Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Модерністська поезія 1 пол. XX стВідбиття філософської та естетичної позиції Р. М. РІЛЬКЕ у зб. «Часослов», «Нові поезії», «Сонети до Орфея». Жанрові форми поезій: молитви, заклинання, роздуми, «вірші-предмети». Ідея суцільного взаємозв'язку, цілісності світу. Поняття «Душа світу» як основа філософсько-етичної позиції Рільке. Рільке і російська поезія XX ст.

Модерний образ світу в поезіях Т. С. ЕЛІОТА (зб. «Пруфрок та інші спостере­ження», поеми «Безплідна земля», «Порожні люди»). Втрата людством духовних орієнтирів, апокаліптичне бачення цивілізації. Завершення філософських і худож­ніх пошуків у «Чотирьох квартетах». Євангельське трактування істини, своєрід­ність бачення культури.

Федеріко Гарсіа ЛОРКА, зв'язок його творчості з модерними піснями і народ­ною поетичною традицією. «Циганські романсеро» та «Поема про канте хондо»: традиційна міфологія і сучасний міф, жанри народного мистецтва, їх творча пере­робка. Трансформація сюрреалістичних елементів у поезіях Лорки. Своєрідність романтизму Лорки.

3. Сучасна зарубіжна література (40—90-ті роки)

Література Франції. Війна і французька література післявоєнного десятиліття. Причини актуалізації філософії екзистенціалізмуі її вплив на французьку літера­туру. Екзистенціальні концепції у творах Жана Поля САРТРА. Витоки філософії


Сартра, вплив німецької феноменології та екзистенціалізму. Інтенційність як поно­влення прав реальності у праці «Буття і Ніщо». Роман «Нудота» — стан негативно вільної людини у позбавленому сенсу світі ворожих речей. Усвідомлення відпові­дальності за свободу у зб. оповідань «Мур». Концепція ангажованого екзистенціа­лізму в праці «Екзистенціалізм — це гуманізм» та його втілення у драматургії Сар­тра («Мухи», «Альтонські відлюдники»). Мистецька концепція Сартра в авто­біографічній прозі «Слова».

А. КАМЮ. Еволюція екзистенційної концепції. Песимістична філософія життя в «Міфі про Сізіфа». Екзистенціальний аспект проблематики повісті «Сторонній». Роман-притча «Чума», проблема вибору і гуманістичне вирішення її, тема пересто­роги. Апологія індивідуалістичного бунтарства в публіцистиці письменника («Бун­тівна людина»).«Новий роман»40—60-х рр. Основні тенденції в розвитку «нового роману»: лінія «тропізмів» (Наталі Саррот), лінія «предметизму» (А. Роб-Грійє), лінія «міфо-логізму» (М. Бютор). Художня своєрідність романів Н. Саррот «Золоті плоди» і Бютора «Зміна». «Театр абсурду»і його естетичні та філософські засади. Пробле­матика і художня своєрідність п'єс Е. ЮНЕСКУ «Голомоза співачка» і «Носороги» та трагікомедії С. БЕККЕТА «Чекаючи на Годо».

Естетика реалістичного роману.Робер МЕРЛЬ. Документально-психологічна основа роману «Смерть — моя професія». Тема війни в романі. Антивоєнний пафос роману «Малевіль». Проблема людської єдності в романі. Ерве БАЗЕН. Художній аналіз сімейної проблематики в романах Базена і його публіцистиці («Анатомія розлучення», «У що вірю»). Проблеми сучасної молодої людини у прозі Франсуази Саган («Трохи сонця в холодній воді», «Здрастуй, сум!»).

Розвиток роману в 70—80-х роках (повернення до історії, характеру, обмеже­ність образів, універсалізм задуму). Паскаль Лене і художня природа його роману «Мережниця». Найновіші тенденції розвитку прози (Жан-Лу Трассор) і впливи екс­периментів «нового роману». «Антироман» і «антидрама» як остання хвиля класи­чного модернізму.

