Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів. I.Романи-антиутопії, як правило, створювали у часи:I.Романи-антиутопії, як правило, створювали у часи:

а) порівняно мирні та відносно стійкі;

б) на зламі епох та несподіванок майбутнього;

в) І та II Світових війнах.

II. Є. Замятін у романі «Ми» використовує синтезовану оповідь, яка поєднує
особливості напрямків:

а) романтизму та модернізму — «неоромантизму»;

б) реалізму та модернізму — «неореалізму»

в) натуралізму та модернізму — «неонатуралізму»;

III. Гюлен — головне місто, у якому відбуваються події у:

а) романі «Запахи» П. Зюскінда;

б) трагікомедії «Візит старої дами» Ф. Дюрренматта;

в) п'єсі «Чекаючи на Годо» С. Беккета.

Призначення рейтингових балів

Оцінювання з дисципліни здійснюється за КІ > = 40 К бальною шкалою, тобто загальний обсяг оцінювання становить: 40 • 2,5 = 100 балів.

«відмінно»— 90—100 балів; «добре»— 75—89 балів; «задовільно»— 60— 74 бали; «незадовільно» — менше 60 балів.

ІПХ0, 6К

Якщо модульний контроль проводиться шляхом тестування за тестовими за­вданнями, то тестування оцінюється:

М/Л/2-100%,

де N1 — число правильних відповідей; N2 — загальне число питань. 90—100 % правильних відповідей — «відмінно»; 75—89 % правильних відповідей — «доб­ре»; 60—74 % правильних відповідей — «задовільно»; 59 % та менше — «неза­довільно».


Від заходу підсумкової атестації звільняються студенти, які за підсумками пото­чного контролю отримали оцінку «задовільно», тобто отримали не менше 0,6 КБ рейтингових балів.

Перескладання контрольних заходів з модуля дозволяється у разі відсутності на контрольному заході з поважної причини, чи отримання незадовільної оцінки про­тягом атестаційного тижня.

При повторному контролі знань у шкалу оцінювання вводиться поправочний коефіцієнт 1,05. Тобто, наприклад, для отримання оцінки «добре» потрібно отрима­ти 79—95 балів при письмовому контролі або дати 79—95 % правильних відпові­дей при тестуванні.

Студент, що має право на звільнення від підсумкової атестації, може підвищити свій рейтинг з дисципліни (К. Б) шляхом участі в ній, при цьому незалежно від ре­зультатів підсумкової атестації оцінка з дисципліни не може бути нижчою, ніж ви­значена за отриманими рейтинговими балами.Заохочувальні рейтингові бали з дисципліни

Заохочувальні рейтингові бали з дисципліни (зі знаком «+») нараховуються:

за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних за­нять;

за виконання завдань підвищеної складності або підготовку аналітичних оглядів;

за тематикою навчальної дисципліни; — за написання та публікацію наукової роботи (стаття у фаховому журналі або;

матеріали чи тези доповідей на конференції);

за участь у предметній олімпіаді чи конкурсі.

При нарахуванні заохочувальних балів провідний викладач (лектор) має право звільнити студента від виконання практичних (індивідуальних) завдань, що міс­тяться у навчальній програмі.


ДОДАТКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ

4.1.Додаткові навчальні матеріали

СХЕМА 1

Символи творчості

ТА ТВОРЧОГО СТАНОВЛЕННЯ

АНТУАНА ДЕ СЕНТ-ЕКЗЮПЕРІ

СИМВОЛИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ    


 
 


   

  


Словник термінів і понять

Абсурд(лат. безглуздий) — нісенітниця, безглуздя. Термін у цьому значенні вжива­ється істориками, літераторами і критиками, які аналізують поведінку персо­нажів художніх творів з позиції правдоподібності. Термінологічного статусу абсурд набуває у словосполученнях «література абсурду», «театр абсурду», які використовуються для умовної назви художніх творів (романів, п'єс),що змальовують життя у вигляді хаотичного нагромадження випадковостей, без­глуздих, на перший погляд, ситуацій.

Антиутопія,або Негативна утопія— зображення у художній літературі небезпе­чних наслідків, пов'язаних з експериментуванням над людством задля його «поліпшення», певних, часто принадних соціальних ідеалів.

Відчуження— філософський термін для характеристики позиції особи щодо сус­пільства, в якому вона почувається зайвою, самотньою. В літературознавстві відчуження використовується під час аналізу змісту художніх творів, які від­творюють життя людей у ситуації чи в стані відчуження.

Гедонізм(грецьк. насолода) — філософсько-естетичне вчення, за яким насолода є найвищим благом, сенсом життя.


Екзистенціалізмяк літературний напрям — течія в літературі модернізму першої половини XX століття, у якій джерелом художнього твору є сам митець. На перше місце письменники-екзистенціалісти висувають категорії абсурду бут­тя, відчаю, самотності, страждання, смерті. Для них світ — абсурдний, ніщо, а існування, екзистенція людини — це «буття для смерті».

Елітарне мистецтво(фр. — краще, добірне, вибране) — художня творчість духов­ного авангарду суспільства, нації, розрахована на витончене естетичне сприй­няття; вона випереджує рівень художнього розвитку широких верств публіки, не визнає утилітаризму в мистецтві, відбиває прагнення людини до духовного вдосконалення, активізує художнє життя.Естетизм— збірна назва літературно-мистецьких течій, представники яких у своїх програмних документах і творах стверджували, що мистецтво у своїх худож­ніх формах автономне від дійсності, має свої особливі принципи та правила і що тільки воно здатне утверджувати красу. Послідовниками естетизму були О. Вайльд, «парнасці», неокласики, символісти.

Епопея— роман або цикл романів, що відображають значний період історичного часу або велику історичну подію, висвітлюють життя героїв у його розмаїтті, складному переплетенні доль дійових осіб, їх філософському осмисленні. Широта осягнення життєвого матеріалу зумовлює складність композиції епо­пеї, багатолінійність її сюжету, різноманітність художніх засобів.

Інтелектуальна проза— прозові твори, у яких виявляється схильність персонажів, оповідача, ліричного героя до розумового самоаналізу, до абстрактного мис­лення. Найтиповішими жанрами інтелектуальної прози є притчі, філософські романи.

Інтерпретація(лат. — тлумачення, роз 'яснення) — дослідницька діяльність, пов'язана з тлумаченням змістової, смислової сторони літературного твору на різних його структурних рівнях через співвіднесення з цілістю вищого поряд­ку.

Інтертекстуальність (фр.міжтекстовість) — міжтекстові співвідношення лі­тературних творів, які полягають у відтворенні в літературному творі конкре­тних літературних явищ інших творів, більш ранніх, через цитування, алюзії, ремінісценції, пародіювання; явному наслідуванні чужих стильових властиво­стей і норм (окремих письменників, літературних шкіл і напрямків).

Іронія— засіб гумору і сатири, заснований на називанні супротивного, коли про щось говориться ніби в позитивному плані, але прихований підтекст свідчить про зовсім протилежне. Іронія може передавати різні відтінки сміху — жарті­вливого, лукавого, зневажливого, осудливого, глузливого, саркастичного.

Магічний реалізм— поняття, за допомогою якого дослідники визначають особли­вості творчого методу деяких письменників XX століття, насамперед Кафки, а також Гарсіа Маркеса. Фантастичне і реальне у їхніх творах перемішане, «сплавлено» у єдність; найневірогідніше відбувається в буденній, тривіальній обстановці. Вторгнення фантастичного, всупереч традиції, не супроводжуєть­ся яскравими ефектами, а подається як звичайна подія.

Модернізм— загальна назва нових літературно-мистецьких течій XX століття не­реалістичного спрямування, що виникли як заперечення традиційних форм та естетики минулого. Головна увага у модерністських творах зосереджена на вираженні глибинної сутності людини й одвічних проблем буття, на відкритті


універсальних тенденцій духовного розвитку людства. Модернізм виявляється у різних стильових течіях, серед яких найвідомішими є: авангардизм, імпресі­онізм, символізм, акмеїзм, сюрреалізм, футуризм, експресіонізм.

Новела— малий епічний жанр, який характеризується динамічним сюжетом, гост­рим конфліктом і несподіваним фіналом. Рисами новели є одноподібність, од­но конфліктність, настанова на достовірність відтворюваного життєвого мате­ріалу, обмежене коло дійових осіб. В новелі описується одна подія з життя героя без докладного зображення того, що цій події передувало та що з нею відбувається.

