Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Як сукупність методичних і технічних прийомів 

Бухгалтерський облік має свої спеціфічні прийоми, обумовлені сутністю самого предмету обліку, а також завданнями, які перед ним постають.

 
 

 

 
 

 


Контрольні питання:

1Які принципи бухгалтерського обліку ? Надайте їх характеристику.

2. Методи бухгалтерського обліку.

 

 


Тема 4.

Бухгалтерський баланс

План

1.Бухгалтерський баланс. Типи змін в балансі під впливом господарських операцій

2.Фінансова (бухгалтерська) звітність

Рекомендована література

1,2,3,4,5,11,12,15,16,17,18,25

Міні-лексикон:

метод бухгалтерського обліку, складові методу бухгалтерського обліку, бухгалтерський баланс, балансове рівнення, модифікації балансового рівнення, фінансова (бухгалтерська) звітність, рахунок, активний рахунок, пасивний рахунок, план рахунків, подвійний запис, синтетичний облік, аналітичний облік, оборотна відомість, План рахунків, документація, інвентарізація, оцінка, калькуляція

Бухгалтерський баланс. Типи змін в балансі під впливом господарських операцій

Стаття– це елемент фінансового звіту, який відповідає крітеріям:

 

bіснує ймовірність надходження або вибуття майбутніх економічних вигід, пов’язаних з цією статтею

 

bоцінка статті може бути достовірно визначена

 
 

 

 


В балансі наводяться

АКТИВ відображається в балансі за умови, що

оцінка його може бути достовірно визначена і очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов’язаних з його використанням

 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ відображаються в балансі за умови, що

оцінка його може бути достовірно визначена і існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення

 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ відображається в балансі

Одночасно з відображенням активів або зобов’язань, які призводять до його зміни

БАЛАНС*

(принципова побудова діючої системи )

Актив Пасив
Засоби діяльності за ознакою продуктивних сил Сума, грн. Засоби діяльності за ознакою виробничих (правових) відносин Сума, грн.
1.Необоротні активи -Нематеріальні активи - Незавершене будівництво - Основні засоби : Залишкова вартість Первісна вартість* Знос* - Довгострокові фінансові інвестиції Усього за розділом І   ІІ.Оборотні активи - Запаси - Векселі одержані - Дебіторська заборгованість за товари - Дебіторська заборгованість за розрахунками - Грошові кошти та їх еквіваленти Усього за розділом ІІ     ІІІ.Витрати майбутніх періодів   - -     (2000) -                 1.Власний капітал - Статутний капітал - Додатковий вкладений капітал - Резервний капітал - Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Усього за розділом І   ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів - Забезпечення виплат персоналу - Цільове фінансування Усього за розділом ІІ ІІІ. Довгострокові зобов’язання -Довгострокові кредити банків Усього за розділом ІІІ ІУ. Поточні зобов’язання -Короткострокові кредити банків - Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - Поточні зобов’язання за розрахунками Усього за розділом ІУ   У. Доходи майбутніх періодів     -       - - -   - -     -     -          
Баланс Баланс

*В навчальних цілях надана спрощена форма балансу, в грн.

 
 

 


Статті балансу змінюють своє значення під впливом господарських операцій *

 

* Господарська операція – факт діяльності, що впливає на стан майна, капіталу, зобов’язань.

 

 

Типи господарських операцій за впливом на баланс

І Актив + Актив -  
ІІ Пасив + Пасив -
ІІІ Актив +   Пасив +
ІУ Актив -   Пасив -

 

Операції І типу: Зміна статей активу балансу (А+/А-)


Просмотров 1042

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!