Італійська література. Поняття «постмодернізм»: його інтерпретації як епо­хи, методу, прийому. Широке застосування постмодерністських прийомів у по­шуках універсальної художньої мови. Своєрідність постмодернізму У. ЕКО, що засвоює традиційний культурний досвід з метою створення сучасного худож­нього синтезу. Еко про постмодернізм. «Ім'я троянди»— естетична декларація Еко у деструкції норм класичної поетики. Жанрова природа твору: пародія на історичний роман, жанр «інтелектуального» детективу, мемуари, роман жахів. Мотив лабіринту як відтворення процесу пізнання та протиставлення діаметра­льно протилежних світоглядних концепцій щодо знання як знаряддя зберігання та пошуку істини. Інтертекстуальність як засіб створення узагальненої картини світу. Постмодерна стилістика твору. Історія традицій європейської свідомості в романі «Маятник Фуко». Зіставлення історичних епох і традицій мислення. Культурологічне тлумачення реалій XX ст. Ідеї окультизму в романі. Проблеми комунікації.Німецька література. Друга світова війна і культурно-історичний розвиток післявоєнної Німеччини. Дві країни, дві літератури. Війна в літературі Східної Німеччини (М. Шульц «Ми не порох на вітрі», Д. Нолль «Пригода Вернера Хо-льта») та молодіжна проблематика (У. Пленцдорф «Нові страждання юного В.»). Війна в літературі ФРН («покоління тих, що повернулись» — 3. Борхерт «За дверима»).

Генріх БЕЛЛЬ. Осмислення історичного досвіду війнив ранніх оповіданнях письменника і в романі «Де ти був, Адаме?» Романи і повісті Г. Белля про післяво­єнну Німеччину («Дім без господаря», «Більярд о пів на десяту»). Заглиблений психологізм у творах письменника, поєднання минулого і сучасного в свідомості героїв, широке використання «внутрішніх монологів» і «потоку свідомості», скон­денсованість художнього часу і його історичне осмислення в творах Г.Белля. Про­блематика і художня своєрідність роману «Груповий портрет з жінкою».

Швейцарська німецькомовна література. Проблеми відповідальності людини і ролі культуриу трагікомедіях Ф. ДЮРРЕНМАТТА «Фізики», «Візит старої да­ми». Парадоксальний сюжет як модель абсурдності світу. Проблема обличчя і мас­ки сучасної людини. Особливості поетики: елементи детективу, бурлеску, фарсу, антитези, схематичність образів. Проблема моральної відповідальності у романі М. ФРІША «Ното Фабер». Ідея пошуку власної ідентичності у невідповідності ви­димого і сущого, протистоянні логіки і пристрасті. Мотив сліпоти і його семантика. Особливості поетики твору.Постмодерний роман П. ЗЮСКІНДА «Запахи». Доля мистецтва у романі. Руй­нація модерної ідеї маргінальності особистості та надприродної сутності мистецтва. Синтез жанрів та їх негативні віддзеркалення. Інтертекстуальний план роману: па­родіювання світоглядних систем та літературних попередників. Риси постмодерної поетики.

Англійська література. Особливості розвитку післявоєнної Англії. Розчаруван­ня в реформах лейбористів і ріст критичних настроїв.

Рух «сердитих молодих людей» в 50-ті роки. Пафос критицизму і обмеженість бун­ту «сердитої молоді». «Озирнись у гніві» Д. Осборна — програмний твір «сердитих молодих людей». Рух тінейджерів в літературі Англії (С. Чаплій «День Сардини»).

Філософсько-інтелектуальна література Англії.Філософський роман екзис-тенціалістської орієнтації. Проблематика і художня своєрідність романів А. МЕР ДОК «Чорний принц» та «Сон Бруно». Психологічна дефективність, сконцентрованість на внутрішньому світі героїв. Екзистенціальне підґрунтя та елементи фрейдизму у творчості Мердок.