Образ автора у літературному творі— художній двійник реальної особистості письменника, змодельоване ним уявлення про себе і відтворене у відомості читача. У літературі XX століття образ автора відображає особистість з трагі­чно розірваною, відчуженою свідомістю. Автор як реальна постать та образ автора — поняття співвідносні, але не тотожні.

Підтекст— прихований зміст висловлювання. Підтекст супроводжує словесно ви­ражений зміст тексту, причому водночас частково або повністю змінює його. Приховану інформацію — підтекст — містять окремі слова, фрагменти, цілі художні твори. Особливо характерний підтекст для психологічної новели, психологічної драми, ліричних творів.

Психологічний драматичний конфлікт— різновид художнього конфлікту в дра­матичному творі, при якому зіткнення протилежностей, напруження супереч­ностей мають внутрішній характер, виявляються не стільки у діях, скільки у переживаннях і почуттях персонажів. Вони можуть відтворювати різні грані духовного життя: наприклад, конфлікт між розумом і почуттям, обов'язком і честю

Психологічний роман— великий за обсягом епічний твір, у якому автор зосере­джує увагу на духовному світі персонажів, їх внутрішніх переживаннях.

Постмодернізм— загальна назва новітніх тенденцій у мистецтві, що виникли після модернізму та авангардизму. Тяжіючи до стилізації, цитування, переінакшен-ня, ремінісценції, постмодерністи постійно «перетрушують багаж» культури. Читання їх творів вимагає глибокої інтуїції.

Парадокс— у художній літературі вживається як художній засіб, відіграючи сми­слову функцію.

«Потік свідомості»— засіб зображення психіки людини безпосередньо «зсереди­ни», як складного та плинного процесу. Для розкриття внутрішнього світу людини письменники «потоку свідомості» використовують численні спогади, внутрішні монологи, різноманітні асоціації, ліричні відступи тощо.

Притча— твір з чітко вираженою мораллю, з конкретною повчальною ідеєю. Фа­була у притчі є розгорнутою алегорією.

Ремінісценція(лат. — згадка) — відчутний у літературному творі відгомін іншого літературного твору, проявляється в подібності композиції, стилістики. Це здійснюване автором нагадування читачеві про більш ранні факти та їх текс­тові компоненти.

Роман-міф, оповідання-міф— жанровий різновид роману, оповідання, у яких ху­дожньо зреалізувався і переосмислився автором той чи інший міф, або ж сис-


тема міфів. У цьому разі міфологічний мотив, служачи способом втілення но­вої проблематики, здебільшого втрачає архаїчний елемент і здобуває нове, символічне вираження.

Стиль— сукупність ознак, що об'єднують творчість ряду митців, споріднену те­матикою, способом творення художнього світу. Крім того, виділяється індиві­дуальний стиль, тобто неповторні особливості того чи іншого письменника. Носіями стилю письменника є його образне мислення, тематика і проблемати­ка, найхарактерніші для його творчості, особливості обраного жанру.

Твір-антиутопія— жанрова форма, народжена дійсністю XX століття. Такий твір є попередженням; у ньому майбутнє (з ознаками сучасності) зображується як небажане, як те, чого слід уникнути. Антиутопія є своєрідною перевіркою по­літичних або наукових концепцій з метою вияву їх хибності.

«Театр абсурду»— термін, який позначає сукупність явищ драматургії авангарди­зму та театру 40—-60-років XX століття. Абсурдисти вважають головним ат­рибутом дійсності порушення причинних зв'язків, дегуманізацію людини та втрату нею моральної опори.

Бібліографія

1. Авдєєва І. Д. Через образ головного героя — до осягнення естетики «нової драми».
Урок за п'єсою Г. Ібсена «Ляльковий дім» з використанням інтерактивних прийомів // Все­
світня література. — 2006. — № 4. — С. 27—32.

2. Айрих Л. Філософська казка А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц» // Зарубіжна лі­
тература. — 2005. —№ 10 (410). — С. 17—18.

3. Альбер Камю. (11 клас) // Всесвітня література. — 2004. — № 4. — С. 52—55.

4. Анастасьев Н. Творчество Зрнеста Хемингузя. — М., 1981.

5. Андронік А. Сенс чорної магії. (Матеріали до вивчення новели «Маріо і чарівник»
Т. Манна у порівнянні з «Майстром і Маргаритою» Булгакова, «Фауста» Гете та іншими) //
Зарубіжна література. — 2001. — № 44 (253). — С. 1—19.

6. Андронік А. В. Вітаю тебе, людино! // Зарубіжна література. — 2004. — № 25—26. —
С. 3—32.

7. Аникин Г. В., Михальская Н. П. История английской литературн. — М., 1975.

8. Бабич Л. І. У біографічному контексті. Бінарний урок за новелами ОТенрі (з елемен­
тами театралізації) // Всесвітня література. — 2004. — № 2. — С. 40—43.

9. Балтроп Г. Лондон: человек, писатель, бунтарь. — М., 1981.

 

10. Баскакова Н. П. Тези вступного слова вчителя, форми опитування, завдання для ро­
боти в групах учнів та вчителя за романом Г.Уеллса «Війна світів» // Всесвітня літерату­
ра. — 2000. — № 5. — С. 43^4.

11. Белів Н.І. «Смерті не знає душа». Конспект уроку за новелою Франца Кафки «Пере­
втілення». 11 клас // Зарубіжна література. — 2003. — № 10. — С. 49—53.

12. Берко Л. Цінності дитинства // Зарубіжна література. — 2004. — № 17. — С. 10—11.

13. Бертольд Брехт. 11 клас // Всесвітня література. — 2004. — № 4. — С. 52.

14. Бігун Б. Я. Митець і його творіння за постмодерністської доби // Всесвітня літерату­
ра. — 2002. — № 5 — 6. — С. 75—81.

15. Білокінь В. Передбачення Г. Веллса // Зарубіжна література. — 2006. — № 8 (456). —
С. 1—2.


16. Білоцерківець Н. Воскресіння Калігули (А. Камю «Калігула») // Зарубіжна літерату­
ра. — 2005. — № 3 (403). — С. 2—4.

17. Білоцерківець Н. Г. Геніальна компіляція (про «Запахи» П.Зюскінда) // Всесвітня лі­
тература. — 2002. — № 5 — 6. — С. 81—83.

18. Богословский В. Джек Лондон — М., 1964.

19. Богословский В. Н., Гражданская 3. Т. История зарубежной литературн 1917 —
1943 г.— М., 1990.— 196 с.

20. Бойко І. Б. Театр, який спонукає задуматись над абсурдністю нашого життя. Конс­
пект уроків за п'єсою «Носороги» Е.Йонеско. 11 клас // Всесвітня література. — 2006. —
№ 4. — С. 52—56.

21. Борисик Р. А. Від проблемної ситуації до осмисленого прочитання тексту (Урок-
діалог за романом Г. Веллса «Війна світів») // Всесвітня література. — 2000. — № 5. —
С. 42—43.

22. Боровська Є. М. Чи справді покоління втрачене? (Матеріали до уроку за романом
Е. М. Ремарка «Три товариші») // Всесвітня література. — 1999. — № 4. — С. 38—39.

23. Братко В. О. «Незрівнянне відчуття — смирення і гордощів»: історія змужніння та
захоплення світом природи у новелі Фолкнера «Ведмідь». Матеріали до вивчення творчості
письменника // Зарубіжна література. — 2004. — № 6. — С. 29—32.

24. Братко В. О. від жанру до змісту. Вивчення новели ОТенрі «Останній листок».
7 клас // зарубіжна література. — 2004. — № 7. — С. 31—34.

25. Бульваренко Л. Прекрасний принц з потворною зовнішністю (О. Вайльд «Портрет
Доріана Грея») // Зарубіжна література. — 2006. — № 7 (455). — С. 13—14.

26. Бурда Т. М. Аналіз п'єси Б. Брехта «Життя Галілея» в запитаннях і коментарях //
Всесвітня література. — 1998. — № 12. — С. 40—42.

27. Буряк С. Окритися і боротися // Зарубіжна література. — 2005. — № 4 (404). —
С.З—6.

28. Богословский В. Н. и др. История зарубежной литературн XX века. — М., 1990. —
289 с.

