Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Методичні рекомендації для студентівРобота студентів протягом вивчення курсу „Історія зарубіжної літератури ХХ століття” повинна бути свідомою і систематичною. Щодня треба виділяти час для читання художніх творів, рекомендованих програмою. Щодня треба тренувати пам`ять і вчити напам`ять уривки з художніх творів, збагачувати свій культурний досвід. 2-3 рази на тиждень обов`язково слід приділяти час роботі в бібліотеці для опрацювання необхідної монографічної та науково-критичної літератури. Різні види самостійної роботи, що пропонуються для кожного заняття, виконуються на окремих аркушах, їх здають по закінченні кожного практичного заняття викладачеві, а потім, після отримання оцінки, збирають в окрему теку. Тему індивідуального завдання студент обирає на початку вивчення курсу, узгоджує з викладачем план і літературу до завдання, згодом – написання окремих його частин. Перевірка знань художніх творів напам`ять здійснюється викладачем під час практичного заняття або в позааудиторний час.

Форми звітної документації студентів:зошит для лекцій; зошит для практичних занять; читацький щоденник; тека із самостійними роботами; індивідуальне навчально-дослідне завдання.

Модуль І. „Ранній модернізм” і реалізм у світовій літературі останньої третини ХІХ – початку ХХ століття

Лекції

Тематика і зміст лекцій Кіль-кість годин Література
Лекція 1. Вступ. „Ранній модернізм” і французька поезія останньої третини ХІХ – поч. ХХ ст. (П.Верлен, А.Рембо, С.Малларме). 1. ХХ ст. як літературна епоха і новий етап художнього розвитку. 2. Періодизація літератури ХХ ст. 3. Літературні напрями доби (модернізм, авангардизм, реалізм). 4. Основні естетичні принципи та поетичне новаторство французьких символістів (П.Верлен, А.Рембо, С.Малларме).   Основна: Наливайко Д. Искусство: направления, течения, стили. – К., 1985. Гарин И.И. Пророки и поэты: В 2-х т.- Т. 1. – М., 1992. – С. 198 -240. Косиков Г. К. Два пути французского постромантизма: символисты и Лотреамон // Поэзия французского символизма. Лотреамон. Песни Мальдора. – М., 1993. – С. 5-36. Корунець І. А. Рембо мовою Шевченка // Всесвіт. – 2002. – № 7-8. – С. 146-151. Андреев Л. Г. Импрессионизм. – М., 1980. – С. 76-103. Додаткова: Наливайко Д. Зарубіжна поезія другої половини Х1Х – початку ХХ сторіччя //Антологія зарубіжної поезії другої половини Х1Х – ХХ сторіччя. Посібник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. К., 2003. – С. 3- 37. Таранік К. Матеріали до вивчення творчості П. Верлена, А. Рембо, С. Малларме // Тема. – 2001. - № 2. – С. 63-110. Ніколенко О. Поезія французького символізму. – Харків, 2003. – С. 48-121.
Лекція 2. „Ранній модернізм” і західно-європейська проза кінця ХІХ – поч. ХХ ст. Творчість М. Пруста, К. Гамсуна. 1. М.Пруст і психологічна проза першої половини ХХ ст. Роман „Жан Сантейль” як підступ до основного твору письменника. 2. Роман „В пошуках втраченого часу” М.Пруста й література „потоку свідомості”. Художній час і простір у творі. Проблеми мистецтва і митця. Своєрідність психологізму Пруста. 3. Складність творчого шляху К.Гамсуна. Гострота психологічних конфліктів та їх художнє втілення в романах „Містерії”і „Вікторія”. 4. „Пан” К.Гамсуна як модерністський роман, природа і людина в ньому. Особливості трактування теми кохання. 5. К.Гамсун і українська література: контактно-генетичні зв`язки й типологічні паралелі. Основна: Гарин И.Пруст // Гарин И. Пророки и поэты. – М., 1992. – С.569-583. Наливайко Д. Марсель Пруст і його роман „У пошуках утраченого часу” // Тема. – 1999. - № 1. – С. 121-128. Градовський А.В. Кнут Гамсун. Джон Стейнбек. – Нобелівські лауреати // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1997. - № 6. – С. 42-45. Градовський А.В. Під знаком Ероса і Танатоса: Кнут Гамсун „Пан” і Михайло Коцюбинський „Тіні забутих предків” 11 кл. // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1998. - № 1. – С. 31-34. Додаткова: Ніколенко О.М. Концепція особистості в романі М.Пруста „У пошуках утраченого часу” („Кохання Сванна”) // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2000. - № 1. – С. 35-38. Горяча Н. Синтез мистецтва в романі М.Пруста „У пошуках утраченого часу”: наступність чи новаторство? // Слово і час. – 2003. - № 11. – С. 65-71. Денисова Т.Н., Сиваченко Т.М. Марсель Пруст. 11 кл. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1999. - № 11. – С. 48-51. Чечетіна Л.А. „Чари затаєної туш...” Урок-семінар: тема кохання і мистецтва в романі М.Пруста „Кохання Сванна”. 11 кл. // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2004. - № 5. – С. 30-33. Нагибин Ю. Сын об отце: (о норвежском писателе Кнуте Гамсуне) // Книжное обозрение. – 1991. – 13 декабря. – С. 3-9. Конева Т.М. «Любовь делает человека человеком». Проблемный урок по роману К.Гамсуна «Пан». 11 класс // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2000. – № 1. – С. 30-33.