Своєрідне англійське поєднання традиційного і новаторського, реалістичного і модерного у творчості Дж. ФАУЛЗА. Естетичні концепції Фаулза у новелі «Башта з чорного дерева»: критичне ставлення до модернізму, прагнення до мистецтва. Ро­ман «Жінка французького лейтенанта» і естетика інтертекстуальності. Використан­ня прийомів сучасного модернізму в структурі класичного «вікторианського» ро­ману. «Відкрита» форма оповіді, що допускає варіативність художнього рішення конфлікту особистості і суспільства.

Антиутопія та антиколоніальний романв літературі Англії (Дж. Оруелл, Г. Грін, В. Голдінг). Романи У. ГОЛДІНГА. Тема агресивного начала в людській природі («Володар мух»). Проблема співвідношення добра і зла («Шпиль»).

Грем ГРІН. Протиріччя між його релігійно-католицькими переконаннями і об'єктивно нерелігійним засудженням буржуазної дійсності. Тема тривоги за лю­дину, тема злочину і кари в романах письменника. Своєрідність «географізму» ро­манів Г. Гріна. Засудження колоніалізму в романі «Тихий американець». Християн­ство і комунізм в романі «Монсеньйор Кіхот». Проблема вибору і пошуку сенсу буття в романі «Вечір у Венеції, або вечеря з бомбою».

Література США. США після другої світової війни. «Холодна» війна і «гоніння за відьмами» як вияви агресивності зовнішньої і внутрішньої політики США. Ма­сова література США.

Доля реалізмув літературі США після 1945 року. Суспільно-політична пробле­матика у післявоєнному романі (проблема політичної корупції, демагогії і кар'є­ризму в романі Р. 11. Уоррена «Вся королівська рать»).

Нон-конформізмв американській літературі середини XX століття. Позиція нонконформізму в романі Дж. СТЕЙНБЕКА «Зима незгоди нашої».

Молодіжні рухи 50—60-х років. Бітники та їх світ у романі Д. СЕЛІНДЖЕРА «Над прірвою в житі». Тема опору героя обивательському конформізму і бездухов­ному існуванню середнього класу. Молодіжна субкультура 60-х рр. і її впливи на літературу.

Джон АПДАЙК. Роман «Кентавр» як вираження морально-етичної позиції письменника.: реалістична умовність у використанні автором античної міфології як другого сюжетного плану. Проблема зіткнення гуманістичних духовних запитів одинокого інтелігента з сатирично змальованим обивательським середовищем. Мешканці Олімпу як персоніфікації окремих рис американської національної сві­домості. Тема смерті і безсмертя. Образ Пітера як символ наслідування гуманістич­них ідей. Повість «Ферма» і критика основ американського життя в романі. Про­блеми сім'ї в романі «Давай одружимось».

Американська драматургія і театрпісля II світової війни (Г. Уїльямс «Трам­вай «Бажання», А. Міллер «Смерть комівояжера»).

Негритянська література в США і особливості висвітлення расового конфлікту (Д. Болдуїн «Якби Бійл-стріт могла заговорити»).

Американська література чорного гумору.Проблема свободи особистості, лю­дина та система у романі К. КІЗІ «Політ над гніздом зозулі». Антифашистський па­фос та гротескно-сатиричне зображення цивілізації у романі-антиутопії К. ВОН-НЕГУТА «Бійня № 5, або Хрестовий похід дітей».

Пошуки нової духовності в романах Р. БАХА («Чайка на ймення Джонатан Лі-вінгстон»).

Література Ізраїлю та Діаспори. Іврит література. Функції, особливості, часові й просторові координати існування. Провідні представники сучасної іврит літера­тури. Відродження духовної традиції єврейства у творчості Шмуеля Иосефа АГ­НОНА. Прах Землі Ізраїлю як головний герой оповідань Агнона. Есхатологічний сіонізм Агнона у романі «В серцевині морів». Месіанізм і вирішення протиріч між юдаїзмом та християнством. Біблійна модель історії та мова. Твори Агнона як «останній згорток Тори».