29. Васильєв Є. М. «І я обрав щастя вбивств...» Трагедія Камю «Калігула» // Зарубіжна
література. — 1999. — № 4. — С. 22—26.

30. Васильєв Є. М. «Усе-таки Галатеї не зовсім подобається Пігмаліон». Матеріали
до вивчення комедії Б.Шоу // Всесвітня література та культура.— 2004.— № 1.—
С. 7—12.

31. Васильєв Є. М. Міфи, вписані в шар реальності, або античні герої в окупованому Па­
рижі. Матеріали до вивчення п'єс «Антігона» Ж. Ануя і «Мухи» Ж. П. Сартра // Зарубіжна
література. — 2000. — № 1. — С. 57—64.

32. Васильєв Є. М. Міфи, вписані в шар реальності, або античні герої в окупованому Па­
рижі. Матеріали до вивчення п'єс «Антігона» Ж. Ануя і «Мухи» Ж. П. Сартра // Всесвітня
література та культура. — 2004. — № 5. — С. 14—23.

33. Велимчаниця Н. Ю. Відтворення атмосфери формування тоталітарних режимів у Єв­
ропі. Урок аналізу літературного твору за новелою «Маріо і чарівник» Т. Манна // Зарубіж­
на література. — 2003. — № 5. — С. 29—35.

34. Вербовська Л. Т. Шедевр маляра Бермана. Урок за новелою ОТенрі « Останній лис­
ток» // зарубіжна література. — 2003. — № 10. — С. 28—30.

35. Веремчук Ю. «Щоб зрозуміти буденне життя...» Драми-притчі «Антігона» Жана
Ануя та «Андорра» Макса Фріша // // Всесвітня література та культура. — 2003. — № 10. —
С. 48—52.

36. Веренько Л. Трагедія Другої світової війни в творчості Г. Белля // Зарубіжна літера­
тура. — 2005. — № 5 (405). — С. 7—8.

37. Вішренко А. О. «Парадокси самої дійсності». Система уроків та позакласний захід за
темою Б. Шоу «Пігмаліон» // Всесвітня література. — 2006. — № 4. — С. 41—51.

38. Вітренко А. О. Два уроки за драмою Ф. Дюрренматта «Гостина старої дами» (з прак­
тики аналізу «слідом за розвитком подій») // Всесвітня література. — 2003. — № 9. —
С. 11—15.


39. Вовк Я. Г. Жорстокий світ самотності. Франц Кафка «Перевтілення». 11 клас // Зару­
біжна література. — 1998. — № 4. — С. 28—31.

40. Вознюк О. Художній світ Ф. Кафки у новелі «Перевтілення» // Зарубіжна літерату­
ра.—2001.—№ 11 (219). — С. 2.

41. Войцехівська Л. Природа і людина (Джек Лондон «Жага до життя») // Зарубіжна лі­
тература. — 2005. — № 4 (404). — С. 12.

42. Волощук Є. В. На підмостках свідомості (Матеріал літературознавця до уроку з
вивчення п'єси «Санта Крус» М.Фріша) // Всесвітня література.— 2002.— № 3.—
С. 35—39.

43. Гавришко Г. І. «Принц Парадокс»? «Апостол естетизму?», «Король життя?» (Урок
набуття нових знань у формі рольової гри). О. Уайльд // Всесвітня література. — 2000. —
№3. —С. 54—57.

44. Галка Г. А. Справжній герой роману — Слово (Уроки за твором У. Еко «Ім'я троян­
ди «) // Всесвітня література. — 2002. — № 4. — С. 47—50.

45. Ганіч Н. І., Друзі О. Ф. Кнут Гамсун «Пан»: матеріали до варіативного вивчення.
11 клас // Всесвітня література. — 1999. — № 6. — С. 43—50.

46. Ганіч Н. Західна драматургія (загальна характеристика) // Зарубіжна література. —
2005.—№ 13(413). — С. 20—21.

47. Ганущак О. Поради мудрого чарівника ОТенрі. Новела «останній листок» // Зарубі­
жна література. — 2005. — № 7 (407). — С. 16—17.

48. Генріх Белль. День поминання героїв // Зарубіжна література. — 2000. — № 17. —
С. 1—2.

49. Генріх Белль. До естетики гуманного (фрагменти «Франкфуртських лекцій») // Зару­
біжна література. — 2000. — № 17. — С. 2.

50. Генріх Белль. Матеріали до вивчення творчості // Всесвітня література. — 1998. —
№5. —С. 12—18.

51. Гергун Н. Людина проти тоталітарної влади. Новела «Маріо і чарівник» Т. Манна //
Зарубіжна література. — 2005. — № 45. — С. 19.

52. Гетьман О. Сміх, як Сумнів, як шлях до Істини (У. Еко «Ім'я троянди») // Зарубіжна
література. —2005.—№ 13 (413). —С. 18—19.

53. Гладишев В. Вивчення творчості Г. Белля // Зарубіжна література. — 2005. —
№ 5 (405). — С. З — 7.

54. Гладишев В. В. Вивчення літературного твору має бути контекстуальним (Матеріал
до такого вивчення оповідання «Перевтілення» Ф. Кафки) // Всесвітня література. — 2003. —
№9. —С. 54—55.

55. Гладишев В. В. Ще один фінал «Лялькового дому». Якої ви думки про нього? // Все­
світня література. — 2006. — № 5. — С. 31.

56. Гладишев В. В., Шошура С.М., Пономарьова Г. В. Б. Шоу. «Пігмаліон»: матеріали до
варіативного вивчення // Всесвітня література. — 2000. — № 2. — С. 47—49.

57. Глущенко Г. Ф. «Гімн людині чи щось інше?». Огляд науково-методичних статей,
присвячених вивченню повісті-притчі Е. Хемінгуея «Старий і море» // Всесвітня література
і культура. — 2004. — № 9. — С. 18—23.

58. Головченко Н. Структурно-стильові домінанти імпресіонізму. Твори Кнута Гам-
суна, М.Коцюбинського, І. Буніна // Всесвітня література та культура. — 2006. —
№ 1.—С. 5—11.

59. Головченко Н. І. Творча манера М. Пруста та її відмінність від реалістичного спосо­
бу письма. Структурно-стильовий аналіз тексту вставної повісті «Сваннове кохання» з ро­
ману «У пошуках утраченого часу» на уроці-семінарі та уроці-бесіді // Всесвітня літерату­
ра. — 2006. — № 3. — С. 40—49.

60. Гонта Г. «Одначе правий впертий Галілей» (Система уроків з вивчення творчості
Б. Брехта)//Зарубіжна література. —2001. —№ 29—32 (237—240). С. 16—20.

61. Горбатенко О. С. Б. Брехт: звертатися до розуму глядача, а не до його емоцій. Сис­
тема уроків за п'єсою «Матінка Кураж та її діти» // Всесвітня література. — 2005. —
№1. — С. 34—37.


62. Гордєєва Л. В. «Людина не для того створена, щоб терпіти поразки...» Вивчення
творів Е. Хемінгуея // Всесвітня література та культура. — 2004. — № 9. — С. 15—18.

63. Гордіна Л. Осуд антигуманної сутності війни в оповіданні Г. Белля «Подорожній.
Коли ти прийдеш у Спа...»// Зарубіжна література. — 2005. — № 5 (405). — С. 9—11.

64. Горідько Ю. Вивчення творчості А. Камю // Зарубіжна література. 2005. — № З
(403).—С. 5—16.

65. Горідько Ю. Тема війни у творчості Г. Белля // Зарубіжна література. — 2005. —
№5(405).—С. 1—3.

66. Горідько Ю. А. Стильовий аналіз як шлях вивчення модерністських творів. На при­
кладі п'єси Е.Йонеско «Носороги» // Всесвітня література та культура. — 2004. — № 5. —
С. 33—37.

67. Горозинський В. Дикий тупіт копит. До вивчення п'єси Е. Йонеско «Носороги» //
Всесвітня література та культура. — 2004. — № 5. — С. 30—33.

68. Грабовський А. В. Парадокси здорового глузду. До аналізу роману В. Голдінга «Во­
лодар мух» // Всесвітня література та культура. — 2004. — № 1. — С. 39—42.

69. Гражданская 3. Б. Шоу. — М., 1979.

70. Грибачов В. Хемингузй — М., 1971.