Лекція 3- 4- 5. Новітні тенденції у європейській драматургії останньої третини ХІХ – першої половини ХХ ст. (М. Метерлінк, Г. Ібсен, Б. Шоу, Б. Брехт). 1. М. Метерлінк – теоретик і практик символістської драми („Скарб смиренних”; „Сліпі”; “Монна Ванна”; „Синій птах”). 2. Театральна система Метерлінка. 3. Генрік Ібсен – засновник європейської „нової драми”. Романтичний характер ранньої драматургії. 4. Особливості реалістичного етапу творчості Ібсена („Бранд”, „Пер Гюнт”, “Ляльковий дім”). 5. Новаторство Г.Ібсена-драматурга. 6. Драматургія Б. Шоу як новий етап в розвитку англійської драми. Роль Шоу у створенні англійської соціальної драми, інтелектуальної „драми-дискусії”: „Неприємні п`єси”, „Приємні п`єси”, „П`єси для пуритан”. Конфлікт поміж „ідеалістами” і „реалістами” у розумінні Шоу. 7. Комедія „Пігмаліон”, її міфологічна основа, проблематика та художні особливості. Драми Шоу міжвоєнних десятиліть, їх „ексцентричність”. Уроки Шоу й сучасна англійська драма. 8. Б. Брехт як драматург-новатор. „Епічний театр” Брехта, його теоретичні засади й творча практика („Трикопійчана опера”, „Добра людина із Сичуані”, „Матінка Кураж та її діти”). 9. Проблема моральної відповідальності вчених за наслідки наукових досліджень у драмі „Життя Галілея” Б. Брехта. Неоднозначність образу Галілея. Новаторство Брехта-драматурга і його вплив на світову драматургію й театр.   Основна: Андреев Л.Г. Сто лет бельгийской литературы. – М., 1967. Шкунаева И.А. Бельгийская драма от Метерлинка до наших дней. Очерки. – М., 1973. Эткинд Е. Театр М. Метерлинка // М. Метерлинк. Пьесы. – М., 1958. – С. 5-32. Адмони В.Г. Генрик Ібсен. Очерк творчества. - Л., 1989. Хейберг Х.Г. Генрик Ібсен. - М., 1975. Ніколенко О.М. Секрет сімейного щастя /«Ляльковий дім» Г. Ібсена // Зарубіжна література. - 1997. – № 1. - С. 6-7. Градовський А.В. Казковий дім Торвальда. Вивчення п’єси Г. Ібсена «Ляльковий дім /»Нора»/.10 кл. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2001. - № 2 - С. 34-36. Гражданская З.Т. Бернард Шоу. Очерк жизни и творчества. – М., 1979. Образцова А.Г. Драматургический метод Бернарда Шоу. – М., 1965. Деннингхаус Ф. Театральное призвание Бернарда Шоу. – М., 1978. Кузьмачук І. Проблематика та художні особливості п`єси “Пігмаліон”: Новаторство Шоу-драматурга // Зарубіжна література: „Шкільний світ”. – 2003. - № 12. – С. 10-11. Бертольд Брехт о театре: Сборник статей. – М., 1960. Затонський Д.В. Митець у навиворіт вивернутому світі (Бертольд Брехт та Ернст Юнгер) // „Вікно в світ. Зарубіжна література: наукові дослідження, історія, методика викладання”. – 1999. - № 2. – С. 90-95. Копелев Л. Брехт. – М., 1966. Шумахер Э. Жизнь Брехта. – М., 1988. Волощук Є. Драматургія Бертольда Брехта // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2001. - № 9. – С. 41-47. Додаткова: Борецький Л.М. Ключ до твору – в його символіці: до вивчення драми Метерлінка „Синій птах” // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1997. - № 9 . – С. 40-41. Воло щук Є. Подорож у невідоме: методичні нотатки щодо аналізу „Синього птаха” Метерлінка // Зарубіжна література. – 2000. – № 42. – С. 6-8. Український драматичний театр. Нариси історії в двох томах. - Т. 1-2. - К., 1959-1967. Конева Т.М. Загадка женской души: Г. Ибсен «Кукольный дом». 10кл. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000. - № 6. - С. 36-38. Соловцова І. Ібсен – реформатор європейської драми // Зарубіжна література. -2002. - № 17. - С. 19-21. Васильєв Є.М. „Усе –таки Галатеї не зовсім подобається Пігмаліон”: Матеріали до вивчення комедії Б.Шоу // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2004. - № 1. – С. 7-13. Башенко М. Зрозуміти Б.Шоу – зрозуміти ХХ ст. // Зарубіжна література: „Шкільний світ”. – 2003. - № 12. – С. 11-15. Грицюк В.Б. Брехт на українській сцені // Культура і життя. – 1998. – 15 квітня. Назарець В., Васильєв Є. Фургон матінки Кураж: П`єса-пересторога Б.Брехта. 11 кл. // Всесвітня література та культура. – 2002. - № 6. – С. 29-31.

Практичні заняття
Просмотров 378

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!