Єврейська самобутність і засвоєння здобутків світової культури у творчості Іса-ака БАШЕВІСА-ЗІНГЕРА. Доля єврейства Східної Європи в оповіданнях письмен­ника та романі «Шоша». Башевіс-Зінгер як письменник Діаспори: втрата зв'язків сучасного єврейства з духовною традицією народу. Перегляд ставлення до духовної і культурної спадщини єврейства у християнському світі сьогодення.

Література Японії. Культурно-історична своєрідність Японії. Релігійно-філософська основа та риси національної естетики. Японська література XX ст. — між Сходом і Заходом.

Реформування японської класичної танкив поезіях Ісікави Такубоку. Вплив нової течії сінтайсі на формування поглядів та поетичний стиль Такубоку. Збірки «Жменя піску», «Сумна забавка» — вершина творчості поета. Художні особливості танки Такубоку: строфічна будова, тематика, образність, мова. Сповідальність як основна риса поезій Такубоку.

Співіснування традиційної та прозахідної тенденцій у сучасній японській прозі.Національна традиція у творчості Ясунарі КАВАБАТИ. Краса як ідеальна


сутність світу, естетика «ніхон-но бі» в повісті «Країна снігу». Мистецтво життя як «тядо» в повісті «Тисячокрилий журавель»: роль традиції, природи, краси у долі людини. Головна тема повісті сум за прекрасним, що об'єднує людей. Місце і зна­чення в повісті зображення традиційного ритуалу. Поетика повісті у наслідуванні класичної японської прози: особливості фабули, композиції, системи образів, сим-воліки(кольору, речей, квітів), стилю.

Нон-конформізмв американській літературі середини XX століття. Позиція нонконформізму в романі Дж. СТЕЙНБЕКА «Зима незгоди нашої».

Молодіжні рухи 50—60-х років. Бітники та їх світ у романі Д. СЕЛІНДЖЕРА «Над прірвою в житі». Тема опору героя обивательському конформізму і бездуховному іс­нуванню середнього класу. Молодіжна субкультура 60-х рр. і її впливи на літературу.

Джон АПДАЙК. Роман «Кентавр» як вираження морально-етичної позиції письменника.: реалістична умовність у використанні автором античної міфології як другого сюжетного плану. Проблема зіткнення гуманістичних духовних запитів одинокого інтелігента з сатирично змальованим обивательським середовищем. Мешканці Олімпу як персоніфікації окремих рис американської національної сві­домості. Тема смерті і безсмертя. Образ Пітера як символ наслідування гуманістич­них ідей. Повість «Ферма» і критика основ американського життя в романі. Про­блеми сім'ї в романі «Давай одружимось».

Американська драматургія і театрпісля II світової війни (Г. Уїльямс «Трамвай «Бажання», А. Міллер «Смерть комівояжера»).

Негритянська література в США і особливості висвітлення расового конфлікту (Д. Болдуїн «Якби Бійл-стріт могла заговорити»).

Американська література чорного гумору.Проблема свободи особистості, лю­дина та система у романі К. КІЗІ «Політ над гніздом зозулі». Антифашистський па­фос та гротескно-сатиричне зображення щті-гшащі у К. ВОННЕГУТА «Бійня № 5, або Хрестовий похід дітей».

Пошуки нової духовності в романах Р. БАХА («Чайка на ймення Джонатан Лі-вінгстон»).

Література Ізраїлю та Діаспори. Іврит література. Функції, особливості, часо­ві й просторові координати існування. Провідні представники сучасноПврит літе­ратури. Відродження духовної традиції єврейства у творчості Шмуеля Иосефа АГ-НОНА. Прах Землі Ізраїлю як головний герой оповідань Агнона. Есхатологічний сіонізм Агнона у романі «В серцевині морів». Месіанізм і вирішення протиріч між юдаїзмом та християнством. Біблійна модель історії та мова. Твори Агнона як «останній згорток Тори».