71. Гршорьева Т. Японская литература XX века. — М., 1983.

72. Грищенко Л. «Від історії людства до історії духовності». Матеріали до вивчення ро­
ману Г. Г. Маркеса «Сто років самотності» // Всесвітня література і культура. — 2001. —
№5. —С. 41-44.

73. Ґудзик О. А. Як повернути додому таке чортеня? Вивчення оповідання ОТен-
рі «Вождь червоношкірих» // Всесвітня література та культура. — 2004. — № 9. —
С. 5—8.

74. Гузь О. Шляхом діалогу розвивати аналітико-інтерпретаційні уміння та навики уч­
нів, створювати власні смисли. Урок-осягнення художнього світу оповідання Г. Веллса
«Чарівна крамниця» // Всесвітня література. — 2006. — № 6. — С. 37—41.

75. Гурдуз А. І. Мета героїв романів Кнута Гамсуна: динаміка пантеїстичного світо­
сприймання // Всесвітня література. — 2004. — 32. — С. 54—57.

76. Гурдуз А. І. Норвегія — Україна: літературні зв'язки. Кнут Гамсун в Україні сього­
дні // Всесвітня література та культура. — 2005. — № 5. — С. 29—31.

77. Гусєв А. Квіти запізнілого кохання. «Пігмаліон», Бернард Шоу і міс Кембл // Всесві­
тня література та культура. — 2004. —№ 1. — С. 13—15.

78. Гуцал С. Найголовнішого очима не побачиш. Система уроків за творчістю
А. Де Сент-Екзюпері // Зарубіжна література. — 2006. — № 12 (460). — С. 5—9.

79. Денисова Т. Ернест Хемінгуей. Життя і творчість. — К., 1972.

80. Денисова Т. Джек Лондон: життя і творчість. — К., 1978.

81. Дереза Л. В. Щоб глибше осягнути ідейно-естетичний зміст твору (Урок порівняль­
ного аналізу філософських казок: О. Вайльд «Хлопчик-зірка», А. де Сент-Екзюпері «Мале­
нький принц») // Всесвітня література. — 2004. — № 10. — С. 31—33.

82. Дибенко Л. К. Рансмайр і його роман «Останній світ» // Всесвітня література. —
2002. — № 5—6. — С. 105—108.

83. Дітькова С. Ю. «Насичений квітковими пахощами Комбре». До вивчення роману
М. Пруста «В напрямку Сванна» // Всесвітня література і культура. — 2005. — № 3. —
С. 32—36.

84. Дітькова С. Ю. Запах краси, або Життя і смерть геніальної бактерії. Особливості ви­
вчення роману П. Зюскінда «Запахи» // Всесвітня література та культура. — 2003. —
№12. —С. 21—27.

85. Дітькова С. Ю. Приречені на самотність. До вивчення роману Г. Г. Маркеса «Сто
років самотності» // Всесвітня література і культура. — 2005. —№9. — С. 13—18.

86. Домановська Н. Від квіткарки до герцогині. Матеріали до уроку з вивчення п'єси
Б. Шоу «Пігмаліон» // Зарубіжна література. — 2005. — № 11 (411). — С. 11—12.

87. Доценко С. С. Перемога чи поразка? За повістю Е. Хемінгуея «Старий і море» // За­
рубіжна література. — 2004. — № 3. — С. 27—29.


88. Драч І. До таємниці Ф. Г. Лорки // Зарубіжна література. — 1998. — № 3 (67). —
С. З—6.

89. Драч І. Кілька слів про Гемінгуея // Зарубіжна література. — 2005. — № 5 (405). — С. 14.

90. Дудка Н. Віддзеркалення нонконформістського світовідчуття. Позакласне читання за
творчістю Д. Д. Селінджера // Зарубіжна література. — 2006. — № 8 (456). — С. 11—16.

91. Ежен Ионеско (11 клас) // Всесвітня література. — 2004. — № 4. — С. 55—56.

92. Єременко О. В. Власна доля митця як ключ до осягнення його твору (Погляд літера­
турознавця) // Всесвітня література. — 2000. — № 3. — С. 51—53.

93. Єременко О. В. Погляд у «темноту людського серця» (Матеріали до прочитання ро­
ману В.Голдінга «Володар мух») // Всесвітня література. — 1999. — № 4. — С. 16—19.

94. Жарська Л. Думки з приводу... Спроба інтерпретації повісті Е. Гемінгуея «Старий і
море» // Зарубіжна література. — 2005. — № 5 (405). — С. 15—19.

95. Железникова Т. Поезд жизни Франц Кафка «Железнодорожньїе пассажирьі». Урок
внеклассного чтения, 11 класе // Зарубіжна література. — 2004. — № 32. — С. 6—7.

96. Жупанський О. Записники А. Камю // Зарубіжна література. — 2005. — № 3 (403). —
С. 1—2.

97. Завальна Н. Старий і море // Зарубіжна література. — 2005. — № 5 (405). —
С. 19—23.

98. Завгородня Л. Чи потрібні ангели на землі? (Порівняльний аналіз оповідань «Дідуган
з крилами» Г. Г. Маркеса та «Що живить людей?» Л. Толстого) // Зарубіжна література. —
2001.— №40. — С. 2.

99. Задонський Д. Окрема і самостійна людяність // Зарубіжна література. — 2000. —
№17(177). —С. З—6.

 

100. Задонський Д. Роман У. Еко «Ім'я троянди» у дзеркалі літературознавства. // Всесві­
тня література. — 2002. — 35—6. — С. 121—126.

101. Задонський Д. В. Роман К. Рансмайра «Останній світ» у дзеркалі літературознавст­
ва // Всесвітня література. — 2002. — № 5 — 6. — С. 103—105.

102. Задонський В. Роман 77. Зюскінда «Запахи» у дзеркалі літературознавства // Всесвіт­
ня література. — 2002. — № 5 — 6. — С. 71—74.

103. Залевська С. Філософські здобутки збірки «Нові поезії» Р. М. Рільке // Зарубіжна лі­
тература. — 2005. — № 36. — С. 22—24.

104. Зарубежная литература XX века (1917—1945) / Под.ред. В. Н. Богословского,
3. Т. Гражданской. —М., 1984.

105. Зарубіжна література XX ст. / за ред. Ніколенко О. М., Хоменко Н. В., Конє-
вої Т. М. — К., 1998.

106. Зарудня І. О. До змісту роману — через осмислення особливостей його художнього
простору, часу та системи символів. Уроки аналітичної роботи над романом «Чума»
А. Камю // Всесвітня література. — 2006. — № 3. — С. 49—61.

107. Засурский Я. Н. Американская литература XX века. — М, 1984.

108. Зверев Н. Джек Лондон. — М., 1975.

109. Ивашева В. Литература Великобритании XX века. — М., 1984.

110. Ивашева В. В, Литература Великобритании XX века, — М., 1984.

111. История зарубежной литературьі XIX века / под ред. Н. Засурского и С. В. Тура-
ева. — М, 1982.

112. История зарубежной литературьі XX века (1917—1945) / Под. ред. Л. Г. Андре-
ева. — М., 1982.

113. История зарубежной литературьі XIX века / под ред. А. С. Дмитриева Ч Л., 4.2. —
М., 1979—1983.

114. История зарубежной литературьі конца XIX — начала XX вв. / Под. ред. Л. Г. Анд-
реева. —М., 1978.

115. История зарубежной литературьі конца XIX века— начала XX века. Курс лекций /
под ред. М Е. Елизаровой и Н. П. Михальской. — М, 1970.

116. История зарубежной литературьі конца XIX — начала XX века / под ред. Л. Г. Анд-
реева.—М., 1978.


117. История зарубежной литературьі конца XIX— начала XX века. Курс лекций под
редакцией М. Е. Елизаровой, Н. П. Михальской. — М., 1970.

118. История немецкой литератури. — М, 1963. — Т. 2.

119. Іванова Н, А. Новаторське зображення трагедії людини — заручника війни (Траге­
дія голокосту у поезії «Фуга смерті» Пауля Целана крізь призму модернізму) // Всесвітня
література. — 2004. — № 2. — С. 43—46.

120. Іроденко Л. М. Система уроків за казкою-притчею А. де Сент-Екзюпері «Малень­
кий принц» // Зарубіжна література. — 2004. — № 3. — С. 34—39.

