і балансом?

16. Що таке синтетичні рахунки?

17. Що таке аналітичні рахунки?

18. В чому суть взаємозв’язку аналітичних та синтетичних рахунків?

19. Як проводиться узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку?

20. В чому значення оборотної відомості по синтетичних рахунках?

21. В чому сутність подвійного запису на рахунках бухгалтерського обліку?

22. Що таке кореспонденція рахунків, бухгалтерська проводка? Які види бухгалтерських проводок?

23. Що собою являє План рахунків? Яка його побудова?

24. В чому полягає сутність та значення класифікації рахунків бухгалтерського обліку ?

25. Як класифікуються рахунки за економічним змістом?

26. Як класифікуються рахунки за призначенням та структурою?

27. Яке призначення позабалансових рахунків ?

28. Що таке документ? Які вимоги ставляться до складання та оформлення первинних документів?

29. Які обов’язкові реквізити документу?

30. За якими ознаками класіфікують документи?

31. В чому полягає перевірка документів в бухгалтерії?

32. В чому полягає бухгалтерська обробка документів?

33. Що таке документообіг? В чому значення графіку документообігу?

34. В чому полягає сутність інвентаризації?

35. Які основні завдання інвентаризації?

36. Які обов’язкові випадки проведення інвентаризації?

37. Якими документами оформлюється проведення, визначення результатів інвентаризації, регулювання розбіжностей?

38. Що таке оцінка? Які ії види?

39. Що таке калькуляція?

 

 

Тема 8. Бухгалтерський облік основних господарських процесів

 

План

1. Облік процесу придбання матеріальних цінностей

2. Облік процесу виробництва та визначення собівартості продукції

3. Облік реалізації готової продукції та фінансових результатів від реалізації продукції

Рекомендована література

1,8,9,.10,14,15,16,17,18,21,23,24

 
 


Міні-лексикон:

Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи, виробничі запаси, малоцінні швидкозношувальні предмети, готова продукція, фактична виробнича собівартість продукції, прямі витрати на виробництво продукції, непрямі витрати, фактична собівартість реалізованої продукції, дохід від реалізації продукції, фінансовий результат від реалізації продукції

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!