Єврейська самобутність і засвоєння здобутків світової культури у творчості Іса-ака БАШЕВІСА-ЗІНГЕРА. Доля єврейства Східної Європи в оповіданнях письмен­ника та в романі" «Шоша». Башевіс-Зінгер як письменник Діаспори: втрата зв'язків сучасного єврейства з духовною традицією народу. Перегляд ставлення до духовної і культурної спадщини єврейства у християнському світі сьогодення.

Література Японії. Культурно-історична своєрідність Японії. Релігійно-філософська основа та риси національної естетики. Японська література XX ст. — між Сходом і Заходом.

Реформування японської класичної танкив поезіях Ісікави Такубоку. Вплив нової течії сінтайсі на формування поглядів та поетичний стиль Такубоку. Збірки «Жменя піску», «Сумна забавка» — вершина творчості поета. Художні особливості танки Такубоку: строфічна будова, тематика, образність, мова. Сповідальність як основна риса поезій Такубоку.

Співіснування традиційної та прозахідної тенденцій у сучасній японській прозі.Національна традиція у творчості Ясунарі КАВАБАТИ. Краса як ідеальна сутність світу, естетика «ніхон-но бі» в повісті «Країна снігу». Мистецтво життя як «тядо» в повісті «Тисячокрилий журавель»: роль традиції, природи, краси у долі людини. Головна тема повісті сум за прекрасним, що об'єднує людей. Місце і зна­чення в повісті зображення традиційного ритуалу. Поетика повісті у наслідуванні класичної японської прози: особливості фабули, композиції, системи образів, сим-воліки(кольору, речей, квітів), стилю.

Синтез національних та західноєвропейських традицій у творчості Кобо АБЕ. Суголосність проблематики та вибраного жанру з літературою екзистенціалізму. Відступ від канонів японської естетики та суспільної поведінки в романі «Жінка у пісках»: нетрадиційне сприйняття природи, краси, суспільства, свободи, жінки. Особливості поетики роману як порушення нормативності національної японської прози на рівні символіки, сюжету, стилю.

Подолання національної традиції у творчості Юкіо МІСІМИ. Формування ес­тетичної концепції та життєтворчого міфа Місіми. Вплив західної культурної тра­диції на естетику письменника. Роман «Золотий Храм» як естетичний маніфест Місіми. Аналіз природи Прекрасного та її впливу на особистість. Золотий Храм як символ і зосередження краси Всесвіту. Потяг до знищення Прекрасного заради досягнення реальності життя. Метафоричність прози. Еротика і Смерть у новелі «Патріотизм».

Література Латинської Америки. Специфіка латиноамериканського типу ху­дожньої свідомості. Передумови розвитку та культурно-історична своєрідність лі­тератур країн Латинської Америки. Поєднання індіанської, європейської і африкан­ської художньої традиції в літературах цих країн.

Поетичні досягнення (Г. Містраль і П. Неруда). Латиноамериканський роман і його художня природа (міфологічний роман, роман «магічного» реалізму, ро­ман бароко).

Габріель Г. МАРКЕС. Філософсько-естетичні погляди письменника. Зображен­ня історії і майбутнього латиноамериканської цивілізації в романі «Сто років само­тності». Національна міфологема самотності. Макондо як земля обітована. Пробле­ма зміни поколінь і цивілізацій, історичного і міфологічного часу. Філософія історії у творі. Особливості поетики роману: композиція, система образів, міфологічні та біблійні алюзії, карнавальне начало.

Роман А. КАРПЕНТЬЄРА «Концерт бароко». Аналіз основних віх світової істо­рії через музичне мистецтво. Самобутні риси романного мистецтва письменника: зміщення і конденсація історичного часу, пластична виразність, символіко-метафо-ричний ряд, роль культурно-історичних ремінісценцій.