121. Кабкова О. Складний і чарівний «Джакомо» Джойс // Зарубіжна література.—
2000.—№17(177). —С. 8.

122. Кабкова О.В. Коли відлітають ангели... (Проблемний аналіз новели Г. Г. Маркеса
«Стариган з крилами») // Всесвітня література. — 1998. — № 12. — С. 15—17.

123. Канюк Л. Загадкова царина людської душі. Проблематика, ідейно-художні особли­
вості новели «Маріо і чарівник» Т. Манна // Зарубіжна література. — 2005. — № 45. —
С. 6—13.

124. Канюк Л. Пошуки виходу з кризи гуманізму. Т. Манн. Життєвий і творчий шлях. //
Зарубіжна література. — 2005. — № 45. — С. З—6.

125. Катихіна М. Конфлікт краси і добра у казці О. Вайльда «Зоряний хлопчик» // Зару­
біжна література. — 2004. — № 15. — С. 8—10.

126. Коваленко О. Кінець царства ненависті. Розробка уроків за темою Дж. Лондон «Бі­
ле Ікло» // Зарубіжна література. — 2005. — № 4 (404). — С. 7—9.

127. Ковбасенко Ю. І. Чи слід інтерпретувати творчість Камю у безнадійно трагічному
ключі? // Всесвітня література. — 2006. — № 3. — С. 61.

128. Козаченко І. Вчимося читати новелу ОТенрі «Вождь червоношкірих» // Зарубіжна
література. — 2005. — № 7 (407). — С. 14—16.

129. Козленко Р. О. «Де вони діваються взимку». Матеріали до вивчення роману
Дж. Д. Селінджера «Над прірвою у житі» // Всесвітня література і культура. — 2004. —
№ 9. — С. 37—40.

130. Конєва Т. М. Особливості конфлікту в «новій драмі». Матеріали до уроку за п'єсою
«Ляльковий дім» Г. Ібсена та «Вишневий сад» А. Чехова // Всесвітня література. — 2006. —
№ 4. — С. 33—37.

131. Костенко Ю. В. Виразне читання як засіб осягнення художнього твору. Урок за ка­
зкою О. Вайльда «Зоряний хлопчик» // Всесвітня література. — 2005. — № 2. — С. 36—37.

132. Кохан Г. О. Логічно-змістові співвіднесення різних рівнів оповіді як шлях проник­
нення у контекст роману-параболи У. Еко «Ім'я троянди» // Всесвітня література та культу­
ра. — 2003. — № 7. — С. 31—34.

 

133. Кошкин И. Зрнест Хемингузй. — М., 1966.

134. Красунька І. Крутий обрив дорослості. Урок за романом Дж. Д. Селінджера «Над
прірвою у житі» // Зарубіжна література. — 2006. — № 8 (456). — С. 17—19.

135. Кузнєцова Л. К. Гамсун «Пан». Система уроків // Зарубіжна література. — 2004. —
№32. —С. 12—14.

136. Кухар О. М. ОТенрі «Вождь червоношкірих»: матеріали до варіативного вивчення.
Через розкриття основних ознак жанру «новела» до ідейного змісту твору. Урок-дослід-
ження // Всесвітня література. — 2005. — № 5. — С. 40—41.

137. Куц Є. Л. Мистецтво бути Людиною (Два уроки за новелою ОТенрі «Останній ли­
сток») // Всесвітня література. — 2000. — № 3. — С. 42—43.

138. Ладушина О. ОТенрі «Дарунки волхвів» // Зарубіжна література. — 2005. — № 7
(407). С. 18—19.

139. Лінецька Р. С. Трагедія єврейського народу очима Пауля Целана. Урок-семінар //
Зарубіжна література. — 2004. — № 4. — С. 27—28.

140. Лобода О. П. «Єдине, що важливо — це бути людиною». Урок за романом Альбера
Камю «Чума» // Зарубіжна література. — 2000. — № 1. — С. 13—18.

141. Логвин Г. П. Чи ж почують його люди? Новела Ф. Кафки «Перевтілення». 11 клас //
Зарубіжна література. — 2003. — № 10. — С. 53—58.


142. Мазур І. «... Над нашим потоком гріхів і блукань...». За оповіданням Г. Г. Маркеса
«Стариган з крилами» // Зарубіжна література. — 2005. — № 10 (410). — С. 14.

143. МакловськаЛ. «Маленький принц» А. де Сент-Екзюпері // Зарубіжна література. —
2005. —№ 10(410). — С. 19—21.

144. Максименко К. «Перша людина» А. Камю // Зарубіжна література. — 2005. — № З
(403). —С. 21—22.

145. Марченко Ж. «Абсурд життя — це зовсім не кінець, а лише початок» (за романом
А. Камю «Чума») // Зарубіжна література. — 2005. — № 3 (403). — С. 17—20.

146. Марченко Н. П. Поезія модернізму (Рільке, Аполлінер, Еліот, Лорка, Незвал) // Все­
світня література. — 1998. — № 12. — С. 22—32.

147. Марченко 77. 77., Савчук Р. 77. Сенс просвітлення. Постмодернові роздуми про ро­
ман Дж. Д. Селінджера «Над прірвою у житі» // Всесвітня література і культура. — 2001. —
№5.—С. 52—54.

148. Матюшкіна Т. «Допомогти людині вистояти і взяти гору». Матеріали до вивчення
повісті У. Фолкнера «Дельта восени» з творчими завданнями та схематичною наочністю //
Всесвітня література. — 2005. — № 12. — С. 43—46.

149. Матюшкіна Т. Методичні рекомендації та матеріали до вивчення повісті У. Фолкнера
«Дельта восени» з творчими завданнями // Зарубіжна література. — 2005. — № 43. — С. З—8.

150. Матюшкіна Т. Г. Чужий серед чужих. Повість Альбера Камю «Сторонній» // Зару­
біжна література. — 1998. — № 4. — С. 17—20.

151. Матюшкіна Т. П. Як врятувати світ? Матеріали до вивчення творчості Ф. Дюррен-
матта // Всесвітня література та культура. — 2004. — № 5. — С. 37—41.

152. Мащенко Є. М. Вивчення повісті «Біле Ікло» Д. Лондона на літературознавчій ос­
нові // Всесвітня література. — 2004. — № 8. — С. 12—15.

153. Медвідь Н. О. Тема Бога і митця в поезіях В. Стуса і Р. М. Рільке (Спроба компара­
тивного аналізу) // Всесвітня література. — 2004. — № 9. — С. 48—51.

154. Межанов К. Вихід з лабіринту: сміх проти страху. За романом У. Еко «Ім'я троян­
ди» // Зарубіжна література. — 2004. — № 3. — С. 45—49.

155. Мележик В. Психологія свободи. За новелою «Маріо і чарівник» Т. Манна // Зару­
біжна література. — 2005. — № 45. — С. 17—19.

156. Мєркунова Н. Лихий дух тутешніх країв. За новелою «Маріо і чарівник» Т. Манна //
Зарубіжна література. — 2005. — № 45. — С. 14—16.

157. Михашик Г. Значення кольорів у романі Кнута Гамсуна «Пан» та драми-феєрії Лесі
Українки «Лісова пісня» (білий і чорний) // Всесвітня література та культура. — 2003. —
№10. — С. 38—41.

158. Михальская Н. П., Аникин Г. 3. Английский роман XX века. — М., 1982.

159. Мігальчинська В. М. «Питання, а не відповідь...» До вивчення творчості Г. Ібсена //
Всесвітня література та культура. — 2005. — № 5. — С. 18—19.

160. Мокієва Л. Розп'яття серця, сповненого любов'ю. «Потік відомості» та аналіз пси­
хології людини в психологічному есе Джеймса Джойса «Джакомо» // Зарубіжна літерату­
ра. — 2005. — № 34. — С. 20—22.

161. МоруаА. От Монтеня до Арагона. — М, 1983.

162. Муратова В. І. Типологічні сходження у повісті Е. Хемінгуея «Старий і море» та
оповіданні Кавабата «Голос бамбука, квітка персика». Матеріал до уроку аналізу цих схо­
джень//Всесвітня література.— 2005.—№ 1. — С. 38—41.

163. Мустафіна В. Якщо ти людина... (Урок-роздум про роман Е. Хемінгуея «Проща­
вай, зброє!») // Зарубіжна література. — 1998. — № 6 (70). — С. 7.

