Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Критерії оцінювання знань студентівКритерії

оцінювання знань студентів вищих навчальних закладів

за п'ятибальною шкалою

Зарубіжна література

Викладання предмета «Зарубіжна література»

ставить такі завдання:

• Навчати студентів сукупності відомостей про вершинні явища світового літе­
ратурного процесу.

• Давати їм літературознавчі поняття, розвивати мислення.

• Розвивати гуманітарну культуру студентів, повагу до духовних надбань людс­
тва, творче сприйняття естетичної і духовної ваги текстів.

Об'єктом вивчення в літературі є художній твір, що має вивчатися як мистецтво слова, а не як «підручник життя» або ілюстрація для пояснення тих чи інших істо­ричних подій. Студенти повинні сприймати твір за законами естетичного мислення, розуміти його художню природу, опановувати технологію тематично-естетичного аналізу художнього твору. Саме усний підхід до вивчення літературного твору і вміння аналізувати твір в єдності форми та змісту забезпечить формування знань і умінь студентів. Тому під час вивчення літературного твору викладач повинен чіт­ко визначити основні та фонові завдання, добрати аналогічні факти з інших дисци­плін («Української літератури», «Всесвітньої історії») та видів мистецтва, щоб найефективніше сприяти розвитку творчих здібностей студентів.

Процес роботи з текстами художньої літератури ґрунтується на питаннях, пов'язаних з аналізом їхньої структури, проблематики, системи образів, поетики, естетичних принципів різних літературних напрямів тощо.


Вивчення художньої літератури має позитивно впливати на формування творчої особливості за умови активної співпраці зі студентами на шляху залучення до най­кращих зразків культурно-мистецьких надбань людства.

Перевірка та встановлення досягнутого рівня знань та вмінь є важливою складо­вою навчального процесу. З метою забезпечення ефективних вимірників якості на­вчальних досягнень та їх об'єктивного оцінювання необхідно дотримуватися п'ятибальної шкали оцінювання. При цьому обов'язково мають враховуватися про­грамні вимоги до знань, умінь і навичок студентів.Пропонується така шкала критеріїв оцінювання навчальних досягнень студентів із зарубіжної літератури.

На практичних заняттях з зарубіжної літератури домінуючою формою навчання і здійснення контролю досягнутих результатів є діалог, до якого студентів залучає викладач, спонукаючи узагальнювати вивчений матеріал, висловлювати власні ду­мки, при цьому здійснюється перевірка та поточне оцінювання навчальних досяг­нень студентів. Обов'язковим є контроль за прочитанням студентами творів для обов'язкового та додаткового (самостійного) читання. Ці результати будуть впли­вати на підсумкову оцінку.    


Контрольні запитання для самоконтролю Тема 1

1. У чому полягають особливості розвитку французької літератури XX століття?

2. Визначте особливості творчого методу Екзюпері.

3. Чи поєднується життя письменника з його творчістю?

4. Визначте етапи творчого становлення А. де Сент-Екзюпері.

Тема 2

1. Що називається екзистенціалізмом, у чому його своєрідність?

2. Які письменники працювали у цьому напрямку, хто став теоретиком цього
напрямку в літературі?

3. Чому роман Сартра має назву «Нудота», визначте ознаки екзистенціалізму у
творі?

4. Які проблеми порушував у своїй творчості А. Камю?

5. У чому полягають особливості творчого методу Камю?

Тема З1. Якою визначив мету своєї творчості М. Пруст?

2. Чому романи письменника називають «романами потоку свідомості»? У чому
їх своєрідність?

3. Які ознаки творів вказують на їх специфіку і своєрідність авторського стилю?

4. Чи можна вважати твори своєрідними?

IV. Рекомендована література

Тема 1

1. История французской литературьі. — Т. 4. — М., 1963.

2. Скоцик Л. Подорож у Всесвіті. Життєві уроки маленького принца за твором А. де
Сент-Екзюпері «Маленький принц» // «ЗЛ». — 2006. — № 12 (460). — С. 12—13.

3. Циганок С. Життя і творчість Екзюпері. Історія створення казки «Маленький принц» //
«ЗЛ». — № 10 (410). — С. 15—16.

4. Маяковська Л. «Маленький принц» А. Екзюпері // «ЗЛ». —№ 10 (410). — С. 19—21.

5. Городенко Л. М. Система уроків за казкою-притчею А. де Сент-Екзюпері «Маленький
принц» // Зарубіжна література. — 2004. — № 3. — С. 34—36.

6. Берко І. Цінності дитинства // «ЗЛ». — 2004. — № 17. — С. 10—11.

7. Айрих Л. Філософська казка А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц». 8 клас //
«ЗЛ». — 2005. —№10 (410). — С. 17—18.

Тема 2

Х.Камю А. (Матеріали до вивчення творчості) // Всесвітня література.— 1999.— №3, —С.21.

2. Камю А. II Всесвітня література. — 2004. — № 4. — С. 52—55.


3. Волощук Є. Духовні й художні здобутки літератури екзистенціалізму // Зарубіжна лі­
тература. — 2000. — № 20 (180). — с.

4. Горідько Ю. Вивчення творчості А, Камю // Зарубіжна література. — 2005. — № З
(403) —С. 5—16.

5. Лобода О. П. «Єдине, що важливо, — це бути людиною» Урок за романом А. Камю
«Чума». 11 кл. // Зарубіжна література. — 2000. — № 1. — СІ 3—18.

6. Марченко Ж. «Абсурд життя — це зовсім не кінець, а лише початок»
(Ж.-П. Сартр) (за романом А. Камю «Чума») // Зарубіжна література. — 2005. — № З
(403) —С. 17—20.

7. НагорнаА. Ю. Осягаючи творчу манеру письменника крізь призму його філософських
ідей. На матеріалі роману «Чума» А. Камю // Всесвітня література. — 2005. — № 6. —
С. 61—64.8. Попович М. Бунтівливий Камю // Зарубіжна література. — 1998. — № 20 (84). —
С. 23.

9. Токмань Г. А. Камю: діалог письменника і філософа з іншими та із самим собою // За­
рубіжна література. — 2001. — № 5 — С. 51—54.

Тема З

1. Головченко Н. І. Творча манера М. Пруста та її відмінність від реалістичного способу
письма. Структурно-стильовий аналіз тексту повісті «Сваннове кохання» з роману
«У пошуках утраченого часу» на уроці-семінарі та уроці-бесіді // Всесвітня література. —
2006. — № 3. — С. 40-^9.

2. Чечетіна Л. А. «Чари затаєної туги...» Урок-семінар: тема мистецтва і кохання в ро­
мані Марселя Пруста «Сваннове кохання» // Зарубіжна література. — 2004. — № 5. —
С. 30—33.

3. Чечетіна Л. А. Тематичне оцінювання знань: проза Марселя Пруста // Зарубіжна лі­
тература. — 2004. — № 7. — С. 42—43.

4. Дітькова С. Ю. «Насичений квітковими пахощами Комбре». До вивчення роману
М. Пруста «В напрямку Сванна» // Всесвітня література і культура.— 2005.— №3.—
С. 32—36.


Просмотров 484

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!