Природа письменницького обдарування Хорхе Луїса БОРХЕСА. Концепція фі­лософії та історії культури у творчості Боргеса. Проблема духовного пошуку впо­єднанні філософії, теології, літератури. Синтетичний жанр новели-есе у зб. «Вими­сли», «Алеф», «Сад розбіжних стежинок». Культурологічний характер пробле­матики новел письменника. Особливості творчої манери як відбиття філософії луни в культурі: принцип варіативності асоціацій, метафор, парабол; інтертекстуальність прози; проблема автора.

Література країн Центральної та Східної Європи. Історична картина розвитку Центральної Європи після другої світової війни. Література в умовах «реального со­ціалізму». Значение культури у вираженні пафосу перетворення суспільства. Впливи естетики соціалістичного реалізму. Розвиток демократичних традицій слов'янських


літератур. Тема Опору і тема колективної праці в літературі Східної Європи. Польсь­кий роман про соціальні проблеми відродження країни (В. Мах «Агнешка, дочка Ко-лумба», Ю. Ковалець «Перепливеш ріку», Т. Новак «Дияволи»). Розробка філософсь­кої і етичної проблематики в романах П. ВЕЖИНОВА «Бар'єр» і «Терези». Тиск офіційної ідеології, догматизація естетичних принципів, перетворення літератури на засіб пропаганди. Література в еміграції. Філософський та психоаналітичний вимір кохання у романі М. Кундери «Нестерпна легкість буття».

Східна версія літератури постмодернізму.«Хазарський словник» М. ПАВИ­ЧА як роман-лабіринт. Гіпертекстуальність побудови роману, візуалізація пара­лельних документів і прочитання за принципом гіперпосилання. Відбиття гіпер­болічності Всесвіту у взаємній вмонтованості часових і просторових вимірів. Гра з текстовими структурами: маніпуляція системами цінностей і неперер­вність культурного досвіду. Міф про Адама у проекції світових релігій — сюже­тний стрижень реконструйованого тексту. Хозарська історія як метафора долі світової культури. «Чапаєв і Пустота» В. ПЕЛЕВІНА як культовий твір російсь­кого постмодерну.

Рекомендована література. Художні твори

1. ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА кін. XIX — поч. XX ст.

Франція

Е. Золя. Жерміналь. Пастка

А. Франс. Острів пінгвінів. Таїс

Мопассан. Життя. Любий друг. Новели (Пампушка та ін.)

Бельгія

Метерлінк. Синій птах. Непрошена. Там, усередині. Сліпі

Норвегія

Ібсен. Ляльковий дім. Дика качка. Будівельник Сольнес X. Гамсун. Пан

Англія

Уайльд. Портрет Доріана Грея. Тюремна сповідь

Кіплінг. Мауглі

Конан-Дойль. Оповідання: Пістрява стрічка. Спілка рудих та інші

Гарді. Тесе із роду д'Ербервілів

Ґолсуорсі. Власник (Сага про Форсайтів)

США

Твен. Пригоди Тома Сойєра та гумористичні оповідання Лондон. Мартін Іден. Біле ікло. Любов до життя

О' Генрі. Вождь червоношкірих. Жертви кохання. Дари волхвів. Останній листок. Па­лаючий світильник

Німеччина

Т. Манн. Новели: Смерть у Венеції. Тоніо Крегер. Маріо і чарівник та інші

Польща

Сенкевич. Куди йдеш?


2. ЛІТЕРАТУРА І пол. XX ст. (20—ЗО-ті роки)

Франція

М. Пруст. На Сванову сторону Екзюпері. Маленький принц

Австрія

Р. М. Рільке. Поезії

Ф. Кафка. Замок Новели: Перетворення. У виправній колонії Вирок

Німеччина

Л. Фейхтввангер. Єврей Зюсс Б. Брехт. Матінка Кураж та її діти Г. Манн. Доктор Фауст Ремарк. Три товариші

США

Хемінгуей. Прощавай, зброє! Фолкнер. Галас і шаленство Т. Драйзер. Американська трагедія Ю. О'Ніл. Кохання під берестами Ф. С. Фіцджеральд. Великий Гетсбі Г. Міллер. Тропік Рака

Англія

Т. С. Еліот. Поезії

Д. Лоуренс. Коханець леді Чатерлей

Б. Шоу. Пігмаліон. Дім, де розбиваються серця.