164. Мухомеджанова С. Художній світ Франца Кафки // Зарубіжна література. — 2004. —
№ 32. — С. 3—6.

165. Мухомеджанова С. О. Вчитись сприймати художній твір не як віддзеркалення реа­
льного життя, а як реакцію митця на умови буття. Спроба цілісного аналізу роману А. Камю
«Чума». Система уроків // Всесвітня література. — 2005. — № 2. — С. 50—52.

166. Мухомеджанова С. О., Рижко О. С. Урок осягнення ідейного змісту роману
П. Зюскінда «Запахи» // Всесвітня література. — 2005. — № 4. — С. 37—38.


167. Нагорна А. Ю. Вивчення літературного твору у філософському контексті. Урок-
евристична бесіда за новелою Ф. Кафки «Перевтілення» // Всесвітня література. — 2005. —
№ 7. — С. 57—60.

168. Нагорна А. Ю. Осягаючи творчу манеру письменника крізь призму його філософ­
ських ідей. На матеріалі роману «Чума» А. Камю // Всесвітня література. — 2005. —
№6. —С. 61—64.

169. Наєнко О. У світі живих солдатиків і мандрівних крамниць. Система уроків з ви­
вчення новели Г. Веллса «Чарівна крамниця» // Зарубіжна література. — 2001. — № 29 —
32(237—240). —С. 5—6.

170. Наєнко О. В. З практики аналізу моделі художнього світу (На матеріалі драми
Ф. Дюрренматта «Гостина старої дами») // Всесвітня література. — 2003. — № 12. —
С. 18—20.

171. Назарець В. М. Містифікація театрального режисера Оріона Уеллса, або гортаючи
сторінки романів Герберта Уеллса // Всесвітня література і культура. — 2005. — № 4. —
С. 16—21.

172. Назарець В. М, Васильєв Є. М. Роман Умберто Еко «Ім'я троянди». Матеріали до
проведення уроків // Всесвітня література та культура. — 2003. — № 12. — С.13—16.

173. Наливайко Д. Трагічний гуманізм А. Камю // А. Камю. Вибрані твори.—
К. — 1991.

174. Наливайко Д. С, Рихло ТІ. В. «Фуга смерті» Пауля Целана в контексті його творчос­
ті // всесвітня література. — 2002. — № 1. — С. 42—47.

175. Неб'янська Т. Модерністське зображення трагедії голокосту в поезії «Фуга смерті»
Пауля Целана // Зарубіжна література. — 2005. — № 8 (408). — С. 19—22.

176. Нев'ярович Н. Ю. Знайти Овідія Назона, або Діалоги з античністю про сучасне мис­
тецтво (Уроки-діалоги за романом К. Рансмайра «Останній світ») // Всесвітня література. —
2004.—№7.—С. 8—15.

177. Нев'ярович Н. Ю. Основні риси поетики «магічного реалізму» (На матеріалі опові­
дання Г. Г. Маркеса «Стариган з крилами») // Всесвітня література. — 2006. — № 6. —
С. 4—7.

178. Нев'ярович Н. Ю. Гротеск як складова поетики «магічного реалізму». Урок-
практикум з інтерпретації тексту за оповіданням Г. Г. Маркеса «Стариган з крилами» // Все­
світня література. — 2006. — № 6. — С. 8—10.

179. Нев'ярович Н. Ю. Парфумерна композиція з життя і мистецтва (Урок-навіювання за
романом П.Зюскінда «Запахи») // Всесвітня література. — 2004. — № 7. — С. 17—19.

180. Нев'ярович Н. Ю. Урок-розслідування за романом У. Еко «Ім'я троянди» // Всесвіт­
ня література. — 2004. — № 7. — С. 15—17.

181. Ненько І. Я. Відображаючи життя як хаос... (Про зумовленість ідейного змісту та
поетики роману К. Рансмайра «Останній світ» постмодерністською світоглядною позицією
його автора) // Всесвітня література. — 2002. — № 5 — 6. — С. 109—110.

182. Нестерук С. Творчість Б. Шоу у тендерному прочитанні // Зарубіжна літерату­
ра. — 2003. — № 48. — С. 13—15.

183. Несторова Л. Молодий герой і Америка. За романом Дж. Д. Селінджера «Над прір­
вою у житі» // Зарубіжна література. — 2006. — № 8 (456). — С. 20—21.

184. Несторова Л. Сумна радість поезії Федеріко Гарсіа Лорки і Ліни Костенко // Зару­
біжна література. — 2006. — № 1 (449). — С. 6—9.

185. Неустроев В. П. Литература Скандинавских стран. — М., 1980.

186. Ніколенко О. М. Пошуки сенсу буття в країні абсурду. Андрій Платонов «Котло­
ван» // Зарубіжна література. — 1998. — № 4. — С. 26—28.

187. Ніколенко О. М., Шахова Н. О. Б. Шоу. «Справжній прогрес стане можливим, якщо
ми зможемо створити нових людей». Про боротьбу драматурга за новий театр — дієвий за­
сіб духовного перетворення світу, його художні відкриття // Всесвітня література. —
2006. — № 4. — С. 38—41.

188. Овсяннікова Є. Перлина про Правду. Система уроків за темою: Рільке «Пісня про
Правду» // Зарубіжна література. — 2005. — № 46. — С. 20—24.


189. Орлова О. В. На уламках класичного театру. Аналіз п'єси «Носороги» Е. Йо-
неско крізь призму правила трьох єдностей // Всесвітня література. — 2006. — № 4. —
С. 56—59.

190. Орфей XX століття. Райнер Марія Рільке // Зарубіжна література. — 2000. — № 11
(171). — С. 4—48.

191. Осипович І. Докір суспільству в оповіданні Г. Г. Маркеса «Стариган з крилами» //
Зарубіжна література. — 2005. — № 10 (410). — С. 10—13.

192. Павленко І. Дорослість— це хвороба? Г. Веллс «Чарівна крамниця» // Зарубіжна
література. — 2006. — № 8 (456). — С. 5—6.

193. Палій Н. І. Компаративний аналіз як засіб з'ясування типологічних рис у характе­
рах героїв різних національних літератур (Проблема призначення людини, жінки у драмі
«Ляльковий дім» Г. Ібсена та повісті «Людина» О. Кобилянської) // Всесвітня література. —
2004. — № 10. — С. 40-^*2.

194. Пастухові Н. Світ маріонеток. Обговорення змісту малюнків учнів за новелою
«Маріо і чарівник» Т. Манна // Зарубіжна література. — 2005. — № 45. — С. 20.

195. Первак О. П. «Золотий ланцюжок»— спосіб перевірки знань. Літературна гра до
теми «Друга світова війна у творах А. Камю, Г. Белля, О. Твардовського, П. Целана» // Все­
світня література. — 2006. — № 5. — С. 50—52.

196. Первак О. П. Від концепції твору— до концепції уроку (До вивчення оповідання
Г. Г. Маркеса «Стариган з крилами») // Всесвітня література. — 2000. — № 2. — С. 23—26.

197. Первак О. П., Решетняк О. Д, Зюскінд П. «Запахи»: у пошуках методичних варіан­
тів // Всесвітня література. — 2002. — № 4. — С. 39—44.

198. Пирсон Бернард Щоу. — М., 1972.

199. Пікун Л. В. Прийом дзеркальної гри набутками романтичної культурної традиції.
Використання цього прийому в романі «Запахи» П. Зюскінда // Всесвітня література. —
2005.—№12. —С. 48—51.

200. Пінігіна Г. Символічний сенс п'єси «Носороги». 11 клас // Зарубіжна література. —
2005.—№13(413).—С. 21—24.

201. Попович М. А. Ціна моралі та людяності. Урок-дослідження за п'єсою
Ф. Дюрренматта «Гостина старої дами» // Зарубіжна література.— 2003.— №11.—
С. 42^4.

202. Приходько Л. І. Сполохи північного сяйва. Система уроків з вивчення Дж. Лон­
дона // Зарубіжна література. — 2004. — № 6. — С. 17—22.

203. Пулина Г. А. Система символів у романі В. Голдінга «Володар мух» // Зарубіжна лі­
тература. — 2004. — № 4. — С. 40^4.

204. Ракушняк О. М. Патрік Зюскінд — романіст (Матеріал до уроку за повістю П. Зюс­
кінда «Голубка») // Всесвітня література. — 2003. — № 5. — С. 56—57.

