Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСУ І ВИМОГИ ДО СТУДЕНТІВМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Київський національний лінгвістичний університет

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

З КУРСУ

 

ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВІД АНТИЧНОСТІ ДО ПРОСВІТНИЦТВА

 

для студентів І КУРСУ

факультів романської філології та сходознавства (переклад)

 

І СЕМЕСТР

Упорядники:

Біляшевич Т. М., Біляшевич Р. З.

Альбрехт Дюрер. «Носоріг», 1515

 

 

Київ – 2015

 

 

ЗМІСТ

 

    Сторінка
  Загальна характеристика курсу і вимоги до студентів    
  Список текстів, обов’язкових для прочитання. Підручники та посібники. Довідкова література    
  Орієнтовна тематика лекцій    
  Самостійна робота: теоретико-методологічні матеріали та рекомендації по написанню    
  Завдання до семінарських занять    
  Модульна контрольна робота    
  Підсумковий контроль (залік)    
  Система рейтингового контролю    
  Вистави для тих, хто хоче поглибити свої знання з курсу «Історія зарубіжної літератури: від Античності до Просвітництва»      

 


 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСУ І ВИМОГИ ДО СТУДЕНТІВ

 

Курс з історії зарубіжної літератури «Від Античності до Просвітництва» читається протягом першого семестру і передбачає 10 лекцій, 5 семінарських занять, 1 самостійну та 1 модульну контрольну роботу. Завершується курс заліком.

Оскільки курс охоплює значний часовий період розвитку західноєвропейської літератури (від Античності до Просвітництва), то доцільно зосередити увагу на найбільш репрезентативних представниках, явищах та жанрах цих літературних епох.

Звичайно, в межах 10 лекцій та 5 семінарів неможливо належним чином ознайомитися навіть з найбільш визначними творами Античності, Середньовіччя, Ренесансу, Бароко, Класицизму, Просвітництва. Тому Вам потрібно налаштуватися на серйозну самостійну роботу.

Для того, щоб наша робота була максимально плідною, необхідно:

1. Відвідувати лекції та активно працювати на них. Якщо Ви пропустили лекцію, то обов’язково протягом двох наступних тижнів повинні показати конспект лекції, в якому розкрито всі пункти плану лекції.

2. Працювати на семінарах. Підготовка до семінару вимагає чимало часу й зусиль:

· На кожен семінар слід обов’язково прочитати художній текст.

· Необхідно також уважно прочитати конспект лекції на подану тему.

· Кожний семінар включає в себе невеличкий теоретичний матеріал, який потрібно осмислити і вміти застосувати при аналізі та інтерпретації художнього тексту.

· Необхідно попрацювати з літературознавчими словниками та засвоїти поняття, якими Ви маєте оперувати на семінарі.

Семінарські заняття є дуже важливими, оскільки на них Ви вчитесь аналізувати та інтерпретувати художній текст, систематизуєте теоретичний матеріал. Зрозуміло, що пропуск семінарського заняття означає суттєву прогалину у Ваших знаннях. Щоб її заповнити, Ви маєте протягом двох наступних тижнів принести реферат українською мовою (7 сторінок від руки) за планом пропущеного семінару. В реферат Ви обов’язково включаєте план, де вказуєте сторінки, на яких починається те чи інше питання, та список використаної літератури. Невідпрацьоване семінарське заняття, крім того, що не приносить Вам жодного бала, ще й тягне за собою додаткові запитання на заліку.

3. Написати і вчасно здати самостійну роботу. На кожному семінарі, виконуючи усні завдання на інтерпретацію уривку з художнього тексту з позиції тієї чи іншої методології, ми готуємося до написання письмової самостійної роботи, яку Ви повинні здати до 2 листопада (ауд. 1009 3 корпусу). Роботи, здані пізніше або такі, що не відповідають вимогам, не приймаються.

4. Написати модульну контрольну роботу. Питання до МКР включають у себе матеріал, який ми проходили на лекціях і семінарах, тому якщо Ви готувалися й активно працювали на них, то для Вас не буде складно успішно виконати її. Модульна контрольна робота запланована на останній (п’ятий) семінар і триває 40 хвилин. Не забудьте принести з собою білі аркуші А4, на яких Ви будете писати.