Дж. Джойс. Улісс.

Хакслі. Дивний новий світ

Іспанія

Ф. Г. Лорка. Поезії.

Росія

М. Булгаков. Майстер і Маргарита А. Платонов. Котлован

3. СУЧАСНА ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА (40—90-ті роки)

Франція

А. Камю. Чума.

Ж.-П. Сартр. Нудота

Е. Іонеско. Носороги

Р. Мерль. Смерть — моє ремесло

Е. Базен. Анатомія одного розлучення

Ф. Саган. Трохи сонця в холодній воді

Англія та Ірландія

С. Беккет. Чекаючи на Годо

Г. Грін. Комедіанти, Монсеньйор Кіхот

Д. Орруел. Скотоферма


С. Чаплін. День сардини

В. Голдінг. Володар мух, Шпиль

Д. Фулз. Подруга французького лейтенанта

А. Мердок. Чорний принц, Сон Бруно

Німеччина та Швейцарія

Б. Белль. Більярд о пів на десяту

Д. Нолль. Пригоди Вернера Хольта

У. Пленцдорф. Нові страждання юного В.

М. Фріш. Ното Фабер

Ф.Дюрренматт. Візит старої дами

П. Зюскінд. Запахи

Італія

У. Еко. Ім'я троянди

Ізраїль та Діаспора

Ш.-Й. Агнон. В серцевині морів І.-Б. Зінгер. Шоша

США

Е. Хемінгуей. Старий і море

В. Фолкнер. Село, Місто, Особняк

Л. Селінджер. Ловець у житі

К. Воннегут. Бійня № 5

Дж. Стейнбек. Зима незгоди нашої

Д. Апдайк. Кентавр

С. Белоу. Герцог

К. Кізі. Політ над гніздом зозулі

Р. Бах. Чайка на ймення Джонатан Лівінгстон

Латинська Америка

Г. Г. Маркес. Сто років самотності А. Карпентьєр. Концерт бароко X. Л. Борхес. Новели

Японія

Я. Кавабата. Тисячокрилий журавель К. Абе. Жінка в пісках Ю. Місіма. Золотий храм

Центральна і Східна Європа

Т. Новак. Дияволи

П. Вежинов. Бар'єр

М. Кундера. Нестерпна легкість буття

М. Павич. Хазарський словник

В. Пелевін. Чапаєв і Пустота

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ

1. Английская литература 1945—1980. —М, 1987.

2. Андреев В. Л. История болгарской литературьі. — М., 1978.

3. Андреев Л. Г. Сюрреализм. — М, 1972.

4. Андреев Л. Г. Зарубежная литература XX века. — М, 1996.

5. Андреев Л. Гидр. История французской литератури. —М., 1987.

6. Андреев Л. Г. Современная литература Франции. 60-е годн. —М., 1977.

7. Аникин Г. В., Михальская П. П. История английской литературьі. — М., 1975.


8. ВенгеровЛ. М. Зарубіжна література 1871—1973. —К., 1974.

9. ВенгеровЛ. М. Зарубіжна література. Загальні огляди. 1871—1970. — К., 1971.

 

10. Великовский С. В поисках утраченного смнсла. — М., 1979.

11. Великовский С. Грани «несчастного сознания». — М., 1973.

12. Гребенникова Н. С. Зарубежная литература. XX век: Учеб. пос. — М., 1999.

13. Горский И. К. Польский исторический роман. — М., 1963.

14. Денисова Т. Н. Роман і романісти США XX століття. — К., 1990.

15. Евнина Е. М. Западноевропейский реализм на рубеже XIX—XX веков. — М., 1967.