205. Ревнівцева Є. Зіткнення мрії та реальності. Матеріали до уроків з вивчення творчо­
сті Г. Ібсена (10 клас) // Зарубіжна література. — 2005. — № 11 (411). — С. 9—10.

206. Ревнівцева О. Запалити вогонь. За новелою ОТенрі «Світильник, що горить», 7 клас //
Зарубіжна література. — 2006. — № 8 (456). — С. 9—10.

207. Рибакова О. В. Американський варіант загадки Сфінкса. Новели ОТенрі // Всесвіт­
ня література та культура. — 2004. — № 9. — С. 2—5.

208. Рильов К. Надлюдина Д. Лондон // Зарубіжна література. — 2005. — № 4 (404). —
С. 1—2.

209. Рогозинський В. Блукаючи в темряві ночі, або Пекло очима Семюеля Беккета //
Всесвітня література та культура. — 2004. — № 5. — С. 25—30.

210. Рогозинський В., Рогозинська В. «Фуете Овехуна» в постановці Федеріко Гарсіа
Лорки // Всесвітня література і культура. — 2005. — № 7. — С. 29.

211. Рогозинський В. В. «Згідно з якими зірками жити...». До вивчення роману Кнута
Гамсуна «Пан» // Всесвітня література та культура. — 2005. — № 5. — С. 27—28.

212. Ромащенко Л. І. Пафос заперечення війни (Матеріали до уроку за повістю «Альпій­
ська балада» В.Бикова і оповідання «Подорожній, коли ти прийдеш до Спа...») // Всесвітня
література. — 1999. —№ 4. — С. 39—41.


213. Ромащенко Л. І. Крила як символ духовного злету людини (До трактування образу
крил в оповіданні Г. Г. Маркеса «Стариган з крилами» та баладі І. Драча «Крила») // Всесві­
тня література. — 1998. — № 12. — С. 17—19.

214. Рудаківська С. В. «Привести світ до чистоти, правди, сталості...» Урок за нове­
лою Ф.Кафки «Перевтілення». 11 клас // Зарубіжна література.— 2000.— № 1.—
С. 18—28.

215. Рудаківська С. В. Вивчати постмодерністський художній твір відповідно до йо­
го мистецької природи та з урахуванням рівня підготовленості учнів. Матеріали до уро­
ків за романом К. Рансмайра «Останній світ» // Всесвітня література. — 2006. —
№ 5. — С. 52—56.

216. Руденко Л. «У нас без обману». Своєрідність сприйняття подій героями твору
Г. Веллса «Чарівна крамниця» // Зарубіжна література. — 2006. — № 8 (456). — С. З—4.

217. Савченко 3. В. Роман Е. Хемінгуея «По кому подзвін». Урок позакласного читання:
методичні рекомендації // Зарубіжна література. — 2004. — № 1. — С. 38—40.

218. Савчук Р. П. «... застосовувати свої знання тільки на благо людства» (Б. Брехт).
Вивчення п'єси «Життя Галілея» з використанням елементів лінгвістичної концепції
О. Потебні // Всесвітня література. — 1998. — 312. — С. 35—40.

219. Свербілова Т. ОТенрі «Вождь червоношкірих». Поради вчителю для підготовки
твору // Зарубіжна література. — 2005. — № 7 (407). — С. 11—13.

220. Свічкарьова І. Б. Вчимося інтерпретації художнього тексту (Урок-дослідження за
романом О. Вайльда «Портрет Доріана Грея») // Всесвітня література. — 2003. — № 12. —
С. 30—32.

221. Семенко Т. М. Українське коріння Пауля Целана // Всесвітня література. — 2002. —
№ 4. — С. 37—39.

222. Сердюк Г.А. Бути людиною — значить бути борцем. Конспект уроку за оповідан­
ням Д. Лондона «Жага до життя» // Зарубіжна література. — 2004. — № 2. — С. 44—45.

223. Сердюк Г. А. Перемога людського розуму та гідності. Урок за новелою «Маріо і ча­
рівник» Т. Манна // Зарубіжна література. — 2004. — № 12. — С. 15—19.

224. Силкіна В. І. «Заповідав знищити свої рукописи...» До вивчення новели Ф.Кафки
«Перевтілення». 11 клас // Зарубіжна література. — 2003. — № 10. — С. 58—60.

225. Силкіна В. І. «Янголи втомилися від людських гріхів». Урок-роздум за оповіданням
Г. Г. Маркеса «Стариган з крилами» // Зарубіжна література. — 2000. — № 1. — С. 11—13.

226. Силкіна В. І. «Янголи втомилися і постаріли від людських гріхів...». Урок-роздум
за оповіданням Г. Г. Маркеса «Стариган з крилами» // Всесвітня література і культура. —
2005.—№1.—С. 32—33.

227. Силкіна В. І. До змісту «Носорогів» через поетику «театру абсурду» (Конспект уро­
ку). 11 клас // Всесвітня література. — 2004. — № 3. — С. 23—26.

228. Силкіна В. І. Прочитання новели Т. Манна «Смерть у Венеції» через зіставлення з
міфом про Нарциса // Всесвітня література. — 1999. — № 12. — С. 39.

229. Сипливець Л. «Струна, що ридає за даллю». Життєвий і творчий шлях Федеріко
Гарсіа Лорки // Зарубіжна література. — 2006. — № 1 (449). — С. З—5.

230. Сікорська В. С, Довгань Г. В. Методика аналізу художнього твору визначається лі­
тературознавчою концепцією (На прикладі оповідання Р. М. Рільке «Пісня про Правду») //
Всесвітня література. — 1999. — № 12. — СІ 8—21.

231. Сіптарова С. В. Б. Шоу «Пігмаліон»: матеріали до варіативного вивчення // Всесві­
тня література. — 2005. — 35. — С. 42—44.

232. Скобельська О. І. Виклик над безоднею: роман Дж. Д. Селінджера «Над прірвою у
житі» // Всесвітня література і культура. — 2004. — № 9. — С. 33—37.

233. Скобельська О. І. Естет Оскар Уайльд у карикатурах // Всесвітня література і куль­
тура. — 2004. — № 1. — С. 44^48.

234. Скобельська О. І. Естет Оскар Уайльд у карикатурах // Зарубіжна література. —
2004. — № 11. — С. 41^6.

235. Скобельська О. І. Шлях до справжньої краси. Система уроків за казкою О. Вайльда
«Зоряний хлопчик» // Зарубіжна література. — 2004. — № 2. — С. 35—39.


236. Скоцик Л. Подорож у Всесвіті. Життєві уроки Маленького принца за твором
А. Де Сент-Екзюпері // Зарубіжна література. — 2006. — № 12 (460). — С. 12—13.

237. Слюнкова Г. Хіба це мало незабутня мить? Вивчення казки А. де Сент-Екзюпері
«Маленький принц» // Зарубіжна література. — 2006. — № 12 (460). — С. 10—11.

238. Соколова К. А. «Єдиний ворог людини— в ній самій». В. Голдінг. (Матеріали до
роботи з текстом твору) 6 клас // Всесвітня література. — 1999. — № 4. — С. 19—21.

239. Соловйова І. В. Всесвіт письменника у слові, як у краплі роси (Аналіз притчі
Ф.Кафки «Пасажири залізниці» методом «від тексту до контексту») // Всесвітня літерату­
ра. — 1999. — № 7. — С. 7—12.

240. Сорокіна Є. А. Урок-дискусія за символістсько-філософською драмою Г. Ібсена
«Пер Гюнт» // Всесвітня література та культура. — 2005. — № 5. — С. 21—23.

241. Стамат Т. В. Метаморфози як вихід із хаосу буття. Спроба інтерпретації роману
К. Рансмайра «Останній світ» // Всесвітня література і культура.— 2003.— №12.—
С. 17—20.

242. Стамат Т. В. Метаморфози як вихід із хаосу буття. Спроба інтерпретації рома­
ну К. Рансмайра «Останній світ» // Зарубіжна література. — 2003. — № 12. —
С.36—40.

243. Стамат Т. В. Формувати самостійність та незалежність естетичних суджень (Кон­
спект уроку за романом Оскара Уайльда «Портрет Доріана Грея») // Всесвітня літерату­
ра. — 2004. — № 8. — С. 26—29.

