Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Сутність господарського обліку, його видиББК 65.052я73

УДК 657(075.8)

 

Рекомендовано до друку Вченою радою
Львівського державного університету внутрішніх справ
(протокол № __ від _________ 2011 р.)

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри обліку і аудиту
Львівського державного університету внутрішніх справ
(протокол №__ від _________ 2011 р.)

Рецензенти:

Рудницький В.С. – доктор економічних наук, професор кафедри обліку і аудиту (Львівський державний університет внутрішніх справ)

Бачинський В.І. – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри бухгалтерського обліку (Львівська комерційна академія Укоопспілки)

 

Гончарук Я.А., Марушко Н. С., Наконечна Н.В.

Бухгалтерський облік (загальна теорія): Методичні матеріали. Спеціальність: 6.030509 «Облік і аудит». – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. – 171 с.

 

 

© Гончарук Я.А., Марушко Н. С.,
Наконечна Н.В., 2011

© Львівський державний університет
внутрішніх справ, 2011

 
 

Зміст


Тема 1. Господарський облік, його суть і характеристика
Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку
Тема 3. Методичні прийоми бухгалтерського обліку та їх використання на підприємствах
Тема 4. Бухгалтерський баланс
Тема 5. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
Тема 6. Документація, інвентаризація
Тема 7. Оцінювання і калькуляція в системі бухгалтерського обліку
Тема 8. Облік основних господарських процесів
Тема 9. Облікові регістри, техніка, форми та організація обліку на промисловому підприємстві
Тема 10. Фінансова звітність
Тема 11. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

 

ВСТУП

Опорний конспект з курсу “Бухгалтерський облік (загальна теорія)” призначено для студентів для студентів напряму підготовки 0501 “Економіка і підприємництво” ОКР “бакалавр” всіх форм навчання.

Основною метою опорного конспекту з курсу “Бухгалтерський облік (загальна теорія)” є активізація роботи студентів при опануванні курсу, поліпшення сприйняття лекцій і забезпечення високого рівня теоретичних знань та практичних навичок майбутнього фахівця. Опорний конспект є також джерелом для самостійної роботи студентів при вивчанні курсу.

В опорному конспекту лекцій систематизовані і розкриті у логічному порядку основні питання курсу, які передбачені програмою курсу “Бухгалтерський облік”.Зміст лекцій відображається у вигляді схем, таблиць, стислих визначень, що надає можливість вивчити курс “Бухгалтерський облік”, розглянути значний обсяг матеріалу, скоротивши витрати навчального часу, охопити найбільш важливі та визначні моменти організації і методології бухгалтерського обліку на підприємствах.

Удосконалення вітчизняного бухгалтерського обліку і зміни в нормативній і законодавчій базі обумовлюють необхідність внесення студентами додаткових пояснювальних записів безпосередньо за текстом опорного конспекту лекцій.

 


Тема 1. Господарський облік, його суть і характеристика

План

1. Сутність господарського обліку, його види

2. Види бухгалтерського обліку та їх характеристика

3. Функції бухгалтерського обліку

4. Регулювання бухгалтерського обліку на Україні

Рекомендована література:

1, 15,16,17,21,24


Міні-лексикон:

бухгалтерський облік, користувачі облікової інформації, види бухгалтерського обліку,функції бухгалтерського обліку, регулювання бухгалтерського обліку

Сутність господарського обліку, його види

 
 
Облік (взагалі) – це процес спостереження, сприйняття, вимірювання та фіксації (реєстрації) фактів - явищ, процесів, подій природи або суспільного життя  

 

 


Для суспільства об’єктом особливої уваги є господарська діяльність.

 
 

 

 


Господарський облік

Сутність це спостереження, сприйняття, вимірювання та реєстрація фактів господарської діяльності
Призначення Забезпечення інформацією внутрішніх і зовнішних користувачів
Види · Оперативний · Статистичний · Бухгалтерський
Вимірники · Натуральні · Трудові · Грошовий

 

Загальна характеристика видів господарського обліку 

Оперативний облік Облік окремих господарських фактів
Статистичний облік Облік масових явищ та процесів в галузях економіки, культури, освіти, тощо
Бухгалтерський облік Процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про господарську діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень

 

Серед окремих видів господарського обліку

бухгалтерський облік посідає центральне місце.

 
 


 

 

Користувачі облікової інформації

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!