16. Зарубежная литература к. XIX — н. XX вв. / Толмачева В. М. — М, 2003.

17. Зарубежная литература XX века. Учеб. — М., 2000.

 

18. Зарубежная литература XX в. / Андреев Л. Г. — М., 2003.

19. Засурский Я. Н. Американская литература XX века. — М., 1984.

20. Засурский Я. Н. История американской литературьі: В 2-х т. — М., 1971.

21. ЗатонскийД. В. Искусство романа и XX век. — М., 1973.

22. ЗатонскийД. В. Австрийская литература в XX столетии. — М., 1985.

23. Затонский Д. В. Модернизм и постмодернизм. Мнсли об извечном коловращении
изящних и неизящньїх искусств. — X., 2000.

24. Зонина Л. Троїш времени. Заметки об исканиях французских романистов (60—
V 70-е гг.). — М.,1984. Ивашева В. В. Литература Великобритании XX века. — М., 1984.

ч/ 25. Ильин И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм.—М., 1996. ^ 26. Ильин И. Постмодернизм. От истоков до наших дней. — М., 1998. ^ 27. История американской литературьі. Под ред. Н. И. Самохвалова. В 2-х ч. — М., 1971. ^ 28. История западноевропейского театра. — М., 1974.

^К 29. История зарубежной литературьі к. XIX — нач. XX в. / Под ред. Л. Г. Андреева. — М., 1978. \ 30. История зарубежной литературьі XX века. Под ред. Л. Г. Андреева. 2-е изд. — М., 1980. ^ 31. История зарубежной литературьі XX в. Под ред. В. Н. Богословского, 3. Г. Гра-жданской. — 4-е изд. — М, 1989, 1990.

32. История зарубежной литератури к. XIX — нач. XX ст. — Курс лекций под ред. проф.
М. Е. Елизаровой и проф. И. П. Михальской. — М, 1970.

33. История зарубежной литературьі. 1945—1980. Под ред. Л. Г. Андреева. — М., 1980,1989.

34. История зарубежной литературьі XX в. / Михайлова Л. Г., Засурского Я. Н. — М., 2003.

35. История литератур Восточной Европн после второй мировой войнн. — М., 1995.

36. История немецкой литературн: В 3-х т. — М, 1986. — Т. 2.

37. История польской литературн: В 2-х т. — М., 1963.

38. История французской литературн. — М., 1979.

39. Історія американської літератури XX ст. / Денисової Т. Н. — К., 2002; Вікно у світ. —
1999. —№5.

40. Ковалева Т. В. и др. История зарубежной литературн второй половини XIX — начала
XX веков.— Мн., 1997.

41. Кузнецова Р. Р. История чешской литературн. — М., 1987.

42. Кутейщикова В. и др. Новий латиноамериканский роман. 50—60-е гт. — М, 1979.

43. Литература Англии. XX век / Под ред. К. Шаховой. — К., 1987.

44. Мамонтов С. П. Иноязичная литература стран Латинской Америки. XX в. — М, 1983.

45. Мережинская А. Ю. Художественная парадигма переходной культурной зпохи (Рус-
ская проза XX века). — К., 2001.

46. МулярчикА. Современний реалистический роман США. — М., 1988.

47. Наркирьер Ф. С. Французский роман наших дней. — М. 1980.

48. Неустроев В. П. Литература скандинавских стран: 1870—1970. — М., 1980.

49. Современннй роман. Опнт исследования. — М., 1990.

50. Уваров Ю. Г. Современннй французский роман. 60—80-е гг. — М., 1985.

51. Урнов М. В. На рубеже веков: очерки английской литературн. — М., 1970.

52. Филюшкина С. Н. Современннй английский роман. — Воронеж. 1988.

53. Шахова К. О. Нариси творчості зарубіжних письменників-реалістів XIX—XX ст. —
К., 1975.


1.2. Робоча програма


Просмотров 801

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!