244. Стамат Т. В., Польова С, Сокіл М. Краса, як гармонія Духа і тіла. Сценарій уроку
за романом Оскара Уайльда «Портрет Доріана Грея» // Зарубіжна література. — 2001. —
№10. — С. 41—46.

245. Стеценко Т. Використання сюжетної гри у творах письменників-постмодерністів
(У. Еко, М. Павич) // зарубіжна література. — 2005. — № 13 (413). — С. 9—17.

246. Стус В. Про п'єсу Б. Брехта «Життя Галілея» // Всесвітня література. — 1998. —
312. —С. 32—35.

247. Султанов Ю. І. та інші. Краса чистих людських взаємин (Система уроків ОТенрі
«Останній листок», Дж. Олдрідж «Останній дюйм») // Всесвітня література. — 2000. —
№3.—С. 37^2.

248. СучковБ. Ликивремени. — М., 1969.—251 с.

249. Таранік-Ткачук К. В. Застосування елементів стилістичного аналізу під час вивчен­
ня модерністського твору. Урок-бесіда за романом Кнута Гамсуна «Пан» // Всесвітня літе­
ратура. — 2005. — № 7. — С. 52—56.

250. Таранова В. Пігмаліон. Дія шоста // Зарубіжна література. — 2005. — 311 (411). —
С. 13—15.

251. Тимощук О. В. «Думати — то ще не найгірше зло». П'єса С. Беккета «Чекаючи на
Годо» // Зарубіжна література. — 2004. — № 4. — С. 9—11.

252. Тимощук О. В. «Думати — то ще не найгірше зло». П'єса С. Беккета «Чекаючи на
Годо» // Всесвітня література та культура. — 2004. — № 5. — С. 23—25.

253. Томас Стернз Еліот. «Пісня кохання Пруфрока» (1915) // Зарубіжна література. —
2003.—№45.—С. 11—16.

254. Турок А. Человек в зтом мире — одинокое насекомое. Разработка урока по тво-
рчеству Ф. Кафки (стилевой анализ) // Зарубіжна література. — 2006. — № 20 (468). —
С. 10—13.

255. Удовиченко Л. М. Афоризми письменника як засіб осмислення його творчості. Під­
сумковий урок за романом Оскара Уайльда «Портрет Доріана Грея») // Всесвітня літерату­
ра. — 2005. — № 3. — С. 19—22.

256. Удовиченко Л. М. Людину роблять Людиною не гроші. (Урок-бесіда з елементами
коментованого читання за оповіданням Д. Лондона «Жага до життя») // Всесвітня літерату­
ра.— 2003. — № 5. — С. 10—13.

257. Українець Л. Як говорить Маленький принц? Вивчення повісті-казки А. де Сент-
Екзюпері «Маленький принц» в українських перекладах // Всесвітня література і культу­
ра.— 2001. — № 5. — С. 50—52.


258. Уліщенко В. Любов—покірність чи любов—боротьба (Проблема кохання в романі
Кнута Гамсуна). Урок-дослідження // Зарубіжна література.— 2001.— №29— 32.—
С. 53—57.

259. Факторович Б., Штейнбук Ф., Бойко Л. Ф. Кафка «Перевтілення»: матеріали до
варіативного вивчення. 11 клас // Всесвітня література. — 1999. — № 7. — С. 45—59.

260. Федоров А. А. Томас Манн. Время шедевров. — М., 1981.

261. Халімончик Т. Ф. Г. Лорка // Зарубіжна література.— 2003.— №46.—
С. 11—16.

262. Хмельницька О. Л. Хто підготує кращу рекламу п'єси Б. Шоу «Пігмаліон». Фраг­
мент уроку. // Всесвітня література. — 2005. — № 5. — С. 5.

263. Хом'як Т. В. Світові війни очима Е. М. Ремарка // Всесвітня література і культу­
ра. — 2005. — № 6. — С. 29—31.

264. Хоменко В. Образи космогонічної вертикалі у поезії П. Целана // Зарубіжна літера­
тура. — 2006. — № 24 (472). — С. 7—16.

265. Хрестоматия по зарубежной литературе XX века. (1917—1945).— М, 1975.—
355 с.

266. Хьюз 3. Бернард Шоу. — М., 1976.

267. Циба Т. Чи варто боротися за життя? (Д. Лондона «Жага до життя») // Зарубіжна лі­
тература. — 2005. — № 4 (404). — С. 10—11.

268. Циганок С. Життя і творчість А. де Сент-Екзюпері. Історія створення казки «Мале­
нький принц» // Зарубіжна література. — 2005. — № 10 (410). — С. 15—16.

269. Ціко І. Г. Показ шляху становлення особистості в долі Нори. Урок за драмою
Г. Ібсена «Люльковий дім». 10 клас // Зарубіжна література. — 2004. — № 7. —
С. 37—39.

270. Ціпов 'яз Л. Драма Г. Ібсена «Люльковий дім». Оповідь про пробудження людської
особистості (10 клас) // Зарубіжна література. — № 11 (411). — С. 6—8.

271. Чередник Л. Мить просвітлення душі. Урок компаративного аналізу новел «Остан­
ній листок» ОТенрі та «Кленові листки» В. Стефаника // Всесвітня література та культу­
ра. — 2001. — № 3. — С. 5—7.

272. Чередник Л. А. Лобо та Біле Ікло: що в них спільного та відмінного? (Компаратив­
ний аналіз творів Д. Лондона та Е. Сетона-Томпсона) // Всесвітня література. — 2004. —
№ 10. — С. 42—44.

273. Черняхівська Г. Вибір людини у межовій ситуації («Калігула» А. Камю, «Перевті­
лення» Ф. Кафки) // Зарубіжна література. — 2001. — № 19 (227). — С. 7—8.

274. Чершенко А. «И пламя и роза одно» (Вселенні Томаса Стерна Еліота) // Зарубіжна
література. — 2003. —№ 45. — С. 12—24.

275. Чертенко О. Макс Фріш та його «Щоденник 1946—1949» // Всесвітня літерату­
ра. — 2004. — № 5. — С. 49—54.

276. Чертенко О. Сновидіння генія, що прокинувся (Роздуми про «Перевтілення»
Ф. Кафки) // Зарубіжна література. — 2001. — № 37 (245). — С. 3^.

277. Чертенко О. У пошуках нової відвертості (Повоєнна духовна ситуація та «Що­
денник 1946—1949» Макса Фріша) // Зарубіжна література.— 2004.— №25—26.—
С. 34^0.

278. Чертенко О. Контрпропозиція до влади (соціальна проблематика «Щоден­
ника 1966—1971» Макса Фріша) // Зарубіжна література.— 2004.— №25—26.—
С. 41—46.

279. Чертенко О. П. Мандри руїнами штукарського замку (Огляд творчості Патріка Зю-
скінда) // Всесвітня література. — 2002. — № 5 — 6. — С. 84—87.

280. Чертенко О. П. Т. С. Еліот — поет і теоретик модернізму (Літературознавчий
нарис до вивчення його творчості) // Всесвітня література.— 2003.— №10.—
С. 48—53.

281. Чечетіна Л. А. «Чари затаєної туги...» Урок-семінар: тема мистецтва і кохання в
романі Марселя Пруста «Сваннове кохання» // Зарубіжна література. — 2004. — № 5. —
С. 30—33.


Іроблема кохання в романі 2001.— №29— 32.—

еревтілення»: матеріали до -№7. — С.45—59.

фа.— 2003.— №46.— . Шоу «Пігмаліон». Фраг-

[

вітня література і культу-елана // Зарубіжна літера-і7—1945). — М, 1975. —

до життя») // Зарубіжна лі-

)ія створення казки «Мале-С. 15—16.

лі Нори. Урок за драмою гура. — 2004. — № 7. —

про пробудження людської

того аналізу новел «Остан-іітня література та культу-

і відмінного? (Компаратив-гня література. — 2004. —

іігула» А. Камю, «Перевті-

. —С.7—8.

Стерна Еліота) // Зарубіжна

)49» // Всесвітня літерату-

цуми про «Перевтілення»

—4.

духовна ситуація та «Що-

— 2004. — № 25—26. —

і проблематика «Щоден-- 2004.— №25—26.—

гляд творчості Патріка Зю-

нізму (Літературознавчий ра.— 2003.— №10.—


Просмотров 996

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!