5. Під часзаліку продемонструвати знання художніх та теоретичних текстів, орієнтуватися в історичному процесі розвитку західноєвропейської літератури від Античності до Просвітництва, вміти аналізувати уривок з літературного тексту, оперувати відповідною літературознавчою термінологією.

СПИСОК ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ,

ОБОВ’ЯЗКОВИХ ДЛЯ ПРОЧИТАННЯ

 

1. Августин святий. «Сповідь» (Книги 1, 5, 6, 8).

2. Бедьє Ж. «Роман про Трістана та Ізольду».

3. Гомер. «Одіссея» (Пісні 1, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 21, 22, 23, 24).

4. Дефо Д. «Робінзон Крузо».

5. Еврипід. «Медея».

6. Кальдерон П. «Життя – це сон».

7. Корнель П. «Сід».

8. Куртуазна лірика: Бертран де Борн. «Сирвента». Маркабрюн. «Пасторела». Гартман фон Ауе. «Кансона». Дітмар фон Айсте. «Альба».

9. Мольєр. «Кумедні манірниці».

10. Петрарка Ф. «Канцоньєре» (три сонети на вибір).

11. Расін Ж. «Федра».

12. Середньовічний епос: «Пісня про мого Сіда» (для відділення іспанської мови факультету романської філології), «Пісні про Роланда» (для студентів факультету сходознавства та студентів факультету романської філології, які вивчають французьку мову).

13. Софокл. «Цар Едіп».

14. Шекспір В. «Гамлет». Три сонети на вибір.

15. Шіллер Ф. «Підступність і кохання».

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ

 

1. Алексеев М.П., Жирмунский В.М., Мокульский С.С., Смирнов А.А. История западноевропейской литературы.: Средние века и возрождение. 5-е издание, исправленное и дополненное. М.: Академия, 1999.

2. Западноевропейский театр от эпохи Возрождения до рубежа ХІХ–ХХ вв./ Отв. ред. М. Ю. Давыдова. – М.: РГГУ, 2001.

3. История всемирной литературы : В 9 т. – М.: Наука, 1985.

4. История зарубежной литературы XVII века / под ред. З. И. Плавскина. М., 1987. (http://www.infoliolib.info/philol/izlxvii/18.html).

5. История зарубежной литературы XVII века: учебное пособие/ Н.А. Жирмунская и др. М.: Высшая школа, 2001.

6. История зарубежной литературы XVIII века: Учебник для филологических специальностей ВУЗов / Л.В. Сидорченко, Е.М. Апенко, А.В. Белобратов и др.; Под ред. Л.В. Сидорченко. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Высш. шк.; 2001.

7. Пахсарьян Н. Т. История зарубежной литературы XVII-XVIII веков. Учебно-методическое пособие. М., 1996. (http://www.philology.ru/literature3/pakhsaryan-96.htm).

8. Пащенко В. І., Пащенко Н.І. Антична література. Підручник. – К.: Либідь, 2008. – 718 с.

9. Пинский Л. М. Ренессанс. Барокко. Просвещение: Статьи. Лекции. – М.: РГГУ, 2002.

10.Тронский И. М. История античной литературы. – М.: Высшая школа, 1983. – 464 с.

11.Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Від античності до початку ХІХ сторіччя: Історико-естетичний нарис. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007.

 

ДОВІДКОВА ЛІТЕРАТУРА

 

1. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури: Підручник / За наук. ред. Галича О. – К.: Либідь, 2006.

2. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Гл. ред. и сост. А. Н. Николюкин. – М.: Интелвак, 2001. – 799 с.

3. Літературознавча енциклопедія: У 2-х томах / Автор‑укладач Ковалів Ю. І. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – Т. 1, Т. 2.

4. Літературознавчий словник‑довідник / За ред. Гром’яка Р. Т., Коваліва Ю. І., Теремка В. І. – К.: ВЦ «Академія», 2006.

5. Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий / Глав. науч. ред. Н. Д. Тамарченко. – М.: Издательство Кулагиновой; Intrada, 2008.

 

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙ

Лекція Тема Кількість годин
Література Античності  
Література Середньовіччя  
Література Відродження  
Література Бароко  
Класицизм у французькій літературі  
Література Просвітництва  

 

САМОСТІЙНА РОБОТА:


Просмотров 572

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!