Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Авангардистські течії в літературі І пол. XX ст.: кубізм, дадаїзм, сюрреалізмОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Навчальна програма курсу

«історія зарубіжної літератури xx століття»

Зарубіжна література І пол. XX ст. (20—30-ті роки)

Вступ до літератури І пол. XX ст. «Занепад Європи» і шляхи його подолання. Модерністські концепції світу і людини, революційно-радикальні процеси в суспі­льному і культурному житті Європи. Загальна характеристика літературного розви­тку 20—30-х рр. освоєння літературою нових сфер дійсності, пошуки нових худож­ніх форм. Нові жанри: політичні, романи-памфлети, документальні, інтелектуаль­ний роман і драма, роман-міф. Особливості психологічного аналізу та історизму.

Авангардистські течії в літературі І пол. XX ст.: кубізм, дадаїзм, сюрреалізм

Поезії Г. АПОЛІНЕРА. Еволюція поетичного мислення від неоромантизму до «ноем-розмов» і «віршів-малюнків» (зб. «Алкоголі», «Каліграми. Вірші Миру і вій­ни»). Вплив естетики кубізму на пошуки нових поетичних форм. Поетичний дис­курс Аполінера в контексті раннього авангардизму. Аполінер і сюрреалізм. Сюрре­алістична поетика А. Бретона, П. Елюара та літературні маніфести сюрреалізму. Характерні риси естетики сюрреалізму: «автоматичне письмо», звернення до під­свідомості, алогізм, принцип асоціативних зв'язків.

Експресіонізм:витоки, філософські й естетичні засади, особливості поетики: масштабність символіки, умовність, особливості тональності. «Лівий» і «правий» експресіонізм. Творчість Ф. КАФКИ. Проблематика творчості. Відбиття проблеми відчуження особистості, провини, безглуздості існування у новелах Кафки («Пере­втілення», «У виправній колонії», «Присуд»). Універсалізація і міфологізація світу у творах Кафки. Романістика Кафки як модель «руху до смерті» чи «руху до Зако­ну». Філософський роман «Процес», його проблематика. Модель людини і світу в романі «Замок», художні особливості прози Кафки. Творчість Кафки як «травестія іудейського міфа».

Література «потоку свідомості».Філософське підґрунтя, відмінність реалісти­чної літератури від психологізму. Творчість М. ПРУСТА. Психологічна тема пам'яті в романі «У пошуках загубленого часу». Особливості психологічного аналі­зу: «потік свідомості» як метод воскресіння пам'яті. Прийом часової стереоскопії. Пруст і Бергсон. Відображення в романі соціальних і культурно-історичних про­блем. Розуміння мистецтва як способу віднайдення часу.Д. ДЖОЙС як творець модерністського роману. Роман «Уліс» його художня природа, зв'язок з ранньою творчістю Джойса («Дублінці», «Портрет художника в юності»). Міфологізація дійсності в романі, роль гомерівського міфи — другий план, пов'язаний з образами «Одісеї». Художнє новаторство в безпосередньому зо-


браженні «потоку свідомості», що поєднує минуле й сучасне. Впливи 3. Фройда. Значення досвіду Джойса в розвитку роману. Психологічна школа в англійській лі­тературі (Д.Лоуренс), американський фрейдистський роман (Г. Міллер).

Своєрідність реалізму І пол. XX ст.Філософсько-моралістична проза А. де СЕНТ-ЕКЗЮПЕРІ («Планета людей», «Маленький принц»). Роман-епопея у творчості Р. РОЛАНА («Жан-Крістоф»), Т. ДРАЙЗЕРА («Американська трагедія»).

Модернізація історії в романі Л.ФЕЙХТВАНГЕРА («Єврей Зюс»): проекція юдейського міфу. Інтелектуальний виховний роман Т. МАННА («Чарівна гора»): формування особистості і перспективи розвитку європейської культури. Роман-міф Т. Манна «Йосип і його брати»: гуманізація міфу і його переосмислення, філософ­ський культурологічний роман Т. Манна «Доктор Фаустус»: проблема культури, мистецтва, естетичного антигуманізму. Доля цивілізації і мистецтва у романі Г. ГЕССЕ «Гра в бісер»: ствердження духовного начала на час руйнації цінностей і культури.Тема «втраченого покоління» в соціально-психологічному романі Е. М. РЕ­МАРКА («На західному фронті без змін») та Е. ХЕМШГУЕЯ («Прощавай, зброє!»): протест проти війни, концепція кохання, філософія морального стоїцизму, непере­борність «військового синдрому». Повість-притча Хемінгуея «Старий і море»: уні­версальний характер задуму, символіка, біблійний підтекст, стилістична своєрід­ність, техніка «айсберга».

Роман-антиутопія (Г. Уеллс, А. Платонов, О. Хакслі, Дж. Оруел): трансформації жанру в літературі XX ст. від переоцінки концепцій утопічної думки до засудження тоталітаризму.

Модерністська епопеяВ. ФОЛКНЕРА. Відбиття американського міфу у твор­чості Фолкнера. Вплив південної традиції. Проблематика і художня своєрідність роману «Галас і шаленство» (поліфонізм, психологізм, оповідна манера, компози­ція, концепція часу). Соціально-конкретне, національне і вічне в образі Йокнапато-фи. Проблема «сноупсизму» в трилогії «Село», «Місто», «Особняк».


Просмотров 658

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!